Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nad morzem"

 

"nad morzem" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 27

nad morzem

(BG) Panie komisarzu! Przedmiotowe sprawozdanie jest satysfakcjonujące dla osób, które żyją nad morzem.

(BG) Commissioner, this report is satisfactory for the people who live by the sea.

A dnia onego wyszedłszy Jezus z domu, usiadł nad morzem:

On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

Ten ma gospodę u niektórego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem; ten ci powie, co byś miał czynić.

he lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side.

A to jest kawiarnia nad morzem w Brytanii.

And this is a cafe by the sea in Britain.

A opuściwszy Nazaret, przyszedł, i mieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem w granicach Zabulonowych i Neftalimowych;

and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nad morzem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nad morzem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ponadto nasza branża turystyczna działająca nad morzem ma ogromny potencjał wzrostu.

Furthermore, our coastal tourism sector also has great growth potential.

Położona nad Morzem Bałtyckim Litwa dzieli się z odwiedzającymi swoją bogatą przyrodą.

Situated by the Baltic Sea, Lithuania has rich natural treasures to share with its visitors.

Pragnę odnieść się do tego, co powiedziała pani komisarz, że "nad Morzem Śródziemnym wieje wiatr”.

I would like to take up something she said: 'There is a wind blowing over the Mediterranean'.

Wejżałeś zaiste na utrapienie ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich wysłuchałeś nad morzem Czerwonem.

And thou sawest the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by the Red Sea,

A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.

And they journeyed from Elim, and encamped by the Red Sea.

Rumunia posiada znaczący region przybrzeżny nad Morzem Czarnym, podobnie jak Bułgaria, Ukraina i Turcja.

Romania has a significant coastal region on the Black Sea, as do Bulgaria, Ukraine and Turkey also.

Naprawdę jest raczej trudno zrozumieć, dlaczego jakiś kraj nad Morzem Egejskim potrzebuje polityki UE w sprawie Arktyki.

It is really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea needs there to be an EU policy on the Arctic.

Czy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym?

Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?

Ryzyko wystąpienia suszy zwiększa się w nieprawdopodobnym tempie, zwłaszcza w regionach europejskich znajdujących się nad Morzem Śródziemnym.

The risk of desertification then increases hand over fist, particularly in Europe's Mediterranean regions.

Cóż prostszego, niż użycie lotu mewy srebrzystej krążącej i pikującej nad morzem jako modelu?

So what would be better [than] to use the Herring Gull, in its freedom, circling and swooping over the sea, and [to] use this as a role model?

Możemy jednak oczekiwać, że będzie to jeden z głównych tematów naszego zintensyfikowanego dialogu z krajami położonymi nad Morzem Śródziemnym.

However, we can expect this to be one of the major topics in our intensified dialogue with countries around the Mediterranean.

To zdecydowanie obniży dochodowość takich regionów jak Varna - z której pochodzę - oraz innych obszarów położonych nad Morzem Czarnym.

This will definitely impair the economic interests of regions like the one I come from, i.e. the City of Varna, and the other Black Sea regions.

Z kolei Niemcy muszą najpierw dostrzec, iż projekt dotyka wszystkich państw członkowskich UE położonych nad Morzem Bałtyckim i jest wspólną sprawą UE.

Germany, for its part, must first recognise that the project affects all the EU's Member States around the Baltic Sea and is a common EU matter.

Rybołówstwo jest kluczowym obszarem działalności gospodarczej dla europejskich krajów, a w szczególności dla krajów leżących nad morzem, takich jak mój.

Fishing is an essential economic activity for the countries of Europe, particularly for maritime countries like mine.

Przez terytorium Rumunii przebiegają trzy paneuropejskie korytarze - 4, 7 i 9 - które są ściśle powiązane z portem morskim nad Morzem Czarnym w Konstancy.

Romania has three pan-European corridors crossing its territory, 4, 7 and 9, which are all closely linked to the Black Sea port city of Constanţa.

Amalek mieszka w ziemi na południe, a Hetejczyk, i Jebuzejczyk, i Amorejczyk mieszka na górach; Chananejczyk zaś mieszka nad morzem, i nad brzegiem Jordanu.

And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it.

Podobne katastrofy wydarzyły się w ubiegłych latach na obszarze innych państw członkowskich leżących nad Morzem Śródziemnym, takich jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia.

Similar disasters have been experienced in previous years by other Mediterranean EU countries such as Spain, Italy and Portugal.

Jednakże zasadniczą kwestią jest, aby wszystkie kraje położone nad Morzem Bałtyckim ukończyły swe programy operacyjne przed tym czasem i dotyczy to także mojego kraju, Estonii.

However, it is essential that all the Baltic Sea countries have compiled their operational programmes by that time, and this also applies to my country, Estonia.

Musimy pamiętać, że duże trzęsienia ziemi zdarzają się także często w krajach i regionach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Europie południowej i nad Morzem Śródziemnym.

We should remember that severe earthquakes also occur frequently in the countries and regions of the European Union, especially in southern Europe and by the Mediterranean Sea.

Uważam, że decydujące znaczenie ma to, że konsumenci będą mieli takie same prawa, niezależnie od tego czy dokonują zakupu w Warnie nad Morzem Czarnym, czy w Walencji na Costa Blanca.

Critically, I believe consumers will have the same rights whether they are buying in Varna on the Black Sea or Valencia on the Costa Blanca.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.