PL na zawsze
volume_up
{przysłówek}

na zawsze (też: zawsze, ciągle, wiecznie, na wieki)
volume_up
forever {przysł.}
W przeciwnym razie miejsca pracy i piękne i unikalne gatunki zostaną utracone na zawsze.
Otherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.
Pragnienia wolności żadnego narodu nie da się zdławić na zawsze.
The desire for freedom of any nation cannot be suppressed forever.
Ale nie ma powodu, by na zawsze tkwić w umysłowych ograniczeniach i lękach.
But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.
na zawsze
volume_up
forevermore {przysł.}
na zawsze

Synonimy (polski) dla "na zawsze":

na zawsze

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "na zawsze"

na przyimek
na zaimek
English
zawsze przysłówek

Przykłady użycia - "na zawsze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishraz na zawsze z czymś skończyć
PolishPilne wydaje się być również sprawdzenie raz na zawsze mechanizmu ustalania cen.
It also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.
PolishPotrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.
We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
PolishInstrumenty wywierania nacisku na państwa członkowskie nie zawsze są zadowalające.
The instruments for exerting pressure on Member States are not always satisfactory.
PolishW sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
After all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
PolishETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
PolishPrzypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
PolishZakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.
Always put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.
PolishZawsze potępialiśmy, na przykład z Lampedusy, ten ordynarny handel ludzkim mięsem.
We have always denounced, for example from Lampedusa, this gross trade in human flesh.
PolishPonadto, moim zdaniem, musimy raz na zawsze objąć ochroną najwrażliwsze ekosystemy.
Furthermore, I think we need to protect the most fragile ecosystems once and for all.
PolishTo barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
PolishPoza tym musimy raz na zawsze zaprzestać jej eksportu, produkcji i składowania.
Not only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling.
PolishDlatego na przykład zawsze będziemy uznawali integralność terytorialną Gruzji.
That is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
PolishW tym kontekście uważam raz na zawsze, że Rada powinna przyjąć specjalne środki.
In this connection I feel once and for all that the Council should adopt special measures.
PolishPolitycznym i moralnym obowiązkiem jest zawsze stać na straży przestrzegania rządów prawa.
It is a political and moral duty to ensure that the rule of law is always upheld.
PolishCi ludzie są obecni i na zawsze pozostaną w naszych sercach i w naszej pracy.
They are and will always remain present in our hearts and in our work.
PolishRada, jak powiedziałem, zatwierdziła wspólne stanowisko w tej kwestii, raz na zawsze.
The Council, as I have said, approved a common position in this regard, once and for all.
PolishZawsze reagujemy na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich.
We will respond to clear notices of alleged copyright infringement.
PolishMusimy ją definiować wciąż od nowa, mając zawsze na uwadze ostateczny cel.
We constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.