"na tle" - angielskie tłumaczenie

PL

"na tle" po angielsku

volume_up
na tle {przysł.}

PL na tle
volume_up
{przysłówek}

na tle
Chciałbym je zaprezentować na tle tych uwarunkowań.
I would like to present the report against this background.
Oba te problemy trudno dostrzec na tle ogólnych sukcesów polityki spójności.
They are both difficult to see against the background of the global successes of the cohesion policies.
Na tle globalnego kryzysu gospodarczego UE doświadcza kryzysu demokracji i solidarności.
Against the background of the global economic crisis, the EU is experiencing a crisis of democracy and solidarity.

Synonimy (polski) dla "na tle":

na tle

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "na tle"

na przyimek
na zaimek
English
tło rzeczownik
ciocia rzeczownik

Przykłady użycia - "na tle" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishrysować się na tle czegoś
PolishNa tym tle negocjacje w sprawie przystąpienia do UE prowadzą w ślepy zaułek.
Against such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.
PolishNa fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.
The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
PolishWszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.
All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
PolishCo istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.
Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
PolishOdnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.
There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.
PolishBanki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
PolishPodobnie pojawiły się ugrupowania etniczne budzące obawy o eskalację przemocy na tle etnicznym.
Similarly, ethnic-based groupings appear, creating fear of more ethnic violence.
PolishMożna się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.
So, it also then tells you how you do compared to your age group.
PolishNależy postępować ostrożnie, tak abyśmy zachowali konkurencyjność na tle innych krajów.
We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.
PolishBanki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.
PolishPonadto nadal często zdarzają się prześladowania na tle politycznym lub teologicznym.
In addition, persecutions on political and/or theological grounds continue to occur frequently.
PolishLeczenie infekcji układu moczowego na tle Escherichia coli i/ lub Proteus spp.
For the treatment of urinary tract infections associated with Escherichia coli and/ or Proteus spp.
PolishLeczenie infekcji układu moczowego na tle Escherichia coli.
For the treatment of urinary tract infections associated with Escherichia coli.
PolishPrzyglądając się temu zdjęciu dojrzycie dużo czerni a na jej tle trochę jasnych obiektów.
If you look at this picture, what you will see is a lot of dark with some light objects in it.
PolishI teraz ten na ciemnym tle wygląda jaśniej, niż ten na jasnym.
And now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.
PolishNie należy stawiać przemysłu europejskiego w niekorzystnej pozycji na tle konkurencji międzynarodowej.
Nor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
PolishOmawia się tu głównie konflikty na tle etnicznym - i słusznie.
It is generally the ethnic conflicts that are discussed, and rightly so.
PolishPolscy pracownicy stają się ofiarami napaści na tle narodowościowym.
Polish workers are becoming victims of racially motivated attacks.
PolishWydaje się także, „że pewną rolę odgrywają również wyrzuty sumienia na tle ochrony młodzieży [...]“.
Also, peoples’ “bad conscience regarding youth protection [...] seems to play a role.”