Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na razie"

 

"na razie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 243

na razie {wykrzyknik}

na razie {wykrz.}

so long {wykrz.} [pot.]

na razie {przysłówek}

na razie {przysł.} (też: dotychczas, jak dotąd)

Komisja będzie się temu bacznie przyglądać, choć na razie nie ma planów przeprowadzenia szczegółowych kontroli.

The Commission will monitor this closely, though there are as yet no plans to carry out a detailed audit.

Chociaż jednak na razie nie ma procedury współdecyzji, to wnioski skutkują uwspólnotowieniem obecnego mechanizmu.

However, although there is no codecision as yet, the proposals do communitise the current mechanism.

Komisja oczywiście nadal będzie słuchała wszystkich uwag, lecz jak na razie nie widzimy konieczności zmieniania dyrektywy.

The Commission will of course continue to listen to all comments, but we do not as yet see any need to amend the Directive.

Na razie nie ma jeszcze kryteriów testów, chociaż już wydano wyroki - wyroki, że testy warunków skrajnych są zbyt łagodne, rozczarowujące lub nieodpowiednie.

As yet there are no test criteria, even though judgments have already been made - judgments that the stress tests are too soft, disappointing or inadequate.

Panie Reinfeldt! Nie mogę jeszcze panu gratulować, ponieważ jak na razie na czele europejskiej polityki nie stoją silni mężczyźni i silne kobiety.

Mr Reinfeldt, I am not yet able to congratulate you, because, as yet, there is no convincing sign of these strong men and women at the head of European politics.

na razie {przysł.} (też: tym razem)

nonce {rzecz.}

na razie {przysł.} (też: póki co)

for the time being {przysł.}

Na razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.

For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.

My, posłowie do PE, nie będziemy na razie wywierać presji na pana komisarza.

We in Parliament are not going to put pressure on him for the time being.

To samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.

Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.

Na razie zajmiemy się tym, co pan powiedział na temat zasad pomocy państwa.

We will, for the time being, take on board what you said about matters of State aid rules.

Na razie wydaje się, że umacniają się wpływy jądrowych grup interesu.

For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.

na razie

Na razie musimy wykonać nasze własne zadanie.

For the present we have our own job to do.

Jednakże w przedmiotowym sprawozdaniu stwierdza się także, że jak na razie nie należy przesuwać środków przydzielonych na program Galileo z linii operacyjnej do linii administracyjnej.

However, the report also states that resources should not for the present be moved from the operational to the administrative line of the Galileo allocation.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na razie":

 

Podobne tłumaczenia

"na razie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na razie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wypróbowano na razie jedynie dwa pomysły -- dwa amerykańskie i jeden rosyjski.

There's only been two concepts tried -- two by the U.S. and one by the Russians.

Na razie nie spotkała się z powszechnym uznaniem, ale i tak początek był dobry.

Not everyone appreciates this yet, but we have nevertheless made a good start.

Jak na razie Ziemia jest jedyną znaną nam planetą na której istnieje życie.

Right now, Earth is the only planet still that we know is teeming with life.

Ale nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.

I would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.

Przyczyna i długoterminowy wpływ tego zjawiska nie zostały na razie poznane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?

How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?

Jak na razie nie osiągnięto porozumienia co do stanowiska UE w sprawie procesu z Oslo.

So far no agreement has been reached on an EU position concerning the Oslo Process.

Cóż, na razie nie możecie wystartować spod domu bo byłoby to zbyt głośne.

Well, you can't right now take off from your home because it's too noisy.

Pani Komisarz, powiedziała Pani, że węgierski rząd na razie przygotował cztery poprawki.

You, Mrs Kroes, have said that the Hungarian Government has so far made four amendments.

Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.

Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.

Zauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.

And then notice that all the information written on there is stuff you'll need.

Na razie największym obszarem stosowania będzie leczenie innych ludzi.

By far the largest area of application will be the treatment of other people.

Być może powinniśmy to zmienić w przyszłości, ale na razie musimy przestrzegać Regulaminu.

Maybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.

Cieszę się, że państwa członkowskie UE zapobiegły na razie tendencjom protekcjonistycznym.

I am delighted that EU Member States have headed off protectionist tendencies for now.

Na razie są one jednak kolejną piętą achillesową Bośni i Hercegowiny.

This is, unfortunately, another Achilles heel of Bosnia and Herzegovina today.

Informacje na temat profilaktyki i leczenia tych chorób są na razie znikome.

At present, there is little information on how these diseases may be prevented and treated.

Na razie komisarze europejscy stwierdzili, że nie zalicza się ona do prawa wspólnotowego.

So far, Europe's commissioners have actually said that these are not part of Community law.

To odpowiadałoby ścieżce zielonej, co na razie mało dla was oznacza.

Now, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.

Prawdą jest, że nie ma na razie instrumentów na poziomie Wspólnoty.

It is true that there are no existing instruments at Community level.

SA: Na razie panuje chaos, ale dużo ludzi coś robi, więc to dobrze.

SA: So far it's chaos, but a lot of people are doing stuff, so that's good.
 

Wyniki z forum

"na razie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dbać o swoją pozycję, zachować zimną krew, niepotrzebnie się trudzić, prowodyr, wsadzić kogoś do więzienia

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-razie · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.