Search for the most beautiful word
schisms
stealth

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na razie"

 

"na razie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 215

na razie {wykrzyknik}

na razie {wykrz.}

so long {wykrz.} [pot.]

na razie {wykrz.}

peace out {wykrz.} [slg.]

na razie {przysłówek}

na razie {przysł.} (też: dotychczas, jak dotąd)

Komisja będzie się temu bacznie przyglądać, choć na razie nie ma planów przeprowadzenia szczegółowych kontroli.

The Commission will monitor this closely, though there are as yet no plans to carry out a detailed audit.

Chociaż jednak na razie nie ma procedury współdecyzji, to wnioski skutkują uwspólnotowieniem obecnego mechanizmu.

However, although there is no codecision as yet, the proposals do communitise the current mechanism.

Komisja oczywiście nadal będzie słuchała wszystkich uwag, lecz jak na razie nie widzimy konieczności zmieniania dyrektywy.

The Commission will of course continue to listen to all comments, but we do not as yet see any need to amend the Directive.

Na razie nie ma jeszcze kryteriów testów, chociaż już wydano wyroki - wyroki, że testy warunków skrajnych są zbyt łagodne, rozczarowujące lub nieodpowiednie.

As yet there are no test criteria, even though judgments have already been made - judgments that the stress tests are too soft, disappointing or inadequate.

Panie Reinfeldt! Nie mogę jeszcze panu gratulować, ponieważ jak na razie na czele europejskiej polityki nie stoją silni mężczyźni i silne kobiety.

Mr Reinfeldt, I am not yet able to congratulate you, because, as yet, there is no convincing sign of these strong men and women at the head of European politics.

na razie {przysł.} (też: tym razem)

nonce {rzecz.}

na razie {przysł.} (też: póki co)

for the time being {przysł.}

Na razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.

For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.

My, posłowie do PE, nie będziemy na razie wywierać presji na pana komisarza.

We in Parliament are not going to put pressure on him for the time being.

To samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.

Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.

Na razie zajmiemy się tym, co pan powiedział na temat zasad pomocy państwa.

We will, for the time being, take on board what you said about matters of State aid rules.

Na razie wydaje się, że umacniają się wpływy jądrowych grup interesu.

For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.

Jednakże w przedmiotowym sprawozdaniu stwierdza się także, że jak na razie nie należy przesuwać środków przydzielonych na program Galileo z linii operacyjnej do linii administracyjnej.

However, the report also states that resources should not for the present be moved from the operational to the administrative line of the Galileo allocation.

na razie {przysł.} (też: na teraz, jak na teraz)

for now {przysł.}

Cieszę się, że państwa członkowskie UE zapobiegły na razie tendencjom protekcjonistycznym.

I am delighted that EU Member States have headed off protectionist tendencies for now.

Na razie to tylko eksperyment, ale pokażę wam możliwe przyszłe zastosowania. ~~~ Wystawy, parki.

For now, it's an experiment, but let me show you some possible future applications.

Dziękuję, panie pośle Tajani, ale na razie chcemy zakończyć tę sprawę.

Thank you, Mr Tajani, but we want to conclude this item for now.

Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.

Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.

Na razie muszą poczekać do 15 czerwca br., kiedy Rada ma udzielić odpowiedzi na pytania europosłów.

For now, we must wait until 15 June 2011, when the Council is to provide answers to MEPs' questions.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na razie":

 

Podobne tłumaczenia

"na razie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na razie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wypróbowano na razie jedynie dwa pomysły -- dwa amerykańskie i jeden rosyjski.

There's only been two concepts tried -- two by the U.S. and one by the Russians.

Ale nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.

I would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.

Przyczyna i długoterminowy wpływ tego zjawiska nie zostały na razie poznane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?

How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?

Pani Komisarz, powiedziała Pani, że węgierski rząd na razie przygotował cztery poprawki.

You, Mrs Kroes, have said that the Hungarian Government has so far made four amendments.

Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.

Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.

Zauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.

And then notice that all the information written on there is stuff you'll need.

Na razie największym obszarem stosowania będzie leczenie innych ludzi.

By far the largest area of application will be the treatment of other people.

Na razie komisarze europejscy stwierdzili, że nie zalicza się ona do prawa wspólnotowego.

So far, Europe's commissioners have actually said that these are not part of Community law.

To odpowiadałoby ścieżce zielonej, co na razie mało dla was oznacza.

Now, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.

Prawdą jest, że nie ma na razie instrumentów na poziomie Wspólnoty.

It is true that there are no existing instruments at Community level.

SA: Na razie panuje chaos, ale dużo ludzi coś robi, więc to dobrze.

SA: So far it's chaos, but a lot of people are doing stuff, so that's good.

Niestety wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.

Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.

Unia Europejska na razie nie spełnia oczekiwań i ambicji, jakie powinny jej przyświecać.

So far, the European Union has fallen short of the expectations and ambitions it should have.

Na razie tylko sprawia wrażenie, że coś zamienia się w coś innego.

This is the first day -- it just gives the appearance that one is becoming the other.

A zatem na razie wstrzymujemy się ze stanowiskiem w odniesieniu do ogółu aspektów.

For the moment, therefore, we reserve our position on all aspects.

Jak na razie środki finansowe są ograniczone do 150 milionów euro.

The problem is that the funding appears to be capped at EUR 150 million.

Na razie mogę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, popieram ostrożne wystąpienie posła Schulza.

For once, I can say that, broadly speaking, I approved of Mr Schulz's cautious speech.

Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły na razie żadnych konkretnych rezultatów.

The efforts made so far have not produced any tangible results.

Nie wyciągam na razie żadnych wniosków z tej nowej technologii.

I am not drawing any conclusions from this development at the moment.
 

Wyniki z forum

"na razie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-razie · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.