Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na przykład"

 

"na przykład" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 878

na przykład

Można to dostrzec na przykład w regionie pomiędzy Paryżem, Londynem i Antwerpią.

We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.

Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.

This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Na przykład w postanowieniach końcowych zabrakło odniesienia do przepisów unijnych.

For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.

Dostrzegliśmy obiecujące sygnały, na przykład ze strony nowego rządu Japonii.

We have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.

Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.

For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.

Na przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.

For instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.

Na przykład zmieniły prawodawstwo dotyczące walki z podrabianiem produktów.

For instance, they even changed the legislation concerning combating counterfeiting.

Ale nanofizycy i nanotechnologia na przykład naprawdę otworzyli umysły projektantów.

Nanophysics and nanotechnology, for instance, have really opened the designer's mind.

Na przykład na Węgrzech z ogrzewania tego rodzaju korzysta około dwóch milionów osób.

In Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na przykład":

 

Podobne tłumaczenia

"na przykład" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na przykład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.

This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.

Jesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.

We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.

Nie mówimy o włóknach, lecz o innych materiałach, na przykład kawałkach futra.

We are talking not about the fibre but about other materials, such as pieces of fur.

Na przykład, fakt: przychód firmy Exxon w 2005 roku wynosił miliard dolarów dziennie.

For reference, fact one: Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.

Ostatni etap, na przykład elektronika, wydaje się potrzebować kilku dekad.

And these next steps, like electronics, seem to be taking only a few decades.

Ale nie przeciwstawiajmy tego wydarzeniom w innych krajach, na przykład na Bahamach.

But let us not play this off against what happens in other countries like the Bahamas.

To dlatego, że w windzie brakuje pewnych ważnych instrumentów, na przykład przycisków.

It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons.

Choroba niebieskiego języka to schorzenie przeżuwaczy, na przykład bydła, owiec i kóz.

Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.

Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.

So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.

Na przykład południowa Ameryka i Afryka mogą być pod wieloma względami podobne, no nie?

You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?

Nie podporządkowuje się jej również wiele państw członkowskich, na przykład Portugalia.

Many Member States do not comply with it either, as is the case with Portugal.

Mimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.

Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.

Oto przykład na to, jak dorośli na "silnej" pozycji mogą rozpalić w dziecku siłę.

This is an example of how adults in positions of power can ignite the power of a child.

Chciałbym podać jeden przykład: na Węgrzech leży odłogiem prawie milion hektarów ziemi.

To give just one example: in Hungary, nearly 1 million hectares are lying waste.

Ważne reformy strukturalne dotyczą na przykład wspólnej polityki rolnej.

An example of these important structural reforms is the common agricultural policy.

Pracujemy też wspólnie w innych obszarach, na przykład stałego mechanizmu kryzysowego.

We are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.

Na przykład tutaj: w tej książce o muchach, którą mogliście przeglądać na Amazonie.

You can find it here: this book about flies that you may have been looking at on Amazon.

Rodzi to też wiele nowych problemów, na przykład, najbardziej podstawowa obliczalność.

It also brings up new issues, though, like computational irreducibility.

Są też oczywiście kwestie otwarte, na przykład unijna strategia na rzecz Romów.

Naturally, there are still open questions, such as the EU Roma strategy.

Weźmy na przykład inny obszar prawodawstwa UE, o które tak walczyli liberalni demokraci.

Look at another example of EU legislation championed by the Liberal Democrats.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-przykład · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.