Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na przykład"

 

"na przykład" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 855

na przykład

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Na przykład kontrola chwastów przydrożnych jest 400 razy droższa bez chemikaliów.

For example, pavement weed control is 400 times more expensive without chemicals.

Na przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.

For example, some outdoorsy themes are sunny during the day and dark at night.

Można to dostrzec na przykład w regionie pomiędzy Paryżem, Londynem i Antwerpią.

We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.

Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.

This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.

Szpitale, na przykład, mają leki, lecz brakuje im części zamiennych do sprzętu.

Hospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.

Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.

For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.

Na przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.

For instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.

Ja studiowałbym na przykład astronomię, inni mogliby studiować fizykę lub geografię.

I, for instance, would study astronomy, others might study physics or geography.

Na przykład zmieniły prawodawstwo dotyczące walki z podrabianiem produktów.

For instance, they even changed the legislation concerning combating counterfeiting.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "na przykład":

 

Podobne tłumaczenia

"na przykład" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na przykład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Jesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.

We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.

Możecie... używać całkiem naturalnych gestów, żeby, na przykład, zrobić coś takiego.

And you can -- you can use really natural hand gestures to like, go like this.

Odpowiedzią na zły pomysł, jak, na przykład, żarówka z wolframu, jest lepszy pomysł.

The response to a bad idea -- like, say, a tungsten light bulb -- is a better idea.

Niektóre choroby, na przykład osteoporoza, zdecydowanie częściej występują u kobiet.

Certain diseases, such as osteoporosis, have a much higher incidence among women.

Nie mówimy o włóknach, lecz o innych materiałach, na przykład kawałkach futra.

We are talking not about the fibre but about other materials, such as pieces of fur.

Na przykład, fakt: przychód firmy Exxon w 2005 roku wynosił miliard dolarów dziennie.

For reference, fact one: Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.

To choroba zwierzęca atakująca przeżuwacze, na przykład bydło, owce i kozy.

This is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.

Pod tym względem pozostajemy daleko w tyle na przykład za Stanami Zjednoczonymi.

In this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.

Ostatni etap, na przykład elektronika, wydaje się potrzebować kilku dekad.

And these next steps, like electronics, seem to be taking only a few decades.

To dlatego, że w windzie brakuje pewnych ważnych instrumentów, na przykład przycisków.

It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons.

Ale nie przeciwstawiajmy tego wydarzeniom w innych krajach, na przykład na Bahamach.

But let us not play this off against what happens in other countries like the Bahamas.

Choroba niebieskiego języka to schorzenie przeżuwaczy, na przykład bydła, owiec i kóz.

Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.

Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.

So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.

Na przykład szefowie gangów mieli pokaźną świtę, odlotowe samochody i biżuterię.

So everybody got stuck at that $3,:,50-an-hour job, and it turned out to be a disaster.

Na przykład południowa Ameryka i Afryka mogą być pod wieloma względami podobne, no nie?

You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?

Oto przykład na to, jak dorośli na "silnej" pozycji mogą rozpalić w dziecku siłę.

This is an example of how adults in positions of power can ignite the power of a child.

Mimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.

Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.

Nie podporządkowuje się jej również wiele państw członkowskich, na przykład Portugalia.

Many Member States do not comply with it either, as is the case with Portugal.

Chciałbym podać jeden przykład: na Węgrzech leży odłogiem prawie milion hektarów ziemi.

To give just one example: in Hungary, nearly 1 million hectares are lying waste.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

młotek · młyn · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-przykład · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.