Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na"

 

"na" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 68562

na {przyimek}

na {przyim.} (też: za, dla, podczas)

for {przyim.}

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Kliknij link Edytuj obok adresów e-mail, aby zamienić stary adres e-mail na nowy.

Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.

Bez tego nadzieje na bogatą, demokratyczną przyszłość dla Afryki są niewielkie.

Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.

na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.

in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.

Ciąża Brak dostępnych danych klinicznych na temat ciąż narażonych na olopatadynę.

Pregnancy For olopatadine, no clinical data on exposed pregnancies are available.

na {przyim.} (też: w, o)

on {przyim.}

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

W moim mieście - Poznaniu - widziałem na murze napis - Nikt nie jest nielegalny.

I saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.

Przeprowadziłam kilka badań na temat atrakcyjności życia na obszarach górskich.

I have undertaken a few studies on the attraction of life in mountainous regions.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

na {przyim.} (też: ku, w, do, przy)

at {przyim.}

Dane regularnie publikowane na szczeblu międzynarodowym ciągle to potwierdzają.

The figures regularly published at international level constantly confirm this.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

na {przyim.} (też: przeciw, o, naprzeciw, w zamian)

upon {przyim.}

Od dawna debatujemy nad kryzysem w Birmie, a teraz nadszedł czas na działanie.

The Burma crisis is one that we have discussed for so long, and it is now upon us.

Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich.

Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

wstań, wołaj do Boga swego, owa snać wspomni Bóg na nas, abyśmy nie zginęli.

arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not.

Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

Jednakże, sprawozdanie opiera się na przesłance, która nie została przemyślana.

However, the report rests upon a premise which has not been thought through.

na {przyim.}

onto {przyim.}

Inductos był implantowany bezpośrednio na oponę twardą po wycięciu łuku kręgu.

InductOs was implanted directly onto the exposed dura following a laminectomy.

Po przypadkowym rozlaniu na skórę, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.

In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.

Na całym świecie kobiety ponownie wychodzą na ulice, podobnie jak 100 lat temu.

Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.

F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.

F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.

Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.

And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.

na (czymś) {przyim.}

atop {przyim.} [wzn.]

Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.

And Mr. Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

na (czymś) {przyim.}

on top of (cupboard, fridge, layer) {przyim.}

Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.

This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.

Tak więc otrzymamy nie tylko chleb bogaty w błonnik, ale także błonnik na błonniku.

So now we not only have a high-fiber bread, but now fiber on top of fiber.

Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.

On top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.

(Śmiech) CA: Pewnie ucieszył ich twój widok na szczycie listy Time'a.

(Laughter) CA: And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.

Nie możemy zajmować się takimi katastrofami na dokładkę do naszych codziennych kataklizmów.

We cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.

na {przyim.}

on (a surface) {przyim.}

Żeby je obejrzeć, trzeba wydostać je z roztworu na powierzchnię, do której się przykleją.

So, they're all floating around in solution, and to look at them, you have to get them on a surface where they stick.

na {zaimek}

na {zaim.} (też: w)

per {zaim.}

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

na {przysłówek}

na {przysł.}

for sure {przysł.}

I na pewno niebo dla mnie nigdy już nie było takie samo po tym, jak spędziłem tam godzinę.

And, for sure, I haven't looked at the sky in the same way after spending an hour in there.

Nie będziemy tego jednak pewni dopóki nie przeprowadzimy kilku procedur budżetowych na nowych zasadach.

However, we will not know this for sure until some budget procedures have been conducted under the new rules.

Ale znowu, były chwile, na bank, były momenty prawdziwej, klnę się na Boga, muzycznej współpracy, na bank.

But again, there were moments, for sure, there were moments of real, honest-to-God musical interplay, for sure.

Nie wiemy na pewno, ale mamy teorie. ~~~ Od XIXw.

We don't know for sure, but there are theories.

Protekcjonizm nie przyniesie na pewno pożądanych skutków.

Protectionism is for sure not the solution.
 

Podobne tłumaczenia

"na" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

I am talking about development policy, not just official development assistance.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Teoretycznie mogłoby to trwać na całym świecie, ale również w Unii Europejskiej.

This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.

do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.

Możesz uczęszczać na kursy wieczorowe lub skorzystać z kształcenia na odległość.

Some courses can be studied part-time, in the evenings or by distance learning.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.

But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Oprócz tego powinniśmy opierać się na udostępnionych nam danych arytmetycznych.

In addition to this, we have to apply the arithmetical facts we have been given.

Istnieje również fenomen nazywany "christianofobią” - fobią na chrześcijaństwo.

There is also a phenomenon called 'Christianophobia' - a phobia of Christianity.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Na zakończenie pragnę raz jeszcze pogratulować sprawozdawcy i kontrsprawozdawcom.

To conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

na piśmie. - (LT)? Przejrzystość stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej.

in writing. - (LT) Transparency is a fundamental principle of the European Union.
 

Wyniki z forum

"na" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

młotek · młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.