Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na"

 

"na" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 67853

na {przyimek}

na {przyim.} (też: w, o)

on {przyim.}

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Szukałem wytrwale i znalazłem informacje na temat najszybszych samochodów świata.

Boy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.

na {przyim.} (też: za, dla, podczas)

for {przyim.}

Kliknij link Edytuj obok adresów e-mail, aby zamienić stary adres e-mail na nowy.

Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.

Bez tego nadzieje na bogatą, demokratyczną przyszłość dla Afryki są niewielkie.

Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.

na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.

in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (

Financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (

Na koniec chciałbym pogratulować obojgu sprawozdawcom doskonałego sprawozdania.

I would like to end by congratulating both rapporteurs for an excellent report.

na {przyim.} (też: ku, w, do, przy)

at {przyim.}

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

na {przyim.} (też: przeciw, o, naprzeciw, w zamian)

upon {przyim.}

wstań, wołaj do Boga swego, owa snać wspomni Bóg na nas, abyśmy nie zginęli.

arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not.

Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

Jednakże, sprawozdanie opiera się na przesłance, która nie została przemyślana.

However, the report rests upon a premise which has not been thought through.

Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.

I have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.

Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.

He is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;

na {przyim.}

onto {przyim.}

Po przypadkowym rozlaniu na skórę, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.

In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.

Na całym świecie kobiety ponownie wychodzą na ulice, podobnie jak 100 lat temu.

Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.

F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.

F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.

Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.

And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.

(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.

(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.

na (czymś) {przyim.}

atop {przyim.} [wzn.]

Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.

And Mr. Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

na (czymś) {przyim.}

on top of (cupboard, fridge, layer) {przyim.}

Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.

This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.

Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.

On top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.

Nie możemy zajmować się takimi katastrofami na dokładkę do naszych codziennych kataklizmów.

We cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.

A są to wszystkie drogi w USA nałożone na geoprzestrzenny obraz NASA.

But those are all the roads in the U.S. superimposed on top of a NASA geospatial image.

Uchwycić łącznik przez zewnętrzną część opakowania blistrowego i umieścić na szczycie fiolki.

Hold the blister pack on the outside and place it on top of the vial.

na {przyim.}

on (a surface) {przyim.}

Żeby je obejrzeć, trzeba wydostać je z roztworu na powierzchnię, do której się przykleją.

So, they're all floating around in solution, and to look at them, you have to get them on a surface where they stick.

na {zaimek}

na {zaim.} (też: w)

per {zaim.}

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.

All patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.

na {przysłówek}

na {przysł.}

for sure {przysł.}

I na pewno niebo dla mnie nigdy już nie było takie samo po tym, jak spędziłem tam godzinę.

And, for sure, I haven't looked at the sky in the same way after spending an hour in there.

Nie będziemy tego jednak pewni dopóki nie przeprowadzimy kilku procedur budżetowych na nowych zasadach.

However, we will not know this for sure until some budget procedures have been conducted under the new rules.

Ale znowu, były chwile, na bank, były momenty prawdziwej, klnę się na Boga, muzycznej współpracy, na bank.

But again, there were moments, for sure, there were moments of real, honest-to-God musical interplay, for sure.

Nie wiemy na pewno, ale mamy teorie. ~~~ Od XIXw.

We don't know for sure, but there are theories.

Protekcjonizm nie przyniesie na pewno pożądanych skutków.

Protectionism is for sure not the solution.
 

Podobne tłumaczenia

"na" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

I am talking about development policy, not just official development assistance.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.

But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Istnieje również fenomen nazywany "christianofobią” - fobią na chrześcijaństwo.

There is also a phenomenon called 'Christianophobia' - a phobia of Christianity.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Na zakończenie pragnę raz jeszcze pogratulować sprawozdawcy i kontrsprawozdawcom.

To conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

na piśmie. - (LT)? Przejrzystość stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej.

in writing. - (LT) Transparency is a fundamental principle of the European Union.

Były głównymi aktorami na tym globalnym rynku, o którym wspomniałem na początku.

They were the actors of this global market, which I mentioned in the beginning.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Nikomu nie przyszłoby na myśl, na pewno nie mnie, aby podważać przydatność NATO.

It would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

W badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.

In clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.

Na koniec, także my, w samym Parlamencie, nie spełniamy wymogu wielojęzyczności.

Finally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
 

Wyniki z forum

"na" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

młotek · młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.