Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na"

 

"na" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 70699

na {przyimek}

na {przyim.} (też: w, o)

on {przyim.}

Korekt dokonuje się na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską.

The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

Zmiany te były zlokalizowane na kończynach (dłoniach, stopach, uszach i ogonie).

These were consistently located on the extremities (hands, feet, ears and tail).

Na lewo poniżej znajduje się zdjęcie perły-matki formującej się z morskiej wody.

On the lower left there is a picture of mother of pearl forming out of seawater.

Jedna mówi, "Życie jest na równi pochyłej, albo idziesz w górę, albo schodzisz."

One, they said, "Life is on an incline. ~~~ You either go up, or you come down."

na {przyim.} (też: za, dla, podczas)

for {przyim.}

Nie mówię, że brytyjska Partia Konserwatywna ma odpowiedzi na wszystkie pytania.

Now I'm not saying for a minute that British Conservatives have all the answers.

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Szpitale, na przykład, mają leki, lecz brakuje im części zamiennych do sprzętu.

Hospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.

Bez tego nadzieje na bogatą, demokratyczną przyszłość dla Afryki są niewielkie.

Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.

na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.

in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.

na {przyim.} (też: ku, w, do, przy)

at {przyim.}

Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Dane regularnie publikowane na szczeblu międzynarodowym ciągle to potwierdzają.

The figures regularly published at international level constantly confirm this.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

na {przyim.} (też: przeciw, o, naprzeciw, w zamian)

upon {przyim.}

I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.

And great fear came upon the whole church, and upon all that heard these things.

Jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię:

He will come down like rain upon the mown grass, As showers that water the earth.

Teraz tedy, oto cię rozwiązuję dziś z tych łańcuchów, które są na rękach twoich.

And now, behold, I loose thee this day from the chains which are upon thy hand.

Od dawna debatujemy nad kryzysem w Birmie, a teraz nadszedł czas na działanie.

The Burma crisis is one that we have discussed for so long, and it is now upon us.

Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich.

Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

na {przyim.}

onto {przyim.}

Inductos był implantowany bezpośrednio na oponę twardą po wycięciu łuku kręgu.

InductOs was implanted directly onto the exposed dura following a laminectomy.

Nanosi się go cienką warstwą na zmieniony obszar dwa razy dziennie przez pięć dni.

It is applied onto the affected area as a thin layer twice a day for five days.

Po przypadkowym rozlaniu na skórę, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.

In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.

Jeśli wchodziliście w ostatnich tygodniach na Twittera, pewnie to widzieliście.

If you've gone onto Twitter in the last couple of weeks, you've probably seen this.

Na całym świecie kobiety ponownie wychodzą na ulice, podobnie jak 100 lat temu.

Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.

na (czymś) {przyim.}

atop {przyim.} [wzn.]

Kiedy znaleźli się na szczycie, jeden z nich spuścił szorty, ukucnął i zrobił kupę.

Once atop the pile, one of the boys lowered his shorts, squatted, and defecated.

Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.

And Mr. Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

na (czymś) {przyim.}

on top of (cupboard, fridge, layer) {przyim.}

Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.

This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.

Tak więc otrzymamy nie tylko chleb bogaty w błonnik, ale także błonnik na błonniku.

So now we not only have a high-fiber bread, but now fiber on top of fiber.

Nawet zmieniłem kolor domu na wyspie na czerwony, żeby bardziej przypominał styl szwedzki.

And yeah, I even turned the house on top of the island red to make it look more Swedish.

Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.

On top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.

(Śmiech) CA: Pewnie ucieszył ich twój widok na szczycie listy Time'a.

(Laughter) CA: And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.

na {przyim.}

on (a surface) {przyim.}

Żeby je obejrzeć, trzeba wydostać je z roztworu na powierzchnię, do której się przykleją.

So, they're all floating around in solution, and to look at them, you have to get them on a surface where they stick.

na {zaimek}

na {zaim.} (też: w)

per {zaim.}

Z uwagi na dużą liczbę słów wpisywany codziennie, mają miejsce zabawne sytuacje.

Now of course, since we're doing so many words per day, funny things can happen.

Częstość występowania w przeliczeniu na pacjenta produktu ReFacto lub ReFacto AF

Frequency of Occurrence per Patient with ReFacto or ReFacto AF System organ class

Preparat BeneFIX podaje się powoli w infuzji dożylnej (zwykle do 4 ml na minutę).

BeneFIX is given by a slow infusion into a vein (usually up to 4 ml per minute).

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

na {przysłówek}

na {przysł.}

for sure {przysł.}

Większość ludzi mówi: czemu mam ryzykować, jak mogę dostać 1500 na pewniaka?

Most people say, why should I be risky when I can get 1,500 dollars for sure?

I na pewno niebo dla mnie nigdy już nie było takie samo po tym, jak spędziłem tam godzinę.

And, for sure, I haven't looked at the sky in the same way after spending an hour in there.

Nie będziemy tego jednak pewni dopóki nie przeprowadzimy kilku procedur budżetowych na nowych zasadach.

However, we will not know this for sure until some budget procedures have been conducted under the new rules.

Ale znowu, były chwile, na bank, były momenty prawdziwej, klnę się na Boga, muzycznej współpracy, na bank.

But again, there were moments, for sure, there were moments of real, honest-to-God musical interplay, for sure.

Nie wiemy na pewno, ale mamy teorie. ~~~ Od XIXw.

We don't know for sure, but there are theories.
 

Podobne tłumaczenia

"na" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

Szczerze, mamy technologię żeby budować Skycary -- byliśmy przecież na księżycu!

I can tell you, technically we can build Skycars -- my God, we went to the moon!

Jeżeli przez rok brak odpowiedzi na leczenie, leczenie należy ponownie rozważyć.

Treatment should be reconsidered if after a year patients remain non-responsive.

Problem polega na tym, że gęsta tkanka piersi to prawdziwy wilk w owczej skórze.

The problem with breast density is that it's truly the wolf in sheep's clothing.

Ja powiedziałbym, że to błąd tylko dlatego, że my na tą nutę nie zareagowaliśmy.

The only way that I would say it was a mistake is in that we didn't react to it.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

I am talking about development policy, not just official development assistance.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Całkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)

treatment (including switch to oral therapy as soon as possible) Cystic fibrosis

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Moja grupa nie zrobiła tego nie dlatego, aby uniknąć dziś dyskusji na ten temat.

The reason why my group did not do so is not to avoid having a discussion today.

Teoretycznie mogłoby to trwać na całym świecie, ale również w Unii Europejskiej.

This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.

Nadwrażliwość na moksyfloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję

Hypersensitivity to moxifloxacin, other quinolones or to any of the excipients.

do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:
 

Wyniki z forum

"na" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

młoteczek · młotek · młyn · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.