Search for the most beautiful word
disengaged
convenes

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "na"

 

"na" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 67000

na {przyimek}

na {przyim.} (też: za, dla, podczas)

for {przyim.}

Bez tego nadzieje na bogatą, demokratyczną przyszłość dla Afryki są niewielkie.

Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.

na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.

in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.

Gratuluję Komisji zielonej księgi na temat nowej polityki mobilności miejskiej.

I congratulate the Commission for the Green Paper on a new urban mobility policy.

Zalecana dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosi 75 mg raz na dobę.

The recommended dose for prolonged-release venlafaxine is 75 mg given once daily.

Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.

A fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.

na {przyim.} (też: w, o, na temat)

on {przyim.}

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Szukałem wytrwale i znalazłem informacje na temat najszybszych samochodów świata.

Boy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.

na {przyim.} (też: ku, w, do, przy)

at {przyim.}

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.

na {przyim.} (też: przeciw, po, o, naprzeciw)

upon {przyim.}

Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.

I have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.

Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.

He is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;

Bo okrył twarz swą tłustością swoją, a fałdów mu się naczyniło na słabiźnie.

Because he hath covered his face with his fatness, And gathered fat upon his loins;

Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.

So Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.

na {przyim.}

onto {przyim.}

Na całym świecie kobiety ponownie wychodzą na ulice, podobnie jak 100 lat temu.

Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.

F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.

F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.

Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.

And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.

(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.

(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.

Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.

This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.

na (czymś) {przyim.}

atop {przyim.} [wzn.]

Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.

And Mr. Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

na (czymś) {przyim.}

on top of (cupboard, fridge, layer) {przyim.}

Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.

This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.

Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.

On top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.

Nie możemy zajmować się takimi katastrofami na dokładkę do naszych codziennych kataklizmów.

We cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.

A są to wszystkie drogi w USA nałożone na geoprzestrzenny obraz NASA.

But those are all the roads in the U.S. superimposed on top of a NASA geospatial image.

Uchwycić łącznik przez zewnętrzną część opakowania blistrowego i umieścić na szczycie fiolki.

Hold the blister pack on the outside and place it on top of the vial.

na {przyim.}

on (a surface) {przyim.}

Żeby je obejrzeć, trzeba wydostać je z roztworu na powierzchnię, do której się przykleją.

So, they're all floating around in solution, and to look at them, you have to get them on a surface where they stick.

na {zaimek}

na {zaim.} (też: w)

per {zaim.}

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.

All patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"na" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.

But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

na piśmie. - (LT)? Przejrzystość stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej.

in writing. - (LT) Transparency is a fundamental principle of the European Union.

Były głównymi aktorami na tym globalnym rynku, o którym wspomniałem na początku.

They were the actors of this global market, which I mentioned in the beginning.

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

W badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.

In clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.

(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.

(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.

The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

na Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole

ge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
 

Wyniki z forum

"na" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

młotek · młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.