Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "model"

 

"model" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 175

model {rzeczownik}

model {m.} (też: wzorzec)

model {rzecz.}

Domagamy się, aby w relacjach zewnętrznych Unii zachowany został model wspólnotowy.

We insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.

Bardzo wątpię w to, że model amerykański jest skuteczniejszy niż europejski.

I very much doubt that the US model is more effective than the European one.

Zyskują szansę funkcjonowania na rynku w oparciu o stabilny model biznesowy.

They now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.

Model rolnictwa należy przekształcić w kierunku większej samowystarczalności.

The agricultural model should be reshaped towards greater self-sufficiency.

W chwili obecnej nie istnieje jednak model zwierzęcy pozwalający na zbadanie SUD.

However, there was currently no animal model available to investigate SUDs.

model {m.} [art.] (też: modelka)

sitter {rzecz.} [art.]

model {m.} (też: makieta, atrapa)

mockup {rzecz.}

model {m.} (też: atrapa)

mock-up {rzecz.}

model {m.} (też: szyderstwo, kpina, pośmiewisko, namiastka)

mock {rzecz.}

model {rzeczownik}

model {m.}

model {rzecz.} (też: mockup, mock-up, mock)

Domagamy się, aby w relacjach zewnętrznych Unii zachowany został model wspólnotowy.

We insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.

Bardzo wątpię w to, że model amerykański jest skuteczniejszy niż europejski.

I very much doubt that the US model is more effective than the European one.

Zyskują szansę funkcjonowania na rynku w oparciu o stabilny model biznesowy.

They now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.

Model rolnictwa należy przekształcić w kierunku większej samowystarczalności.

The agricultural model should be reshaped towards greater self-sufficiency.

W chwili obecnej nie istnieje jednak model zwierzęcy pozwalający na zbadanie SUD.

However, there was currently no animal model available to investigate SUDs.

wzorzec {m.}

model {rzecz.} (też: benchmark, pattern, standard, paradigm)

Europa stanowi wzorzec koegzystencji osób pochodzących z różnych kultur i religii.

Europe is a model of coexistence of people from different cultures and religions.

Taki był wzorzec, więc wszyscy sugerowali, że tak właśnie się stanie.

That was the model. ~~~ That was what everybody was suggesting was going to be coming.

Czy wzorce, wzorzec norweski, do którego pan nawiązał, będą stanowić inspirację czy pewne wskazówki?

Will the models, the Norwegian model to which you referred, be an inspiration in terms of a guideline?

Uważam, że ten rodzaj współpracy między komisjami i grupami mógłby stanowić wzorzec na przyszłość.

I believe that this type of cooperation across committee and group boundaries could be a model for the future.

Panie i panowie! Unia Europejska przedstawia w wielu obszarach wzorzec życia dla innych regionów świata.

Ladies and gentlemen, the European Union represents in many areas of life a model for other regions of the world.

model {przymiotnik}

wzorowy {przym. m.}

model {przym.} (też: exemplary)

to model {czasownik}

modelować (kapelusz, naczynia gliniane) {czas. ndk}

to model [modeled; modelled|modeled; modelled] {czas.} (też: to fashion)

Jedynym sposobem znanym matematykom, by modelować tę strukturę, jest szydełkowanie.

And the only way that mathematicians know how to model this structure is with crochet.

Głównym zamysłem było to, że trzeba umieć -- jak to się mówi? ~~~ -- modelować wahanie kursów.

So the idea there was that one must be able to -- how do you say? -- model price variation.

Ale matematycy nie wiedzieli aż do 1997, jak mogą go modelować.

But not until 1997 did mathematicians actually understand how they could model it.

Dążyła do skonstruowania modelu struktury matematycznej, o której wielu matematyków sądziło, że modelować się nie da.

But what she was doing was actually making a model of a mathematical structure, that many mathematicians had thought it was actually impossible to model.

Na Uniwersytecie w Bristolu zarysowuje się coś niezwykłego... ~~~ Jesteśmy w stanie modelować poziomy dopaminy w mózgu.

And something very exciting is just beginning to happen in places like the University of Bristol in the U.K., where we are beginning to be able to model mathematically dopamine levels in the brain.

wymodelować (kapelusz, naczynia gliniane) {czas. dk}

to model [modeled; modelled|modeled; modelled] {czas.} (też: to fashion)

Unia polityczna, którą nazywamy Unią Europejską, nie ma precedensu czy też modelu, na którym można się wzorować, ani też nie wpasowuje się ona w żadną znaną klasyfikację.

The political union that we call the European Union has no precedent or model to turn to because it does not fit within any of the known political classifications.

Art. 61 porozumienia o EOG jest ściśle wzorowany na art. 87 Traktatu WE.

Article 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.

Mechanizm rozstrzygania sporów jest wzorowany na standardowych procedurach międzynarodowych.

The dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.

Siedmiotysięczna, silna armia ONZ wzorowana na MONUC może przynieść więcej złego niż dobrego.

A 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
to model [modeled; modelled|modeled; modelled] {czas.} (też: to paste)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "model":

Synonimy (angielski) dla "model":

 

Podobne tłumaczenia

"model" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "model" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.

I pokazuję po raz pierwszy publicznie ten model dotyczący światła widzialnego.

And I'm showing for the first time in public this visible light demonstrator.

To kopernikański model Układu Słonecznego, coś takiego pewnie narysowaliście.

That's pretty much what you should have on your piece of paper. ~~~ Right?

W sprawozdaniu uznano, że model flexicurity może być strategią dla reform rynku pracy.

This report recognises that flexicurity can be a strategy for labour market reform.

Jeśli jest on w stanie zobaczyć model własnego mózgu, to może nauczyć się jego kontroli

If he can see this pattern in his own brain, he can learn how to control it.

Jaskrawo dowodzą tego są: dyrektywa w sprawie czasu pracy oraz model flexicurity.

The proposals on the Working Time Directive and flexicurity are clear examples of this.

Teraz model referencyjny przyjęty przez Radę będzie uznany za kryterium.

Now the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.

To jedyny sposób, aby rozwinąć w Europie nasz model społecznej gospodarki rynkowej.

This is the only way we can develop our social market economy in Europe.

Trzy lata temu ogłosiliśmy konkurs "Modelowe ośrodki turystyczne Europy EDEN”.

Three years ago, we launched the European Destinations of Excellence (EDEN) competition.

Określenia takie, jak "europejski model społeczny” czy "solidarność europejska”, są mylące.

The jargon of 'social Europe' or a 'Europe of solidarity' is misleading to our people.

Dlatego kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć.

Wherefore let him that speaketh in a tongue pray that he may interpret.

Cóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.

Well, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.

Czy oznacza to reformy na rynku pracy, model flexicurity pozbawiony bezpieczeństwa?

Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?

Ona tylko psuje ten oczekiwany model i jedność cech strukturalnych.

It only rattles that expected pattern and unity of structural features.

Model AXIS Q1602 wykorzystuje rewolucyjną technologię Lightfinder firmy Axis.

AXIS Q1602 incorporates Axis’ revolutionary Lightfinder technology.

Model Henry J z 1953 roku. ~~~ Jestem maniakiem autentyzmu - mieszkam w cichej okolicy Toledo.

That's a 1953 Henry J -- I'm a bug for authenticity -- in a quiet neighborhood in Toledo.

Pokażę wam kilka modeli wziętych z natury, które są jego wynikiem.

So let me show you some of nature's patterns that are the result of this.

A nikt nie ma prawa oczekiwać od nich, że powrócą do poprzednich ubogich modeli żywieniowych.

And no one has the right to expect them to return to their previous meagre nutrition patterns.

To była wersja beta-- śmiech ten odkurzacz Skinnera model 1905 r.

This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.

To nowy model wstrzykiwacza, przed wstrzyknięciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

This is a new pen design please read the user manual before injecting
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.