"można" - angielskie tłumaczenie

PL

"można" po angielsku

volume_up
można [przykład]

PL można
volume_up

To Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.
It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.
Totalitaryzmu nie można zwalczać metodami totalitarnymi.
It is not with totalitarian methods that one can fight totalitarianism.
Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.
Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.
W istocie, jest to główny element legislacyjny, jeżeli w ogóle można w ten sposób powiedzieć, programu "Small Business Act”.
Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.
Można jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.
Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.
Można się więc zastanowić, dlaczego Komisja nie ponosi tej wyłącznej odpowiedzialności w sytuacji gdy cena ropy wzrosła od początku roku o 50%.
One may well wonder, then, why the Commission does not exercise this exclusive responsibility, when the price of oil has risen by 50% since the beginning of the year.

Synonimy (polski) dla "można":

można

Przykłady użycia - "można" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAlternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishJak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
PolishNie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
However, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
PolishDzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
You can really get inside somebody's perception and have them experience something.
PolishDzięki informacjom zapisanym i upublicznionym w tym rejestrze można dowiedzieć się:
The information recorded and made public in this register will help you to know:
PolishW przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
The dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
PolishJednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
PolishWystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
Most patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
PolishPotencjalne ryzyko dla ciazy u ludzi nie jest znane, ale nie mozna go wykluczyc.
The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
PolishSłuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
Listening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
PolishMożna rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
PolishW jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
PolishTo samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
The same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
PolishJednakże można je osiągnąć dzięki woli politycznej i nie wymagają one tego Traktatu.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
PolishZ drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
On the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
PolishNie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
PolishKonflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
The armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
PolishWiększość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.