Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "można"

 

"można" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 11205

można

Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.

Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.

A zatem zapewniamy duże poparcie, ale oczywiście zawsze można zrobić więcej.

So there is great support there, but, of course, one can always do more.

To Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.

It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.

Oczywiście można zawsze narzekać, że można było wcześniej i tak dalej.

Of course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.

Żadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.

Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.

W istocie, jest to główny element legislacyjny, jeżeli w ogóle można w ten sposób powiedzieć, programu "Small Business Act”.

Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.

Można jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.

Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.

Można się więc zastanowić, dlaczego Komisja nie ponosi tej wyłącznej odpowiedzialności w sytuacji gdy cena ropy wzrosła od początku roku o 50%.

One may well wonder, then, why the Commission does not exercise this exclusive responsibility, when the price of oil has risen by 50% since the beginning of the year.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "można":

 

Podobne tłumaczenia

"można" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "można" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.

Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.

Można śledzić dowolne zdarzenie przeglądarki w witrynie, w tym zdarzenia Flash.

You can track any browser based event, including Flash events, on your website.

Leczenie preparatem Keppra można rozpocząć poprzez podanie dożylne lub doustne.

Keppra therapy can be initiated with either intravenous or oral administration.

Kosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.

Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.

Można to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.

This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.

We wkładzie pozostaje jeszcze mała ilość insuliny, ale nie można ustawić dawki.

A small amount of insulin remains in the cartridge but a dose cannot be dialled.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.

In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.

Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.

You cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.

Można o tym wspomnieć bez zmuszania kogokolwiek do przyjmowania tej samej wiary.

It is possible to mention this without forcing anyone to accept the same faith.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

Stały wzrost cen żywności stanowi poważny problem, którego nie można ignorować.

The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.

Most patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.

Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.

However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Jednocześnie można sprawić, by trendy demograficzne były zjawiskiem pozytywnym.

At the same time, trends in population can be made a more positive phenomenon.

Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można synergię między tymi celami.

On the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.

można wydłużyć czas podawania produktu Ceplene w iniekcjach do maksymalnie 15 min.

the time of injection of the dose of Ceplene should be extended to a maximum of 15

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
 

Wyniki z forum

"można" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

może · mózg · mózgownica · mózgowy · możliwa · możliwe · możliwie · możliwość · możliwości · możliwy · można · możność · możny · mozolić · mozolnie · mozolny · mozół · Mołdawia · MPC · MPC-2 · MPC-3

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.