Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "można"

 

"można" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 11311

można

Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.

Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.

A zatem zapewniamy duże poparcie, ale oczywiście zawsze można zrobić więcej.

So there is great support there, but, of course, one can always do more.

To Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.

It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.

Oczywiście można zawsze narzekać, że można było wcześniej i tak dalej.

Of course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.

Żadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.

Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.

W istocie, jest to główny element legislacyjny, jeżeli w ogóle można w ten sposób powiedzieć, programu "Small Business Act”.

Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.

Można jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.

Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.

Można się więc zastanowić, dlaczego Komisja nie ponosi tej wyłącznej odpowiedzialności w sytuacji gdy cena ropy wzrosła od początku roku o 50%.

One may well wonder, then, why the Commission does not exercise this exclusive responsibility, when the price of oil has risen by 50% since the beginning of the year.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "można":

 

Podobne tłumaczenia

"można" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "można" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.

Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.

Można śledzić dowolne zdarzenie przeglądarki w witrynie, w tym zdarzenia Flash.

You can track any browser based event, including Flash events, on your website.

Leczenie preparatem Keppra można rozpocząć poprzez podanie dożylne lub doustne.

Keppra therapy can be initiated with either intravenous or oral administration.

Kosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.

Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.

Można to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.

This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.

Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej.

You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.

We wkładzie pozostaje jeszcze mała ilość insuliny, ale nie można ustawić dawki.

A small amount of insulin remains in the cartridge but a dose cannot be dialled.

Zawał serca można było zgłosić także po zaakceptowaniu raportu badacza przez CEC.

MI could also be reported following CEC adjudication of an investigator report.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.

In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.

Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.

You cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.

Żądanie reklamy pod kątem reklam nakładanych można skonfigurować na trzy sposoby:

You can configure your ad request to request overlay ads in three different ways:

Można o tym wspomnieć bez zmuszania kogokolwiek do przyjmowania tej samej wiary.

It is possible to mention this without forcing anyone to accept the same faith.

Z tych reakcji można wyciągnąć wnioski, które będą stanowiły spuściznę trybunału.

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.

Czasami problemem jest to, że tych tanich biletów lotniczych nie można wymienić.

Sometimes, the problem is that these cheap airline tickets cannot be exchanged.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

Stały wzrost cen żywności stanowi poważny problem, którego nie można ignorować.

The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.

W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.

The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.

Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.

Most patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.

Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.

However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
 

Wyniki z forum

"można" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

może · mózg · mózgownica · mózgowy · możliwa · możliwe · możliwie · możliwość · możliwości · możliwy · można · możność · możny · mozolić · mozolnie · mozolny · mozół · Mołdawia · MPC · MPC-2 · MPC-3

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.