Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mimo to"

 

"mimo to" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 673

mimo to {spójnik}

mimo to {spójn.} (też: jeszcze, spokojnie, ciągle, nadal)

still {przysł.}

Moje pytanie brzmi następująco: dlaczego mimo to popiera przyjęcie tej zmiany?

My question is the following: why does he still support the approval of this modification?

Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.

This is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.

Mimo to, sedno tego łacińskiego przysłowia pozostaje wciąż aktualne.

Nonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.

Mimo to sytuacja w sferze praw człowieka jest w dalszym ciągu opłakana.

In spite of that, the dismal human rights situation still persists.

Mimo to, jest to wciąż wartościowa rezolucja i dlatego głosowaliśmy za jej przyjęciem.

However, this is still a positive resolution which we voted for.

mimo to

mimo to (też: nawet wtedy)

Kosztuje to trzy razy więcej, a mimo to liczba pacjentów wciąż jest ograniczona.

It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.

mimo to {przysłówek}

mimo to {przysł.} (też: i tak)

irrespective {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mimo to":

 

Podobne tłumaczenia

"mimo to" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mimo to" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Mimo to zapewnia on użytkownikom Internetu środki prawne służące ich obronie.

Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.

W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.

In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.

And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.

Mimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.

Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.

I mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.

And yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.

Zdumiewający był fakt, że nic ich do tego nie zmuszało, a mimo to przybyli.

And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.

Mimo to ogólnie popieramy sprawozdanie, dlatego głosowaliśmy za jego przyjęciem.

However, overall we support the Report and therefore have voted in favour.

Mimo to obserwujemy rozszerzanie się obszarów ubóstwa na szczeblu globalnym.

Nonetheless, what we are seeing is an increase in poverty at global level.

Mimo to ten problem nie stanowi priorytetu dla obecnego rządu rumuńskiego.

Nevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.

Mimo to chciałabym ponownie podkreślić znaczenie kontynuacji tych reform.

Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.

Mimo to można zaobserwować sygnały, że pan Łukaszenko powoli przekonuje się do Zachodu.

Nevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.

Mimo to sądzę, że UE nie powinna mówić państwom członkowskim, co robić w tym względzie.

However, nor do I think the EU should tell Member States what to do in this regard.

Mimo to nie mogę zgodzić się na metody i opcje określone w przedmiotowym sprawozdaniu.

However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.

Mimo to, pewne zasady są niepodważalne i nie wolno ich poświęcać dla doraźnych celów.

Nonetheless, some principles are absolute and ought not to be sacrificed to expediency.

Mimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.

Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.

Mimo to zdecydowaliśmy się głosować przeciwko przyjęciu tego sprawozdania w całości.

Despite this, we have chosen to vote against the report in its entirety.

Mam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.

In spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.

Mamy nadzieję, że nie będzie on potrzebny, ale mimo to go przygotowaliśmy.

We hope it will not be needed but we have made that preparation as well.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec

Podobne słowa

milutko · Milwaukee · mim · Mimas · MIME · mimesis · mimetyczny · mimetyzm · mimika · mimo · mimo-to · mimochodem · mimośród · mimowolnie · mimowolny · mimoza · mina · minąć · minaret · mineciarz · mineralizować

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.