Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "mimo to"

 

"mimo to" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 473

mimo to {spójnik}

mimo to {spójn.} (też: jeszcze, spokojnie, ciągle, nadal)

still {przysł.}

Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.

This is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.

Mimo to sytuacja w sferze praw człowieka jest w dalszym ciągu opłakana.

In spite of that, the dismal human rights situation still persists.

Mimo to, jest to wciąż wartościowa rezolucja i dlatego głosowaliśmy za jej przyjęciem.

However, this is still a positive resolution which we voted for.

Mimo to irańskie władze nadal planują wznowić sprawę Sakineh i ostatecznie dokonać jej egzekucji.

However, the Iranian authorities still intend to continue, and eventually to execute Sakineh.

Mimo to istnieją obywatele, którym euro kojarzy się z negatywnymi doświadczeniami.

Despite all this, there are still some citizens who associate the euro with negative experiences.

mimo to {spójn.} (też: pomimo to, niemniej jednak, pomimo tego, jednakże)

nonetheless {spójn.}

Mimo to obserwujemy rozszerzanie się obszarów ubóstwa na szczeblu globalnym.

Nonetheless, what we are seeing is an increase in poverty at global level.

Mimo to, jest to rezolucja, na którą zdecydowanie należy zwrócić uwagę.

It is nonetheless a resolution to which regard should definitely be had.

Mimo to, w latach 2000-2010 Unia Europejska musiała stawić czoła wielu wyzwaniom.

Nonetheless, in the period 2000-2010, the European Union has had to face many challenges.

Chciałbym mimo to podkreślić raz jeszcze, że osiągnęliśmy zadowalający wynik.

Nonetheless, I would like to stress once again that we have achieved a satisfactory result.

Proponowane środki są nieco liche, ale mimo to są konieczne i pilne.

The measures proposed here are somewhat flimsy, but they are nonetheless necessary and imperative.

mimo to {spójn.} (też: jednak, pomimo to, niemniej jednak, pomimo tego)

nevertheless {spójn.}

Mimo to zapewnia on użytkownikom Internetu środki prawne służące ich obronie.

Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.

Mimo to ten problem nie stanowi priorytetu dla obecnego rządu rumuńskiego.

Nevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.

Mimo to chciałabym ponownie podkreślić znaczenie kontynuacji tych reform.

Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.

Mimo to można zaobserwować sygnały, że pan Łukaszenko powoli przekonuje się do Zachodu.

Nevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.

Mimo to będziemy nadal starali się doprowadzić do zastosowania tych uczciwych środków.

We shall nevertheless continue to put the case for these fair measures.

mimo to

mimo to (też: nawet wtedy)

mimo to {przysłówek}

mimo to {przysł.} (też: i tak)

irrespective {przysł.}

mimo to {przysł.} (też: nadal, poza tym, jakoś, i tak)

anyway {przysł.}

Jeżeli państwa UE nie przyznają się same, ich brudne tajemnice zostaną mimo to ujawnione po drugiej stronie Atlantyku.

If EU States do not come clean, their dirty secrets will be revealed anyway from across the Atlantic.

Mimo to postanowili oni iść naprzód; chyba - nie, z pewnością - o przeprowadzeniu tej debaty zaważyły względy polityczne i ideologiczne.

Yet they resolved to go ahead anyway, perhaps - no, definitely - because of political and ideological elements, deciding that this debate should take place.

Nie mogę zrozumieć, dlaczego próbują być Państwo świętsi od papieża; nie jestem pewien, czy mogę to powiedzieć o Finach, ale mimo to powiedziałem!

I cannot understand why you are trying to act like a bigger Catholic than the Pope - I am not sure whether I can say that to a Finn but, there, I have said it anyway!
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "mimo to":

 

Podobne tłumaczenia

"mimo to" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mimo to" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.

In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.

And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.

Mimo to dziękuję panu komisarzowi Frattiniemu za zorganizowane posiedzenie.

Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.

I mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.

And yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.

Mimo to ogólnie popieramy sprawozdanie, dlatego głosowaliśmy za jego przyjęciem.

However, overall we support the Report and therefore have voted in favour.

Mimo to sądzę, że UE nie powinna mówić państwom członkowskim, co robić w tym względzie.

However, nor do I think the EU should tell Member States what to do in this regard.

Mimo to nie mogę zgodzić się na metody i opcje określone w przedmiotowym sprawozdaniu.

However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.

Mimo to pojawiają się obiecujące sygnały, na przykład ambicje nowego rządu Japonii.

Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.

Mimo to zdecydowaliśmy się głosować przeciwko przyjęciu tego sprawozdania w całości.

Despite this, we have chosen to vote against the report in its entirety.

Mam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.

In spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.

Mamy nadzieję, że nie będzie on potrzebny, ale mimo to go przygotowaliśmy.

We hope it will not be needed but we have made that preparation as well.

Rola kobiet jest nieoceniona; mimo to, nie docenia się ich możliwości i potencjału.

The role of women is inestimable; yet their abilities and potential are not appreciated.

Ponieważ wszyscy wiemy, mimo, że brzmi to głupawo, że sekretem życia jest dawanie.

Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.

Więc to inny rodzaj, bardzo duchowej, ale mimo to bardzo ścisłej kontroli.

So it's a different kind of, a very spiritual but yet very firm control.

Mimo to mieli nieprzeciętne wyniki trafień, bo nie robili tego na siłę.

But they had outstanding shooting percentages, because they didn't force it.

Większość z nich nie zawiera DNA a mimo to mają "życiopodobne" właściwości.

Most of these don't contain DNA, but yet they have lifelike properties.

Mimo to czuliśmy się zobowiązani nie głosować nad samym rozporządzeniem.

That being said, we felt obliged not to vote on the regulation itself.

Mimo to jest to sprawozdanie dobre, jak pokazuje rezolucja Parlamentu.

Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.

Mimo to zdecydowaliśmy się poprzeć sprawozdanie w ostatecznym głosowaniu.

In spite of this, we decided to support the report in the final vote.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

milutko · Milwaukee · mim · Mimas · MIME · mimesis · mimetyczny · mimetyzm · mimika · mimo · mimo-to · mimochodem · mimośród · mimowolnie · mimowolny · mimoza · mina · minąć · minaret · mineciarz · mineralizować

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.