Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "miejsce"

 

"miejsce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-40 z 3626

miejsce {rzeczownik}

miejsce {n.}

site {rzecz.}

Miejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).

The intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).

To jest to miejsce w roku 1940. ~~~ Wtedy to była mała farma we wsi Hyattsville.

Here is the site in 1940: It was just a little farm in the village of Hyattsville.

Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.

The objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al

Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

miejsce {n.} (też: miejscowość, plac, lokal)

place {rzecz.}

Sarajewo zajmuje bardzo ważne miejsce w historycznej świadomości Europejczyków.

Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.

I zapytałem studentów w Kuwejcie, gdzie sądzili, że te wydarzenia miały miejsce.

And I asked the students in Kuwait where they thought these incidents took place.

Stanowi to dowód, że Parlament ma swoje słuszne miejsce w procesie współdecyzji.

This is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.

Gdybyśmy tylko mogli ograniczyć regulacje, jakie przewijają się przez to miejsce!

If only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!

Za każdym razem należy zmieniać miejsce wkłucia, aby uniknąć ran w jednym miejscu.

Change the place that you inject each time so you don't become sore in one area.

miejsce {n.} (też: położenie, sytuacja, posada)

situation {rzecz.}

Nie wzięto pod uwagę absolutnie zdywersyfikowanej sytuacji, która miała miejsce.

The diversification of the situation which arose was not taken into account at all.

Jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, jaka miała kiedyś miejsce w Afganistanie.

We stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.

Miała miejsce bardzo konstruktywna i ożywiona dyskusja na temat sytuacji w Zimbabwe.

There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.

Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na rynku mleczarskim.

The most difficult situation was definitely that facing the dairy market.

W każdym regionie Europy może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Japonii.

A similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.

miejsce {n.} (też: pomieszczenie, izba, pokój, luz)

room {rzecz.}

Istnieje tylko miejsce na zrównoważone rozwiązanie polityczne oparte na dialogu.

There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.

Gdzie jeszcze miejsce w tym wszystkim na ślepą lojalność względem energii jądrowej?

Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?

Jest tu jeszcze miejsce dla trzech kwestii, o których warto wspomnieć.

I have room for three points that I think it is appropriate to mention.

Mam nadzieję, że w nowej strategii znajdziemy miejsce na politykę spójności.

I hope we will find room for the cohesion policy in the new strategy.

Istnieje miejsce dla wniosków legislacyjnych o większej sile, tak więc proszę je przedstawić.

There is room to come up with stronger proposals, so please come up with your proposals.

miejsce {n.} (też: miejscowość, lokalizacja)

location {rzecz.}

Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Do not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.

Powstała baza zawierała czasy ataków, miejsce, wielkość i użytą broń.

That database contained the timing of attacks, the location, the size and the weapons used.

Powiedział eksperymentatorowi by zrobił coś takiego, by pomóc mu to przełożyć na inne miejsce.

He told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.

Miejsce, w którym rośnie jest trzymane w tajemnicy dla jego dobra.

The location of this tree is actually kept secret for its own protection.

Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek

Set up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that

miejsce {n.} (też: plama, punkt, kropka, kropla)

spot {rzecz.}

Jako pierwsze połączyliśmy miejsce w Navajo Nation z klasą w Seattle.

So we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.

Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.

Avoid repeated injections at the exact same spot previously used.

Chciałem tylko zobaczyć to miejsce gdzie zbudowałem domek z Sophie.

I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.

Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.

Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.

To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.

It's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.

miejsce {n.}

venue {rzecz.}

Czy mam w głowie konkretne miejsce kiedy tworzę muzykę?

Do I have a place, a venue, in mind when I write?

Kolejne nowe miejsce. ~~~ Odtwarzacz MP3.

There's one other kind of new venue, the private MP3 player.

Z środkami finansowymi jakie im pozostały, zebrały małą grupę kobiet i udały się na miejsce rozmów pokojowych, i otoczyły budynek.

With their remaining funds, they took a small group of women down to the venue of the peace talks and they surrounded the building.

Samochód to miejsce dla koncertów.

The car is a whole venue.

Jakieś konkretne miejsce?

Any particular venue?

miejsce {n.} (też: odstęp, zezwolenie, przestrzeń, zgoda)

clearance {rzecz.}

Dystrybucja Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce tworzenia cholesterolu i usuwania LDL- C.

Rosuvastatin is taken up extensively by the liver which is the primary site of cholesterol synthesis and LDL-C clearance.

Z chwilą, gdy dojdzie do wysycenia szlaku klirensu nieliniowego (co ma miejsce przy wyższych stężeniach tocilizumabu), klirens staje się liniowy.

Once the non-linear clearance pathway is saturated, at higher tocilizumab concentrations, clearance is mainly determined by the linear clearance.

miejsce {n.} (też: przestrzeń)

elbow room {rzecz.}

miejsce {n.}

home {rzecz.} [Bryt.]

Dla wielu afgańskich fundamentalistów miejsce kobiet jest w domu, a nie w szkole czy w pracy.

For many Afghan fundamentalists the place of women is in the home, and not at school or at work.

Moim okręgiem wyborczym jest Duisburg, miejsce, w którym znajdują się największe stalownie w Europie.

Duisburg, home of the largest steelworks in Europe, is in my constituency.

Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.

Rozpowszechnianie tendencyjnych informacji, jak to ma miejsce w przypadku Bułgarii, nie powinno być popierane.

The dissemination of biased information, as is the case with a home in Bulgaria, should not be encouraged.

Panie przewodniczący! Wczoraj w moim rodzinnym mieście Birmingham miał miejsce szczyt, na którym omawiany był kryzys samochodowy.

- Mr President, yesterday in my home city of Birmingham we held a car crisis summit.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "miejsce":

 

Podobne tłumaczenia

"miejsce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "miejsce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.

Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.

It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.

40-50 % kobiet w Europie doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu pracy.

In Europe, 40-50% of women have experienced sexual harassment in the workplace.

Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.

Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.

W razie rozlania roztworu należy go zebrać i wytrzeć miejsce wilgotną tkaniną.

If material is spilled, it should be contained and wiped up with a damp cloth.

Każde miejsce jest łatwo dostępne zarówno samochodem jak i transportem publicznym.

Everywhere is easily accessible by both private car and public transportation.

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Muszę w tym miejscu podkreślić, że cel przedmiotowej dyrektywy był zupełnie inny.

I must point out that this directive actually had a quite different objective.

Niedawno miała miejsce kampania internetowa dotycząca Armenii i rzezi Ormian.

Recently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.

Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.

There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.

Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.

This has already happened several times to date and solutions were always found.

Jeżeli dochodzi do zakłóceń, możemy mieć różne opinie, jeżeli mają one miejsce.

If there are distortions, we can have different opinions - if they are there.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

To czas, aby zrobić miejsce, dzielić radości życia w ukochanej społeczności.'

It's time to make space, to share the enjoyment of life in a beloved community."

I że los rzuci w to miejsce jednego z nas, by znalazł jakiś kawałeczek ciebie.

And then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.

Jeżeli jest wolne miejsce należy dokonać rezerwacji na stronie www.PolskiBus.com.

If there is available seat you can purchase your ticket on www.PolskiBus.com.

Nie tylko na to liczymy, lecz będziemy naciskać, by rzeczywiście miało to miejsce.

We are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.

Bardzo mi przykro, że ta dyskusja ma miejsce tutaj, w Parlamencie Europejskim.

I am very sorry that this discussion is being held here in the European Parliament.

Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...

Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...

W tym miejscu przegrywamy. ~~~ W tym miejscu potrzebujemy przeszczepów twarzy.

And that's where we're failing, and that's where we need the face transplant.
 

Wyniki z forum

"miejsce" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.