Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "miejsce"

 

"miejsce" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-40 z 3520

miejsce {rzeczownik}

miejsce {n.} (też: teren, położenie, budowa, plac budowy)

site {rzecz.}

Miejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).

The intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).

To jest to miejsce w roku 1940. ~~~ Wtedy to była mała farma we wsi Hyattsville.

Here is the site in 1940: It was just a little farm in the village of Hyattsville.

Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.

The objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al

Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

miejsce {n.} (też: miejscowość, plac, lokal)

place {rzecz.}

Ale miejsce świątnicy naszej, to jest stolica chwały Najwyższego, wiecznie trwa.

A glorious throne, [set] on high from the beginning, is the place of our sanctuary.

Iran sygnalizował, że może wystartować w wyborach i ubiegać się o miejsce w Radzie.

Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.

Wiesz, jak zapomnimy, że to jest ściek... to, to jest nawet całkiem ładne miejsce...

You know, if you forget that this is a sewer, it's kind of a beautiful place.

Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.

The attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.

autorka. - Panie przewodniczący! Arktykę opisano jako ostatnie wyimaginowane miejsce.

author. - Mr President, the Arctic has been described as the last imaginary place.

miejsce {n.} (też: położenie, sytuacja, posada)

situation {rzecz.}

Jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, jaka miała kiedyś miejsce w Afganistanie.

We stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.

Miała miejsce bardzo konstruktywna i ożywiona dyskusja na temat sytuacji w Zimbabwe.

There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.

Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na rynku mleczarskim.

The most difficult situation was definitely that facing the dairy market.

W każdym regionie Europy może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Japonii.

A similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.

Obecna sytuacja nie stanowi powtórki wydarzeń, które miały miejsce w Zimbabwe w 2005 roku.

This current situation is not a repeat of the events that took place in Zimbabwe in 2005.

miejsce {n.} (też: szansa, możliwość, pomieszczenie, izba)

room {rzecz.}

Istnieje tylko miejsce na zrównoważone rozwiązanie polityczne oparte na dialogu.

There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.

Jest tu jeszcze miejsce dla trzech kwestii, o których warto wspomnieć.

I have room for three points that I think it is appropriate to mention.

Mam nadzieję, że w nowej strategii znajdziemy miejsce na politykę spójności.

I hope we will find room for the cohesion policy in the new strategy.

Istnieje miejsce dla wniosków legislacyjnych o większej sile, tak więc proszę je przedstawić.

There is room to come up with stronger proposals, so please come up with your proposals.

Po wycięciu kształtu muszę się upewnić, że zostawiłem miejsce na szyję Barta.

And after I've cut out the shape, then I have to make sure that there is room for Bart's neck.

miejsce {n.} (też: miejscowość, lokalizacja)

location {rzecz.}

Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Do not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.

Powstała baza zawierała czasy ataków, miejsce, wielkość i użytą broń.

That database contained the timing of attacks, the location, the size and the weapons used.

Powiedział eksperymentatorowi by zrobił coś takiego, by pomóc mu to przełożyć na inne miejsce.

He told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.

Miejsce, w którym rośnie jest trzymane w tajemnicy dla jego dobra.

The location of this tree is actually kept secret for its own protection.

Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek

Set up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that

miejsce {n.} (też: plama, punkt, kropka, kropla)

spot {rzecz.}

Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.

Avoid repeated injections at the exact same spot previously used.

Chciałem tylko zobaczyć to miejsce gdzie zbudowałem domek z Sophie.

I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.

Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.

Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.

To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.

It's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.

W przeciwnym wypadku nale y odklei plaster, a nast pnie naklei nowy, w inne miejsce.

If not, take it off and put a new patch on a new spot.

miejsce {n.}

venue {rzecz.}

Czy mam w głowie konkretne miejsce kiedy tworzę muzykę?

Do I have a place, a venue, in mind when I write?

Kolejne nowe miejsce. ~~~ Odtwarzacz MP3.

There's one other kind of new venue, the private MP3 player.

Z środkami finansowymi jakie im pozostały, zebrały małą grupę kobiet i udały się na miejsce rozmów pokojowych, i otoczyły budynek.

With their remaining funds, they took a small group of women down to the venue of the peace talks and they surrounded the building.

Samochód to miejsce dla koncertów.

The car is a whole venue.

Jakieś konkretne miejsce?

Any particular venue?

miejsce {n.} (też: odstęp, zezwolenie, przestrzeń, zgoda)

clearance {rzecz.}

Z chwilą, gdy dojdzie do wysycenia szlaku klirensu nieliniowego (co ma miejsce przy wyższych stężeniach tocilizumabu), klirens staje się liniowy.

Once the non-linear clearance pathway is saturated, at higher tocilizumab concentrations, clearance is mainly determined by the linear clearance.

miejsce {n.}

home {rzecz.} [Bryt.]

Moim okręgiem wyborczym jest Duisburg, miejsce, w którym znajdują się największe stalownie w Europie.

Duisburg, home of the largest steelworks in Europe, is in my constituency.

Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.

Rozpowszechnianie tendencyjnych informacji, jak to ma miejsce w przypadku Bułgarii, nie powinno być popierane.

The dissemination of biased information, as is the case with a home in Bulgaria, should not be encouraged.

Panie przewodniczący! Wczoraj w moim rodzinnym mieście Birmingham miał miejsce szczyt, na którym omawiany był kryzys samochodowy.

- Mr President, yesterday in my home city of Birmingham we held a car crisis summit.

Możemy to miejsce nazwać domem.

We now call this place home.

miejsce {n.} (też: przestrzeń)

elbow room {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "miejsce":

 

Podobne tłumaczenia

"miejsce" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "miejsce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.

It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.

Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.

Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.

W razie rozlania roztworu należy go zebrać i wytrzeć miejsce wilgotną tkaniną.

If material is spilled, it should be contained and wiped up with a damp cloth.

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.

There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.

Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.

This has already happened several times to date and solutions were always found.

Jeżeli dochodzi do zakłóceń, możemy mieć różne opinie, jeżeli mają one miejsce.

If there are distortions, we can have different opinions - if they are there.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

Nie tylko na to liczymy, lecz będziemy naciskać, by rzeczywiście miało to miejsce.

We are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.

Bardzo mi przykro, że ta dyskusja ma miejsce tutaj, w Parlamencie Europejskim.

I am very sorry that this discussion is being held here in the European Parliament.

Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...

Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...

W tym miejscu przegrywamy. ~~~ W tym miejscu potrzebujemy przeszczepów twarzy.

And that's where we're failing, and that's where we need the face transplant.

W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.

At this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.

W tym miejscu mamy problem, bo to wymyka się możliwościom tradycyjnej dyplomacji.

And we, therefore, have a problem, because they escape traditional diplomacy.

W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.

So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.

Są w Strasburgu, ale nie ma ich w tej Izbie, czyli w miejscu, gdzie być powinni.

They are in Strasbourg, but they are not in the Chamber where they should be.

Niestety często miało miejsce złe zarządzanie, korupcja i nieudane projekty.

Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.

W kościele tym znajduje się miejsce upamiętniające międzynarodową żeglugę morską.

This church houses the international memorial for civil maritime navigation.

Niestety, podobna sytuacja ma miejsce także w innych parlamentach narodowych.

Unfortunately, this seems to be the case in other national parliaments, too.

Jest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.

It's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.