polsko-angielskie tłumaczenie słowa "miejsce"

PL miejsce polskie tłumaczenie

miejsce {n.}

PL miejsce
volume_up
{nijaki}

miejsce (też: lokalizacja, miejscowość)
volume_up
location {rzecz.}
Miejsce aresztowania, miejsce złej identyfikacji, miejsce alibi.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
Nasze miejsce jest nasycone dowodami oraz materią i energią.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
miejsce (też: lokal, miejscowość, plac)
volume_up
place {rzecz.}
I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,
Kultura ma swoje miejsce w duszy narodu, jest zakorzeniona w miejscu swego pochodzenia.
Culture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.
miejsce (też: szansa, izba, możliwość, pomieszczenie)
volume_up
room {rzecz.}
Istnieje tylko miejsce na zrównoważone rozwiązanie polityczne oparte na dialogu.
There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.
. ~~~ Bardzo odpowiednie miejsce.
And the hotel gave us the ballroom for it -- very appropriate room.
Mam nadzieję, że w nowej strategii znajdziemy miejsce na politykę spójności.
I hope we will find room for the cohesion policy in the new strategy.
miejsce (też: położenie, teren, budowa, plac budowy)
volume_up
site {rzecz.}
Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego preparatu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
miejsce (też: położenie, posada, sytuacja)
volume_up
situation {rzecz.}
Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na rynku mleczarskim.
The most difficult situation was definitely that facing the dairy market.
Tak, ma tam miejsce przemoc, są trudności, ale sytuacja jest inna.
Yes there is violence, there are difficulties, but the situation is different.
Miała miejsce bardzo konstruktywna i ożywiona dyskusja na temat sytuacji w Zimbabwe.
There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.
miejsce (też: plama, odrobina, krosta, pryszcz)
volume_up
spot {rzecz.}
Chciałem tylko zobaczyć to miejsce gdzie zbudowałem domek z Sophie.
I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.
Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.
Avoid repeated injections at the exact same spot previously used.
To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.
It's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.
miejsce
volume_up
venue {rzecz.}
Kolejne nowe miejsce. ~~~ Odtwarzacz MP3.
There's one other kind of new venue, the private MP3 player.
Czy mam w głowie konkretne miejsce kiedy tworzę muzykę?
Do I have a place, a venue, in mind when I write?
Samochód to miejsce dla koncertów.
miejsce (też: usuwanie, likwidacja, pozwolenie, odstęp)
volume_up
clearance {rzecz.}
Z chwilą, gdy dojdzie do wysycenia szlaku klirensu nieliniowego (co ma miejsce przy wyższych stężeniach tocilizumabu), klirens staje się liniowy.
Once the non-linear clearance pathway is saturated, at higher tocilizumab concentrations, clearance is mainly determined by the linear clearance.
Jednym z możliwych mechanizmów jest nasycenie nośników w miejscu wchłaniania lub na drodze klirensu wątrobowo- żółciowego.
A possible mechanism is saturation of transporters at the absorption site or at the hepatobiliary clearance route.
Prostsza, szybsza i przede wszystkim scentralizowana odprawa celna w jednym miejscu stwarza znaczne możliwości ograniczenia biurokracji.
Simpler, faster and, most importantly, centralised clearance at a single location has great potential to reduce bureaucracy.
miejsce (też: przestrzeń)
miejsce
volume_up
home {rzecz.} [Bryt.]
Moim okręgiem wyborczym jest Duisburg, miejsce, w którym znajdują się największe stalownie w Europie.
Duisburg, home of the largest steelworks in Europe, is in my constituency.
Rozpowszechnianie tendencyjnych informacji, jak to ma miejsce w przypadku Bułgarii, nie powinno być popierane.
The dissemination of biased information, as is the case with a home in Bulgaria, should not be encouraged.
Możemy to miejsce nazwać domem.
miejsce (też: miejsce do siedzenia)
volume_up
pew {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "miejsce" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmiejsce poboru opłat
Polishzająć miejsce kogoś
Polishzająć miejsce kogoś
Polishopuścić miejsce dla świadka
Polishodłożyć w bezpieczne miejsce
Polishodkładać w bezpieczne miejsce
Polishznaleźć swoje miejsce
Polishznaleźć miejsce do parkowania
PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishWładze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
PolishSytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
This has already happened several times to date and solutions were always found.
PolishJednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishTakie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
Something like this always happens three days before a European Council meeting.
PolishWszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
PolishJeżeli dochodzi do zakłóceń, możemy mieć różne opinie, jeżeli mają one miejsce.
If there are distortions, we can have different opinions - if they are there.
PolishW razie rozlania roztworu należy go zebrać i wytrzeć miejsce wilgotną tkaniną.
If material is spilled, it should be contained and wiped up with a damp cloth.
PolishBardzo mi przykro, że ta dyskusja ma miejsce tutaj, w Parlamencie Europejskim.
I am very sorry that this discussion is being held here in the European Parliament.