polsko-angielskie tłumaczenie słowa "margines"

PL margines polskie tłumaczenie

margines {m.}

ENmargin angielskie tłumaczenie

margin {rzecz.}

PL margines
play_circle_outline
{męski}

margines (też: różnica, poprawka, brzeg, skraj)
Istnieje margines niepewności, ale widzimy różnicę tu: Kambodża, Singapur.
There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.
W rozliczeniach unijnych dopuszczalny jest 2-procentowy margines błędu.
A 2% margin of error is permitted in the EU's accounts.
To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.
It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.
margines (też: peryferia)
To, co dzieje się z żyjącymi na marginesie społeczeństwa, najbiedniejszymi i najsłabszymi, jest przyczyną rosnącego pesymizmu.
And the trends for those who are at the periphery of our society, who are the poorest and the most vulnerable, the trends give rise to a great case for pessimism.
margines (też: brzeg)
play_circle_outline
marge {rzecz.} [dosł.]

Przykłady użycia - "margines" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy zostawić pewien margines decyzji państwom członkowskim i władzom lokalnym.
We must leave some discretion to Member States and local authorities.
PolishZ własnego doświadczenia wiemy, że mieszkają tam grupy zepchnięte na margines społeczeństwa.
We know from our own experience that socially marginalised groups live here.
PolishJednakże poprawki złożone przez prawicę spychają ten dokument na margines.
However, the amendments from the right that have passed pushed this text beyond the fringe.
PolishNadal istnieje margines dalszych działań, o czym przed chwilą powiedział pan komisarz Dalli.
There is still room for further work, as Mr Dalli mentioned just now.
PolishEFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
PolishEFRR: Kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (debata)
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
PolishMa ona 21 posłów w parlamencie i 98 burmistrzów, a Kurdowie w dalszym ciągu są odsunięci na margines.
It has 21 members of parliament and 98 mayors, and still the Kurds continue to be sidelined.
PolishMusimy dać sobie margines umożliwiający wybieganie myślą w przód i rozważanie szerokich możliwości.
We need to give ourselves the scope to think ahead and think big.
PolishCo więcej, niniejsze sprawozdanie zostawia państwom członkowskim duży margines na wdrożenie liberalizacji.
Furthermore, this report leaves much space for Member States to implement the liberalisation.
PolishIstotne było, aby zamiast zawsze wymachiwać wielkim kijem pozostawiliśmy niewielki margines na marchewkę.
It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots.
PolishZ doświadczenia wiemy, że w procesie wdrażania programów istnieje pewien margines swobody.
We know from experience that, in the process of implementing programmes, there is always some room for manoeuvre.
PolishA te partie, które wypychają siebie i Wielką Brytanię na margines Europy, będą swój kraj drogo kosztować.
And those parties pushing themselves and Britain to the sidelines of Europe will cost their country dear.
PolishNie wolno nam w rozmowach z Iranem odsuwać na margines rządów prawa, wolności słowa czy prawa do informacji.
In talks with Iran, we must not marginalise the rule of law, freedom of speech or the right to information.
PolishTak jak zaznaczono, po dyskusjach proponujemy, aby rozszerzyć to na inne grupy zepchnięte na margines.
It has been pointed out and, having discussed it, we suggest that it should be expanded to other marginalised groups.
PolishZ takim podejściem spychamy się na margines.
We are marginalising ourselves with this approach.
PolishW tym obszarze występuje 70 % margines błędu.
Around 70% of the error rate occurs in this area.
PolishProgram EQUAL, koncentrujący się na pomocy dla grup zepchniętych na margines, udowodnił swoją praktyczną przydatność.
The EQUAL programme, which focuses on support for marginalised groups, has proved that it has a good practical use.
PolishPrzedmiot ten jest coraz bardziej spychany na margines w szkolnych programach nauczania i stąd potrzeba poprawy sytuacji.
The subject is increasingly marginalised within school curricula programmes, so that is why we need to improve.
PolishZamówienia przedkomercyjne pozwalają zmniejszyć margines błędu i dlatego powinny być wykorzystywane w charakterze środków innowacyjnych.
Pre-commercial procurement marginalises the room for error and should thus be used as an innovative means.
PolishChciałabym zachęcić tę Izbę do potraktowania sprawy jako części problemu budownictwa mieszkaniowego dla społeczności zepchniętych na margines.
I would encourage this House to look at this as part of the problem of housing in marginalised communities.