Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "margines"

 

"margines" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 100

margines {rzeczownik}

margines {m.}

margin {rzecz.}

Należy zauważyć, że margines dostępny w dziale 4 wynosi jedynie 875 530 euro.

It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.

W szczególności niepokoi nas nieodpowiedni margines, tj. 82 miliony w pozycji 1A.

In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.

Istnieje margines niepewności, ale widzimy różnicę tu: Kambodża, Singapur.

There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.

Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.

The Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.

To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.

It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.

margines {m.} (też: peryferia)

periphery {rzecz.}

margines {m.} (też: brzeg)

marge {rzecz.} [dosł.]

margin {rzeczownik}

margines {m.}

margin {rzecz.} (też: periphery, marge)

Należy zauważyć, że margines dostępny w dziale 4 wynosi jedynie 875 530 euro.

It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.

W szczególności niepokoi nas nieodpowiedni margines, tj. 82 miliony w pozycji 1A.

In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.

Istnieje margines niepewności, ale widzimy różnicę tu: Kambodża, Singapur.

There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.

Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.

The Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.

To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.

It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "margines":

Synonimy (angielski) dla "margin":

 

Podobne tłumaczenia

"margines" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "margines" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak na marginesie, twoja wartość netto nie jest tym samym co twoja własna wartość.

And, by the way, your net worth is not the same thing as your self-worth.

Jednakże poprawki złożone przez prawicę spychają ten dokument na margines.

However, the amendments from the right that have passed pushed this text beyond the fringe.

Musimy zostawić pewien margines decyzji państwom członkowskim i władzom lokalnym.

We must leave some discretion to Member States and local authorities.

Po drugie, istnieje margines swobody w procedurach antydumpingowych.

Secondly, there is space for the exercise of discretion in anti-dumping procedures.

Nadal istnieje margines dalszych działań, o czym przed chwilą powiedział pan komisarz Dalli.

There is still room for further work, as Mr Dalli mentioned just now.

Z własnego doświadczenia wiemy, że mieszkają tam grupy zepchnięte na margines społeczeństwa.

We know from our own experience that socially marginalised groups live here.

Tak na marginesie, 80% wszystkich uchodźców i wysiedleńców stanowią kobiety i dziewczynki.

By the way, 80 percent of all refugees and displaced people in the world are women and girls.

Projekt Rady zawiera także margines na zdarzenia nieprzewidywalne.

The Council's draft also contains margins for coping with unforeseen events.

Tak na marginesie, mój Bóg nie musi ujawniać się na bułce serowej.

You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.

Musimy dać sobie margines umożliwiający wybieganie myślą w przód i rozważanie szerokich możliwości.

We need to give ourselves the scope to think ahead and think big.

Ma ona 21 posłów w parlamencie i 98 burmistrzów, a Kurdowie w dalszym ciągu są odsunięci na margines.

It has 21 members of parliament and 98 mayors, and still the Kurds continue to be sidelined.

To ktoś, tak na marginesie, kto odbił 4 razy z każdych 10.

That's somebody who hit, by the way, four times safely out of every 10.

Tak na marginesie, nie idźcie spać dopóki nie napiszecie wszystkich słów przewidzianych na dany dzień.

By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day.

EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (

Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (

Tak na marginesie, w nagraniu mono używał pedału, później stwierdził, "Nie nie, chwila.

And the one in mono, by the way, he used the pedal, and as he got older, he said, "No, no, wait a minute.

Istotne było, aby zamiast zawsze wymachiwać wielkim kijem pozostawiliśmy niewielki margines na marchewkę.

It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots.

A te partie, które wypychają siebie i Wielką Brytanię na margines Europy, będą swój kraj drogo kosztować.

And those parties pushing themselves and Britain to the sidelines of Europe will cost their country dear.

Co więcej, niniejsze sprawozdanie zostawia państwom członkowskim duży margines na wdrożenie liberalizacji.

Furthermore, this report leaves much space for Member States to implement the liberalisation.

Na marginesie, to jest "Sputnik", film, który pokazywałem w zeszłym roku.

By the way, that's "Sputnik." ~~~ I ran it last year.

Tak na marginesie, wymawia się to "Eyjafjallajokull."

By the way, the pronunciation is "Eyjafjallajokull."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.