Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "margines"

 

"margines" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 127

margines {rzeczownik}

margines {m.} (też: brzeg, różnica, poprawka, przewaga)

margin {rzecz.}

W szczególności niepokoi nas nieodpowiedni margines, tj. 82 miliony w pozycji 1A.

In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.

Istnieje margines niepewności, ale widzimy różnicę tu: Kambodża, Singapur.

There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.

Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.

The Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.

To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.

It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.

W związku z tym, dostępny margines w pozycji 5 wynosi 224 mln euro.

The margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.

margines {m.} (też: peryferia)

periphery {rzecz.}

margines {m.} (też: brzeg)

marge {rzecz.} [dosł.]

margin {rzeczownik}

margines {m.}

margin {rzecz.} (też: periphery, marge)

W szczególności niepokoi nas nieodpowiedni margines, tj. 82 miliony w pozycji 1A.

In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.

Istnieje margines niepewności, ale widzimy różnicę tu: Kambodża, Singapur.

There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.

Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.

The Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.

To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.

It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.

W związku z tym, dostępny margines w pozycji 5 wynosi 224 mln euro.

The margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.

  obrzeże {n.}

margin {rzecz.}

zysk {m.} [handl.]

margin {rzecz.} [handl.] (też: outturn)

Kolejnym kluczowym założeniem jest kurczenie się marży zysku w okresie objętym projekcjami.

A further key assumption is that growth in profit margins will moderate over the projection horizon.

Nagle rynki zaczęły spekulować na produktach żywnościowych, ponieważ przynoszą one ogromne marże zysków.

Suddenly the markets have begun speculating on food products, because there are enormous profit margins.

Natomiast supermarkety muszą ograniczyć marże zysków.

The supermarkets need to reduce their profit margins.

Marże zysku zostały zmniejszone i wielu rolników, zwłaszcza tych w sektorach intensywnych, stoi w obliczu bankructwa.

Profit margins have been reduced and many farmers, especially those in the intensive sectors, face financial ruin.

Dla sektora włókienniczego, który pracuje z ogromnymi ilościami i niskimi marżami zysku, jest to sytuacja nie do zniesienia.

This is intolerable for the textile sector, which works with large volumes and low profit margins.

  marża zysku {f.} [handl.]

margin {rzecz.} [handl.]

brzeg {m.}

margin {rzecz.} (też: shore, bank, marge, strand)

różnica {f.}

margin {rzecz.} (też: difference, disparity, differential, variation)

Nie inaczej jest tu, w Brukseli, z tą różnicą, że nasze pole manewru jest bardziej ograniczone.

Things are no different here in Brussels, except that our margin for manoeuvre is more limited.

poprawka {f.}

margin {rzecz.} (też: adjustment, amendment, correction, retake)

W kwestii dotyczącej monitorowania połowów: poprawka 23 zawiera zmianę marginesu tolerancji dla wartości szacunkowych zapisywanych w dzienniku połowowym z proponowanych we wniosku 5% na 10%.

Concerning the monitoring of fishing activities: Amendment 23 modifies the margin of tolerance to be applied to logbook catch entries to 10%, instead of 5% as in the proposal.

przewaga {f.}

margin {rzecz.} (też: ascendancy, dominance, prevalence, supremacy)

skraj {m.}

margin {rzecz.} (też: brink, verge)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "margines":

Synonimy (angielski) dla "margin":

 

Podobne tłumaczenia

"margines" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "margines" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak na marginesie, toczyliśmy tę samą debatę w trakcie przygotowań tej decyzji.

Incidentally, this is the debate that we had during the preparation of this decision.

Tak na marginesie, twoja wartość netto nie jest tym samym co twoja własna wartość.

And, by the way, your net worth is not the same thing as your self-worth.

Tak na marginesie znakomita większość osób to nienielegalni imigranci.

By the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.

Tak na marginesie, mężczyzna, z którym zaszła ona w ciążę, został skazany na 99 batów.

Incidentally the man who made her pregnant was sentenced to 99 lashes.

Musimy zostawić pewien margines decyzji państwom członkowskim i władzom lokalnym.

We must leave some discretion to Member States and local authorities.

Jednakże poprawki złożone przez prawicę spychają ten dokument na margines.

However, the amendments from the right that have passed pushed this text beyond the fringe.

Nadal istnieje margines dalszych działań, o czym przed chwilą powiedział pan komisarz Dalli.

There is still room for further work, as Mr Dalli mentioned just now.

Z własnego doświadczenia wiemy, że mieszkają tam grupy zepchnięte na margines społeczeństwa.

We know from our own experience that socially marginalised groups live here.

Od chwili rozpoczęcia konferencji w Annapolis Unia Europejska znalazła się na marginesie.

Since the start of Annapolis, the European Union has lost its touch.

Tak na marginesie, podobne organy istnieją już w wielu państwach członkowskich.

Something similar already exists, by the way, in many Member States.

Tak na marginesie, 80% wszystkich uchodźców i wysiedleńców stanowią kobiety i dziewczynki.

By the way, 80 percent of all refugees and displaced people in the world are women and girls.

Tak na marginesie, mój Bóg nie musi ujawniać się na bułce serowej.

You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.

Tak na marginesie, na ostatnim szczycie dość wyraźnie wypowiedzieliśmy się w tej sprawie.

By the way, this was quite clearly expressed at the last summit.

Musimy dać sobie margines umożliwiający wybieganie myślą w przód i rozważanie szerokich możliwości.

We need to give ourselves the scope to think ahead and think big.

Tak na marginesie, powinna ona także przestrzegać własnych zobowiązań międzynarodowych na tym polu.

It should, by the way, also respect its own international commitments in that field.

A tak na marginesie, to na wiele z wymienionych projektów potrzebne są specjalne fundusze.

By the way, of course, for the many projects that are being mentioned facility funds are necessary.

Ma ona 21 posłów w parlamencie i 98 burmistrzów, a Kurdowie w dalszym ciągu są odsunięci na margines.

It has 21 members of parliament and 98 mayors, and still the Kurds continue to be sidelined.

EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (

Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (

To ktoś, tak na marginesie, kto odbił 4 razy z każdych 10.

That's somebody who hit, by the way, four times safely out of every 10.

Tak na marginesie, nie idźcie spać dopóki nie napiszecie wszystkich słów przewidzianych na dany dzień.

By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.