Search for the most beautiful word
fatiguing
decupled

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma znaczenie"

Tłumaczenie

"ma znaczenie" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o mieć znaczenie, mieć znaczenie w?
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"ma znaczenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Odnośnie do obecnego prawodawstwa unijnego, kluczowe znaczenie ma jego wdrożenie.

Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.

Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów.

Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.

Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.

The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.

Pokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.

This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.

Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.

The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.

Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.

Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.

The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.

Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.

This is particularly important for the European Union's poorer Member States.

Nie ulega wątpliwości, że Europejczycy nie rozumieją, jakie to ma znaczenie.

It is very clear that people in Europe don't understand how important this is.

Kwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.

Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.

Zasadnicze znaczenie ma jednak drugi rodzaj polityki - polityki stymulującej.

However, the second type of policies - stimulative policies - are essential.

Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.

In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.

To strata talentów i potencjału, która ma kluczowe znaczenie dla Romów i dla Europy.

This loss of talents and potential is cruel for the Roma and a loss for Europe.

Prawdą jest również, że Brazylia ma duże znaczenie dla współpracy w ramach WTO.

It is also true that Brazil is very important to cooperation in relation to the WTO.

Ta kwestia ma kluczowe znaczenie i stanowi podstawę dalszych rozmów z Serbią.

That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.

To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony.

This referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.

Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.

I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · ma-znaczenie · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach · Machabeusze

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.