Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ma znaczenie"

Tłumaczenie

"ma znaczenie" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o mieć znaczenie, mieć znaczenie w?
 

Podobne tłumaczenia

"ma znaczenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ma znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.

Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.

The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.

Pokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.

This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.

Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.

The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.

Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.

Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.

The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.

Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.

This is particularly important for the European Union's poorer Member States.

Nie ulega wątpliwości, że Europejczycy nie rozumieją, jakie to ma znaczenie.

It is very clear that people in Europe don't understand how important this is.

Kwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.

Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.

Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.

In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.

Prawdą jest również, że Brazylia ma duże znaczenie dla współpracy w ramach WTO.

It is also true that Brazil is very important to cooperation in relation to the WTO.

Ta kwestia ma kluczowe znaczenie i stanowi podstawę dalszych rozmów z Serbią.

That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.

To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony.

This referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.

Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.

I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.

Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.

Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.

Moim zdaniem największe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, co może parlamentarzysta.

As I see it, what is most important is the question of what MEPs are allowed to do.

Panuje również ogromna niepewność, co sprawia, że pewność ma tak wielkie znaczenie.

There is also massive uncertainty which means that security is so important.

Po pierwsze, fakt, że Słowenia objęła prezydencję ma znaczenie nie tylko symboliczne.

Firstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.

Możecie państwo myśleć, że to nic wielkiego, ale tam, skąd pochodzę, ma to znaczenie.

Now, you may think that these things are little things, but not where I come from.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · ma · ma-znaczenie · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach · Machabeusze

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.