"ma" - angielskie tłumaczenie

PL

"ma" po angielsku

volume_up
ma {czas.}
EN
volume_up
mieć {czas. ndk}
EN

"ma" po polsku

volume_up
ma {rzecz.}
PL
volume_up
MA {rzecz.}
volume_up
MA {rzecz.} [skrót]
PL

PL ma
volume_up
{czasownik}

ma
volume_up
hath {czas.} [arch.] (has)
Ale ten lud ma serce ociążałe i odporne; odstąpili odemnie i odeszli;
But this people hath a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
albo co ma więcej ubogi, który sobie umie poczynać między ludźmi?
[or] what hath the poor man, that knoweth how to walk before the living?

Synonimy (polski) dla "mieć":

mieć

Synonimy (angielski) dla "ma":

ma
MA

Przykłady użycia - "ma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishDlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
PolishPoseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
PolishMa to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
PolishNawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishNie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishProwadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
PolishNiemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
PolishNie ma potrzeby ich tu wymieniać, inni są bardziej kompetentni w tej dziedzinie.
Needless to list them here, and there are more competent people to talk about this.
PolishElektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.
Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
PolishRegion eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.
The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
PolishProblem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
One aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
PolishSprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.
The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
PolishJeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
If the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
PolishMa to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
This is particularly important for the European Union's poorer Member States.
PolishSprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
This report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.