Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "który"

 

"który" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 9421

który {zaimek}

który {zaim.} (też: tamten, tamto, tamta, ta)

that {zaim.}

Każdy człowiek, który chodził po tym śmiertelnym świecie, kroczył razem z nami

Every man that has ever walked on this mortal earth... has walked here with us.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?

But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?

Bardzo cenię sobie proces, który doprowadził do zatwierdzenia nowego Traktatu.

I highly value the process that has led us to the approval of the new Treaty.

Mówimy tu o europejskim modelu społecznym, którego pragniemy i który kochamy.

We are talking here about the European social model that we want and that we love.

który {zaim.} (też: które, która, kto, jaki)

which {zaim.}

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Blokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.

It blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.

It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.

Mamy w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd, który poczynił obietnice w tej sferze.

We have a newly elected government in the UK which has made promises in this area.

który {zaim.} (też: kto, kim, któryż, któż)

who {zaim.}

Dlatego też nie mogę lekceważyć słów pana Clarka, który tymczasem opuścił salę.

I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.

The people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.

Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,

But not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:

Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".

Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.

który {zaim.} (też: co, jaki, czym)

what {zaim.}

Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?

Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?

Co , twoim zdaniem, było tym kluczowym elementem, który wywołał oburzenie?

What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?

Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

O tutaj, z prawej strony, mamy element, który nazywamy modułem Stevena Spilberga.

And over here on the right, this is what we call the Steven Spielberg memorial module.

To, co powiedziałem na temat Alzheimera, można odnieść do raka, który rozbija rodziny.

What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.

który {zaim.} (też: jakiś, każdy, ktoś, kilka)

any {zaim.}

Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.

In any case, you will be insured in the country that pays your benefits.

jeśli u osoby występują choroby krwi lub jakikolwiek rodzaj nowotworu, który wpływa na

If you or your child have a blood disorder or any type of cancer that affects the immune

pacjentowi, który zaprzestał z jakiegokolwiek powodu przyjmować preparat Ziagen,

patients who have stopped Ziagen for any reason, and particularly due to possible adverse

który {zaim.} (też: kto, któryż)

whom {zaim.}

A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.

There was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja.

This is he of whom I said, After me cometh a man who is become before me: for he was before me.

Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

Blessed is the nation whose God is Jehovah, The people whom he hath chosen for his own inheritance.

Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.

Simon Peter therefore beckoneth to him, and saith unto him, Tell [us] who it is of whom he speaketh.

Każdy, który przychodzi do mnie, a słucha słów moich, i czyni je, pokażę wam, komu jest podobnym.

Every one that cometh unto me, and heareth my words, and doeth them, I will show you to whom he is like:

który {zaim.}

what number {zaim.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "który":

 

Podobne tłumaczenia

"który" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.

The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.

Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

Olanzapine Neopharma jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.

Olanzapine Neopharma is a medicine containing the active substance olanzapine.

Ale człowiekowi możnemu dałeś ziemię, a ten, który był w powadze, mieszkał w niej.

But as for the mighty man, he had the earth; And the honorable man, he dwelt in it.

Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.

This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.

Jest to metal, który w zwykłych warunkach jest cieczą o wysokiej prężności par.

Under normal circumstances this metal is a liquid with high vapour compressibility.

37 spędził w więzieniu stanowym w Louisianie za przestępstwo, którego nie popełnił.

He spent 37 years in a Louisiana State Penitentiary for a crime he didn't commit.

Poprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć.

Improving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.

W laboratorium tworzymy kanały w biomateriałach, na których hodujemy komórki.

Nature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · które · którędy · którego · ktorejs · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś · któż · ku · Kuba · Kubańczyk · kubański · kubatura

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.