Search for the most beautiful word
money
surprising

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "który"

 

"który" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 5690

który {zaimek}

który {zaim.} (też: tamten, tamto, tamta, ta)

that {zaim.}

Jest to problem, który państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny rozwiązać.

This is something that the Member States of the European Union should put right.

OHSS to zespół, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia.

OHSS is a syndrome that can manifest itself with increasing degrees of severity.

Nie ma ona, moim zdaniem, takiego charakteru, który podważałby multilateralizm.

It is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.

Każdy człowiek, który chodził po tym śmiertelnym świecie, kroczył razem z nami

Every man that has ever walked on this mortal earth... has walked here with us.

To był dzień filmowy, który zorganizowała, kiedy wszystkie dzieci poszły do kina.

This was movie day -- that she organized -- where all the kids went to the movies.

który {zaim.} (też: które, która, kto, jaki)

which {zaim.}

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Jesteś uzależniona od heroiny... który nie jest taka jak jak zwykła amfetamina.

You have become hooked on heroin... which isn't like your ordinary amphetamines.

To jest zdecydowanie bardzo prosty gest, który prezydent Łukaszenko może wykonać.

This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

który {zaim.} (też: kto, kim, któryż, któż)

who {zaim.}

Rozmawiałem ze sprawozdawcą, który wydaje się popierać i akceptować tę poprawkę.

I have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.

Byłeś tym człowiekiem który odkrył Atlantydę... a teraz jesteś częścią eksponatu.

You were the man who discovered Atlantis... and now you're part of the exhibit.

Dlatego też nie mogę lekceważyć słów pana Clarka, który tymczasem opuścił salę.

I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.

Komisarz Šefčovič, który przygotowuje ten wniosek, nie wyjawił nam szczegółów.

Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

który {zaim.} (też: jakiś, każdy, ktoś, kilka)

any {zaim.}

Uważam, że zrobiliśmy krok naprzód, który jest ważny niezależnie od punktu widzenia.

I believe that we have made a step forward that is important by any standards.

To ostatni główny materiał, który musi być odzyskiwany w znacznym stopniu na Ziemi.

It's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.

To dobry przykład dla każdego kraju, który zamierza stać się częścią Unii Europejskiej.

It is a good example for any country intending to become part of the European Union.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

który {zaim.} (też: kto, któryż)

whom {zaim.}

Bo kogo Pan miłuje, tego karze, a to jako ojciec, który się w synu kocha.

For whom Jehovah loveth he reproveth; Even as a father the son in whom he delighteth.

A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.

There was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja.

This is he of whom I said, After me cometh a man who is become before me: for he was before me.

Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

Blessed is the nation whose God is Jehovah, The people whom he hath chosen for his own inheritance.

Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.

Simon Peter therefore beckoneth to him, and saith unto him, Tell [us] who it is of whom he speaketh.

który {zaim.}

what number {zaim.}

który

który (też: co, jaki, czym)

what {zaim.}

Ważna jest jego istota oraz postęp, który zapewni obywatelom Unii Europejskiej.

What counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.

Komisarz Šefčovič, który przygotowuje ten wniosek, nie wyjawił nam szczegółów.

Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.

Czwartym elementem jest ten rodzaj żalu, który psycholodzy nazywają perseweracyjnym.

The fourth component here is that regret is what psychologists call perseverative.

Świadczy to o tym, jak wielki jest kraj, który wydał z siebie takich dwóch bokserów.

The fact that Ukraine has produced two such boxers shows what a great country it is.

Podobnie z "niebieskim węglem", który zawiera największą ilość węgla: ponad 55%.

But what we're missing is also some other emissions like black carbon, that is soot.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "który":

 

Podobne tłumaczenia

"który" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko ulega przemianie do fenylooctanu.

Sodium phenylbutyrate is a pro-drug and is rapidly metabolised to phenylacetate.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

W astronomii było wiele rzeczy nieprawdopodobnych, których istnienie odkryliśmy.

There's a long history in astronomy of unlikely things turning out to be there.

Zaczęło się od luźnych wywiadów o pochwach, z których powstały "Monologi waginy".

They began as casual vagina interviews, and they turned into vagina monologues.

Mogą czuć się pewni, powiedzmy, zaciągając kredyt na którego nie będzie ich stać.

They may feel confident, say, in taking out mortgages they really can't afford.

Coś pięknego w kraju, w którym na prace fizyczną patrzy się z góry. ~~~ (oklaski)

And I've had very serious doubt about its efficacy, and my own faith in humanity.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.

mg) oraz proszku, z którego przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego).

mg) and as a powder to be made up into a solution for infusion (drip into a vein).

Pierwszą dawkę podaje się we wstrzyknięciu, po którym niezwłocznie następuje wlew.

The first dose is given by injection, and is followed immediately by an infusion.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Którzy nań spoglądają, a zbiegają się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone.

This poor man cried, and Jehovah heard him, And saved him out of all his troubles.

Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Olanzapine Neopharma jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.

Olanzapine Neopharma is a medicine containing the active substance olanzapine.

A tam znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicyi, wsiadłszy weń, jechaliśmy.

and having found a ship crossing over unto Phoenicia, we went aboard, and set sail.
 

Wyniki z forum

"który" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

kształtny · kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · które · którędy · którego · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś · któż · ku · Kuba · Kubańczyk · kubański · kubatura

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.