Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "który"

 

"który" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 9569

który {zaimek}

który {zaim.} (też: tamten, tamto, tamta, ta)

that {zaim.}

Nie ma ona, moim zdaniem, takiego charakteru, który podważałby multilateralizm.

It is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.

Każdy człowiek, który chodził po tym śmiertelnym świecie, kroczył razem z nami

Every man that has ever walked on this mortal earth... has walked here with us.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Ponadto jest to sektor, który charakteryzuje się bardzo wysokimi stopami wzrostu.

In addition, this is a sector that is characterised by very high growth rates.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

który {zaim.} (też: które, która, kto, jaki)

which {zaim.}

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Blokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.

It blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

który {zaim.} (też: kto, kim, któryż, któż)

who {zaim.}

Byłeś tym człowiekiem który odkrył Atlantydę... a teraz jesteś częścią eksponatu.

You were the man who discovered Atlantis... and now you're part of the exhibit.

Dlatego też nie mogę lekceważyć słów pana Clarka, który tymczasem opuścił salę.

I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.

The people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.

Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,

But not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:

który {zaim.} (też: co, jaki, czym)

what {zaim.}

Powinniśmy odpowiedzieć komisarzowi, który zapytał: Co może zrobić Komisja?

We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?

Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?

Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?

Co , twoim zdaniem, było tym kluczowym elementem, który wywołał oburzenie?

What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?

Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

O tutaj, z prawej strony, mamy element, który nazywamy modułem Stevena Spilberga.

And over here on the right, this is what we call the Steven Spielberg memorial module.

który {zaim.} (też: jakiś, każdy, ktoś, kilka)

any {zaim.}

Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.

In any case, you will be insured in the country that pays your benefits.

jeśli u osoby występują choroby krwi lub jakikolwiek rodzaj nowotworu, który wpływa na

If you or your child have a blood disorder or any type of cancer that affects the immune

pacjentowi, który zaprzestał z jakiegokolwiek powodu przyjmować preparat Ziagen,

patients who have stopped Ziagen for any reason, and particularly due to possible adverse

który {zaim.} (też: kto, któryż)

whom {zaim.}

Bo kogo Pan miłuje, tego karze, a to jako ojciec, który się w synu kocha.

For whom Jehovah loveth he reproveth; Even as a father the son in whom he delighteth.

A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.

There was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja.

This is he of whom I said, After me cometh a man who is become before me: for he was before me.

Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

Blessed is the nation whose God is Jehovah, The people whom he hath chosen for his own inheritance.

Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.

Simon Peter therefore beckoneth to him, and saith unto him, Tell [us] who it is of whom he speaketh.

który {zaim.}

what number {zaim.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "który":

 

Podobne tłumaczenia

"który" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.

The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Są również sytuacje w których musimy także myśleć o pewnych środkach negatywnych.

There are also situations where we have to think about various negative measures.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.

mg) oraz proszku, z którego przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego).

mg) and as a powder to be made up into a solution for infusion (drip into a vein).

Pierwszą dawkę podaje się we wstrzyknięciu, po którym niezwłocznie następuje wlew.

The first dose is given by injection, and is followed immediately by an infusion.

Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Wyraźnie jest to kolejny obszar, w którym wymagana jest ścisła współpraca z Rosją.

This is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.

Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.

Olanzapine Neopharma jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.

Olanzapine Neopharma is a medicine containing the active substance olanzapine.

Posławszy król kazał go puścić; ten, który panował nad narodami, wolnym go uczynił.

The king sent and loosed him; Even the ruler of peoples, and let him go free.
 

Wyniki z forum

"który" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

kształtny · kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · które · którędy · którego · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś · któż · ku · Kuba · Kubańczyk · kubański · kubatura

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.