Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "który"

 

"który" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 9682

który {zaimek}

który {zaim.} (też: tamten, tamto, tamta, ta)

that {zaim.}

OHSS to zespół, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia.

OHSS is a syndrome that can manifest itself with increasing degrees of severity.

Nie ma ona, moim zdaniem, takiego charakteru, który podważałby multilateralizm.

It is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.

Każdy człowiek, który chodził po tym śmiertelnym świecie, kroczył razem z nami

Every man that has ever walked on this mortal earth... has walked here with us.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Ponadto jest to sektor, który charakteryzuje się bardzo wysokimi stopami wzrostu.

In addition, this is a sector that is characterised by very high growth rates.

który {zaim.} (też: które, która, kto, jaki)

which {zaim.}

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

To jest zdecydowanie bardzo prosty gest, który prezydent Łukaszenko może wykonać.

This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

lek, który może obniżać ciśnienie krwi, gdy pacjent wstaje z krzesła lub łóżka.

a medicine which may cause low blood pressure when rising from a chair or bed.

który {zaim.} (też: kto, kim, któryż, któż)

who {zaim.}

Byłeś tym człowiekiem który odkrył Atlantydę... a teraz jesteś częścią eksponatu.

You were the man who discovered Atlantis... and now you're part of the exhibit.

Dlatego też nie mogę lekceważyć słów pana Clarka, który tymczasem opuścił salę.

I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.

Komisarz Šefčovič, który przygotowuje ten wniosek, nie wyjawił nam szczegółów.

Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.

The people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.

który {zaim.} (też: co, jaki, czym)

what {zaim.}

Komisarz Šefčovič, który przygotowuje ten wniosek, nie wyjawił nam szczegółów.

Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.

Świadczy to o tym, jak wielki jest kraj, który wydał z siebie takich dwóch bokserów.

The fact that Ukraine has produced two such boxers shows what a great country it is.

Powinniśmy odpowiedzieć komisarzowi, który zapytał: Co może zrobić Komisja?

We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?

Jestem wdzięczna, że miałam nauczyciela jak Mau, który nauczył mnie nawigować.

And this is what he said: "The island is the canoe; the canoe, the island."

Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?

Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?

który {zaim.} (też: jakiś, każdy, ktoś, kilka)

any {zaim.}

Uważam, że zrobiliśmy krok naprzód, który jest ważny niezależnie od punktu widzenia.

I believe that we have made a step forward that is important by any standards.

To dobry przykład dla każdego kraju, który zamierza stać się częścią Unii Europejskiej.

It is a good example for any country intending to become part of the European Union.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Any calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.

W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.

In any case, you will be insured in the country that pays your benefits.

który {zaim.} (też: kto, któryż)

whom {zaim.}

Bo kogo Pan miłuje, tego karze, a to jako ojciec, który się w synu kocha.

For whom Jehovah loveth he reproveth; Even as a father the son in whom he delighteth.

A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.

There was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo pierwej był niż ja.

This is he of whom I said, After me cometh a man who is become before me: for he was before me.

Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

Blessed is the nation whose God is Jehovah, The people whom he hath chosen for his own inheritance.

Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.

Simon Peter therefore beckoneth to him, and saith unto him, Tell [us] who it is of whom he speaketh.

który {zaim.}

what number {zaim.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "który":

 

Podobne tłumaczenia

"który" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednak dostępne są również inne instrumenty, o których powiadomiłam prezydencję.

However, there are other instruments and I have informed the presidency of them.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.

The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Są również sytuacje w których musimy także myśleć o pewnych środkach negatywnych.

There are also situations where we have to think about various negative measures.

Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.

mg) oraz proszku, z którego przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego).

mg) and as a powder to be made up into a solution for infusion (drip into a vein).

Pierwszą dawkę podaje się we wstrzyknięciu, po którym niezwłocznie następuje wlew.

The first dose is given by injection, and is followed immediately by an infusion.

Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Setki osób skazanych tam na śmierć to ci, których nie było stać na uczciwy proces.

Hundreds of those sentenced to death are people unable to afford a fair trial.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Wyraźnie jest to kolejny obszar, w którym wymagana jest ścisła współpraca z Rosją.

This is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.
 

Wyniki z forum

"który" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

kształtny · kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · które · którędy · którego · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś · któż · ku · Kuba · Kubańczyk · kubański · kubatura

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.