Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kraje"

 

"kraje" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 436

kraje {rzeczownik}

kraje {niemęskoos.} (też: regiony, krainy)

countries {l.mn.}

Jak możemy upowszechnić stosowanie europejskich wysokich norm przez inne kraje?

How can we spread the application of high European standards to other countries?

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Wystarczy przypomnieć takie kraje jak Białoruś czy rządy Hamasu w Strefie Gazy.

Just think of countries like Belarus, or the Hamas governments in the Gaza Strip.

Kraje najbiedniejsze są bardzo podatne na wojny, kryzysy i szerzące się ubóstwo.

The poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"kraje" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kraje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

UE, za pośrednictwem EBC, nie może nakładać na te kraje kryteriów fiskalnych.

The EU, through the ECB, cannot impose fiscal criteria on these Member States.

Kraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

The developing world is not the author of the current financial and economic crisis.

Doskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.

We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.

Te kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.

These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.

Bezczynność jednego państwa członkowskiego może mieć bezpośredni wpływ na inne kraje.

The failure of one Member State to act may have a direct influence on other States.

Kraje muszą czuć się odpowiedzialne za ten proces i musimy przyjrzeć się zarządzaniu.

We need to have national ownership of the process and we need to look at governance.

Europejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.

European states clearly operate at a very high level in research projects.

Oznacza to nie tylko Europę, ale również Stany Zjednoczone, jak również inne kraje.

This means not just Europe, but also the United States, as well as others.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Kraje Maghrebu przechodzą trudny okres.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Maghreb is going through difficult times.

Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.

This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.

Niektóre kraje budują nowe elektrownie jądrowe, a niektóre je rozbierają.

Some are building new nuclear power plants and some are decommissioning them.

Tą właśnie sprawą powinien zająć się Parlament i kraje Unii Europejskiej.

This is the issue that the European Parliament and the Member States should address.

Romowie byli obecni w Europie w czasie, gdy powstawały kraje europejskie.

Roma were already present in Europe when the European nation states were established.

Ta choroba może kosztować rokrocznie nawet 1% PKB kraje dotknięte tą chorobą.

It might even cost up towards a percentage point of GDP every year for affected nations.

Dlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.

For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.

Liczne kraje Unii Europejskiej jeszcze nie podjęły w tej sprawie żadnych decyzji.

Many EU Member States have not yet taken any decision on this question.

W tym wypadku, stronami narażonymi są trzy kraje nadbałtyckie i Polska.

In this case, the affected parties are the three Baltic States and Poland.

Rosja uważa, że sąsiadujące z nią kraje należą do jej strefy interesów.

Russia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.

Kraje te mają pełne prawo do rozwoju, ale nie muszą powtarzać naszych błędów.

They are fully entitled to their development, but they do not need to repeat our mistakes.

W przyszłym roku kraje te znów będą w tyle, i znów otrzymają wsparcie.

Next year they will again be behind and they will receive support once again.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.