Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kraje"

 

"kraje" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 397

kraje {rzeczownik}

kraje {niemęskoos.} (też: regiony, krainy)

countries {l.mn.}

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

Martwi mnie, że do grona sygnatariuszy nie należą kraje takie jak Chiny czy Rosja.

I am very concerned that countries such as China and Russia are not signatories.

kraj {rzeczownik}

kraj {m.} (też: państwo, wieś)

country {rzecz.}

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

W ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.

Over the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.

Ukraina to kraj podzielony na prozachodni zachód i wychodzący na Rosję wschód.

Ukraine is a country divided between a pro-western west and a Russian-facing east.

Jest oczywiste, że kraj ten pilnie potrzebuje potężnego wsparcia międzynarodowego.

It is clear that the country needs massive international support immediately.

Gruzja jest dziś postrzegana jako kraj dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Today Georgia is regarded as a country with a dynamically developing economy.

kraj {m.} (też: ląd, rola, ziemia, kraina)

land {rzecz.}

Grecja to jedyny kraj, w którym brak rejestru lasów i gruntów.

Greece is the only country to have neither a forest register nor a land register.

W mojej opinii Indie to właśnie kraj takiej historii.

And India is, and must remain, in my view, the land of the better story.

Powierzchnia gruntów została ograniczona w celu zwiększenia dotacji, a ogólna kwota środków finansowych na dany kraj została utrzymana.

The area of land has been reduced in order to increase subsidies, and the overall amount of funding per country has been retained.

(SK) Zimbabwe to kraj, którego potężni przywódcy od długiego czasu gardzą swoimi obywatelami i ukazują to aż nadto wyraźnie.

(SK) Zimbabwe is a country whose powerful leaders have long held the people of their land in contempt, and they are making this abundantly clear

Nasz kraj jest wyspą pozbawioną granic lądowych i potrafimy bez problemu podpisać proporcjonalne umowy dwu- i wielostronne z naszymi partnerami.

Our country is an island without land borders and we are perfectly capable of reaching sensible proportionate bilateral or multilateral agreements with each other.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kraj":

 

Podobne tłumaczenia

"kraje" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kraje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

UE, za pośrednictwem EBC, nie może nakładać na te kraje kryteriów fiskalnych.

The EU, through the ECB, cannot impose fiscal criteria on these Member States.

Kraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

The developing world is not the author of the current financial and economic crisis.

Doskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.

We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.

Te kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.

These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.

Kraje muszą czuć się odpowiedzialne za ten proces i musimy przyjrzeć się zarządzaniu.

We need to have national ownership of the process and we need to look at governance.

Bezczynność jednego państwa członkowskiego może mieć bezpośredni wpływ na inne kraje.

The failure of one Member State to act may have a direct influence on other States.

Europejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.

European states clearly operate at a very high level in research projects.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Kraje Maghrebu przechodzą trudny okres.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Maghreb is going through difficult times.

Oznacza to nie tylko Europę, ale również Stany Zjednoczone, jak również inne kraje.

This means not just Europe, but also the United States, as well as others.

Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.

This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.

Niektóre kraje budują nowe elektrownie jądrowe, a niektóre je rozbierają.

Some are building new nuclear power plants and some are decommissioning them.

Tą właśnie sprawą powinien zająć się Parlament i kraje Unii Europejskiej.

This is the issue that the European Parliament and the Member States should address.

Romowie byli obecni w Europie w czasie, gdy powstawały kraje europejskie.

Roma were already present in Europe when the European nation states were established.

Ta choroba może kosztować rokrocznie nawet 1% PKB kraje dotknięte tą chorobą.

It might even cost up towards a percentage point of GDP every year for affected nations.

Dlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.

For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.

Liczne kraje Unii Europejskiej jeszcze nie podjęły w tej sprawie żadnych decyzji.

Many EU Member States have not yet taken any decision on this question.

W tym wypadku, stronami narażonymi są trzy kraje nadbałtyckie i Polska.

In this case, the affected parties are the three Baltic States and Poland.

Rosja uważa, że sąsiadujące z nią kraje należą do jej strefy interesów.

Russia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.

W przyszłym roku kraje te znów będą w tyle, i znów otrzymają wsparcie.

Next year they will again be behind and they will receive support once again.

Kraje te mają pełne prawo do rozwoju, ale nie muszą powtarzać naszych błędów.

They are fully entitled to their development, but they do not need to repeat our mistakes.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.