polsko-angielskie tłumaczenie słowa "kontrola"

PL kontrola polskie tłumaczenie

PL kontrola
volume_up
{żeński}

kontrola (też: reglamentacja, rządzenie, regulacja)
volume_up
control {rzecz.}
Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.
Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.
Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję (
Control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
Absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (
2009 discharge: performance, financial management and control of the agencies (
kontrola
volume_up
monitoring {rzecz.} (by person)
Kontrola i monitorowanie to zadania państwa członkowskiego.
The inspections and the monitoring are a Member State responsibility.
Podczas odstawiania preparatu wskazana jest intensywna kontrola.
Intensified monitoring is recommended during the discontinuation period.
Zalecana jest regularna kontrola morfologii krwi.
Monitoring of blood cell count is recommended on a regular basis.
kontrola (też: recenzja, przegląd, redakcja, rewizja)
volume_up
review {rzecz.}
Poprawka dotyczy jedynie sprawdzenia przed wykluczeniem, a nie kontroli sądowej.
It merely refers to a review prior to exclusion - not a judicial review.
Europejski zespół kontroli również będzie miał dostęp do tych informacji.
The EU review team will also have access to this information.
Poseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
kontrola (też: analiza, badanie, nadzór)
volume_up
scrutiny {rzecz.}
Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część piąta (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Part Five (
Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
Scrutiny of European Agricultural Guarantee Fund financing (codified version) (vote)
kontrola (też: dozór, nadzór)
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.
W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.
In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.
Kolejnym tematem godnym uwagi jest kontrola usług wywiadu.
Then there is the subject of supervision of the intelligence services.
kontrola (też: morderczy uścisk)
Łańcuch produkcji żywności w coraz większym stopniu podlega pełnej kontroli międzynarodowych korporacji z branży spożywczej.
The food production chain is increasingly in the stranglehold of the food multinationals.
Nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Łukaszenko szantażuje Kreml, który do tej pory odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu przez niego kontroli nad władzą polityczną.
We should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power.
Pełna kontrola ze strony Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która zostanie zaprowadzona w związku z przyszłą pomocą makrofinansową, pogorszy jedynie sytuację.
The stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
kontrola (też: ocena, próba, ewaluacja, sprawdzenie)
leków jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów.
after medical evaluation and under close monitoring by your doctor for corticosteroid side effects.
Kontrola taka powinna obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (zwłaszcza testy czynności wątroby oraz stężenie bilirubiny we krwi).
Patient management should include laboratory evaluation of hepatic function (particularly liver function tests and bilirubin).
Ocena bezpieczeństwa stosowania była różna w poszczególnych badaniach w odniesieniu do sposobu obserwacji, definicji objawów oraz czasu prowadzenia kontroli.
Evaluation of safety varied between trials with respect to mode of surveillance, definition of symptoms and time of follow-up.

Przykłady użycia - "kontrola" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishcykliczna kontrola nadmiarowa
Polishbiopsja pod kontrolą USG
PolishNowy prezydent będzie sprawował rządy pod kontrolą silnej opozycji i wolnych mediów.
The new President will be governing in the face of robust opposition and free media.
PolishOddychanie niemowląt powinno być pod stałą kontrolą do 3 dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishKryzys gospodarczy nauczył nas, że niezbędna jest ścisła kontrola i nadzór.
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
PolishPo drugie, podstawę każdego systemu demokratycznego stanowią kontrola i równowaga.
Secondly, checks and balances are the basis of any democratic system.
PolishW związku z tym młodzi dorośli podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.
Young adults should therefore be monitored carefully throughout treatment.
PolishPo drugie, potrzebna jest wyraźna kontrola przestrzegania praw człowieka w państwie wykonania.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
PolishTo idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.
That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
PolishKontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.
The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
PolishKontrola przed użyciem Przed użyciem należy obejrzeć przygotowany roztwór.
Inspection prior to use The reconstituted product should be inspected visually before use.
PolishŚcisła kontrola cukrzycy i zapobieganie hipoglikemii jest istotne dla zdrowia dziecka.
of your diabetes, and prevention of hypoglycaemia, is important for the health of your baby.
PolishPrawdziwe bezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa, wyjście bezpieczeństwa.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
PolishSkładanie i kontrola Skontrolować strzykawkę pod kątem oznak nieszczelności.
Assembly and Inspection Inspect the syringe for signs of leakage.
PolishPrzed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
PolishChciałabym usłyszeć od pana zapewnienie, że kontrola i równowaga obowiązują niezależnie od wszystkiego.
I would like assurances from you that the checks and balances are there nonetheless.
PolishŻadna dziedzina polityki nie powinna pozostać poza demokratyczną kontrolą.
No area of policy should escape democratic accountability.
Polishsz ostrożności, takie jak ścisła obserwacja i kontrola ciśnienia krwi.
is avoid acute complications like hypertensive encephalopathy and related complications (seizures,
PolishKonieczna jest kontrola zapędów państw członkowskich do chronienia swojego przemysłu krajowego.
It is essential to monitor Member States' inclinations to protect their own national industry.
PolishW takim przypadku konieczne jest skuteczniejsze wydawanie środków, większa kontrola i większa odpowiedzialność.
It requires more efficient spending, more accountability and more responsibility.