Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kontrola"

 

"kontrola" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 654

kontrola {rzeczownik}

kontrola {f.} (też: regulacja, reglamentacja, rządzenie)

control {rzecz.}

Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.

Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.

Absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (

2009 discharge: performance, financial management and control of the agencies (

Największą niepewność w tej decyzji budzi kontrola Parlamentu Europejskiego.

What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

Rząd słowacki podjął środki, zmierzające do utrzymania inflacji pod kontrolą.

The Slovak Government has adopted measures to keep inflation under control.

kontrola {f.} (też: dozór, nadzór)

supervision {rzecz.}

Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.

Dziecko powinno pozostawać pod kontrolą medyczną przez 30 minut po każdym szczepieniu.

Your child will remain under medical supervision for 30 minutes after each injection.

Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Specialist supervision is recommended when the 40 mg dose is initiated.

W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.

In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.

Z chwilą wprowadzenia leku na rynek kontrola nad nim ulega ograniczeniu.

Supervision of a medicine is limited once it reaches the market.

kontrola {f.} (też: redakcja, recenzja, rewizja, przegląd)

review {rzecz.}

Przepisy dotyczące powodów zatrzymania i kontrola sądowa są kluczowe.

The provisions on reasons for detention and appeals and judicial review are crucial.

Wzajemna kontrola to proces, w ramach którego niezależni eksperci z danej dziedziny naukowej recenzują prace naukowe przedstawiające wyniki badań.

Peer review is the process by which independent experts in a scientific discipline - the peers - critically assess a scientific paper reporting on research.

Po 4- 6 tygodniach należy dokonać kontroli, aby ocenić wstępną odpowiedź na leczenie.

The treatment should be reviewed after 4 to 6 weeks in order to assess the initial response.

Po 4- 6 tygodniach należy dokonać kontroli w celu ustalenia odpowiedzi wstępnej na leczenie.

The treatment should be reviewed after 4 to 6 weeks in order to assess the initial response.

Powinny one podlegać stałej kontroli i w razie konieczności - dostosowaniu.

This must be continually reviewed and adjusted if necessary.

kontrola {f.}

monitoring (by person) {rzecz.}

Prawdą jest, że kontrola przestrzegania praw człowieka powinna być bardziej skuteczna.

It is true that the monitoring for human rights protection needs to be more effective.

Jednocześnie problemy może sprawiać kontrola materiałów przywożonych z państw trzecich.

At the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.

W czasie leczenia zalecana jest okresowa kontrola czynności wątroby (patrz punkt 4. 4).

Periodic monitoring of hepatic function is recommended during treatment (see section 4.4).

Podczas odstawiania preparatu wskazana jest intensywna kontrola.

Intensified monitoring is recommended during the discontinuation period.

Właściwym rozwiązaniem politycznym nie jest ani zamykanie naszych rynków, ani kontrola przywozu.

The right political responses are not to close our markets or monitoring of the imports.

kontrola {f.} (też: analiza)

scrutiny {rzecz.}

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (

Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (

Popieram poprawki mające na celu szersze wykorzystanie komitologii połączonej z kontrolą.

I support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.

Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)

Scrutiny of European Agricultural Guarantee Fund financing (codified version) (vote)

W pełni uwzględnia on nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą.

It takes full account of the new regulatory procedure with scrutiny.

kontrola {f.} (też: morderczy uścisk)

stranglehold {rzecz.}

Nie jest to złe samo w sobie, ale moim zdaniem pełna kontrola nad europejskim sektorem lotniczym i związanym z nim zatrudnieniem nie może być celem.

There is not so much wrong with that in itself, but as I see it, a stranglehold on the European aviation sector and the associated employment cannot be the intention.

Pełna kontrola ze strony Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która zostanie zaprowadzona w związku z przyszłą pomocą makrofinansową, pogorszy jedynie sytuację.

The stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kontrola":

 

Podobne tłumaczenia

"kontrola" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kontrola" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parlament musi korzystać z prawa do kontroli ESDZ i kształtowania jej budżetu.

Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.

Jeśli nie będziemy przestrzegać procedur, sprawy wymkną się nam spod kontroli.

Unless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.

Uzgodniona została wystarczająca kontrola związków rtęci metalicznej i samej rtęci.

Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.

Nie pomoże temu stosowanie kontroli ex ante w odniesieniu do całości eksportu.

This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.

Nowy prezydent będzie sprawował rządy pod kontrolą silnej opozycji i wolnych mediów.

The new President will be governing in the face of robust opposition and free media.

W tym celu musimy zapewnić organom kontroli granicznej wystarczające zasoby.

To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.

Oddychanie niemowląt powinno być pod stałą kontrolą do 3 dni po szczepieniu.

Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.

Stanowi to jednak ciężar dla konsumentów, a rynek pozostaje poza kontrolą.

This is a burden for consumers, however, and the market remains unmonitored.

W wyniku wielu kontroli zażądano wypłat środków własnych wraz z odsetkami.

As a result of many inspections, payments of own resources and interest were demanded.

Nie rozważa się w nim nawet ponownego wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych.

It does not even consider the reintroduction of checks at internal borders.

Jedynie w ten sposób możemy uniknąć wymknięcia się kosztów tego kryzysu spod kontroli.

Only in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.

W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?

How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?

W związku z tym młodzi dorośli podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Young adults should therefore be monitored carefully throughout treatment.

Kryzys gospodarczy nauczył nas, że niezbędna jest ścisła kontrola i nadzór.

The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.

Lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu kontroli czynności wątroby.

Your doctor may conduct blood tests in order to check how well your liver is working.

Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.

It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.

Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.

The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.

To idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.

That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.

Próbka pobrana do rozpatrzenia przy kontroli obejmowała 6 krajów, czyli 250 transakcji.

The sample taken for the audit included six states and 250 transactions.

Jeśli pacjent używa glukometru w celu kontroli stężenia glukozy we krwi.

If you are using a blood glucose monitor to check your blood glucose levels.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.