Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kontrola"

 

"kontrola" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 643

kontrola {rzeczownik}

kontrola {f.} (też: regulacja, reglamentacja, rządzenie)

control {rzecz.}

Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.

Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.

Absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (

2009 discharge: performance, financial management and control of the agencies (

Największą niepewność w tej decyzji budzi kontrola Parlamentu Europejskiego.

What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

Rząd słowacki podjął środki, zmierzające do utrzymania inflacji pod kontrolą.

The Slovak Government has adopted measures to keep inflation under control.

kontrola {f.} (też: dozór, nadzór)

supervision {rzecz.}

Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.

Dziecko powinno pozostawać pod kontrolą medyczną przez 30 minut po każdym szczepieniu.

Your child will remain under medical supervision for 30 minutes after each injection.

Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Specialist supervision is recommended when the 40 mg dose is initiated.

W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.

In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.

Z chwilą wprowadzenia leku na rynek kontrola nad nim ulega ograniczeniu.

Supervision of a medicine is limited once it reaches the market.

kontrola {f.} (też: redakcja, recenzja, rewizja, przegląd)

review {rzecz.}

Po 4- 6 tygodniach należy dokonać kontroli, aby ocenić wstępną odpowiedź na leczenie.

The treatment should be reviewed after 4 to 6 weeks in order to assess the initial response.

Po 4- 6 tygodniach należy dokonać kontroli w celu ustalenia odpowiedzi wstępnej na leczenie.

The treatment should be reviewed after 4 to 6 weeks in order to assess the initial response.

Powinny one podlegać stałej kontroli i w razie konieczności - dostosowaniu.

This must be continually reviewed and adjusted if necessary.

Apeluję też o przegląd systemów kontroli.

And I ask for the control systems to be reviewed.

Komunikat dotyczy przeglądu zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska.

This communication reviewed Recommendation 2001/331/EC of the European Commission, providing minimum criteria for environmental inspections.

kontrola {f.}

monitoring (by person) {rzecz.}

Prawdą jest, że kontrola przestrzegania praw człowieka powinna być bardziej skuteczna.

It is true that the monitoring for human rights protection needs to be more effective.

Jednocześnie problemy może sprawiać kontrola materiałów przywożonych z państw trzecich.

At the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.

W czasie leczenia zalecana jest okresowa kontrola czynności wątroby (patrz punkt 4. 4).

Periodic monitoring of hepatic function is recommended during treatment (see section 4.4).

Podczas odstawiania preparatu wskazana jest intensywna kontrola.

Intensified monitoring is recommended during the discontinuation period.

Właściwym rozwiązaniem politycznym nie jest ani zamykanie naszych rynków, ani kontrola przywozu.

The right political responses are not to close our markets or monitoring of the imports.

kontrola {f.} (też: badanie, analiza, nadzór)

scrutiny {rzecz.}

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (

Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (

Popieram poprawki mające na celu szersze wykorzystanie komitologii połączonej z kontrolą.

I support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.

Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)

Scrutiny of European Agricultural Guarantee Fund financing (codified version) (vote)

W pełni uwzględnia on nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą.

It takes full account of the new regulatory procedure with scrutiny.

kontrola {f.} (też: morderczy uścisk)

stranglehold {rzecz.}

Pełna kontrola ze strony Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która zostanie zaprowadzona w związku z przyszłą pomocą makrofinansową, pogorszy jedynie sytuację.

The stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.

kontrola {f.} (też: ocena, próba, test, sprawdzenie)

evaluation {rzecz.}

leków jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów.

after medical evaluation and under close monitoring by your doctor for corticosteroid side effects.

Kontrola taka powinna obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (zwłaszcza testy czynności wątroby oraz stężenie bilirubiny we krwi).

Patient management should include laboratory evaluation of hepatic function (particularly liver function tests and bilirubin).
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kontrola":

 

Podobne tłumaczenia

"kontrola" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kontrola" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parlament musi korzystać z prawa do kontroli ESDZ i kształtowania jej budżetu.

Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.

Nie pomoże temu stosowanie kontroli ex ante w odniesieniu do całości eksportu.

This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.

Nowy prezydent będzie sprawował rządy pod kontrolą silnej opozycji i wolnych mediów.

The new President will be governing in the face of robust opposition and free media.

W tym celu musimy zapewnić organom kontroli granicznej wystarczające zasoby.

To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.

Oddychanie niemowląt powinno być pod stałą kontrolą do 3 dni po szczepieniu.

Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.

W wyniku wielu kontroli zażądano wypłat środków własnych wraz z odsetkami.

As a result of many inspections, payments of own resources and interest were demanded.

Nie rozważa się w nim nawet ponownego wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych.

It does not even consider the reintroduction of checks at internal borders.

Jedynie w ten sposób możemy uniknąć wymknięcia się kosztów tego kryzysu spod kontroli.

Only in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.

W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?

How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?

W związku z tym młodzi dorośli podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Young adults should therefore be monitored carefully throughout treatment.

Kryzys gospodarczy nauczył nas, że niezbędna jest ścisła kontrola i nadzór.

The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.

Lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu kontroli czynności wątroby.

Your doctor may conduct blood tests in order to check how well your liver is working.

Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.

It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.

Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.

The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.

To idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.

That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.

Próbka pobrana do rozpatrzenia przy kontroli obejmowała 6 krajów, czyli 250 transakcji.

The sample taken for the audit included six states and 250 transactions.

Jeśli pacjent używa glukometru w celu kontroli stężenia glukozy we krwi.

If you are using a blood glucose monitor to check your blood glucose levels.

Należy przeprowadzać więcej kontroli w zakresie używanego nazewnictwa tych gatunków ryb.

More checks should be done on the use of the names of these fish species.

Będzie to stanowić element kontroli wykonania zadań na mocy art. 318 Traktatu z Lizbony.

That will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.

Starsi pacjenci powinni poddawać się regularnej kontroli czynności nerek.

Elderly patients should have their kidney function monitored regularly.
 

Wyniki z forum

"kontrola" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.