Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "konsekwencje"

 

"konsekwencje" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 129

konsekwencje {rzeczownik}

konsekwencje {niemęskoos.}

consequences {l.mn.}

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wszyscy wiemy, jakie są znaczenie i dramatyczne konsekwencje tego rodzaju zranień.

We all know the importance and the dramatic consequences of this type of injury.

Całe to niezdecydowanie może spowodować konsekwencje dla dotrzymania tego terminu.

All this indecision may have consequences in terms of meeting this deadline.

Środki zapobiegające pustynnieniu będą o wiele tańsze niż jego konsekwencje.

Measures to prevent desertification will be a lot cheaper than its consequences.

Jednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.

However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.

konsekwencje {niemęskoos.} (też: implikacje)

implications {l.mn.}

Ale może to mieć również poważne konsekwencje dla funkcjonowania Kanału Sueskiego.

But it could also have grave implications for the operation of the Suez Canal.

Miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla wolności wypowiedzi w państwach narodowych.

This would have profound implications for free speech within nation states.

Istnieją więc bardzo realne i praktyczne konsekwencje, a jest to zaledwie jedna z nich.

So there are very real and practical implications and this is just one of them.

Wydarzenia w Japonii mają poważne konsekwencje dla przyszłej polityki energetycznej UE.

What happened in Japan has serious implications for EU energy policy in the future.

Jakie są główne przyczyny tego zjawiska i jakie są jego konsekwencje dla UE?

What are the main reasons for this phenomenon and what are its implications for the EU?

konsekwencje {niemęskoos.} (też: następstwa)

after-effects {l.mn.} [zł.]

konsekwencja {rzeczownik}

consequence {rzecz.}

Logiczną konsekwencją tych posunięć będzie zwiększenie zanieczyszczenia w regionie.

The logical consequence of this is that pollution will increase in the region.

Jednak nie możemy zapominać, że to także jest naturalną konsekwencją sukcesu.

However, we must not forget that this too is just a natural consequence of success.

Jest to raczej konsekwencja niedostatecznego wyszkolenia i braku doświadczenia.

It is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.

(DE) Pani przewodnicząca! Regulacja funduszy hedgingowych nie jest konsekwencją kryzysu.

(DE) Madam President, the hedge fund regulation is not a consequence of the crisis.

Jest to oczywiście konsekwencja tego, że Europa nazbyt odwróciła się od Wschodu.

This is, of course, a consequence of Europe having turned its back too much on the East.

konsekwencja {f.} (też: następstwo, odnoga, odgałęzienie, boczna linia)

offshoot {rzecz.}

konsekwencja (czegoś) {f.}

ramification (of) {rzecz.}

konsekwencja {f.} (też: zgodność, trwałość, spójność, konsystencja)

consistence {rzecz.}

konsekwencja {f.} (też: wytrwałość, samozaparcie)

perseverance {rzecz.}

konsekwencja {f.} (też: stałość, zgodność, ciągłość, trwałość)

consistency {rzecz.}

Moim zdaniem konsekwencja oznacza również dostosowanie istniejących zasad do rzeczywistości.

As I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.

Nie oceniam, ale niezbędna jest jakaś konsekwencja w tym zakresie.

I am not passing judgment, but there needs to be a certain consistency in this respect.

Oczywiście mamy w Europie problemy, problemy z konsekwencją.

Of course, we have problems in Europe, consistency problems.

Jednak co z konsekwencją i spójnością, pani komisarz?

However, where is the consistency, Commissioner?

Głównym nakazem, jakiego należy przestrzegać, jest konsekwencja.

The main imperative to respect is consistency.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "konsekwencja":

 

Podobne tłumaczenia

"konsekwencje" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "konsekwencje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.

The table below plots the different scenarios that could happen as a result.

Wycina się namorzyny, co nasila konsekwencje zjawisk takich, jak tsunami.

The mangroves are being cut down; the effects of things like the tsunami get worse.

Wszystkie państwa członkowskie odczuwają boleśnie konsekwencje kryzysu finansowego.

All Member States are feeling the full magnitude of the financial crisis.

Możliwe są interakcje leku Kaletra z niektórymi innymi lekami, co może mieć konsekwencje

− Kaletra may interact with certain other medications with possible clinical effects.

Martwią się raczej o to, jakie to będzie miało konsekwencje dla Europy.

What they are concerned about is how this is going to play out across Europe.

Powoduje to różne konsekwencje, w tym choroby wątroby i uszkodzenie układu nerwowego.

This causes a variety of effects, including liver disease and damage to the nervous system.

Jak moglibyśmy uzasadnić wynikające z tego konsekwencje dla zatrudnienia w czasach kryzysu?

How could we justify the consequent impact on employment growth in a time of crisis?

Należy uczynić wszystko, aby winni zbrodni ponieśli konsekwencje.

Everything should be done to bring those guilty of crimes to justice.

Obecny kryzys ma bardzo dotkliwe konsekwencje dla milionów ludzi.

The present crisis is having a very severe impact on millions of people.

Rozszerzenie UE w 2004 i 2007 roku ma dalekosiężne konsekwencje.

The EU enlargements in 2004 and 2007 are having far-reaching effects.

Jednakże inne poprawki mogą spowodować niepożądane konsekwencje.

Other amendments, however, are liable to bring about undesired results.

Jego pomysłowość -- o ile można to tak nazwać -- ma o wiele dalsze konsekwencje.

And the ingenuity, if you could call it that, goes even further.

Mnie jednak szczególnie niepokoją konsekwencje dla naturalnej demokracji w tych państwach.

But what is particularly of concern to me is the effect on natural democracy in these countries.

Chowamy konsekwencje za społeczną aprobatą dla szerszych talii.

We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.

Do tego czasu natomiast nasza polityka będzie miała druzgocące konsekwencje dla gospodarki.

Meantime our policies will have a devastating economic effect.

Nie można dopuścić do tego, żeby konsekwencje awarii jądrowej pozbawiały rolników środków do życia.

The effects of nuclear accidents must not be allowed to put the livelihoods of farmers at risk.

Jakie mogłyby być konsekwencje tego kroku dla sytuacji w Iraku?

What impact could this action have on the situation in Iraq?

Wymieńmy i zawstydźmy te państwa członkowskie, które zawiodły i wyciągnijmy z tego konsekwencje.

Let us name and shame those Member States that are failing, and let us take action against them now.

Zastanówcie się przynajmniej, jakie konsekwencje może mieć niepowodzenie tej zmiany.

Just think what would happen if this revision were to fail.

Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym będą te konsekwencje odczuwać przez całe życie.

Children with foetal alcohol syndrome are damaged for life.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.