Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "komórka"

 

"komórka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 217

komórka {rzeczownik}

komórka {f.} [pot.]

cell (a cellular telephone) {rzecz.}

Uznawano, że nowotwór wykazuje ekspresję EGRF, gdy wykazywała ją chociaż jedna komórka.

A tumour was considered to be EGFR-expressing, if one stained cell could be identified.

Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.

It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.

Komórka skóry jest bezużyteczna bez komórki serca, mięśni, mózgu itd.

Your skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.

Widzę, jak w ramach odpowiednich struktur powstają inne twory, takie jak komórka mediacyjna.

I see others, like a mediation cell, being created within the appropriate structures.

Kropka jest widoczna gdy komórka wytwarza impuls elektryczny.

The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.

komórka {f.} (też: izba, cela)

cell {rzecz.}

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

mobile {rzecz.}

Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.

Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.

Jeśli zastąpisz ciąg [value] napisem komórka, będzie on widoczny w Twoich danych, gdy reklama zostanie kliknięta przez użytkownika telefonu komórkowego.

If you change [value] to mobile, you'll see the text mobile in your data if someone clicks your ad from a mobile device.

komórka {f.} (też: izba, pokój, komora, komnata)

chamber {rzecz.}

Bo długość komórek, które były w sieni zewnętrzej, była na pięćdziesiąt łokci, a przed kościołem sto łokci.

For the length of the chambers that were in the outer court was fifty cubits: and, lo, before the temple were a hundred cubits.

Na szerokości ogrodzenia onej sieni ku wschodowi przed piętrem i przed budowaniem były komórki.

In the thickness of the wall of the court toward the east, before the separate place, and before the building, there were chambers.

A komórki najwyższe były ciaśniejsze, przeto, że ganki były szersze niż one, niżeli spodnie i średnie budowania.

Now the upper chambers were shorter; for the galleries took away from these, more than from the lower and the middlemost, in the building.

A tych dwadzieścia i pięć tysięcy łokci wdłuż, a dziesięć tysięcy wszerz niech będzie także Lewitom, którzy służą w domu onym, w dzierżawę po dwadzieścia komórek.

And five and twenty thousand in length, and ten thousand in breadth, shall be unto the Levites, the ministers of the house, for a possession unto themselves, [for] twenty chambers.

A drzwi onych komórek, które były na południe, podobne były drzwiom na początku drogi, drogi, mówię, przed ogrodzeniem prosto na wschód słońca, kędy się wchodzi do nich.

And according to the doors of the chambers that were toward the south was a door at the head of the way, even the way directly before the wall toward the east, as one entereth into them.

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

cell phone {rzecz.}

To co robicie, to szacujecie wzór jej cech strukturalnych, a potem przeszukujecie waszą bazę danych - brrrr, komórka.

What you're doing is sizing up the pattern of structural features here, and then you go through your databanks -- brrrr, cell phone.

Och, to komórka.

Oh, that's a cell phone.

To nie komórka.

That's not a cell phone.

O, to komórka.

Oh, that's a cell phone.

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

mobile phone {rzecz.}

Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.

Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.

komórka {f.} [pot.]

cellular {rzecz.} [Amer.]

Jedynie w badaniu rakotwórczości u szczurów stwierdzono zmniejszenie liczby komórek w szpiku kostnym i zanik grasicy.

In rats decreased cellularity of the bone marrow and thymic atrophy were observed only in the carcinogenicity study.

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

cellphone {rzecz.}

To wszystko powstało w głowie profesora którego trzecią noc z rzędu budziła komórka żony, w której kończyła się bateria.

This all came from a professor waking up at night to the third night in a row that his wife's cellphone was beeping because it was running out of battery power.

To dlatego komórka w waszej kieszeni jest dosłownie milion razy tańsza i tysiąc razy szybsza od superkomputera z lat '70 XX w. Spójrzcie na tę krzywą.

That's why the cellphone in your pocket is literally a million times cheaper and a thousand times faster than a supercomputer of the '70s. ~~~ Now look at this curve.

Mam tu dwie komórki, więc jeśli się uda to będzie niespodzianka.

I have two cellphones, so this going to be very odd, if it works.

Chociażby komórki: w tym kraju jest 400 milionów komórek.

For example, cell phones: We have 400 million cellphones in this country.

Przywykliśmy, że komórki pracują przez większość czasu.

You all are accustomed to having your cellphones work the large majority of the time.

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

cellular phone {rzecz.}

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

komórka {f.} [pot.] (też: telefon komórkowy)

komórka {f.}

loculus {rzecz.}

komórka {f.} (też: kącik, schowek, przegródka, skrytka)

cubby-hole {rzecz.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "komórka":

 

Podobne tłumaczenia

"komórka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "komórka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rybawiryna gromadzi się wewnątrz komórek i jest usuwana z organizmu bardzo powoli.

Ribavirin accumulates intracellularly and is cleared from the body very slowly.

do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

na pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

To wszystko ma swój wymiar odnoszący się do rodziny, podstawowej komórki społecznej.

All of this has a dimension in relation to the family, the basic unit of society.

Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek

Abnormal liver function related to acute or chronic hepatocellular disease

Z kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.

But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.

Inny sposób, który opracowaliśmy to użycie organów pozbawionych komórek.

Another strategy that we have followed is actually to use decellularized organs.

Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.

For epoetin beta no clinical data on exposed pregnancies are available.

Wiem, kim jesteś. ~~~ I to wszystko jeszcze przed przejrzeniem twojej poczty lub komórki.

I know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.

Nie jest możliwe odróżnienie białaczkowych komórek blastycznych od komórek blastycznych.

It is not possible to distinguish leukaemic blasts from normal blasts.

Telefon komórkowy i Internet stały się swoistymi symbolami mobilności i innowacyjności.

Citizens should, therefore, have extensive and easy access to telecommunications services.

Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.

Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.

zaburzenia krwi (np.: zwiększona liczba małych komórek krwi zwanych płytkami, która może

Blood disorders (e. g increased number of small blood particles called platelets, which may

Komórka na dole wystrzeliwuje, kiedy blisko na południu jest ściana.

The one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.

* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep 2150- 2- 3)

* produced from recombinant strain of the yeast Saccharomyces cerevisiae (strain 2150-2-3)

Chodzi o interakcję ze środowiskiem, a nie wyrwaną z kontekstu komórkę.

It's not in the abstract; it's the interaction with the environment.

Jest czynnikiem pobudzającym mitozę i hormonem odpowiedzialnym za różnicowanie się komórek.

It acts as a mitosis stimulating factor and differentiation hormone.

Polega to na porównaniu kodu DNA komórki zdrowej z komórką rakową.

And you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.

W organizmie LH powoduje uwolnienie komórek jajowych (owulację) podczas cyklu menstruacyjnego.

In the body, LH causes the release of eggs (ovulation) during the menstrual cycle.

zwiększa odbudowę kości w hodowlach komórek tkanki kostnej jak również zwiększa

increases bone formation in bone tissue culture as well as osteoblast precursor replication and
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.