Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kolejne"

Wyniki dla "kolejny". Nie znaleziono wyników dla"kolejne".
 

"kolejne" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 539

kolejny {zaimek}

kolejny {zaim.} (też: inny, jeszcze jeden)

another {zaim.}

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Wyraźnie jest to kolejny obszar, w którym wymagana jest ścisła współpraca z Rosją.

This is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.

Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.

Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.

Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.

Another point that was made by several speakers was welfare during transport.

kolejny {przymiotnik}

kolejny {przym. m.} (też: następny, bliski, następujący, sąsiedni)

next {przym.}

Kolejny krok dotyczy zniesienia przeszkód administracyjnych dla energii odnawialnej.

The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.

Kolejny punkt to oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech.

The next item is the Commission statement on the situation of the Roma in Italy.

(EL) Kolejny punkt to oświadczenia Rady i Komisji w sprawie piractwa na morzu.

(EL) The next item is the statements by the Council and the Commission on sea piracy.

Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.

The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.

Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.

The next item is the Question Hour with the President of the Commission.

kolejny {przym. m.}

consecutive {przym.}

Po spadku sprzedaży w sierpniu o 6,3%, jest to już drugi kolejny miesiąc, kiedy maleje sprzedaż w Chinach.

This is the second consecutive month of falling sales in China, following the 6.3% drop in August.

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! To już 14. kolejny rok, gdy Europejski Trybunał Obrachunkowy odmawia zatwierdzenia budżetu Unii Europejskiej.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, for the 14th consecutive year, the European Court of Auditors has refused to approve the budget of the European Union.

Każdy kolejny system transdermalny, plaster, powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze, by uniknąć ewentualnego podrażnienia, chociaż można umieścić go w tej samej okolicy anatomicznej.

Each consecutive patch should be applied to a different place on the skin to help avoid potential irritation, although they may be kept within the same anatomic site.

kolejny {przym. m.} (też: dalszy)

subsequent {przym.}

Nie jest jednak konieczne odseparowanie suk od samców, którym po raz kolejny wszczepiono implant, pod warunkiem że implanty wszczepia się co 6 miesięcy.

However, it is not necessary to keep bitches away from treated dogs following subsequent implantations, provided that the product is administered every six months.

kolejny {przym. m.} (też: zmienny, naprzemienny)

alternating {przym.}

kolejny {przym. m.} (też: następny, następujący, następujące, następująca)

succeeding {przym.}

kolejny {przym. m.} (też: sukcesywny)

successive {przym.}

kolejny {przym. m.}

sequent {przym.} [form.]
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "kolejne".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kolejny":

 

Podobne tłumaczenia

"kolejne" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kolejne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Jednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.

At the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.

Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.

I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.

Panie Przewodniczący! Integracja w Unii Europejskiej przechodzi kolejne etapy.

- (PL) Mr President, EU integration is passing through a series of phases.

Kolejne 70000 środków chemicznych, których używamy, byłoby objętych tym prawodawstwem.

The other 70 000 chemicals we use would be dealt with under this legislation.

Będą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.

There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym zadać panu Verheugenowi kolejne pytanie.

(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.

Proces przystępowania do UE postępuje: w połowie czerwca otwarto dwa kolejne rozdziały.

The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.

Musimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.

We do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.

W międzyczasie rządy przegrywały kolejne sprawy przeciwko swoim obywatelom.

In the meantime governments have lost further cases with their citizens.

(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym zadać panu komisarzowi Verheugenowi kolejne pytanie.

(DE) Madam President, I have a further question for Commissioner Verheugen.

37 milionów ludzi na całym świecie jest niewidomych, a kolejne 127 milionów niedowidzi.

37 million people worldwide are blind, and 127 million more suffer from impaired vision.

W ciągu ostatniego roku w Polsce kolejne 114 tysięcy mężczyzn straciło pracę.

Over the last year in Poland a further 114 000 men have lost their jobs.

Osiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.

We have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.

Ten incydent spowodował kolejne wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Grecją.

This incident was the cause of the events which have rocked Greece over recent days.

Mam nadzieję, że wszystkie kolejne prezydencje jak najlepiej te możliwości wykorzystają.

I hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.

Dziś zrobiliśmy duży krok naprzód i jestem przekonany, że w przyszłości zrobimy kolejne.

We are taking a big step forward today and I am sure that others will follow in future.

Kolejne 3 próbki wydychanego powietrza zostają pobrane 30 minut później.

A further 3 samples of your breath will then be taken 30 minutes later.

Zaleca się wówczas podawanie klofarabiny w dawce zmniejszonej o kolejne 25 %.

It is then recommended that clofarabine be administered at a further 25 % dose reduction.

Będzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.

It distributes itself, flows through further holes, distributes itself.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: Wiesz co?, Taki chuj!, Zdecydowałem, Zastanowiłem się, Namyśliłem się

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.