polsko-angielskie tłumaczenie słowa "kolejne"


Wyniki dla "kolejny". Słowo "kolejne" nie jest obecnie dostępne w słowniku.

PL kolejne polskie tłumaczenie

kolejny {przym. m.}
kolejny {zaim.}
EN

PL kolejny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

kolejny (też: sąsiedni, następny, bliski, następujący)
volume_up
next {przym.}
Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.
The next item is the Question Hour with the President of the Commission.
Kolejny krok dotyczy zniesienia przeszkód administracyjnych dla energii odnawialnej.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
Powiedzieliśmy jednak, że kolejny etap będzie obwarowany ostrymi kryteriami.
But we have said that there will be tough criteria for the next step.
kolejny
Po spadku sprzedaży w sierpniu o 6,3%, jest to już drugi kolejny miesiąc, kiedy maleje sprzedaż w Chinach.
This is the second consecutive month of falling sales in China, following the 6.3% drop in August.
Leczenie może być kontynuowane maksymalnie przez okres dwóch kolejnych dni.
Treatment may be repeated for a maximum of two consecutive days.
Preparat Pirsue podaje się do każdego zakażonego strzyku wymienia przez 8 kolejnych dni.
Pirsue is given into each infected teat of the udder for 8 consecutive days.
kolejny (też: zmienny, naprzemienny)
W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych iniekcji.
Alternating the injection site is recommended to avoid discomfort at the site of injection.
kolejny (też: dalszy)
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.
The frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Odsetek pacjentów, u których one występowały, zmniejszał się wraz z liczbą kolejnych infuzji.
The proportion of affected patients decreases with subsequent infusions.
Kolejne wstrzyknięcia witaminy B12 można podawać w dniu podania pemetreksedu.
Subsequent vitamin B12 injections may be given on the same day as pemetrexed.
kolejny (też: następny, następujący, wynikły, następujące)
Walka o utrzymanie resztek lasów pierwotnych jest de facto walką o przyszłość dla kolejnych pokoleń.
The battle to maintain what is left of our primary forests is de facto a battle for the future for succeeding generations.
Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie orzeczeń Rady i Komisji w sprawie interesu Europy: osiąganie sukcesu w dobie globalizacji.
The next item is the presentation of statements by the Council and the Commission on the European interest: succeeding in the age of globalisation.
kolejny (też: sukcesywny)
Jest to temat, który winien być priorytetem każdej kolejnej prezydencji.
This is something which should be a priority of each successive Presidency.
To wolność, a nie kolejne strategie, jest właściwą odpowiedzią na kryzys.
It is freedom, and not successive strategies, which is the correct response to the crisis.
Uważam, że kompromis wypracowany podczas kolejnych negocjacji jest zadawalający.
I feel that the compromise reached during successive negotiations is satisfactory.
kolejny (też: następny, dalszy, dalsze, dalsza)
volume_up
further {st. wyż.}
Schengen to kolejny krok w kierunku tworzenia superpaństwa, twierdzy Europa.
Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.
Stanowi to kolejny krok w kierunku centralizacji.
This represents a further step in the direction of centralisation.
kolejny
volume_up
sequent {przym.} [form.]

Synonimy (polski) dla "kolejny":

kolejny

Przykłady użycia - "kolejne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.
Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
PolishMam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
PolishBędą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.
There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.
PolishJednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.
At the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.
PolishProces przystępowania do UE postępuje: w połowie czerwca otwarto dwa kolejne rozdziały.
The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
PolishMusimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.
We do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
PolishIntegracja w Unii Europejskiej przechodzi kolejne etapy.
- (PL) Mr President, EU integration is passing through a series of phases.
PolishKolejne 70000 środków chemicznych, których używamy, byłoby objętych tym prawodawstwem.
The other 70 000 chemicals we use would be dealt with under this legislation.
PolishTen incydent spowodował kolejne wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Grecją.
This incident was the cause of the events which have rocked Greece over recent days.
PolishJest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.
So now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.
PolishMam nadzieję, że wszystkie kolejne prezydencje jak najlepiej te możliwości wykorzystają.
I hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.
PolishDziś zrobiliśmy duży krok naprzód i jestem przekonany, że w przyszłości zrobimy kolejne.
We are taking a big step forward today and I am sure that others will follow in future.
PolishW efekcie europejscy konsumenci będą w coraz większym stopniu narażeni na kolejne kryzysy.
As a result, the vulnerability of European consumers will continue to grow.
Polish37 milionów ludzi na całym świecie jest niewidomych, a kolejne 127 milionów niedowidzi.
37 million people worldwide are blind, and 127 million more suffer from impaired vision.
PolishJeżeli chodzi o kolejne pytanie, to wczoraj odbyło się posiedzenie Rady ds.
As for the other question, there was a Health Council yesterday which dealt with the issue.
PolishOsoby zarażone mogą zapoczątkować kolejne cykle przenoszenia choroby w innych regionach Unii.
Infected people can initiate new transmission cycles in other regions of the Union.
PolishNie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek kolejne nieudane perspektywy finansowe w przyszłości.
We cannot allow ourselves any more failed Financial Perspectives in the future.
PolishZgodnie z najświeższym raportem ONZ Somalię jak nigdy dotąd zalewają kolejne dostawy broni.
Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
PolishNiech będzie tak, jak może, mamy zamiar poprzeć wszelkie kolejne wysiłki.
Be that as it may, we do intend to support each other in these efforts.
PolishŚwiatowy kryzys gospodarczy wymusza na nas kolejne dostosowanie.
The global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.