Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kolejne"

Wyniki dla "kolejny". "kolejne" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"kolejne" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 374

kolejny {zaimek}

kolejny {zaim.} (też: inny, jeszcze jeden)

another {zaim.}

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.

Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.

Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.

Another point that was made by several speakers was welfare during transport.

To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.

This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.

Kolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.

Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.

kolejny {przymiotnik}

kolejny {przym. m.} (też: następny, bliski, następujący, sąsiedni)

next {przym.}

Kolejny krok dotyczy zniesienia przeszkód administracyjnych dla energii odnawialnej.

The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.

Kolejny punkt to oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech.

The next item is the Commission statement on the situation of the Roma in Italy.

(EL) Kolejny punkt to oświadczenia Rady i Komisji w sprawie piractwa na morzu.

(EL) The next item is the statements by the Council and the Commission on sea piracy.

Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.

The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.

Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.

The next item is the Question Hour with the President of the Commission.

kolejny {przym. m.}

consecutive {przym.}

Po spadku sprzedaży w sierpniu o 6,3%, jest to już drugi kolejny miesiąc, kiedy maleje sprzedaż w Chinach.

This is the second consecutive month of falling sales in China, following the 6.3% drop in August.

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! To już 14. kolejny rok, gdy Europejski Trybunał Obrachunkowy odmawia zatwierdzenia budżetu Unii Europejskiej.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, for the 14th consecutive year, the European Court of Auditors has refused to approve the budget of the European Union.

Każdy kolejny system transdermalny, plaster, powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze, by uniknąć ewentualnego podrażnienia, chociaż można umieścić go w tej samej okolicy anatomicznej.

Each consecutive patch should be applied to a different place on the skin to help avoid potential irritation, although they may be kept within the same anatomic site.

kolejny {przym. m.} (też: dalszy)

subsequent {przym.}

Nie jest jednak konieczne odseparowanie suk od samców, którym po raz kolejny wszczepiono implant, pod warunkiem że implanty wszczepia się co 6 miesięcy.

However, it is not necessary to keep bitches away from treated dogs following subsequent implantations, provided that the product is administered every six months.

kolejny {przym. m.} (też: zmienny, naprzemienny)

alternating {przym.}

kolejny {przym. m.} (też: sukcesywny)

successive {przym.}

kolejny {przym. m.} (też: następny, następujący, następujące, następująca)

succeeding {przym.}

kolejny {przym. m.}

sequent {przym.} [form.]

kolejny {przym. m.} (też: następny, dalszy, dalsze, dalsza)

further {st. wyż.}

Schengen to kolejny krok w kierunku tworzenia superpaństwa, twierdzy Europa.

Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.

Jest to kolejny dowód na niesłuszny pośpiech w działaniu niemieckich władz.

This further highlights the undue haste with which the German authorities acted.

Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.

Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.

Jesteśmy gotowi udzielić absolutorium, jednak musimy teraz zrobić kolejny krok naprzód.

We are prepared to grant discharge, but now we really must go a step further.

Będzie to kolejny krok w ramach dążenia do zwiększenia możliwości w zakresie mobilności.

It will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "kolejne".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kolejny":

 

Podobne tłumaczenia

"kolejne" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kolejne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Jednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.

At the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.

Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.

I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.

Panie Przewodniczący! Integracja w Unii Europejskiej przechodzi kolejne etapy.

- (PL) Mr President, EU integration is passing through a series of phases.

Kolejne 70000 środków chemicznych, których używamy, byłoby objętych tym prawodawstwem.

The other 70 000 chemicals we use would be dealt with under this legislation.

Będą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.

There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.

Proces przystępowania do UE postępuje: w połowie czerwca otwarto dwa kolejne rozdziały.

The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.

Musimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.

We do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.

37 milionów ludzi na całym świecie jest niewidomych, a kolejne 127 milionów niedowidzi.

37 million people worldwide are blind, and 127 million more suffer from impaired vision.

Ten incydent spowodował kolejne wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Grecją.

This incident was the cause of the events which have rocked Greece over recent days.

Mam nadzieję, że wszystkie kolejne prezydencje jak najlepiej te możliwości wykorzystają.

I hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.

Dziś zrobiliśmy duży krok naprzód i jestem przekonany, że w przyszłości zrobimy kolejne.

We are taking a big step forward today and I am sure that others will follow in future.

Jest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.

So now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.

Niech będzie tak, jak może, mamy zamiar poprzeć wszelkie kolejne wysiłki.

Be that as it may, we do intend to support each other in these efforts.

W efekcie europejscy konsumenci będą w coraz większym stopniu narażeni na kolejne kryzysy.

As a result, the vulnerability of European consumers will continue to grow.

Manuelo, abym przestał krzyczeć, dwie kolejne pigułki nie zabiją mnie.

Manuela, for crying out loud, two more pills are not going to kill me

Zgodnie z najświeższym raportem ONZ Somalię jak nigdy dotąd zalewają kolejne dostawy broni.

Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.

Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to wczoraj odbyło się posiedzenie Rady ds.

As for the other question, there was a Health Council yesterday which dealt with the issue.

A potem przez kolejne lata próbowałem uchwycić dziewicze krajobrazy.

And then I went out for years trying to photograph the pristine landscape.

Następnie PSUR powinien być składany raz w roku przez kolejne trzy lata.

Then PSURs should be submited once a year for the following 3 years.
 

Wyniki z forum

"kolejne" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.