polsko-angielskie tłumaczenie słowa "kilka"

PL kilka polskie tłumaczenie

kilka {zaim.}

PL kilka
volume_up
{zaimek}

kilka (też: parę, dwie)
Sądzę, że jest kilka - jest wiele powodów - ale kilka, na których pokrótce się skupimy.
I think there are a couple -- there are many reasons -- but a couple just to focus on briefly.
Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
kilka (też: kilkoro, jacyś, parę)
volume_up
a few {zaim.}
Czy chodzi tutaj o zmianę o kilka setnych, kilka dziesiątych czy o kilka punktów?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Ta asteroida została odkryta zaledwie kilka lat temu i mogłaby uderzyć w nas za kilka lat.
This thing was discovered just a few years ago and could hit us a few years from now.
Odpowiem na kilka pytań i pokrótce wyjaśnię kilka spraw.
I would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
kilka (też: dowolny, który, ktoś, kilkoro)
volume_up
any {zaim.}
Komórki mają kilka białek, które pomagają usunąć skręcenia w DNA.
Cells have several proteins, which help to remove any twists in the DNA.
Niczego nie uszkadza, ale podnosi temperaturę o kilka stopni.
It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.
Zaczynam od szkieletu, dodam kilka organów wewnętrznych.
Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.
kilka (też: niewiele, mało)
volume_up
few {przysł.}
Czy chodzi tutaj o zmianę o kilka setnych, kilka dziesiątych czy o kilka punktów?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Ta asteroida została odkryta zaledwie kilka lat temu i mogłaby uderzyć w nas za kilka lat.
This thing was discovered just a few years ago and could hit us a few years from now.
Odpowiem na kilka pytań i pokrótce wyjaśnię kilka spraw.
I would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
kilka (też: kilkoro, kilku)
volume_up
several {zaim.}
Było ich kilka -- kilka tych przedmiotów okazało się rozczarowaniem.
There were several -- several of these items were disappointments.
Teraz przedstawię Izbie kilka odpowiedzi na kilka pytań.
I will give the Parliament several answers to several questions.
Przedmiotowy wniosek upraszcza prawodawstwo, łącząc kilka dyrektyw.
This proposal simplifies legislation by gathering together several directives.
kilka (też: kilkoro, niektórzy, jakiś, jacyś)
volume_up
some {zaim.}
Mamy już kilka budynków i kilka lokalizacji poza Dzielnicą Europejską.
We already have some buildings and some sites outside the European quarter.
Na początku chciałbym przekazać Państwu kilka uwag i informacji:
I would like to start by making some comments and passing on some information.
Muzycy jazzowi potrzebują trochę nut -- większość znich potrzebuje kilka nut.
Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.

Synonimy (polski) dla "kilka":

kilka

Przykłady użycia - "kilka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZadał pan kilka pytań dotyczących instrumentów ochrony handlu.
Mr Wurtz, you asked a number of questions about trade protection instruments.
PolishJeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.
PolishW chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.
The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
PolishKocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
PolishPreparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.
Advate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.
PolishMyślę, że gdy to właśnie stanowi treść czyjegoś życia dzieje się kilka rzeczy.
I think that when that is the focus of your life, these are the things that happen.
PolishTak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.
And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.
PolishKilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
So, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
PolishProszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
PolishOdnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.
So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
PolishPodam kilka przykładów ludzi, którzy odnieśli korzyści z takiego rocznego urlopu.
And I'll show you a couple of people that did well by pursuing sabbaticals.
PolishKilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.
A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
PolishWydaje się, że jest kilka kroków, które trzeba podjąć.
Finally, Madam President, there seem to be a number of steps that we need to take.
PolishAtaki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
PolishChciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.
I would like to add a number of other reasons why they are being discussed.
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
PolishChciałbym poruszyć kilka spraw z mojego sprawozdania o monitorowaniu ruchu statków.
I should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
PolishI pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.
And the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.