Search for the most beautiful word
besom
confoundedly

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kierunek"

 

"kierunek" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 1833

kierunek {rzeczownik}

kierunek {m.} (też: strona, reżyserka)

direction {rzecz.}

Mówiąc jednak wprost, kierunek obrany w przedmiotowym sprawozdaniu to ślepa uliczka.

However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.

Wstępne ustalenia z naszego przeglądu wskazują na dokładnie ten sam kierunek.

The preliminary findings of our review point exactly in the same direction.

Kierunek i priorytety strategii są złe, tak jak wynikające z nich kierunki polityki.

The direction and priorities of the strategy are wrong, as are the resulting policies!

I wydawało mi się, że to jest zły kierunek, potrzebowałem wrócić aby pomóc.

And it seemed to me that that was the wrong direction, and I needed to be back helping.

Nawet jeżeli punkt docelowy jest niewyraźny, to kierunek jest dobrze znany.

Even if the destination is imprecise, the direction is known quite well.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kierunek":

 

Podobne tłumaczenia

"kierunek" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kierunek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Osobiście sądzę, iż niemal wszystko, o czym mówi, zamierza we właściwym kierunku.

Personally I think that almost everything the report says is on the right track.

Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.

Nevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.

W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)

A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)

Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)

Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)

Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.

The directive currently in force certainly represented a first step along the way.

Dyrektywa ta jest ruchem w kierunku zapewnienia, aby kierowcy się nie przemęczali.

This directive is a move towards ensuring that drivers do not become overtired.

Myślę, że możemy to wszyscy uczynić teraz. Komisja jest gotowa iść w tym kierunku.

I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Uważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.

I believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.

Po drugie w kierunku dywersyfikacji, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii.

Secondly, diversification, and especially a move towards renewable energy sources.

Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.

Ruch ten nie odbywa się jednak jednotorowo, lecz zasadniczo w dwu kierunkach.

However, these movements are not one-way; in principle, they are bidirectional.

Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.

If we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.

Czy w kierunku wielokulturowej Europy, czy raczej w kierunku państwa panislamskiego?

Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?

Schengen to kolejny krok w kierunku tworzenia superpaństwa, twierdzy Europa.

Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.

Dla Litwy oznacza to kolejny krok w kierunku mocniejszej integracji europejskiej.

For Lithuania it spells another sequential step towards deeper European integration.

Zaczyna on wychodzić poza obszar własnych trosk w kierunku szerszej troski o innych.

And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.

Wszyscy mi mówią "sprawy idą w dobrym kierunku dzięki igrzyskom olimpijskim”.

Everyone tells me that 'things will get better thanks to the Olympic Games'.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przewód rurowy, wodociąg, gazociąg, nawiernik, otwór termiczny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.