Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kierunek"

 

"kierunek" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 495

kierunek {rzeczownik}

kierunek {m.} (też: strona, reżyserka)

direction {rzecz.}

Chociaż nie wszystkie kryteria zostały spełnione, obrany kierunek jest oczywisty.

Although not all of the criteria have been met, the direction being taken is clear.

W naszej ocenie jest to właśnie błędny kierunek, jaki można obrać w czasach kryzysu.

In our view, that is precisely the wrong direction to take in times of crisis.

Mówiąc jednak wprost, kierunek obrany w przedmiotowym sprawozdaniu to ślepa uliczka.

However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.

Jest to najwłaściwsze miejsce by poczuć rytm oraz sekwencje jak również kierunek fal.

It is the most accurate place to feel the rhythm and sequence and direction of waves.

Wstępne ustalenia z naszego przeglądu wskazują na dokładnie ten sam kierunek.

The preliminary findings of our review point exactly in the same direction.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kierunek":

 

Podobne tłumaczenia

"kierunek" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kierunek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak więc zaczynamy jak najprościej stopniowo dążąc w kierunku żywych organizmów.

And so what we do is, we start simple and we work our way up to living systems.

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

*Przełączniki kierunku są dostępne wyłącznie w interfejsach arabskim i hebrajskim.

* Directionality controls are only available in the Arabic and Hebrew interfaces.

Dlatego uważam, że musimy zmienić kierunek WPR, ale nie należy z niej rezygnować.

I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Uważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.

I believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.

Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.

Każdy kiedy patrzył na te dane wiedział, że wszystko zmierza w złym kierunku.

And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.

Ruch ten nie odbywa się jednak jednotorowo, lecz zasadniczo w dwu kierunkach.

However, these movements are not one-way; in principle, they are bidirectional.

To kierunek przeciwny do tego, czego potrzebujemy we wszystkich krajach Europy.

That is the opposite of what is actually required in all European countries.

Jak wiele z was tutaj, staram się uczestniczyć w kierunku odrodzenia Afryki.

Like many of you here, I am trying to contribute towards a renaissance in Africa.

Zaczyna on wychodzić poza obszar własnych trosk w kierunku szerszej troski o innych.

And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.

Oczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.

Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.

A wreszcie tacy, którzy rozumieją go jako kierunek metodyczno-dydaktyczny.

Heidelberg, however, will begin offering undergraduate studies in GFL in 2009.

Posiada on również dwa czujniki, informujące o stopniu i kierunku nachylenia.

It has also two tilt sensors that tell the machine which way it's tilting.

Bez żadnego protekcjonizmu, broniony tu kierunek można określić mianem mniej naiwnego.

Without being protectionist, the line defended here may be described as less naïve.

Wszystkie zielone kraje Ameryki Południowej posuwają się w kierunku mniejszych rodzin.

All the green Latin American countries are moving towards smaller families.

Razem z oślepiającą szybkością pojawia się uwalniający zjazd w kierunku Marsylii.

Together with a dazzling speed comes the liberating descent to Marseille.

Uważam, że wszyscy powinniśmy być tego świadomi i odwrócić kierunek tej polityki.

I believe we must all be aware of that fact and must reverse this policy.

Nie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.

I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.