Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kierunek"

 

"kierunek" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 1850

kierunek {rzeczownik}

kierunek {m.} (też: strona, reżyserka)

direction {rzecz.}

W naszej ocenie jest to właśnie błędny kierunek, jaki można obrać w czasach kryzysu.

In our view, that is precisely the wrong direction to take in times of crisis.

Mówiąc jednak wprost, kierunek obrany w przedmiotowym sprawozdaniu to ślepa uliczka.

However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.

Jest to najwłaściwsze miejsce by poczuć rytm oraz sekwencje jak również kierunek fal.

It is the most accurate place to feel the rhythm and sequence and direction of waves.

Wstępne ustalenia z naszego przeglądu wskazują na dokładnie ten sam kierunek.

The preliminary findings of our review point exactly in the same direction.

Kierunek jest oczywiście jasny w tym sensie, że może to być również fundusz pomocowy.

The direction was, of course, clear in that there may also be an aid fund.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kierunek":

 

Podobne tłumaczenia

"kierunek" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kierunek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Dziś dokonała ona gigantycznego kroku w kierunku ujednolicenia takiego systemu.

Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Osobiście sądzę, iż niemal wszystko, o czym mówi, zamierza we właściwym kierunku.

Personally I think that almost everything the report says is on the right track.

Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.

Nevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.

W jakim kierunku chcemy, żeby zdążała Europa w erze Internetu i mediów cyfrowych?

With the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)

A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)

Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)

Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)

Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.

The directive currently in force certainly represented a first step along the way.

Dyrektywa ta jest ruchem w kierunku zapewnienia, aby kierowcy się nie przemęczali.

This directive is a move towards ensuring that drivers do not become overtired.

Myślę, że możemy to wszyscy uczynić teraz. Komisja jest gotowa iść w tym kierunku.

I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Uważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.

I believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.

Po drugie w kierunku dywersyfikacji, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii.

Secondly, diversification, and especially a move towards renewable energy sources.

Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.

Każdy kiedy patrzył na te dane wiedział, że wszystko zmierza w złym kierunku.

And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.

Ruch ten nie odbywa się jednak jednotorowo, lecz zasadniczo w dwu kierunkach.

However, these movements are not one-way; in principle, they are bidirectional.

Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.

If we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.