Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jestem"

 

"jestem" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 1429

jestem {czasownik}

jestem {czas.} (też: ja jestem)

I am {czas.}

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Jestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.

I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.

Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.

I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.

Jestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.

I am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.

Jestem przekonany, że wszystkie partie będą zdecydowane osiągnąć porozumienie.

I am convinced that all the parties will be determined to reach an agreement.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas. ndk} (też: bywać, istnieć, podziać się, podziewać się)

to be [was|been] {czas.}

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I am (Present)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I am being (Present continuous)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I have been (Present perfect)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I have been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas. ndk} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

 

Podobne tłumaczenia

"jestem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jestem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.

I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.

Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.

I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.

Jestem laureatką w kategorii wiekowej 17-18 lat oraz zdobywczynią nagrody głównej.

I was the 17-18 year-old age category winner and then the grand prize winner.

komisarz. - (FR) Nie jestem pewien, czy to pytanie powinno być kierowane do mnie.

Member of the Commission. - (FR) I do not know if this question was directed at me.

Jestem zmuszona to powiedzieć, gdyż uważam za okropne, że ta sytuacja nie ma końca.

I must say this because I think it is so terrible that it just goes on and on.

na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.

in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.

Jestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.

I believe that the citizens of this continent deserve much better than that.

Ale co zrobiłem ostatno... i jestem zachwycony, że mogę to pokazać publicznie.

But what I've just made -- and I'm delighted to show you, first time in public here.

(FR) Panie przewodniczący! Nie jestem pewna, czy głosowaliśmy nad drugą częścią 106.

- (FR) Mr President, I do not believe we have voted on the second part of 106.

Jestem jej przeciwny, ponieważ byłoby to pośpieszne działanie bez dowodów naukowych.

I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.

Nie jestem autorem, ale postrzegam je jako kod dla Rady i Rady Europejskiej.

It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.

na piśmie - Jestem dumna, że mój kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie.

in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.

Jestem za swobodnym przepływem, ale bez dyskryminowania pracowników z innych krajów.

Free movement, yes, but without discriminating against workers from other countries.

Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.

Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.

Jestem głęboko przekonany, że prawo europejskie powinno uwzględniać kwestie socjalne.

I truly believe that we have to look at the social advances in European law.

Jestem nadal przekonany, że ostatecznie będziemy potrzebowali normy emisji.

I remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.

"To ja" albo pełniej gramatycznie "To jestem ja" jak moglibyśmy powiedzieć.

"It's me," or, more grammatically correctly, "It is I," as we might say in English.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Muszę panu jednak powiedzieć, panie komisarzu, że jestem zaskoczony pańskimi słowami.

Yet I have to tell you, Commissioner, that I was rather shocked by your words.

Krok ten, choć niewielki, zmierza we właściwym kierunku, dlatego jestem za.

This step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć · jeździec

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.