"jestem" - angielskie tłumaczenie

PL

"jestem" po angielsku

EN
volume_up
być {czas. ndk}

PL jestem
volume_up
{czasownik}

jestem (też: ja jestem)
volume_up
I am {czas.}
Jestem do tego zobowiązana tak długo, jak jestem członkiem Kwartetu Bliskowschodniego.
I am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet.
Jestem politykiem; nie jestem technokratą ani biurokratą.
I am a politician; I am not a technocrat or a bureaucrat.
Angielski to mój ojczysty język, ale nie jestem Angielką: jestem Irlandką.
English is my mother tongue, but I am not English: I am Irish.

Przykłady użycia - "jestem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
PolishNie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
PolishJestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
PolishŻyczę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
I wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Polishna piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.
in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
PolishJa osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.
I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
PolishJestem zmuszona to powiedzieć, gdyż uważam za okropne, że ta sytuacja nie ma końca.
I must say this because I think it is so terrible that it just goes on and on.
PolishJestem laureatką w kategorii wiekowej 17-18 lat oraz zdobywczynią nagrody głównej.
I was the 17-18 year-old age category winner and then the grand prize winner.
PolishJestem zatem zadowolony, że Parlament zatwierdził przedmiotowe sprawozdanie.
I am therefore pleased that Parliament has granted its approval to this report.
PolishJestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.
I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
PolishJestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
PolishJestem rozczarowana tak nieznacznym postępem w zakresie bezpośredniego zarządzania.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
PolishNie jestem autorem, ale postrzegam je jako kod dla Rady i Rady Europejskiej.
It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
PolishWreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.
Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.
PolishSprawozdanie, jakie mamy przed nami, umożliwia to i jestem z tego zadowolony.
The report put before us today opens the door to this, and I am pleased about this.
PolishJestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
I am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
PolishAle z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".
But as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.
PolishAle co zrobiłem ostatno... i jestem zachwycony, że mogę to pokazać publicznie.
But what I've just made -- and I'm delighted to show you, first time in public here.
PolishOczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.
Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.
PolishJestem przekonany, że negocjacje będą miały ogromny wpływ na wiele obszarów polityki.
I am convinced that the negotiations will impact greatly on many areas of policy.