Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jestem"

 

"jestem" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 1438

jestem {czasownik}

jestem {czas.} (też: ja jestem)

I am {czas.}

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Jestem również zdania, że kobiety mają prawo decydować o swoim ciele i zdrowiu.

I am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.

Jestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.

I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.

Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.

I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.

Jestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.

I am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas.} (też: bywać, znajdować się, istnieć, podziewać się)

to be [was|been] {czas.}

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I am (Present)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I am being (Present continuous)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I have been (Present perfect)

ja jestem (Czas teraźniejszy)

I have been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas.} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

 

Podobne tłumaczenia

"jestem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jestem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.

I cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.

Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.

I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.

Jestem przedstawicielem wszystkich strasznych zjawisk, a to może być najgorsze.

I stand here as a representative of all terrible things -- this might be the worst.

komisarz. - (FR) Nie jestem pewien, czy to pytanie powinno być kierowane do mnie.

Member of the Commission. - (FR) I do not know if this question was directed at me.

Jestem laureatką w kategorii wiekowej 17-18 lat oraz zdobywczynią nagrody głównej.

I was the 17-18 year-old age category winner and then the grand prize winner.

Jestem zmuszona to powiedzieć, gdyż uważam za okropne, że ta sytuacja nie ma końca.

I must say this because I think it is so terrible that it just goes on and on.

na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.

in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.

Jestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.

I believe that the citizens of this continent deserve much better than that.

(FR) Panie przewodniczący! Nie jestem pewna, czy głosowaliśmy nad drugą częścią 106.

- (FR) Mr President, I do not believe we have voted on the second part of 106.

Jestem jej przeciwny, ponieważ byłoby to pośpieszne działanie bez dowodów naukowych.

I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.

Nie jestem autorem, ale postrzegam je jako kod dla Rady i Rady Europejskiej.

It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.

na piśmie - Jestem dumna, że mój kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie.

in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.

Jestem za swobodnym przepływem, ale bez dyskryminowania pracowników z innych krajów.

Free movement, yes, but without discriminating against workers from other countries.

Ale co zrobiłem ostatno... i jestem zachwycony, że mogę to pokazać publicznie.

But what I've just made -- and I'm delighted to show you, first time in public here.

Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.

Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.

Jestem głęboko przekonany, że prawo europejskie powinno uwzględniać kwestie socjalne.

I truly believe that we have to look at the social advances in European law.

Jestem nadal przekonany, że ostatecznie będziemy potrzebowali normy emisji.

I remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.

Jestem jednakże przekonana, że jest coś, z czego Komisja powinna sobie zdać sprawę.

However, I do feel that there is something the Commission needs to realise.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Muszę panu jednak powiedzieć, panie komisarzu, że jestem zaskoczony pańskimi słowami.

Yet I have to tell you, Commissioner, that I was rather shocked by your words.
 

Wyniki z forum

"jestem" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wskazówka, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć · jeździec

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.