polsko-angielskie tłumaczenie słowa "jaki"

PL jaki polskie tłumaczenie

volume_up
jaki {zaim.}

PL jaki
volume_up
{zaimek}

jaki (też: który, co, czym)
volume_up
what {zaim.}
(EL) Jaki żal, jakie cierpienie, jaki ból niesie ze sobą terroryzm!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
Jaki to rodzaj środowiska, gdzie znajduje się przestrzeń kreatywności?
What's the kind of environmental -- what is the space of creativity?
O tym jaki jest regulamin rezerwatu i regulamin parków.
What's the regulation of the reserve and what is the regulation of the parks?
jaki (też: który, która, które, kto)
volume_up
which {zaim.}
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
It is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jaki jest najprostszy i najszybszy sposób rozwiązania problemów klimatycznych?
Which is the easiest and quickest way to solve climate problems?
Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.
Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.
A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'
And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"
Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.
It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?
And what kind of wireless technology are we going to use?
jaki (też: jakiż)
A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'
And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"
Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.
It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?
And what kind of wireless technology are we going to use?
jaki
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?
What sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Tymczasem jaki model społeczeństwa przewidziano w programie?
However, what sort of society does this programme envisage?
Oczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.
Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.

Synonimy (polski) dla "jaki":

jaki

Przykłady użycia - "jaki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy jest to sposób, w jaki ten Parlament zamierza przybliżyć budżet obywatelom?
Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens?
PolishW jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
PolishO to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
PolishJednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
PolishOto w jaki sposób rzeczywiście wypełnimy cele określone w traktacie lizbońskim.
That is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.
PolishNie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
We do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
PolishSposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.
And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.
PolishNie wiadomo jaki jest wpływ pokarmu na wchłanianie raltegrawiru (patrz punkt 5. 2).
The effect of food on absorption of raltegravir is uncertain (see section 5.2).
PolishKiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
PolishCzęściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
PolishWięc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.
So people were looking at these and they were talking about how different they are.
PolishSekretem biologii jest, że wbudowuje obliczenia w sposób w jaki tworzy rzeczy.
The secret to biology is, it builds computation into the way it makes things.
PolishW badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
PolishPostępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishW jaki sposób można zmierzyć ekonomiczne i społeczne znaczenie wielojęzyczności?
Well then, how can one measure the economic and societal benefits of multilingualism?
PolishW jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
PolishJaki związek ma z tym nadzór nad administracją publiczną i jej rozliczanie?
Where does the supervision and accountability of public administration come in?
PolishPowiedział, że iluzjoniści celowo wykorzystują sposób, w jaki rozumuje widownia.
He said that magicians deliberately exploit the way their audiences think.
PolishA teraz wyślemy impuls do RTPJ i zobaczymy, w jaki sposób osądy się zmieniają.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
PolishUważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.
I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.