Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jaki"

 

"jaki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 6918

jaki {zaimek}

jaki {zaim.} (też: co, który, czym)

what {zaim.}

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

And then I have to try to see in what ways I can make these the hands of God.

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Chciałbym zapytać, jaki związek Komisja widzi pomiędzy tymi dwoma dokumentami?

I would like to ask what connection the Commission sees between these two documents?

Bardzo dobrze wiemy, jaki będzie efekt: to samo obserwowaliśmy przy innych uprawach.

We know very well what the result will be: we have seen it with other crops.

Wszyscy wiemy, jaki to ma wpływ na trendy klimatyczne i proces pustynnienia.

We all know what impact this has on climatic trends and the desertification process.

jaki {zaim.} (też: który, które, która, kto)

which {zaim.}

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Chcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.

I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.

Sposób, w jaki rozwija się to nowopowstałe na Bałkanach państwo budzi niepokój.

There is cause for alarm at the way in which the fledgling Balkan state is developing.

jaki {zaim.}

Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.

It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.

A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'

And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"

Zastanawiałaś się ile godzin kobiety zmarnowały na... zdecydowanie się jaki rodzaj butów nosić?

Have you ever calculated how many hours ' women have wasted... deciding on what kind of shoes to wear?

Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?

And what kind of wireless technology are we going to use?

Ale nawet wtedy, o jaki rodzaj socjalizmu im chodziło?

And even then, what kind of socialism did they practice?

jaki {zaim.} (też: jakiż)

what kind of {zaim.}

Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.

It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.

A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'

And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"

Zastanawiałaś się ile godzin kobiety zmarnowały na... zdecydowanie się jaki rodzaj butów nosić?

Have you ever calculated how many hours ' women have wasted... deciding on what kind of shoes to wear?

Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?

And what kind of wireless technology are we going to use?

Ale nawet wtedy, o jaki rodzaj socjalizmu im chodziło?

And even then, what kind of socialism did they practice?

jaki {zaim.}

what sort of {zaim.}

Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?

What sort of a message is this in the context of European gesture politics?

Oczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.

Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.

Tymczasem jaki model społeczeństwa przewidziano w programie?

However, what sort of society does this programme envisage?

Jaki diagram Układu Słonecznego przekona ich, że jest inaczej?

What sort of diagram would you show them of the solar system, to show that it's not really like that?

Istnieje przynajmniej powszechna zgoda w Europie na temat tego, jaki system jest nieodpowiedni.

At least there seems to be broad consensus among us in Europe on what sort of system it should not be.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jaki":

 

Podobne tłumaczenia

"jaki" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jaki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Czy jest to sposób, w jaki ten Parlament zamierza przybliżyć budżet obywatelom?

Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens?

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

Gdybyśmy tylko mogli ograniczyć regulacje, jakie przewijają się przez to miejsce!

If only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!

W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?

How should I, if I come from a third country, provide services in another country?

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Ma on niewielki wpływ na zatrzymywanie ciepła na całym świecie, ale w jaki sposób?

It does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?

Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.

They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.

Jakie jest zróżnicowanie geograficzne zasięgu istniejącego programu Wspólnoty?

Is the scope of the existing Community programme differentiated geographically?

Czy wizyta prezydenta Łukaszenki jest zgodna z wartościami, jakie reprezentujemy?

Is President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?

Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.

We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.

Poważną barierę stanowią ogromne koszty, z jakimi wiąże się handel transgraniczny.

The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.

Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.

This is particularly important given the support it received during the crisis.

Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.

I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.

Ta kwestia nie jest mniej istotna, niż wszystkie pozostałe kwestie jakie omawiamy.

It is no less important an issue than all the other issues that we are discussing.

Ogólne korzyści gospodarcze znacznie przewyższą koszty, jakie poniosą producenci.

The costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.

Oto w jaki sposób rzeczywiście wypełnimy cele określone w traktacie lizbońskim.

That is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.

Nie wiadomo jaki jest wpływ pokarmu na wchłanianie raltegrawiru (patrz punkt 5. 2).

The effect of food on absorption of raltegravir is uncertain (see section 5.2).

W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.

The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
 

Wyniki z forum

"jaki" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

jajo · jajogłowy · jajorodny · jajowaty · jajowód · jajowody · Jajuszko · jak · jąkać · jakby · jaki · jaki...taki · jakikolwiek · jakiś · jakiż · jakkolwiek · jako · jakobin · jakoby · jakoś · jakość

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.