Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jaki"

 

"jaki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 3659

jaki {zaimek}

jaki {zaim.} (też: co, który, czym)

what {zaim.}

Czy władze chińskie zareagowały na tę rezolucję, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

What responses, if any, has the Council received from the Chinese authorities?

Jaki jest tego cel i dlaczego takie działania muszą być określane jako zasada?

What is the point of this and why must such things be stated as a general rule?

Taka piękna dziewczyna...... co ci zależy na jaki kolor przefarbuje sobie włosy?

Beautiful young girl like that...... what do you care what color she dyes her hair?

Jaki jest cel jednolitego rynku, jeśli nie wdrożymy odpowiednio w życie jego zasad?

What is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

And then I have to try to see in what ways I can make these the hands of God.

jaki {zaim.} (też: który, które, która, kto)

which {zaim.}

Lekarz omówi z pacjentem, jaki jest najkorzystniejszy dla pacjenta zestaw leków.

Your doctor will discuss with you which combination of medicines is best for you.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Nadał pan Parlamentowi godność dzięki sposobowi, w jaki przewodził pan tej Izbie.

You have given Parliament dignity through the way in which you have led this House.

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

jaki {zaim.}

W każdym razie, jaki rodzaj struktury będzie miała ta Fundacja na Rzecz Kształcenia?

In any case, what kind of structure will this training foundation have?

Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.

It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.

A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'

And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"

Zastanawiałaś się ile godzin kobiety zmarnowały na... zdecydowanie się jaki rodzaj butów nosić?

Have you ever calculated how many hours ' women have wasted... deciding on what kind of shoes to wear?

Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?

And what kind of wireless technology are we going to use?

jaki {zaim.} (też: jakiż)

what kind of {zaim.}

W każdym razie, jaki rodzaj struktury będzie miała ta Fundacja na Rzecz Kształcenia?

In any case, what kind of structure will this training foundation have?

Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.

It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.

A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'

And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? ~~~ What kind of man is this?"

Zastanawiałaś się ile godzin kobiety zmarnowały na... zdecydowanie się jaki rodzaj butów nosić?

Have you ever calculated how many hours ' women have wasted... deciding on what kind of shoes to wear?

Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?

And what kind of wireless technology are we going to use?

jaki {zaim.}

what sort of {zaim.}

Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?

What sort of a message is this in the context of European gesture politics?

Oczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.

Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.

Tymczasem jaki model społeczeństwa przewidziano w programie?

However, what sort of society does this programme envisage?

Jaki diagram Układu Słonecznego przekona ich, że jest inaczej?

What sort of diagram would you show them of the solar system, to show that it's not really like that?

Istnieje przynajmniej powszechna zgoda w Europie na temat tego, jaki system jest nieodpowiedni.

At least there seems to be broad consensus among us in Europe on what sort of system it should not be.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jaki":

 

Podobne tłumaczenia

"jaki" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jaki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia leku i ciężkości objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Czy jest to sposób, w jaki ten Parlament zamierza przybliżyć budżet obywatelom?

Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens?

Nie jesteśmy całkowicie bezradni wobec problemów, z jakimi boryka się nasz świat.

The big problems facing the world today are not at all things beyond our control.

Nie każdy zasługiwał na 6 czy 5 i nie lubiłem sposobu, w jaki ludzie to odbierali.

Not everybody could earn an A or a B, and I didn't like that way of judging it.

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

W jaki sposób dojść do tego jak coś naprawić, jeśli nie ma się wyraźnego celu?

And how can you figure out how to fix something if you don't have a clear target?

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Ma on niewielki wpływ na zatrzymywanie ciepła na całym świecie, ale w jaki sposób?

It does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?

W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?

How should I, if I come from a third country, provide services in another country?

Czemu tak nie zrobiły, a jeśli tak nie zrobiły, to jakie zwierzęta już tam były?

Why didn't they hang around in trees at good size, and why didn't they burrow?

Nie wiadomo jaki jest wpływ pokarmu na wchłanianie raltegrawiru (patrz punkt 5. 2).

The effect of food on absorption of raltegravir is uncertain (see section 5.2).

W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.

The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.

Więc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.

So people were looking at these and they were talking about how different they are.

Sekretem biologii jest, że wbudowuje obliczenia w sposób w jaki tworzy rzeczy.

The secret to biology is, it builds computation into the way it makes things.

Uważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.

I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.

O to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.

That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.

Zmiana dyrektywy nie wystarcza, aby rozwiązać problem, jaki wywołały te orzeczenia.

Amending a directive to solve the problem posed by these rulings is not sufficient.

Szkoda, że nie usłyszałem dziś planu, w jaki sposób zamierzamy się za to zabrać.

I would have liked to have heard a plan today of how we are going to go about this.

Oto w jaki sposób rzeczywiście wypełnimy cele określone w traktacie lizbońskim.

That is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.
 

Wyniki z forum

"jaki" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

jajnikowy · jajo · jajogłowy · jajorodny · jajowaty · jajowód · jajowody · jak · jąkać · jakby · jaki · jaki...taki · jakikolwiek · jakiś · jakiż · jakkolwiek · jako · jakobin · jakoby · jakoś · jakość

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.