Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jak"

 

"jak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-55 z 10913

jak {spójnik}

jak {spójn.} (też: ponieważ, bo, gdy, według)

as {spójn.}

Całkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)

treatment (including switch to oral therapy as soon as possible) Cystic fibrosis

przewodniczący Komisji - Tak jak powiedziałem, musimy sprawdzić podstawy prawne.

President of the Commission. - As I said, we have to see the legal basis for it.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Uważam, że stała się ona świętem ruchomym, tak jak głosowania w tym Parlamencie.

I think this has become a moveable feast, as has voting time in this Parliament.

Panie Pośle Balčytis! Jak już powiedziałem, to nie agencje są źródłem problemów.

Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.

jak {spójn.} (też: niczym)

like {spójn.}

Pragmatic Chaos, tak jak wszystkie algorytmy Netflixu, stara się zrobić to samo.

Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing.

Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

Jesteś uzależniona od heroiny... który nie jest taka jak jak zwykła amfetamina.

You have become hooked on heroin... which isn't like your ordinary amphetamines.

Właśnie teraz widzicie, jak technik przykleja je do głowy, podobnie jak plaster.

Here you can see that a technician is placing them on there much like bandages.

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

jak {spójn.} (też: jeżeli, jeśli, czy, gdy)

if {spójn.}

W razie pytań o to, jak długo przyjmować ten lek, należy zwrócić się do lekarza.

If you have questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

Czy jest to zgodne z WTO, a jeśli nie, to jak zamierzacie państwo to rozwiązać?

Is that compatible with the WTO and, if not, how are you going to resolve that?

Gdy sprawozdanie zostało opublikowane, wyglądało to prawie jak triumf Komisji.

When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.

W przypadku wystąpienia u pacjenta takich objawów, jak gorączka, zranienia, uk

It is important to tell your doctor if you get symptoms such as fever, wounds, na

Tak jakby kobiety nie mogły być oceniane na podstawie swoich zalet, jak mężczyźni.

As if women are not capable of being judged on their own merit, just like men.

jak {spójn.} (też: gdy, podczas gdy, podczas kiedy)

when {spójn.}

Jak rolnicy - jestem jednym z nich - mogą produkować plony, kiedy nie ma nasion?

How is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?

Kiedy chłopak rozmawia z dziewczyną taką jak ona, próbuje się tylko przypodobać.

When you're a guy talking to a girl like her, you're going for all the marbles.

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

How and when should Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11 be used?

Gdy sprawozdanie zostało opublikowane, wyglądało to prawie jak triumf Komisji.

When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

jak {spójn.} (też: niż, aniżeli)

than {spójn.}

Ponadto, świat zewnętrzny, czyli zadanie, jest zarówno dwuznaczny jak i zmienny.

And more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Uważam, że charakter jest znacznie ważniejszy niż to, jak jesteśmy postrzegani.

And I think that character is much more important than what you are perceived to be.

Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.

The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.

Jestem jak najbardziej za wykorzystaniem istniejącej agencji zamiast tworzenia nowej.

I am very much in favour of using an existing agency rather than creating a new one.

jak {spójn.} (też: ponieważ, gdyż, bo, bowiem)

since {spójn.}

Ale, rzecz jasna, pracuję od 25. roku życia, nad takimi rzeczami, jak tu widzicie.

But, of course, I'm working since 25, doing more or less what you see here.

Jak już wspomniano, Stany Zjednoczone posiadają odpowiednie ustawodawstwo od 2001 roku.

As has been pointed out, the USA has had legislation in place since 2001.

Jednakże od tego czasu okazało się, jak niesamowicie trudno jest przeprowadzić reformę.

Since then, however, it has proved tremendously difficult to bring about a reform.

Od tamtej pory poczyniono wiele postępów, jak na przykład grudniowe porozumienie z Bali.

Since then, there have been many developments, such as the Bali Agreement last December.

Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ popieram zarówno jej treść, jak i ducha.

I voted in favour of this resolution, since I support both its content and its spirit.

jak {przyimek}

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

as {przyim.}

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

like {przyim.}

jak (taki jak, tak jak) {przyim.} (też: od)

than {przyim.}

jak {przysłówek}

jak {przysł.} (też: w ten sposób, tak)

as {przysł.}

jak {przysł.}

how {przysł.}

W razie pytań o to, jak długo przyjmować ten lek, należy zwrócić się do lekarza.

If you have questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

Jak rolnicy - jestem jednym z nich - mogą produkować plony, kiedy nie ma nasion?

How is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?

Jak możemy upowszechnić stosowanie europejskich wysokich norm przez inne kraje?

How can we spread the application of high European standards to other countries?

Oczywiście od poszczególnych krajów zależy, jak będą angażować swoje parlamenty.

Of course, it is up to individual nations how they involve their own parliaments.

Czy jest to zgodne z WTO, a jeśli nie, to jak zamierzacie państwo to rozwiązać?

Is that compatible with the WTO and, if not, how are you going to resolve that?

jak {przysł.}

such as {przysł.}

Liczą się również inne związane z pracą koszty, jak bezpieczeństwo i wyposażenie.

Other work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.

W przypadku wystąpienia u pacjenta takich objawów, jak gorączka, zranienia, uk

It is important to tell your doctor if you get symptoms such as fever, wounds, na

Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki rakowe.

It works best against cells which are multiplying quickly – such as cancer cells.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, takie jak obrzęk twarzy.

Some patients may experience allergic type reactions such as swelling of the face.

Stosowanie trucizn takich, jak alkohol czy tytoń powinno być indywidualną decyzją.

The use of poisons such as alcohol and tobacco must be an individual decision.

jak {przysł.}

such a {przysł.}

Jak się okazało, nigdy takiego wymogu ze strony Komisji Europejskiej nie było.

As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.

Komisja pracuje nad takim wnioskiem i przedstawi go najszybciej, jak tylko możliwe.

They are working on such a proposal and will present it as soon as possible.

Moim zdaniem taka debata w ramach Kolegium jest czymś jak najnormalniejszym.

In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.

Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Inwestorzy w USA nie mogą pojąć, jak możemy w UE funkcjonować bez takiego instrumentu.

Investors in the US cannot understand how we in the EU operate without such a tool.

jak {zaimek}

jak {zaim.}

how {zaim.}

jak {zaim.}

what a {zaim.}

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

Muszą wiedzieć jak smakuje ziemniak, gdy nie zrobiono z niego frytek ani chipsów.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Świadczy to o tym, jak wielki jest kraj, który wydał z siebie takich dwóch bokserów.

The fact that Ukraine has produced two such boxers shows what a great country it is.

Doświadczyliśmy całkowitej regulacji cen i dobrze pamiętamy, jak się to skończyło.

We have experienced 100% price regulation and we well remember what a failure it was.

jak {zaim.}

in what way {zaim.}

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Pytanie brzmi, jak?

The question is, in what way?

Nie wyjaśniono nam jeszcze, jak to się stało, że jego niekwestionowane zalety stały się przeszkodą w jego nominacji, a na to wygląda.

It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.

jak {rzeczownik}

jak {m.} [zool.]

yak {rzecz.} [zool.]

jak? {wykrzyknik}

jak? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, co?)

huh {wykrz.}

Czy ty masz pojęcię, jak ta twoja gierka... wpłynęła na to jak ja teraz wyglądam, huh?

Have you any idea, this little charade you cooked up... how it's made me look, huh?

Nie zdobywa się takiego bogactwa jakim zarządzał twój wuj, będąc takim jak reszta, co?

You don't acquire the kind of wealth your uncle commanded by being like the rest of us, huh?

Jak powiedział kiedyś wielki filozof Edwin Starr: "Czy jest coś dobrego w wojnie? Zupełnie nic. [ang.

As the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?

I wszystko jest podane jak na dłoni. ~~~ Bardzo użyteczne jeśli np. prowadzisz auto.

And it's already written down -- so, like, if you're driving, you don't have to do one of these things, "Uh huh, uh huh, uh huh."

Więc jak będzie?

How about this, huh?
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jak":

 

Podobne tłumaczenia

"jak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Nasze mózgi, nasze wysławiane mózgi wyglądają jak plątanina mokradeł okresowych.

And our brains -- our celebrated brains -- reflect a drainage of a tidal marsh.

Musimy zrozumieć dlaczego istnieje taki system emerytalny i jak on funkcjonuje.

We need to understand why they've done the pension accounting the way they have.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Irbesartan i jego metabolity są eliminowane zarówno z żółcią, jak i przez nerki.

Irbesartan and its metabolites are eliminated by both biliary and renal pathways.

Powoli traciłem na wadze, ale jak dla mnie to było to, co kazał mi zrobić lekarz.

I was slowly losing weight, but for me, that was what the doctor told me to do.

Społeczeństwo, jak dawno zauważył Dewey, jest tworzone przez dyskusje i debaty.

A public, Dewey long ago observed, is constituted through discussion and debate.

Ale kiedy przegrywał, śmiał się i bawił się równie dobrze, jak gdyby je wygrywał.

I remember once he told me a story about a joke that the students played on him.

Tak więc zaczynamy jak najprościej stopniowo dążąc w kierunku żywych organizmów.

And so what we do is, we start simple and we work our way up to living systems.

Ale obrazy nie muszą być dosadne, aby przypominały nam, jaką tragedią jest wojna.

But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.

The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.

To supermocarstwo, tak gospodarczo, jak i militarnie, i ulega przekształceniom.

She is a superpower, both economically and militarily, and she is in transition.

Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.

W kontekście zarówno zdrowia zwierząt, jak i ludzi, ważne są wyraźne oczekiwania.

Clear expectations are important in the context of both human and animal health.

Stoimy przed tym zadaniem zarówno na poziomie technicznym, jak i parlamentarnym.

We are facing up to this challenge on both a technical and a parliamentary level.

Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.

We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
 

Wyniki z forum

"jak" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

jajko · jajnik · jajniki · jajnikowy · jajo · jajogłowy · jajorodny · jajowaty · jajowód · jajowody · jak · jąkać · jakby · jaki · jaki...taki · jakikolwiek · jakiś · jakiż · jakkolwiek · jako · jakobin

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.