Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jak"

 

"jak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-55 z 11755

jak {przyimek}

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

as {przyim.}

przewodniczący Komisji - Tak jak powiedziałem, musimy sprawdzić podstawy prawne.

President of the Commission. - As I said, we have to see the legal basis for it.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Uważam, że stała się ona świętem ruchomym, tak jak głosowania w tym Parlamencie.

I think this has become a moveable feast, as has voting time in this Parliament.

Panie Pośle Balčytis! Jak już powiedziałem, to nie agencje są źródłem problemów.

Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.

Wiemy, że będzie to miało długofalowe następstwa tak społeczne, jak i polityczne.

We know that this will have long-term social as well as political consequences.

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

like {przyim.}

Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

Pojawiły się grupy takie jak Buildsafe UAE . ~~~ Ale skala problemu je przerasta.

Groups like Buildsafe UAE have emerged, but the numbers are simply overwhelming.

Ponieważ w balonie, jak w życiu, z łatwością podążamy w niezamierzonym kierunku.

Because in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.

Potem oczywiście, gdy jesteśmy starsi, zupełnie jakby wiek działał jak sole litu,

And then, of course, as you get older, it's almost like age is a form of lithium.

jak (taki jak, tak jak) {przyim.} (też: od)

than {przyim.}

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Uważam, że charakter jest znacznie ważniejszy niż to, jak jesteśmy postrzegani.

And I think that character is much more important than what you are perceived to be.

Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.

The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.

Jestem jak najbardziej za wykorzystaniem istniejącej agencji zamiast tworzenia nowej.

I am very much in favour of using an existing agency rather than creating a new one.

Jak analizujemy takie próbki, gdzie więcej jest tworzyw sztucznych, niż planktonu?

Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?

jak {przysłówek}

jak {przysł.} (też: w ten sposób, tak)

as {przysł.}

jak {przysł.}

how {przysł.}

Lekarz prowadzący lub jego asystent pouczy jak samodzielnie wstrzyknąć IntronA.

Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject IntronA.

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

How and when should Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11 be used?

Mówimy konkretnie o tym, jak poradzić sobie z sytuacją w państwach niestabilnych.

We are talking precisely about how to deal with the situation of fragile states.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

jak {przysł.}

such as {przysł.}

Liczą się również inne związane z pracą koszty, jak bezpieczeństwo i wyposażenie.

Other work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.

Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki rakowe.

It works best against cells which are multiplying quickly – such as cancer cells.

Stosowanie trucizn takich, jak alkohol czy tytoń powinno być indywidualną decyzją.

The use of poisons such as alcohol and tobacco must be an individual decision.

Martwi mnie, że do grona sygnatariuszy nie należą kraje takie jak Chiny czy Rosja.

I am very concerned that countries such as China and Russia are not signatories.

Myślę, że dzisiaj na nas ciąży obowiązek pomocy takim ludziom, jak Liu Xiaobo.

I think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.

jak {przysł.}

such a {przysł.}

Jak się okazało, nigdy takiego wymogu ze strony Komisji Europejskiej nie było.

As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.

Komisja pracuje nad takim wnioskiem i przedstawi go najszybciej, jak tylko możliwe.

They are working on such a proposal and will present it as soon as possible.

Moim zdaniem taka debata w ramach Kolegium jest czymś jak najnormalniejszym.

In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.

Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Inwestorzy w USA nie mogą pojąć, jak możemy w UE funkcjonować bez takiego instrumentu.

Investors in the US cannot understand how we in the EU operate without such a tool.

jak {spójnik}

jak {spójn.} (też: ponieważ, bo, gdy, według)

as {spójn.}

jak {spójn.} (też: niczym)

like {spójn.}

jak {spójn.} (też: jeżeli, jeśli, czy, gdy)

if {spójn.}

Gdy sprawozdanie zostało opublikowane, wyglądało to prawie jak triumf Komisji.

When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.

Przed usunięciem konta Analytics warto przeczytać artykuł Jak można usunąć konto?.

If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?

Jeśli jest ono produktem przemysłowym, można go kupażować, jak winną Coca-Colę.

If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.

Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Muszą wiedzieć jak smakuje ziemniak, gdy nie zrobiono z niego frytek ani chipsów.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

jak {spójn.} (też: gdy, podczas gdy, podczas kiedy)

when {spójn.}

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

How and when should Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11 be used?

Gdy sprawozdanie zostało opublikowane, wyglądało to prawie jak triumf Komisji.

When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

Grecja, kiedy przyjmowała walutę euro była nieprzewidywalna jak wyrocznia delficka.

When it joined the euro, Greece was as unpredictable as the Oracle at Delphi.

Amerykanie mieli oczywiście jak najlepsze intencje kiedy tworzyli ten system.

The Americans also had the best of intentions when they first created their system.

jak {spójn.} (też: niż, aniżeli)

than {spójn.}

jak {spójn.} (też: ponieważ, gdyż, bo, bowiem)

since {spójn.}

Jak już wspomniano, Stany Zjednoczone posiadają odpowiednie ustawodawstwo od 2001 roku.

As has been pointed out, the USA has had legislation in place since 2001.

Jednakże od tego czasu okazało się, jak niesamowicie trudno jest przeprowadzić reformę.

Since then, however, it has proved tremendously difficult to bring about a reform.

Od tamtej pory poczyniono wiele postępów, jak na przykład grudniowe porozumienie z Bali.

Since then, there have been many developments, such as the Bali Agreement last December.

Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ popieram zarówno jej treść, jak i ducha.

I voted in favour of this resolution, since I support both its content and its spirit.

Podkreślał też po wielokroć, jak znamienne jest dostrzeżenie zmiany opinii od tego czasu.

He also reiterated how striking it was to note how opinion has changed since that date.

jak {zaimek}

jak {zaim.}

how {zaim.}

jak {zaim.}

what a {zaim.}

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

Muszą wiedzieć jak smakuje ziemniak, gdy nie zrobiono z niego frytek ani chipsów.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Świadczy to o tym, jak wielki jest kraj, który wydał z siebie takich dwóch bokserów.

The fact that Ukraine has produced two such boxers shows what a great country it is.

Doświadczyliśmy całkowitej regulacji cen i dobrze pamiętamy, jak się to skończyło.

We have experienced 100% price regulation and we well remember what a failure it was.

jak {zaim.}

in what way {zaim.}

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Pytanie brzmi, jak?

The question is, in what way?

Nie wyjaśniono nam jeszcze, jak to się stało, że jego niekwestionowane zalety stały się przeszkodą w jego nominacji, a na to wygląda.

It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.

jak {rzeczownik}

jak {m.} [zool.]

yak {rzecz.} [zool.]

jak? {wykrzyknik}

jak? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, co?)

huh {wykrz.}

Czy ty masz pojęcię, jak ta twoja gierka... wpłynęła na to jak ja teraz wyglądam, huh?

Have you any idea, this little charade you cooked up... how it's made me look, huh?

Jak powiedział kiedyś wielki filozof Edwin Starr: "Czy jest coś dobrego w wojnie? Zupełnie nic. [ang.

As the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?

I wszystko jest podane jak na dłoni. ~~~ Bardzo użyteczne jeśli np. prowadzisz auto.

And it's already written down -- so, like, if you're driving, you don't have to do one of these things, "Uh huh, uh huh, uh huh."

Więc jak będzie?

How about this, huh?

Jak to zrobiłeś?

How`d you do it, huh?
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jak":

 

Podobne tłumaczenia

"jak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Nasze mózgi, nasze wysławiane mózgi wyglądają jak plątanina mokradeł okresowych.

And our brains -- our celebrated brains -- reflect a drainage of a tidal marsh.

Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.

The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Musimy zrozumieć dlaczego istnieje taki system emerytalny i jak on funkcjonuje.

We need to understand why they've done the pension accounting the way they have.

Stoimy przed tym zadaniem zarówno na poziomie technicznym, jak i parlamentarnym.

We are facing up to this challenge on both a technical and a parliamentary level.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Społeczeństwo, jak dawno zauważył Dewey, jest tworzone przez dyskusje i debaty.

A public, Dewey long ago observed, is constituted through discussion and debate.

Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.

W kontekście zarówno zdrowia zwierząt, jak i ludzi, ważne są wyraźne oczekiwania.

Clear expectations are important in the context of both human and animal health.

Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.

We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.

Ale obrazy nie muszą być dosadne, aby przypominały nam, jaką tragedią jest wojna.

But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.

Jaka powinna być (lub nie powinna) "Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie”?

What should the 'role of the European Union in the Middle East' be (or not be)?

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Ta sytuacja przyniesie korzyść zarówno sektorowi bankowemu, jak i konsumentom.

This situation will have benefits both for the banking sector and for consumers.

Ubóstwo stale rośnie, podobnie jak poziom rezygnacji, bezrobocia i bezdomności.

Poverty is growing steadily, and so too are misery, unemployment and homelessness.

Naukowcy domagają się dodatkowych danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Scientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
 

Wyniki z forum

"jak" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

jajko · jajnik · jajniki · jajnikowy · jajo · jajogłowy · jajorodny · jajowaty · jajowód · jajowody · jak · jąkać · jakby · jaki · jaki...taki · jakikolwiek · jakiś · jakiż · jakkolwiek · jako · jakobin

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.