Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jak"

 

"jak" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-55 z 11628

jak {przyimek}

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

as {przyim.}

Uważam, że stała się ona świętem ruchomym, tak jak głosowania w tym Parlamencie.

I think this has become a moveable feast, as has voting time in this Parliament.

Wiemy, że będzie to miało długofalowe następstwa tak społeczne, jak i polityczne.

We know that this will have long-term social as well as political consequences.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak państwo wiecie, deficyty budżetowe państw członkowskich obecnie szybko rosną.

As you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.

Jak zapewne państwo wiedzą, motto naszej prezydencji brzmi: "Europa bez barier”.

As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.

jak (taki jak, tak jak) {przyim.}

like {przyim.}

Pojawiły się grupy takie jak Buildsafe UAE . ~~~ Ale skala problemu je przerasta.

Groups like Buildsafe UAE have emerged, but the numbers are simply overwhelming.

Ponieważ w balonie, jak w życiu, z łatwością podążamy w niezamierzonym kierunku.

Because in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.

Nie podawać łącznie z antybiotykami bakteriobójczymi, takimi jak beta- laktamy.

Do not administer in conjunction with bactericidal antibiotics like beta-lactames.

Ale jak każdy długi, naładowany kabel, nieumyślnie stał się on również anteną.

But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.

Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.

It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.

jak (taki jak, tak jak) {przyim.} (też: od)

than {przyim.}

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.

The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.

Jestem jak najbardziej za wykorzystaniem istniejącej agencji zamiast tworzenia nowej.

I am very much in favour of using an existing agency rather than creating a new one.

Jak analizujemy takie próbki, gdzie więcej jest tworzyw sztucznych, niż planktonu?

Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?

Są one wówczas jeszcze bardziej zażarte niż -jak dzisiaj - w kwestii owiec.

It is probably even more argumentative than over sheep as they are doing tonight.

jak {przysłówek}

jak {przysł.} (też: w ten sposób, tak)

as {przysł.}

jak {przysł.} (też: na ile)

how {przysł.}

Lekarz prowadzący lub jego asystent pouczy jak samodzielnie wstrzyknąć IntronA.

Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject IntronA.

Mówimy konkretnie o tym, jak poradzić sobie z sytuacją w państwach niestabilnych.

We are talking precisely about how to deal with the situation of fragile states.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Ciągle staram się zrozumieć jak to przeze mnie przepływa i jak ze mnie wychodzi.

How that flows through me and how that comes out is what I'm trying to understand.

jak {przysł.}

such as {przysł.}

Liczą się również inne związane z pracą koszty, jak bezpieczeństwo i wyposażenie.

Other work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.

Martwi mnie, że do grona sygnatariuszy nie należą kraje takie jak Chiny czy Rosja.

I am very concerned that countries such as China and Russia are not signatories.

Myślę, że dzisiaj na nas ciąży obowiązek pomocy takim ludziom, jak Liu Xiaobo.

I think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.

glejakiem złośliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny.

malignant glioma, such as glioblastoma mult iforme or anaplastic astrocytoma.

Reakcje nadwrażliwości (takie jak reakcje skórne, nieżyt nosa, zapalenie gardła)

Hypersensitivity reactions (such as skin Uncommon reactions, rhinitis, pharyngitis)

jak {przysł.}

such a {przysł.}

Jak się okazało, nigdy takiego wymogu ze strony Komisji Europejskiej nie było.

As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.

Moim zdaniem taka debata w ramach Kolegium jest czymś jak najnormalniejszym.

In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.

Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Inwestorzy w USA nie mogą pojąć, jak możemy w UE funkcjonować bez takiego instrumentu.

Investors in the US cannot understand how we in the EU operate without such a tool.

Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?

How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?

jak {spójnik}

jak {spójn.} (też: ponieważ, bo, gdy, według)

as {spójn.}

jak {spójn.} (też: niczym)

like {spójn.}

jak {spójn.} (też: jeżeli, jeśli, czy, gdy)

if {spójn.}

Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Muszą wiedzieć jak smakuje ziemniak, gdy nie zrobiono z niego frytek ani chipsów.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

Królowie z naszej przeszłości płakaliby teraz, gdyby zobaczyli, jak nisko upadliśmy.

The kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.

W przypadku pytań, jak długo przyjmować lek Zomarist, należy zwrócić się do lekarza.

If you have any questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

W przypadku pytań, jak długo przyjmować lek Eucreas, należy zwrócić się do lekarza.

If you have any questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

jak {spójn.} (też: gdy, podczas gdy, podczas kiedy)

when {spójn.}

Amerykanie mieli oczywiście jak najlepsze intencje kiedy tworzyli ten system.

The Americans also had the best of intentions when they first created their system.

Osoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.

A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Is the person going to the phone as quickly, when it rings, as they used to?

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

To jak gdy jesteś niemiły dla swojej żony ponieważ jesteś wściekły na kogoś innego.

It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.

jak {spójn.} (też: niż, aniżeli)

than {spójn.}

jak {spójn.} (też: ponieważ, gdyż, bo, bowiem)

since {spójn.}

Jednakże od tego czasu okazało się, jak niesamowicie trudno jest przeprowadzić reformę.

Since then, however, it has proved tremendously difficult to bring about a reform.

Od tamtej pory poczyniono wiele postępów, jak na przykład grudniowe porozumienie z Bali.

Since then, there have been many developments, such as the Bali Agreement last December.

Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ popieram zarówno jej treść, jak i ducha.

I voted in favour of this resolution, since I support both its content and its spirit.

Podkreślał też po wielokroć, jak znamienne jest dostrzeżenie zmiany opinii od tego czasu.

He also reiterated how striking it was to note how opinion has changed since that date.

Jako, że jest to TEDGlobal, kto mi powie jak nazywamy to po francusku?

Now, since this is TEDGlobal, who can tell me what this is called in French?

jak {zaimek}

jak {zaim.}

how {zaim.}

jak {zaim.}

what a {zaim.}

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

Muszą wiedzieć jak smakuje ziemniak, gdy nie zrobiono z niego frytek ani chipsów.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Doświadczyliśmy całkowitej regulacji cen i dobrze pamiętamy, jak się to skończyło.

We have experienced 100% price regulation and we well remember what a failure it was.

Chciałbym powiedzieć, jak może wyglądać Internet bazujący na takiej idei.

And I want to talk about what a Web based on that idea of relevance might look like.

jak {zaim.}

in what way {zaim.}

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Pytanie brzmi, jak?

The question is, in what way?

Nie wyjaśniono nam jeszcze, jak to się stało, że jego niekwestionowane zalety stały się przeszkodą w jego nominacji, a na to wygląda.

It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.

jak {rzeczownik}

jak {m.} [zool.]

yak {rzecz.} [zool.]

jak? {wykrzyknik}

jak? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, co?)

huh {wykrz.}

Czy ty masz pojęcię, jak ta twoja gierka... wpłynęła na to jak ja teraz wyglądam, huh?

Have you any idea, this little charade you cooked up... how it's made me look, huh?

Jak powiedział kiedyś wielki filozof Edwin Starr: "Czy jest coś dobrego w wojnie? Zupełnie nic. [ang.

As the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?

I wszystko jest podane jak na dłoni. ~~~ Bardzo użyteczne jeśli np. prowadzisz auto.

And it's already written down -- so, like, if you're driving, you don't have to do one of these things, "Uh huh, uh huh, uh huh."

Więc jak będzie?

How about this, huh?

Jak to zrobiłeś?

How`d you do it, huh?
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jak":

 

Podobne tłumaczenia

"jak" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.

The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Musimy zrozumieć dlaczego istnieje taki system emerytalny i jak on funkcjonuje.

We need to understand why they've done the pension accounting the way they have.

Stoimy przed tym zadaniem zarówno na poziomie technicznym, jak i parlamentarnym.

We are facing up to this challenge on both a technical and a parliamentary level.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.

W kontekście zarówno zdrowia zwierząt, jak i ludzi, ważne są wyraźne oczekiwania.

Clear expectations are important in the context of both human and animal health.

Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.

We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.

Jaka powinna być (lub nie powinna) "Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie”?

What should the 'role of the European Union in the Middle East' be (or not be)?

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Ubóstwo stale rośnie, podobnie jak poziom rezygnacji, bezrobocia i bezdomności.

Poverty is growing steadily, and so too are misery, unemployment and homelessness.

Naukowcy domagają się dodatkowych danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Scientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Jak mówili - szczególnie dotyczyło to robotów kroczących, były zbyt skomplikowane.

And he said -- especially with legged-robots, because they're way too complicated.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa Tamiflu?

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. cannot spread.

Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i cywilnych.

The strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
 

Wyniki z forum

"jak" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

jajnik · jajniki · jajnikowy · jajo · jajogłowy · jajorodny · jajowaty · jajowód · jajowody · Jajuszko · jak · jąkać · jakby · jaki · jaki...taki · jakikolwiek · jakiś · jakiż · jakkolwiek · jako · jakobin

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.