Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "język"

Czy chodziło Ci o jeżyk?
 

"język" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 561

język {rzeczownik}

język {m.} (też: mowa)

language {rzecz.}

język sterowania drukarką Hewlett-Packard

Hewlett-Packard Printer Control Language

praktyczny język wydobywania i raportów

Practical Extraction and Report Language

język programowania czwartej generacji

fourth-generation programming language

Twój adres e-mail oraz język, w którym przeglądasz strony serwisu Twoja Europa.

Your e-mail address and the language version used to access the Your Europe website.

Tajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.

A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.

język {m.} (też: mowa, ozór)

tongue {rzecz.}

A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję.

And my tongue shall talk of thy righteousness [And] of thy praise all the day long.

Nie będą mówiły wargi moje nieprawości, a język mój nie będzie powiadał zdrady.

Surely my lips shall not speak unrighteousness, Neither shall my tongue utter deceit.

Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.

The lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.

Poza tym język angielski nie jest językiem ojczystym wszystkich naukowców tego świata.

More to the point, not all scientists in this world have English as their mother tongue.

Opowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość.

Let my tongue sing of thy word; For all thy commandments are righteousness.

język (łyżwy) {m.} [sport.]

tongue {rzecz.} [sport.]

język {m.}

lingo {rzecz.} [pot.]

język {m.} (też: żargon)

parlance {rzecz.}

język (siodła) {m.} [sport.]

girth strip {rzecz.} [sport.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "język":

 

Podobne tłumaczenia

"język" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "język" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

(EL) Panie przewodniczący! 26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.

(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.

To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.

Nie musisz znać żadnego z tych formatów – wystarczy podstawowa znajomość języka HTML.

You don't need any prior knowledge of these formats, just a basic knowledge of HTML.

Kontrastuje to bardzo z rozgorączkowanym i propagandowym językiem uzasadnienia.

It is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.

Choroba niebieskiego języka to schorzenie przeżuwaczy, na przykład bydła, owiec i kóz.

Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.

Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.

Oznacza to również, że musimy szanować różnorodność regionalną, kulturalną i językową.

It also means that we must respect regional, cultural and linguistic diversity.

Jestem przekonana, że różnorodność językowa kontynentu stanowi ważny atut kulturalny.

I firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.

Lord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.

Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.

W ten sposób możemy chronić naszą językową niezależność i interesy naszego kraju.

This way, we can preserve our linguistic independence and the interests of our country.

Obszarem, w którym język niemiecki ma szanse na rozwój jest pedagogika wczesnoszkolna.

A new opportunity for German has revealed itself in childhood education.

A teraz mam prośbę do pana posła Daula, dlatego przejdę na język francuski.

I now have a request for Mr Daul, and will therefore continue in French.

Rozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.

An interview about fruit, large school classes and learning German in Namibia.

Konstytucja z 1978 r. chroni różnorodność językową i kulturową w zjednoczonej Hiszpanii.

The 1978 constitution values linguistic and cultural diversity within a united Spain.

Były tak dobre jak dzieci w Tajwanie, które słuchały języka przez 10 i ½ miesiąca.

They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.

Druga kwestia - zrozumiały język dokumentów - nie została jeszcze rozwiązana do końca.

Their second concern, comprehensibility, is something we have not yet fully succeeded in.

ustach lub w gardle, zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki

dry mouth or throat, glossitis, candidiasis of oesophagus, pancreatitis

(Mówca dodał w języku francuskim i niemieckim: "Łączy nas wspólny los”)

(The speaker added in French and German: 'We share a destiny in common.')

Okryliśmy, że pismo induskie znajduje się w zakresie typowym dla języków pisanych.

We found that the Indus script actually falls within the range of the linguistic scripts.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.