Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "istniejący"

 

"istniejący" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 125

istniejący {przymiotnik}

istniejący {przym. m.} (też: zastany)

existing {przym.}

Czy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?

Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?

Aby dodać do konta nowy adres wysyłki lub zmodyfikować istniejący adres:

To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:

Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:

To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:

Aby dodać nowy profil lub edytować istniejący profil, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile).

To add new profiles, or edit existing profiles, click the Profiles button.

Tym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.

However, this does not mean that the existing system is ideal.

istniejący {przym. m.}

going {przym.}

istniejący {przym. m.} (też: trwający, toczący się)

ongoing {przym.}

Ci ludzie zapłacili najwyższą z możliwych cenę za ten wciąż istniejący problem, który jest nam znany.

They have paid the highest possible price for this ongoing problem that is familiar to us all.

Uważam, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi temu aspektowi kryzysu humanitarnego na Haiti ze względu na istniejący problem przemytu dzieci i nielegalnych adopcji.

I believe that we must focus greater attention on this aspect of the humanitarian crisis in Haiti because of the ongoing problems involving the trafficking of children and illegal adoptions.

istniejący {przym. m.} (też: pozostały, ocalały)

extant {przym.}

istniejący {przym. m.}

existent {przym.} [form.]

To jest najtwardszy istniejący narkotyk.

It's the toughest narcotic in existence.

istnieć {czasownik}

istnieć {czas.} (też: egzystować, bytować)

Ona jest stałą cechą obecną w historii człowieka i zawsze będzie istnieć.

This has been a permanent feature of human history and will always exist.

Tego rodzaju bariery ograniczające swobodę przemieszczania się nie mogą istnieć w UE.

This type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.

Sugeruje to, że życie mogłoby istnieć także w wielu innych środowiskach.

These extremophiles tell us that life may exist in many other environments.

Niekiedy pojawia się pytanie, czy ta polityka w ogóle powinna istnieć.

Sometimes, the question is even raised as to whether this policy should exist at all.

Jeśli będąc partyzantami nie znajdzie się go, przestaje się istnieć.

And if you don't find that solution as an insurgent force, you don't exist.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "istniejący":

Synonimy (polski) dla "istnieć":

 

Podobne tłumaczenia

"istniejący" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "istniejący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czy Bóg jest po prostu jednym z imion wszechświata, nie istniejącym niezależnie?

Is God just another name for the universe, with no independent existence at all?

A wiedząc to, zaczyna się wyjaśniać wiele istniejących od dawna zagadek w nauce.

And knowing that starts to explain a lot of long-standing mysteries in science.

To jest jeden z siedmiu istniejących Sputników, który nie został wysłany w kosmos.

This is one of the seven surviving Sputniks that was not launched into space.

Oznacza to, że wszechświat jest jak pojemnik z gazem, istniejący wiecznie.

So what this means is that the universe is like a box of gas that lasts forever.

agresywne zachowanie, zmiany nastroju, widzenie lub słyszenie zjawisk nie istniejących

angry behaviour, mood being affected, seeing or hearing things that are not really there

Musimy uwolnić potencjał istniejący w Europie w tym względzie od wielu lat.

We have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.

Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.

They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.

Bardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.

It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.

Można i należy wykorzystać istniejący impet do przekucia kryzysu w szansę.

There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.

Można również utworzyć kopię zapasową istniejących kontaktów, eksportując je do pliku CSV.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?

Należy poinformować lekarza o przebytych lub istniejących chorobach wątroby.

Please speak with your doctor if you have a history of liver disease.

To są właśnie problemy. ~~~ Nie przyznaje się nagród za wskazanie istniejących problemów.

There are no prizes for telling us what the problems are, are there?

Zastąpiła ona istniejące wcześniejsze rozproszone, pojedyncze systemy.

It has eliminated the fragmented situation that previously existed.

komisarz. - Panie przewodniczący! Istniejący plan GSP wygasa 31 grudnia 2011 r.

Member of the Commission. - Mr President, the current GSP scheme expires on 31 December 2011.

Pacjenci z istniejącą ciężką depresją i (lub) myślami samobójczymi (patrz punkty 4. 4 i 4. 8).

Patients with current severe depression and/ or suicidal ideation (see sections 4.4 and 4.8).

Możesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.

There is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.

Staraliśmy się dojść do źródła problemu, zamiast patrzeć na już istniejące rozwiązania.

We tried to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.

Niektóre z tych odchyleń mogą być związane z istniejącym zakażeniem HIV, a nie preparatem Caelyx.

Some of these abnormalities may have been related to the underlying HIV infection and not Caelyx.

Każdy organ, istniejący przez ponad pół wieku, wprowadza zmiany, aby stawić czoła nowym wyzwaniom.

Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.

Po prostu fizycznie istniejące maszyny -- nasze komputery, dzielimy je ze sobą.

Just physical materials -- our PCs -- we share them together.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Islandczyk · Islandia · Islandka · islandzki · ISO · ISOC · ISP · Istambuł · Istiophorus · istnieć · istniejący · istnienie · istny · istota · istotna · istotne · istotnie · istotność · istotny · istoty · Italia

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.