Search for the most beautiful word
second-hand bookseller
starched

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "istniejący"

 

"istniejący" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 365

istniejący {przymiotnik}

istniejący {przym. m.} (też: zastany)

existing {przym.}

Czy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?

Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?

Aby dodać do konta nowy adres wysyłki lub zmodyfikować istniejący adres:

To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:

Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:

To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:

Aby dodać nowy profil lub edytować istniejący profil, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile).

To add new profiles, or edit existing profiles, click the Profiles button.

Tym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.

However, this does not mean that the existing system is ideal.

istniejący {przym. m.}

going {przym.}

istniejący {przym. m.} (też: trwający, toczący się)

ongoing {przym.}

Ci ludzie zapłacili najwyższą z możliwych cenę za ten wciąż istniejący problem, który jest nam znany.

They have paid the highest possible price for this ongoing problem that is familiar to us all.

Uważam, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi temu aspektowi kryzysu humanitarnego na Haiti ze względu na istniejący problem przemytu dzieci i nielegalnych adopcji.

I believe that we must focus greater attention on this aspect of the humanitarian crisis in Haiti because of the ongoing problems involving the trafficking of children and illegal adoptions.

istniejący {przym. m.} (też: pozostały, ocalały)

extant {przym.}

istniejący {przym. m.}

existent {przym.} [form.]

To jest najtwardszy istniejący narkotyk.

It's the toughest narcotic in existence.

istnieć {czasownik}

istnieć [istnieję|istniał] {czas. ndk} (też: bytować, egzystować)

Ona jest stałą cechą obecną w historii człowieka i zawsze będzie istnieć.

This has been a permanent feature of human history and will always exist.

Tego rodzaju bariery ograniczające swobodę przemieszczania się nie mogą istnieć w UE.

This type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.

Sugeruje to, że życie mogłoby istnieć także w wielu innych środowiskach.

These extremophiles tell us that life may exist in many other environments.

Jeśli będąc partyzantami nie znajdzie się go, przestaje się istnieć.

And if you don't find that solution as an insurgent force, you don't exist.

Skutkiem tego grupa przestaje istnieć z mocą obowiązującą od chwili niniejszego ogłoszenia.

As a consequence, the group ceases to exist with effect from the moment of this announcement.

istnieć [istnieję|istniał] {czas. ndk} (też: bywać, podziać się, podziewać się, znajdować się)

to be [was|been] {czas.}

Wewnątrz tego świata muszą istnieć mechanizmy samoorganizacji, które robią rzeczy.

There must be mechanisms of self-organization inside the universe that make things.

Dostępne dane wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko samoistnego poronienia.

Available data indicates that there may be an increased risk of spontaneous abortion.

Innymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.

In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.

Musi istnieć sposób pobierania informacji o liczbie pozostałych bakterii w populacji.

There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.

Musi istnieć możliwość zapewnienia odpowiednich produktów regionalnych i sezonowych.

It must be possible to provide the relevant regional and seasonal produce.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "istniejący":

Synonimy (polski) dla "istnieć":

 

Podobne tłumaczenia

"istniejący" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "istniejący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W 2020 roku nowe budynki stanowić będą tylko 1 % wszystkich istniejących budynków.

Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.

Jak możemy nie wspomnieć o różnicach cen istniejących pomiędzy naszymi krajami?

How can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?

To jest jeden z siedmiu istniejących Sputników, który nie został wysłany w kosmos.

This is one of the seven surviving Sputniks that was not launched into space.

Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.

Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.

Kryzys pogłębił istniejące nierówności w zatrudnieniu ze względu na płeć.

The crisis has exacerbated the gender inequalities that already exist in employment.

Panie komisarzu! Jesteśmy świadomi wysiłków Komisji i istniejących problemów ECOFIN.

Commissioner, we are aware of the efforts of the Commission and the problems at Ecofin.

Kompromis ten oznacza, że istniejące obecnie kwoty będą wykorzystywane wydajniej.

This compromise means that the quotas that already exist will be used more efficiently.

Musimy uwolnić potencjał istniejący w Europie w tym względzie od wielu lat.

We have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.

agresywne zachowanie, zmiany nastroju, widzenie lub słyszenie zjawisk nie istniejących

angry behaviour, mood being affected, seeing or hearing things that are not really there

Istniejąca infrastruktura była w złym stanie i korzystano z niej rzadko.

The actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.

na piśmie - W sprawozdaniu wyszczególniono szereg problemów istniejących w Afganistanie.

in writing. - This report highlighted many of the problems facing Afghanistan.

Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.

They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.

W ten sposób możemy zapewnić rzecznikowi wpływ i autorytet w ramach istniejącego systemu.

In that way, we can give the Ombudsman the necessary clout and authority in the system.

Bardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.

It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.

Można i należy wykorzystać istniejący impet do przekucia kryzysu w szansę.

There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.

Grupy te rozumieją istniejące problemy, a społeczności działają wspólnie.

They understand the problems, and the communities are acting together.

Można również utworzyć kopię zapasową istniejących kontaktów, eksportując je do pliku CSV.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?

Należy poinformować lekarza o przebytych lub istniejących chorobach wątroby.

Please speak with your doctor if you have a history of liver disease.

To są właśnie problemy. ~~~ Nie przyznaje się nagród za wskazanie istniejących problemów.

There are no prizes for telling us what the problems are, are there?

Dialog dotyczący praw człowieka UE-Chiny jest naszym najdłużej istniejącym tego typu forum.

The EU-China human rights dialogue is the longest-standing dialogue.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Islandczyk · Islandia · Islandka · islandzki · ISO · ISOC · ISP · Istambuł · Istiophorus · istnieć · istniejący · istnienie · istny · istota · istotna · istotne · istotnie · istotność · istotny · istoty · Italia

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.