polsko-angielskie tłumaczenie słowa "istniejący"

PL istniejący polskie tłumaczenie

istniejący {przym. m.}
istnieć {czas. ndk}

PL istniejący
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

istniejący (też: zastany)
Przyjęte środki skutecznie dopełnią istniejący mechanizm.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:
To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
Tym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.
However, this does not mean that the existing system is ideal.
istniejący
play_circle_outline
existent {przym.} [form.]
istniejący (też: trwający, toczący się)
Ci ludzie zapłacili najwyższą z możliwych cenę za ten wciąż istniejący problem, który jest nam znany.
They have paid the highest possible price for this ongoing problem that is familiar to us all.
Uważam, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi temu aspektowi kryzysu humanitarnego na Haiti ze względu na istniejący problem przemytu dzieci i nielegalnych adopcji.
I believe that we must focus greater attention on this aspect of the humanitarian crisis in Haiti because of the ongoing problems involving the trafficking of children and illegal adoptions.
istniejący
istniejący (też: pozostały, ocalały)
To jest najtwardszy istniejący narkotyk.

Przykłady użycia - "istniejący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy uwolnić potencjał istniejący w Europie w tym względzie od wielu lat.
We have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.
PolishIstniejący plan GSP wygasa 31 grudnia 2011 r.
Member of the Commission. - Mr President, the current GSP scheme expires on 31 December 2011.
PolishMożna i należy wykorzystać istniejący impet do przekucia kryzysu w szansę.
There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.
PolishBardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
PolishIstniejący obecnie nowoczesny terminal rozpoczął działaność dopiero w 1974 roku.
The present, modern terminal was put into operation in 1974.
PolishMożesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.
There is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
PolishIstniejący program Marco Polo wspiera transport kombinowany.
There is Marco Polo, which encourages the use of combined transport.
PolishKażdy organ, istniejący przez ponad pół wieku, wprowadza zmiany, aby stawić czoła nowym wyzwaniom.
Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.
PolishBusilvex niszczy istniejący szpik kostny przed przeszczepem.
Busilvex destroys the original bone marrow before the transplant.
PolishObecnie jest to trudne, a istniejący system obarczony jest wadami.
Today that is difficult and there are flaws in the system.
PolishWe wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.
The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
PolishNiektórzy ludzie obwiniają za istniejący stan rzeczy urząd sprawowany przez pana Tricheta, zaś inni pana Junckera.
Some people lay the blame at Mr Trichet's door, others blame Mr Juncker.
PolishZ tego względu musi to być organ istniejący, a nie zwoływany w pośpiechu w razie wypadku.
It should be already available, therefore, rather than needing to be put together in a hurry in case of an accident.
PolishW planie naprawy przyjmuje się nieodłączny podział zadań, istniejący w ramach polityki gospodarczej UE.
The recovery plan recognises the inherent division of tasks embedded into the EU economic policy framework.
PolishDane z NUTS3 znacznie lepiej pokazują istniejący problem.
The NUTS3 data show up the problem far more clearly.
PolishIstniejący od 1999 roku Europejski Urząd ds.
To a certain extent, this results from a lack of effective mechanisms of control and supervision.
PolishNajłatwiejszym rozwiązaniem jest zawsze istniejący stan rzeczy.
PolishMoja druga uwaga dotyczy braku dostępnej informacji z uwagi na istniejący wówczas system radziecki.
My second point relates to the lack of available information because of the Soviet system that existed at the time.
PolishPotrzebujemy już teraz rozpoczęcia negocjacji takiego traktatu o ochronie Arktyki, jak istniejący traktat dla Antarktyki.
We need to begin negotiations now for an Arctic protection treaty, as there is for Antarctica.
PolishAleksander Dubček, którego uhonorowaliśmy w tej izbie, dokładał wszelkich starań, by zliberalizować istniejący system.
Minister, Alexander Dubček, whom we honoured in this House, tried very hard to liberalise the system.