polsko-angielskie tłumaczenie słowa "istniejący"

PL istniejący polskie tłumaczenie

istniejący {przym. m.}
istnieć {czas. ndk}

PL istniejący
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

istniejący (też: zastany)
volume_up
existing {przym.}
Przyjęte środki skutecznie dopełnią istniejący mechanizm.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:
To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
Tym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.
However, this does not mean that the existing system is ideal.
istniejący
volume_up
existent {przym.} [form.]
Istniejące ramy instytucjonalne, a w tym wymóg jednogłośnego podejmowania określonych decyzji, ciążą nam.
The existent institutional framework, with the requirement of unanimity for certain decisions, is a heavy one.
Funkcjonowanie jednolitego rynku sprzyja także harmonizacji systemów społecznych istniejących w państwach członkowskich.
The functioning of the single market also favours the harmonization of the social systems existent in the Member States.
Pacjenci z uprzednio istniejącym schorzeniem wątroby i pacjenci poddani niekonwencjonalnej terapii PAH (np. iloprost) byli wykluczeni z badania.
Patients with pre-existent hepatic disease and patients using non- conventional PAH treatments (eg, iloprost) were excluded.
istniejący (też: pozostały, ocalały)
volume_up
extant {przym.}
istniejący
volume_up
going {przym.}
Więc każde istniejące siły bojowników, każdy trwający konflikt będzie wyglądał jak to.
So every insurgent force that is ongoing, every conflict that is ongoing, it's going to look something like this.
Czy tworzenie jeszcze jednego szczebla nadzoru o nazwie ESMA przyniesie poprawę w stosunku do istniejących organów nadzoru?
Is creating another level of supervision called ESMA going to represent an improvement compared with existing supervisory authorities?
Porozumienie dotyczy egzekwowania istniejącego prawa, dlatego wielokrotnie powtarzałem, że nie zmienimy acquis communautaire.
This agreement is about the enforcement of existing law, and that is why I have repeatedly stipulated that we are not going to change the acquis communautaire.
istniejący (też: trwający, toczący się)
volume_up
ongoing {przym.}
Ci ludzie zapłacili najwyższą z możliwych cenę za ten wciąż istniejący problem, który jest nam znany.
They have paid the highest possible price for this ongoing problem that is familiar to us all.
Czy Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że kanibalizm jest istniejącym problemem?
Is the European Union aware that cannibalism is an ongoing problem?
Więc każde istniejące siły bojowników, każdy trwający konflikt będzie wyglądał jak to.
So every insurgent force that is ongoing, every conflict that is ongoing, it's going to look something like this.
istniejący
To jest najtwardszy istniejący narkotyk.
Wyższy priorytet ma wdrożenie środków już istniejących.
The major priority is the implementation of measures already in existence.
Było to stanowisko, które poparłem z szacunku dla różnych systemów ratyfikacji istniejących w różnych państwach członkowskich.
That was a position which I supported out of respect for the various ratification systems in existence in the various Member States.

Przykłady użycia - "istniejący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy uwolnić potencjał istniejący w Europie w tym względzie od wielu lat.
We have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.
PolishIstniejący plan GSP wygasa 31 grudnia 2011 r.
Member of the Commission. - Mr President, the current GSP scheme expires on 31 December 2011.
PolishMożna i należy wykorzystać istniejący impet do przekucia kryzysu w szansę.
There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.
PolishBardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
PolishIstniejący obecnie nowoczesny terminal rozpoczął działaność dopiero w 1974 roku.
The present, modern terminal was put into operation in 1974.
PolishMożesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.
There is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
PolishIstniejący program Marco Polo wspiera transport kombinowany.
There is Marco Polo, which encourages the use of combined transport.
PolishKażdy organ, istniejący przez ponad pół wieku, wprowadza zmiany, aby stawić czoła nowym wyzwaniom.
Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.
PolishBusilvex niszczy istniejący szpik kostny przed przeszczepem.
Busilvex destroys the original bone marrow before the transplant.
PolishObecnie jest to trudne, a istniejący system obarczony jest wadami.
Today that is difficult and there are flaws in the system.
PolishWe wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.
The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
PolishNiektórzy ludzie obwiniają za istniejący stan rzeczy urząd sprawowany przez pana Tricheta, zaś inni pana Junckera.
Some people lay the blame at Mr Trichet's door, others blame Mr Juncker.
PolishZ tego względu musi to być organ istniejący, a nie zwoływany w pośpiechu w razie wypadku.
It should be already available, therefore, rather than needing to be put together in a hurry in case of an accident.
PolishW planie naprawy przyjmuje się nieodłączny podział zadań, istniejący w ramach polityki gospodarczej UE.
The recovery plan recognises the inherent division of tasks embedded into the EU economic policy framework.
PolishDane z NUTS3 znacznie lepiej pokazują istniejący problem.
The NUTS3 data show up the problem far more clearly.
PolishIstniejący od 1999 roku Europejski Urząd ds.
To a certain extent, this results from a lack of effective mechanisms of control and supervision.
PolishNajłatwiejszym rozwiązaniem jest zawsze istniejący stan rzeczy.
PolishMoja druga uwaga dotyczy braku dostępnej informacji z uwagi na istniejący wówczas system radziecki.
My second point relates to the lack of available information because of the Soviet system that existed at the time.
PolishPotrzebujemy już teraz rozpoczęcia negocjacji takiego traktatu o ochronie Arktyki, jak istniejący traktat dla Antarktyki.
We need to begin negotiations now for an Arctic protection treaty, as there is for Antarctica.
PolishAleksander Dubček, którego uhonorowaliśmy w tej izbie, dokładał wszelkich starań, by zliberalizować istniejący system.
Minister, Alexander Dubček, whom we honoured in this House, tried very hard to liberalise the system.