polsko-angielskie tłumaczenie słowa "istnieć"

PL istnieć polskie tłumaczenie

istnieć {czas. ndk}

PL istnieć
play_circle_outline
[istnieję|istniałbym] {czasownik niedokonany}

istnieć (też: egzystować, bytować)
Albo Europa stanie się wielkim ideałem, albo przestanie istnieć.
Europe will either be a great ideal, or it will cease to exist.
A jednak różne kultury mogą istnieć i współegzystować.
However, different cultures can exist or co-exist.
Tego rodzaju bariery ograniczające swobodę przemieszczania się nie mogą istnieć w UE.
This type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.
istnieć (też: bywać, być, podziać się, podziewać się)
Musi istnieć możliwość zastosowania pewnego marginesu tolerancji.
There must always be a possibility of leaving a certain margin of difference.
Wewnątrz tego świata muszą istnieć mechanizmy samoorganizacji, które robią rzeczy.
There must be mechanisms of self-organization inside the universe that make things.
Dostępne dane wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko samoistnego poronienia.
Available data indicates that there may be an increased risk of spontaneous abortion.

Przykłady użycia - "istnieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie może istnieć jednocześnie 27 różnych systemów, z których każdy jest najlepszy.
You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishWewnątrz tego świata muszą istnieć mechanizmy samoorganizacji, które robią rzeczy.
There must be mechanisms of self-organization inside the universe that make things.
PolishDostępne dane wskazują, że może istnieć zwiększone ryzyko samoistnego poronienia.
Available data indicates that there may be an increased risk of spontaneous abortion.
PolishRozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.
Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
PolishW odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
PolishInnymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
PolishMogłam poruszać się tak, jak nie zdołałabym istnieć w prawdziwym życiu, w sobie.
I could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself.
PolishMusi istnieć sposób pobierania informacji o liczbie pozostałych bakterii w populacji.
There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
PolishMusi istnieć możliwość zapewnienia odpowiednich produktów regionalnych i sezonowych.
It must be possible to provide the relevant regional and seasonal produce.
PolishPo trzecie, nie może istnieć dyskryminacja ze względu na formy prawne.
The third issue is that there can be no discrimination in terms of legal forms.
PolishAle musi istnieć też gwarancja, że nie powtórzy się to w przyszłości.
However, there must also be a guarantee that it will not happen again in future.
PolishW odniesieniu do nich oraz do motocykli mogą istnieć różne wymogi, takie jak wymóg wieku.
There may be different requirements for tricycles and motorcycles such as age.
PolishTa możliwość powinna również istnieć w następnej perspektywie finansowej.
This opportunity should also be available in the next financial perspective.
PolishZasadniczo zawsze powinna istnieć możliwość zwrócenia się i zawnioskowania o większą pomoc.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
PolishTego rodzaju bariery ograniczające swobodę przemieszczania się nie mogą istnieć w UE.
This type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.
Polishob istnieć zwiększone ryzyko wystąpienia niedokrwistości (małej liczby czerwonych krwinek).
could be at increased risk of developing anaemia (low number of red blood cells).
PolishDzisiaj powstaje pytanie, czy w obecnych warunkach CEPOL powinien nadal istnieć.
The question, today, is whether CEPOL, under current circumstances, should continue to exist.
PolishWiemy, że w krajach utrzymujących stosunki dwustronne, mogą istnieć powiązania rodzinne.
We know that countries which have bilateral relations can have the family connection.
PolishMuszą istnieć ważkie powody wymiany informacji między państwami UE.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.