Search for the most beautiful word
foliate
mill certificate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "inny"

 

"inny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 2927

inny {przymiotnik}

inny {przym. m.}

other {przym.}

Kampanie antynikotynowe są potrzebne, ale można je prosto finansować w inny sposób.

Anti-smoking campaigns are useful but can easily be financed in other ways.

Inny element, na którym chcemy się skoncentrować, to sześć tekstów legislacyjnych.

The other element we want to concentrate upon is the six legislative texts.

Tak więc zaniechałem tego projektu i nakręciłem inny film o wielkim tonącym statku.

So, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.

Jaki inny mógłby być cel tych rezolucji, jeśli nie wprowadzenie sankcji?

What could we possibly aim to do with these resolutions other than enforcing sanctions?

Uważamy, że każdy inny model Europy zostanie odrzucony i będzie traktowany podejrzliwie.

We believe that any other model of Europe would be rejected and looked on with suspicion.

inny {przym. m.} (też: odmienny, niezwykły, różny, rozmaity)

different {przym.}

Dlatego niektóre informacje w sprawozdaniu usiłujemy przekazać w inny sposób.

That is why we are trying to say certain things in the report in a different way.

Moglibyśmy zatem obrać inny sposób uzyskania możliwości wykorzystania tych funduszy.

We could therefore take a different path here in order to make these funds available.

Ale każdy o śniadej skórze, każdy, kto jest inny, zostanie zatrzymany i sprawdzony.

But anyone who is brown-skinned, anyone who is different will be stopped and checked.

Przy tworzeniu nowych profili możesz określić dla każdego z nich inny poziom dostępu.

When creating new user profiles, you can set different access levels for each profile.

Dlatego chcieliśmy rozpatrzeć czy możliwy byłby inny tryb życia bakterii.

And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.

inny {przym. m.}

else {przym.}

Ktoś inny twierdził: "Pomysł nieskończonej małpiej klatki jest absurdalny.

We also had someone else who said, "'The Infinite Monkey Cage' idea is ridiculous.

Jeśli wstrzyknięcie wykonuje ktoś inny, lek można także podawać w tylne części ramion.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Wcale nie sugerowałem, że politycy mojego kraju mają więcej rozumu niż ktokolwiek inny.

I was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.

Jedyny błąd leży w tym, że nie jestem w stanie zrozumieć co dokładnie zrobił ktoś inny.

The only mistake lies in that I'm not able to perceive what it is that someone else did.

Nikt inny nie może liczyć na znalezienie ostatecznego rozwiązania problemów.

Nobody else can count on finding a definite solution to their problems.

inny {przym. m.} (też: alternatywny)

alternative {przym.}

Inny przykład:eksperymenty z pomysłem alternatywnego pieniądza.

And also starting to play around with the idea of alternative currencies.

Lekarz może jednak ustalić inny schemat dawkowania leku Enbrel.

However, your doctor may determine an alternative frequency at which to inject Enbrel.

Inny ważny aspekt to rozwój alternatywnych źródeł finansowania.

Another important aspect is also the development of alternative sources of funding.

Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.

For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.

Jeżeli nie można spożyć zalecanego posiłku przedtestowego, lekarz wskaże inny posiłek.

If you cannot take the recommended test meal, your doctor will advise you of an alternative test meal.

inny {zaimek}

inny {zaim.} (też: kolejny, jeszcze jeden)

another {zaim.}

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

I wreszcie obawiam się, że istnieje jeszcze inny poziom konfliktu interesów.

Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.

Jeśli coś nie idzie dobrze, to nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest inny program.

If something is not going well, another programme is not always the best solution.

NY {rzeczownik}

Nowy Jork {m.} [geogr.]

NY (New York) {nazwa wł.} [geogr.] [skr.] (też: New York City, New York, NYC)
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "inny":

Synonimy (angielski) dla "NY":

 

Podobne tłumaczenia

"inny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "inny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

Nieopatentowana nazwa międzynarodowa (INN): fenofibrat/ chlorowodorek metforminy

International non-proprietary name (INN): fenofibrate/ metformin hydrochloride

Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.

I've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

Możesz w prosty sposóbokreślić opcję widoczności dokumentu i udostępnić go innym.

You can assign a visibility option to a doc and share with people in just one step.

W przyszłości należy zapewnić rentowność branży węglowej, między innymi w UE.

In the future, a profitable mining industry must be a possibility - in the EU too.

pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych

if your amounts of various types of blood cells and blood components are too low

Tworzyłem rzeczy dla innych ludzi, aby w ten sposób dać, pokazać im moją miłość.

I would make things for people as a way of, you know, giving, showing them my love.

„ Stosowanie innych leków ”); – u kobiet w ciąży; – u kobiet karmiących piersią.

if you are suffering from cardiogenic shock (a heart condition treated in hospital);

Istnieje kilka możliwych przyczyn nieoczekiwanego wyboru URL-a z innej domeny.

There are several potential causes of unexpected cross-domain URL selection.

W innym wypadku pozostawimy przyszłym pokoleniom bardzo ciężkie dziedzictwo.

Otherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Jasne, lekarze na sali będą mówić o mocy i innych odchyleniach - o tym za chwilę.

These are all the patients that started lithium. ~~~ It's the Intent to Treat Curve.

Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.

Po prawdzie, gdy podróżujemy po świecie, tak rozpoznajemy innych Kanadyjczyków.

In fact, when we're traveling abroad, it's how we identify fellow Canadians.

Czy Dania dokonując takiego, a nie innego wyboru zgadza się z Pani stanowiskiem?

Does Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?

Oszustwo polityczne to nic innego, jak kłamstwa i cyniczne nabieranie wyborców.

Political perversion means nothing but lies and cynical deception of voters.

Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.

We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.

W innym razie, prawna interwencja może okazać się konieczna również w tym przypadku.

If that should not be the case, then legal intervention may also be required here.

Udało się to w innym miejscu w Europie - dlaczego więc w końcu nie na Bałkanach?

It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.