polsko-angielskie tłumaczenie słowa "inny"

PL inny polskie tłumaczenie

inny {przym. m.}
inny {zaim.}
EN

ENNY angielskie tłumaczenie

NY {nazwa wł.} [skrót]

PL inny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

inny
Nikt inny nie może liczyć na znalezienie ostatecznego rozwiązania problemów.
Nobody else can count on finding a definite solution to their problems.
Jednak w tym przypadku za błędy odpowiedzialny jest ktoś inny.
However, in this case, the mistakes are someone else's responsibility.
zastrzyk wykonuje ktoś inny, można też wykorzystać tył ramion. tl
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
inny (też: niezwykły, odmienny, różny, rozmaity)
W każdym państwie członkowskim osiągnięto w tej dziedzinie inny postęp.
There have been different amounts of progress in the different Member States.
A to zupełnie inny system optymizacji, zupełnie inna strategia dla każdego z nas.
And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.
Mają różne kształty, inny budulec; łączą różne części mózgu.
They come in different shapes; they're made out of different molecules.
inny
Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj odpowiedzialności - odpowiedzialność zbiorowa.
However, there are other - collective - responsibilities.
Za inny czas i warunki przechowywania odpowiada osoba podająca. aż
Other in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.
Za inny czas i warunki przechowywania odpowiada osoba podająca.
Other in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.
inny (też: alternatywny, zastępczy, zamienny)
Inny przykład:eksperymenty z pomysłem alternatywnego pieniądza.
And also starting to play around with the idea of alternative currencies.
Inny ważny aspekt to rozwój alternatywnych źródeł finansowania.
Another important aspect is also the development of alternative sources of funding.
Lekarz może jednak ustalić inny schemat dawkowania leku Enbrel.
However, your doctor may determine an alternative frequency at which to inject Enbrel.
inny (też: szczególny, specyficzny, odróżniający się)
Kuchnia grecka zawdzięcza swój unikalny charakter między innymi oliwie z oliwek, którą produkuje się w Grecji w dużych ilościach.
Olive oil, which is produced in large quantities, adds to the distinctive taste of Greek food.
Jest jasne, że poza źródłami unijnymi potrzebujemy środków od państw członkowskich, prywatnego kapitału i wkładu mieszkańców, czyli innymi słowy specyficznej formy współfinansowania.
It is clear that in addition to European Union sources, we need funds from Member States, private capital and contributions from the population, in other words, a distinctive form of cofinancing.

Przykłady użycia - "inny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
PolishOczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.
Of course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
PolishZaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
And we begin to lose those signals, culturally and otherwise, as adults.
PolishJedni mają jedno połączenie, inni dwa inny sześć, a jeszcze inni 10 połączeń.
Some people have one connection, some have two, some have six, some have 10 connections.
PolishInny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.
An additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
PolishSformułowałbym kilka punktów w węgierskiej konstytucji w inny sposób.
I would have framed some of the points in the Hungarian constitution differently.
PolishAle w każdym miejscu na świecie wprowadzają się oni w trans w inny sposób.
And the shaman -- I did a whole series on shamanism, which is an interesting phenomenon.
PolishWybierz inny.Zapoznaj się z zamieszczoną powyżej sekcją wymagań dotyczących obrazów.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience ~~~
PolishNadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik lub na białka mysie.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients or to murine proteins.
PolishWie więcej o ogniwach słonecznych niż ktokolwiek inny na świecie.
He knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
PolishNadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik produktu.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
Polishprzebyty ostatnio poród, upadek lub inny uraz ciała lub głowy;
if you have recently given birth, fallen, or suffered a blow to the body or head
PolishInny niż pierwszy szok naftowy z roku 1973 czy drugi szok naftowy z 1980.
Not like the first oil shock of 1973 or the second oil shock of 1980.
PolishDlatego każdy konektom jest inny nawet u bliźniaków jednojajowych.
And that's why every connectome is unique, even those of genetically identical twins.
PolishLekarz powinien przepisać pacjentce dodatkowo inny lek przeciwbakteryjny do stosowania
For the treatment of mild to moderate infections of the female upper genital tract your doctor
Polish(Śmiech) Ale co jeśli opcja kradzieży waszego samochodu byłaby sformułowana w trochę inny sposób?
(Laughter) But what if the option to have your car stolen was not exactly like this.
PolishNie one spowodowały kryzys, ale znoszą jego konsekwencje bardziej, niż ktokolwiek inny.
They did not cause the crisis, but they are suffering the consequences of it more than anyone.
PolishWszystkie te dzieła w taki lub inny sposób mówią o szczęściu, przeznaczeniu lub przypadku.
And all these works, in some way, talk about luck or fate or chance.
PolishInny koszt to koszt cierpienia zwierząt spowodowany długimi podróżami.
There is also a cost in terms of the animals' suffering in connection with the long journeys.
PolishZauważcie, że każda osoba w tej sieci ma dokładnie takie same położenie jak każdy inny.
So, for example, here is a real network of college students at an elite northeastern university.