Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "in blanco"

 

"in blanco" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 24

in blanco {przymiotnik}

in blanco {przym.} [ekon.]

inchoate {przym.} [ekon.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"in blanco" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in blanco" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.

We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.

Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.

For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.

Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.

Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.

Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.

Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.

Wszyscy bowiem bardzo się obawiamy wręczać Komisji czek in blanco.

Because the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.

Oznacza to, że co miesiąc każdy z posłów otrzymuje czek in blanco, który zaskoczyłby nawet Świętego Mikołaja.

This means that, every month, each MEP is receiving a blank cheque that would surprise even Santa Claus.

Dziś wystawiamy czek in blanco i wymagamy niezbędnej przejrzystości procesu wydawania tych pieniędzy.

We are issuing a blank cheque today and we require the necessary transparency in how this money is being spent.

Dlatego nie będziemy mieli do czynienia z żadnym "czekiem in blanco”. Wstrzymałam się od głosu.

So there will be no 'blank cheque': I abstained.

Nie jest to czek in blanco na użytek posiadaczy praw autorskich.

It is not a blank cheque for copyright holders.

Żądanie czeku in blanco na przyszłość, jak domaga się tego sprawozdawca, naprawdę nie może być traktowane poważnie.

The blank cheque for the future currently being demanded in the report really cannot be taken seriously.

Fundusze publiczne i czeki in blanco nie powinny być przeznaczane, jak ma to miejsce teraz, na przemysł samochodowy.

There should be no public funds or blank cheques for the car industry, as it now is.

Nie jest to jednak nic innego, jak czek in blanco.

However, it is anything but a blank cheque.

To nie jest czek in blanco dla turystyki medycznej; to ustanowienie obecnych praw Wielkiej Brytanii na rzecz jego obywateli.

This is not a blank cheque for health tourism; it is the establishment of current UK rights for its citizens.

Wasz czek nie jest czekiem in blanco.

Your support is not a blank cheque.

Nie ma zatem mowy o czeku in blanco.

So it is not a blank cheque.

Jeśli chcą podpisać umowę, powinniśmy ostrzec Europejczyków, iż faktycznie podpisują czek in blanco.

If they want to achieve a major agreement, we should alert Europeans to the fact that they should be ready to hand over a blank cheque.

W pełni rozumiem - wspomniała o tym pani Estrela i inni - że głosy tych, którzy zechcą udzielić mi swojego poparcia, nie są czekiem in blanco.

I fully understand, as Mrs Estrela and others have said, that the support of those who will be willing to back me is not a blank cheque.

Mimo to większość w tej Izbie dała Komisji prawdziwy czek in blanco, ustanawiając niejasne ograniczenia, takie jak "proporcjonalność” czy "wzajemność”.

Nevertheless, the majority of this House has given the Commission a truly blank cheque by setting ambiguous limitations such as 'proportionality' or 'reciprocity'.

Czy kolejne czeki in blanco zostaną wystawione na rzecz banków, chociaż w długim okresie zdecydowanie tańszym rozwiązaniem dla podatników byłoby znacjonalizowanie ich od razu?

Will more blank cheques be drawn up for the banks, although in the long run, it would be significantly cheaper for the taxpayer if they were nationalised straight away?

Jednak nasza decyzja jest ostrzeżeniem: mamy zamiar oceniać działania Komisji w oparciu o rzeczywiste dowody i nie chcemy wystawiać jej czeku in blanco na przyszłość.

Nevertheless, our abstention is a warning: we intend to judge the Commission's action on the basis of actual evidence, and do not want to give it a blank cheque for the future.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.