Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "im"

 

"im" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 770

im {zaimek}

im {zaim.} (też: ich, je)

them {zaim.}

Mam nadzieję, że ktoś do tego czasu zdoła im przekazać parlamentarną wiadomość.

I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Albowiem Pan się podejmie sprawy ich, i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają.

For Jehovah will plead their cause, And despoil of life those that despoil them.

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Jednak jako przyjaciel mogę im również powiedzieć, że przecież za to im płacą.

As a friend, however, I can also tell them that that is what they are paid for.

im... {spójnik}

im... {spójn.}

the {spójn.}

Patrzcie, odstrzeliwujemy im skrzydła, ale zachowują ich ruch aż do samej ziemi.

I mean, here we're blowing wings off but the wing motor keeps all the way down.

Z pewnością, stosowanie prawa do grup tego rodzaju jest zbędne i im nie pomaga.

Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Szczególnie istotną rolę w tym zakresie ma do odegrania Fundacja im. Anny Lindh.

The Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.

Decydowanie, kto jest dobrym Palestyńczykiem i pomaganie im w pozbyciu się zła?

Deciding who are the good Palestinians and helping them to get rid of the bad?

IM {rzeczownik}

IM (instant messenger) {rzecz.} [komp.] [skr.] (też: instant messenger)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"im" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "im" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli chcieli piękna, mówiłem im, że to jest piękno, jakie jestem skłonny im dać.

(Laughter) Anyway, I don't know what my friends are going to say after this talk.

Szpitale, na przykład, mają leki, lecz brakuje im części zamiennych do sprzętu.

Hospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.

To ciężka, czasochłonna praca, która zabiera im całe godziny każdego tygodnia.

It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.

Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.

Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.

Im jest potrzebna żywność na jutro, a my nie potrafimy rozwiązać ich problemu.

They want something to eat tomorrow, but we have no answers to their problems.

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;

And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:

Prawdę mówiąc, poszło im tak dobrze, że na 2 tygodnie zmonopolizowali Twittera.

And in fact, were so successful at this that it topped Twitter for two weeks.

DTPa HBV IPV do Infanrix hexa Zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań im.

DTPa HBV IPV for Infanrix hexa Suspension for suspension for injection I. M.

Doniesiono o tworzeniu się kamieni nerkowych i towarzyszących im bólom oraz obrzęków.

Kidney stones have been reported, as well as associated pain and kidney swelling.

Udało im się to dzięki scentralizowaniu zarządzania, z siedzibą w Illinois.

They actually did so through a centralized headquarters out of Illinois, right?

Zaczęły mnie interesować nie same uszkodzenia, ale jak można im zapobiegać.

And from then I wanted to look not at impairment, but at prevention of impairment.

IM: Tylko sprawdzam, bo niektórzy ludzie chcą wyglądać, no wiesz, agresywnie brzydko.

IM: Just checking, because some people want to look, you know, aggressively ugly.

Wtedy będzie im wygodnie, będą dobrze widzieć, tak jak z tą tutaj osłoną na oczy.

Then they're comfortable, they have good vision, like this great big visor.

Bardzo im się podobało, że mogli mówić w językach, których wcale nie znali.

They thought it was fantastic to speak languages that they didn’t even know.

Pojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.

It is no longer possible for individual Member States to do what they want.

Powinien im pan mówić, że jest pan zaangażowany w realizowanie nowego planu naprawy.

What you must tell people is that you are committed to a new recovery plan.

Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.

I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.

Pomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.

Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.

Więc mydlimy im oczy asymetrycznymi strategiami bronienia dostępu i terenu.

So we say, area-denial, anti-access asymmetrical strategies and their eyes glaze over.

Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".

So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.