Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "groźba"

 

"groźba" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 40

groźba {rzeczownik}

groźba {f.} (też: niebezpieczeństwo, zagrożenie, pogróżka)

threat {rzecz.}

To tylko groźba, jedyny wpływ, z którym rafa musiała sobie poradzić.

It's the only threat, the only influence that the reef had to deal with.

Nad tą dyskusją oczywiście unosi się groźba Europy dwóch prędkości.

Hanging over this discussion, of course, is the threat of a two-speed Europe.

W rezultacie, Amerykanie bardzo poważnie zajęli się tą groźbą.

As a result, the Americans take the threat very seriously.

Dlatego też należy nałożyć na nie większą odpowiedzialność cywilną, tak by stała się ona realną groźbą.

Therefore, their exposure to civil liability should be enhanced in order to provide a credible threat.

Wszystkie trzy łączy groźba fiaska, gdyby zaprogramowane na nie środki okazały się zbyt "symboliczne”.

All three face the threat of becoming a fiasco if the funds designated for them prove to be too 'symbolic'.

groźba {f.} (też: niebezpieczeństwo, zagrożenie)

menace {rzecz.}

groźba {f.} (też: nieuchronność)

impendence {rzecz.}

groźba {f.} (też: nieuchronność)

impendency {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "groźba":

 

Podobne tłumaczenia

"groźba" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "groźba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.

But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.

Donoszę instytucjom europejskim o groźbie zawalenia się katedry Sagrada Família.

I wish to report the risk of the collapse of the Sagrada Família to the European institutions.

Groźba taka dotyczy tych obszarów, na których nie produkuje się nadwyżek wina.

The danger is that vineyards will be destroyed in areas where no surplus wine is being produced.

    Surowość kar nie może być nieproporcjonalna w stosunku do czynu zabronionego pod groźbą kary.

The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence.

Stoimy przed groźbą wyłączenia i stania się dobudówką do Unii.

We are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.

To Partia Pracy boryka się aktualnie z groźbą unicestwienia w Wielkiej Brytanii.

It is the Labour Party that is facing annihilation in Britain.

Przedmiot: Groźba recesji w Europie Południowo-Wschodniej i implikacje dla gospodarki europejskiej

Subject: Impending recession in south-eastern Europe and implications for the European economy

Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary

Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence

Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary

Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence

Istnieje groźba, że wszystko to stanie się pożywką dla napięć i zamieszek, które niełatwo będzie opanować.

All this threatens to fuel tensions and riots that are not easy to control.

przyczyną silnego zwężenia naczyń (“ zatrucia sporyszem ”) z ewentualną groźbą wystąpienia martwicy kończyn.

r alkaloid derivatives could lead to severe vasoconstriction (“ ergotism”) with possibly necrosis of the

Ponad 80 tysięcy osób opuściło swoje domy, co świadczy o nieuchronnej groźbie kryzysu humanitarnego.

More than 80 000 people have left their homes, which is a sign of the imminent risk of a humanitarian crisis.

A Saul jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana.

But Saul, yet breathing threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,

Na przykład w Chinach, wprowadzono wspaniałe prawa, mówiące, że policja, pod groźbą kary, nie może torturować ludzi.

So in China, for instance, great laws came out where it says police cannot torture people or they will be punished.

Deforestacja, ubóstwo, groźba wyginięcia flory i fauny, tanie drewno, wszystko to powoduje szkody na skalę globalną.

Deforestation, poverty, the threatened extinction of fauna and flora and cheap timber all cause damage on a global scale.

Istnieje groźba, że Zgromadzenie Narodowe nie będzie mogło nadal funkcjonować jako forum swobodnej wymiany opinii.

There is a danger that the National Assembly will no longer be able to function as a forum for the free exchange of views.

Istnieje groźba faktycznego utrzymywania się niespełniającego norm przetwarzania znacznych ilości WEEE w UE lub w krajach trzecich.

Sub-standard treatment of WEEE - in the EU or in third countries - risks remaining a reality for significant amounts.

Borykamy się z kryzysem o niespotykanej skali, który trwa już od dość dawna i istnieje groźba, że będzie się utrzymywał jeszcze dłużej.

We are living through a crisis on an extraordinary scale, which has been with us for a long time and threatens to stay even longer.

Obowiązkiem przestrzegania tych przepisów, pod groźbą kary, objęto producentów i ogólnie przemysł europejski.

European producers and the European industry in general have to comply with these rules, because if they do not they could be penalised.

Nie wymierza się również kary surowszej od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony.

Nor shall a heavier penalty be imposed than that which was applicable at the time the criminal offence was committed.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

grot · grota · groteska · groteskowy · grotołaz · groty · grotżagiel · groupie · groza · grożący · groźba · groźby · grozić · groźnie · groźny · gruba · grubas · grubasek · grube · grubianin · grubiański

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.