Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "gotowy"

 

"gotowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-46 z 405

gotowy {przymiotnik}

gotowy {przym. m.} (też: gotów)

ready {przym.}

Więc Matt Keenan, jak będziesz gotowy możesz zaczynać, w porządku zacznij pokaz.

So Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.

Uważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.

We believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.

Czas już na ciebie." "Dan, kiedy ja nie jestem gotowy." "Jim, już czas.

It's time for you to go." "Dan, I just don't think I'm ready." ~~~ "Jim, now it's time.

LITAK jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań podskórnych.

LITAK is supplied as ready-to-use solution for subcutaneous injection.

Kiedy pacjent jest gotowy do zastrzyku, powinien przygotować dozownik w następujący sposób:

When you are ready to give your injection prepare your pen as follows:

gotowy {przym. m.}

through {przym.} [pot.]

Program pracy, który się z tym wiąże, stawia duże wymagania i Parlament jest gotowy do jego przyjęcia.

The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.

gotowy {przym. m.} (też: trwały, nieporuszalny)

set {przym.}

Obecnie Turcją kieruje rząd, który dysponuje przejrzystym, popularnym mandatem i który jest gotowy do pracy.

Turkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.

Gdy obiad jest już gotowy do podania, jako że mama miała ośmioro dzieci, czasami mowiła, że nie rozróżniała kto był kim i gdzie był.

If you come in you will see us: evening time, at table -- set for ten but not always all seats filled -- at the point when dinner is ready to be served.

Jeżeli po środku okienka dawki nie jest widoczny czworokąt (♦), to znaczy wstrzykiwacz nie został sprawdzony prawidłowo i wstrzykiwacz nie jest gotowy do ustawienia dawki.

If you do not see a diamond in the centre of the dose window, the pen has not been primed correctly and you are not ready to set your dose.

gotowy {przym. m.} (też: gotowany, przygotowany)

prepared {przym.}

Mam nadzieję, że rzecznik jest gotowy podjąć się tego zadania i jako...

I hope that the Ombudsman is prepared to take on this task and as such ...

Czy rząd irlandzki jest gotowy, aby coś zrobić z tą sytuacją?

Would the Irish Government be prepared to do something about that?

Jasno powiedział Pan, że jest gotowy to zmienić, i mam nadzieję, że poczyni Pan kroki w tym kierunku.

You have clearly stated that you are prepared to change this and I hope that you do move in this direction.

Raz jeszcze chciałbym podziękować każdemu, kto był gotowy odstąpić od praw parlamentarnych w tej procedurze.

I should like once again to thank everyone who was prepared to waive parliamentary rights in this procedure.

Czy byłby Pan gotowy do ponownego przemyślenia decyzji?

Would you be prepared to reconsider your decision?

gotowy {przym. m.} (też: skończony, przegrany, finalny)

finished {przym.}

Mamy nadzieję, że do lata wniosek będzie gotowy.

We hope that there will be a finished proposal by the summer.

A to jest gotowy mechanizm.

So, that's a finished gear.

Już widzę pismo pani komisarz z odpowiednią korektą: jestem przekonany, że projekt został już przygotowany i jest gotowy do przesłania Komisji Budżetowej.

I can already see the Commissioner's letter of amendment: I am sure the draft is already finished and ready for submission to the Committee on Budgets.

W okresie trwałości pacjent może przechowywać produkt gotowy przez jeden okres 3 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25°C; następnie produkt należy usunąć.

During the shelf life the patient may store the finished product for a single period of 3 months at a temperature not above 25°C, after which the product must be discarded.

gotowy {przym. m.} (też: żywy, szybki, przygotowany)

yare {przym.} [arch.]

gotowy (nie szyty na zamówienie) {przym.} [odzież] (też: prêt à porter, ze sklepu)

pret-a-porter {przym.} [odzież]

gotowy {przym. m.} (też: pewny, ustalony, rutynowy)

cut-and-dried {przym.}

gotowy {przym. m.} (też: chętny, skory)

game {przym.}

gotowy {przym. m.} (też: predefiniowany)

premade {przym.}

gotowy {przym. m.}

made-up (garment) {przym.}

gotowy {przym. m.} (też: konserwowy, puszkowany, w puszce, z puszki)

canned {przym.}

gotowy (do czegoś/do zrobienia czegoś) {przym. m.}

poised (for sth/to do sth) {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "gotowy":

 

Podobne tłumaczenia

"gotowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gotowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.

Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.

Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.

We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.

Ale problematyczne jest to, że musieli pracować w gotowych ramach odniesienia.

But that is the problem: they are forced to work within the given terms of reference.

Pan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.

Mr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.

Gotowy roztwór należy podać natychmiast w postaci wstrzyknięcia dożylnego.

The reconstituted solution should be administered immediately by intravenous injection.

Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.

It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.

Istnieje odpowiednia technologia, gotowa do użycia nie za 10 czy 20 lat, ale już teraz.

And there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.

Jeśli te dwie frazy zostaną usunięte z poprawki, bylibyśmy gotowi ją poprzeć.

If these two phrases are removed from the amendment, we would be willing to support it.

Wspomniała pani o wytycznych dotyczących negocjacji, które są niemal gotowe.

You mentioned the negotiating guidelines that you are nearly done with.

Jestem gotów wysłuchać oświadczenia przewodniczącego grupy, pana posła Farage'a.

I will accept one statement from Mr Farage, the leader of this Group.

Gotowy produkt jest klarownym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.

The reconstituted preparation results in a colourless to pale yellow, clear solution.

Istnieją obecnie już cztery takie dyrektywy, a projekt kolejnej jest już praktycznie gotowy.

There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.

Jego gipsowa proteza była gotowa, a on sam zaczynał prawdziwą fizjoterapię.

The stump or cast prosthesis was made, and he was starting the real physical rehabilitation.

Państwa członkowskie rozumieją to i są w pełni gotowe do ich obrony.

The Member States are aware of this and fully intend to safeguard them.

Czy uważa pan, że jesteśmy gotowi do niezwłocznego rozpoczęcia programu działań na tym polu?

Can you envisage us being able to start an immediate action programme in this area?

Wiemy, że przegląd obecnego porozumienia będzie gotowy w maju tego roku.

We know the current agreement will be revised for May of this year.

System ten został opracowany w latach 90. i stał się w pełni gotowy do zastosowania w 1998 r.

This system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.

Oto sam szkielet wydmy, podnoszący się z ziemi, a to gotowa całość.

And here comes dune-scape, coming up out of the courtyard, and there it is fully built.

Jesteśmy gotowi uczynić to wszystko, a w przedłożonym sprawozdaniu jest o tym wszystkim mowa.

We are willing to do all of these, and the submitted report talks about all of these.

Można też było kupić gotowy schron i po prostu zakopać go w ziemi.

Or you could buy a prefabricated bomb shelter that you could simply bury in the ground.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

goszczenie · got · gotów · gotować · gotowanie · gotowany · gotowiec · gotówka · gotówkowy · gotowość · gotowy · gotycki · gotyk · gówienko · gówniany · gówniara · gówniarz · gówno · goździk · goździki · Gołąb

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.