Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "głos"

 

"głos" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 1921

głos {rzeczownik}

głos {m.} (też: wokal)

voice {rzecz.}

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

Wyraża on oczywiście głos regionów, ale też realizuje liczne programy unijne.

The CoR is, of course, the voice of regions but it also delivers many EU programmes.

Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?

For if the trumpet give an uncertain voice, who shall prepare himself for war?

Wyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj."

And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

głos {m.} (też: głosowanie, wotum)

vote {rzecz.}

A część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Dlatego w ostatecznym głosowaniu oddałem głos przeciwko przyjęciu wspólnej rezolucji.

Therefore, at the final vote, I voted against adoption of the joint resolution.

Mój głos nie służył w żadnym wypadku zanegowaniu sprawozdania pana posła.

My vote was not a negation of the Graça Moura report; quite the contrary.

Wziąwszy pod uwagę klimat współpracy uwzględniony w umowie mogę potwierdzić mój głos za.

Given the climate of collaboration within the Agreement, I can confirm my vote in favour.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "głos":

 

Podobne tłumaczenia

"głos" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.

Tu i owdzie słychać nawet głosy, że powinniśmy cele milenijne odłożyć na półkę.

Here and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.

Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.

The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.

Uważam, że nie jest fair wobec mnie lub wobec Państwa zabrać głos, a potem wyjść.

I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.

Zatem włoska delegacja Partii Demokratycznej postanowiła wstrzymać się od głosu.

Hence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.

Głos straszliwy brzmi w uszach jego, że czasu pokoju pustoszący przypadnie nań.

A sound of terrors is in his ears; In prosperity the destroyer shall come upon him.

Zabrałam głos w tej debacie późno, kiedy argumenty zostały już przedstawione.

I have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.

I udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.

I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.

Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.

Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.

(DE) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za ponowne udzielenie mi na krótko głosu.

(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.

Wzywam Parlament do poparcie jutro tego kompromisu znaczną większości głosów.

I call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

- (FR) Panie przewodniczący! Raz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.

- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.

Udzielam głosu panu Gualtieriemu, ale bardzo proszę, żeby nie przekroczył minuty.

Mr Gualtieri has the floor, though I would strongly urge him to keep to one minute.

Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w debacie.

Madam President, I would like to thank everyone who has participated in the debate.

w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.

on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.

Będę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.

I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.

Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?

Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?

(DE) Pani przewodnicząca! Prosiłem o udzielenie głosu zanim ogłoszono sprawozdanie.

(DE) Madam President, I asked for the floor before the report was announced.
 

Wyniki z forum

"głos" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przetestować ponownie, przebadać ponownie, przeszkoda nie pozwalająca stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami, krasnoludek, szczeniak

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.