Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "głos"

 

"głos" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 1824

głos {rzeczownik}

głos {m.} (też: wokal)

voice {rzecz.}

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?

For if the trumpet give an uncertain voice, who shall prepare himself for war?

Wyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj."

And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.

So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.

głos {m.} (też: głosowanie, wotum)

vote {rzecz.}

A część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Dlatego w ostatecznym głosowaniu oddałem głos przeciwko przyjęciu wspólnej rezolucji.

Therefore, at the final vote, I voted against adoption of the joint resolution.

Mój głos nie służył w żadnym wypadku zanegowaniu sprawozdania pana posła.

My vote was not a negation of the Graça Moura report; quite the contrary.

Wziąwszy pod uwagę klimat współpracy uwzględniony w umowie mogę potwierdzić mój głos za.

Given the climate of collaboration within the Agreement, I can confirm my vote in favour.

głos {m.} (też: krzyk, płacz, okrzyk, wycie)

cry {rzecz.}

Głos mój wysłuchiwałeś; nie zatulajże ucha twego przed wzdychaniem mojem, i przed wołaniem mojem.

Thou heardest my voice; hide not thine ear at my breathing, at my cry.

Izali wyda lwię głos swój z jaskini swojej, gdyby łapać nie miało?

will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing?

Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!

The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!

Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.

Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą, w zacności Pańskiej wykrzykać będą, i przy morzu.

These shall lift up their voice, they shall shout; for the majesty of Jehovah they cry aloud from the sea.

głos {m.} (też: dźwięk, odgłos, głoska, brzmienie)

sound {rzecz.}

Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.

Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?

But where does this sound, commonly described as a click, come from?

Tak brzmi statek. ~~~ Muszę podnieść głos, żebyście słyszeli.

This is the sound of a ship, and I'm having to talk a little louder to talk over it.

Kiedy mówimy na głos dźwięk naszego głosu jest kierowany z powrotem do uszu.

And when you speak out loud, the sound of your voice is actually channeled back into your own ears.

Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!

The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!

głos {m.} (też: opinia, zdanie, pogląd, mniemanie)

opinion {rzecz.}

Głos zabierze pan poseł Morillon w celu przedstawienia stanowiska Komitetu ds. Rybołówstwa.

Mr Morillon has the floor to give the opinion of the Committee on Fisheries.

I my powinniśmy ten głos bardzo mocno w tej Izbie uwzględniać.

We should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.

Dlatego musimy zabrać głos i jasno wyrazić naszą opinię.

We therefore need to speak and express our opinion clearly.

Oddałam głos za, ponieważ moim zdaniem najgorszym rozwiązaniem byłoby poddanie sprawozdania procedurze koncyliacyjnej.

I supported the vote as, in my opinion, the worst of all outcomes would be to deliver this report to conciliation.

Mój głos za przyjęciem dzisiejszej rezolucji stanowi potwierdzenie słuszności pozytywnej opinii już wydanej w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

My vote in favour of today's resolution reiterates the favourable opinion already given in the Committee for Employment and Social Affairs.

głos {m.} (też: uwaga, komentarz, spostrzeżenie)

comment {rzecz.}

Uważam, że powinniśmy zapytać, czy pan Weber chciałby zabrać głos i odpowiedzieć na uwagi lub zareagować na wezwanie sprawozdawczyni w tej debacie, pani Ayali.

I think we should ask whether Mr Weber would like to say a few words to comment on or react to the appeal made by the rapporteur for this debate, Mrs Ayala.

Dlatego mamy prawo zabierać głos, kiedy te kraje trzecie nie przestrzegają wymogów w zakresie praw człowieka określonych w takich umowach o partnerstwie.

Accordingly, we actually have the right to comment when these third countries fail to meet the human rights requirements set down in such partnership agreements.

Panie przewodniczący! Poprosiłem o głos, gdyż chciałbym wypowiedzieć się w sprawie propozycji zawieszenia dotychczasowego porozumienia w sprawie rybołówstwa między UE a Gwineą.

Mr President, I asked for the floor simply to make a comment on the suggestion to suspend the existing EU-Guinea fisheries protocol.

Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Panie komisarzu, panie i panowie!

Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your comments.

Powinienem zatem uznać, że nie ma uwag, ponieważ pani przewodnicząca nie prosi ponownie o udzielenie głosu.

I shall take it, therefore, that there are no comments, as Madame President is not seeking the floor again.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "głos":

 

Podobne tłumaczenia

"głos" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.

Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.

The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.

Zatem włoska delegacja Partii Demokratycznej postanowiła wstrzymać się od głosu.

Hence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.

Zabrałam głos w tej debacie późno, kiedy argumenty zostały już przedstawione.

I have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.

I udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.

I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.

Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.

Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.

Wzywam Parlament do poparcie jutro tego kompromisu znaczną większości głosów.

I call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

- (FR) Panie przewodniczący! Raz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.

- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.

w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.

on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.

Będę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.

I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.

Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?

Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?

w imieniu grupy PPE-DE. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.

on behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for the floor, Mr President.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Dziękuję za udzielenie mi głosu.

- (IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you for giving me the floor.

urzędujący przewodniczący Rady. - (CS) Dziękuję za możliwość zabrania głosu.

President-in-Office of the Council. - (CS) Thank you for giving me the floor.

Powinniśmy podążać we właściwym kierunku i dlatego wstrzymałem się od głosu.

We should be taking the right course, therefore, and that is why I abstained.

W sprawozdaniu nie uwzględniono tych aspektów, wobec czego wstrzymałem się od głosu.

These aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.

Zatem niestety nie zawsze mogę udzielić głosu widząc podniesioną niebieską kartkę.

So, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.

Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...

The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.