Search for the most beautiful word
wholesale dealer
to jump the queue

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "fałszywy"

 

"fałszywy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 58

fałszywy {przymiotnik}

fałszywy {przym. m.} (też: sztuczny, nieprawidłowy, niewłaściwy, obłudny)

false {przym.}

Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.

The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.

Świadek fałszywy nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, zginie.

A false witness shall not be unpunished; And he that uttereth lies shall perish.

Ponadto ten fałszywy optymizm prowadzi także do błędnych rozwiązań.

Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.

Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.

A faithful witness will not lie; But a false witness uttereth lies.

Taki jest panujący dogmat, który wszyscy uznajemy za prawdziwy, ale on jest kompletnie fałszywy.

This is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.

fałszywy {przym. m.} (też: sztuczny, podrobiony, sfałszowany, lewy)

fake {przym.}

Jednak wprawny obserwator rozpozna fałszywy uśmiech na kilometr Czy wszyscy widzą tutaj fałszywy uśmiech?

But a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.

Czy umiesz odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego?

Can you spot the difference between a fake banknote and a real one?

Bardziej przypomina ona fałszywy los na loterii.

It is more reminiscent of a fake lottery ticket.

Przeciwieństwiem jest fałszywy fałsz.

The opposite, of course, is -- fake fake.

Pomyślcie o tym - oba są, oczywiście, lepsze niż fałszywy fałsz, ale nie tak dobre jak prawdziwie prawidziwy.

You can think about those two -- you know, both of these better than being fake fake -- not quite as good as being real real.

fałszywy {przym. m.} (też: podrobiony, sfałszowany)

counterfeit {przym.}

Musimy podjąć zdecydowane działania przeciwko potencjalnemu podrabianiu produktów poprzez fałszywe oznaczenia.

We must take firm action against the potential counterfeiting of products which are wrongly labelled.

Owszem musimy zagwarantować środki finansowe na walkę z fałszywymi wyrobami, na przykład na granicach, ale także w samym sercu jednolitego rynku.

Yes, we must make sure that we have the resources to combat counterfeiting - at the borders of the Union, for example, but also in the very heart of the Single Market.

fałszywy {przym. m.} (też: nielegalny, nieuczciwy, oszukańczy, niezgodny z prawdą)

fraudulent {przym.}

fałszywy {przym. m.}

hoax (claim, warning) {przym.}

fałszywy {przym. m.} (też: zmyślony, udawany, fikcyjny, nieprawdziwy)

bogus {przym.}

Nowy fałszywy przewodniczący, pan Herman van Rompuy, który został wybrany gdzieś w kuluarach, pogratulował przewodniczącemu Barroso oraz Komisji z powodu pomocy finansowej dla Grecji.

The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.

fałszywy {przym. m.} [muz.]

duff {przym.} [muz.] [Bryt.] [pot.]

fałszywy {przym. m.}

spurious {przym.}

fałszywy {przym. m.}

phony {przym.}

fałszywy {przym. m.}

hokey {przym.} [Amer.] [pot.]

fałszywy {przym. m.}

phoney {przym.}

fałszywy {przym. m.} (też: niemelodyjny)

tuneless {przym.}

fałszywy {przym. m.} (też: podstawiony)

supposititious {przym.} [form.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "fałszywy":

 

Podobne tłumaczenia

"fałszywy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fałszywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Izali mam usprawiedliwić szale niesprawiedliwe, i w worku gwichty fałszywe?

Shall I be pure with wicked balances, and with a bag of deceitful weights?

Występujące w społeczeństwie apatia i fałszywa moralność powinny skłonić nas do refleksji.

The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.

Niech Europa najpierw oczyści własne działania i rozprawi się z tymi fałszywymi demokratami.

Let's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.

Te reformy są często fałszywie interpretowane, lecz nie są w odpowiednim stopniu realizowane.

These reforms are often misrepresented but not sufficiently implemented.

Argumenty dotyczące stabilności cen, ochrony gospodarek itp. okazały się fałszywe.

The arguments about price stability, protection of economies, etc., have proved to be a sham.

Zagłuszająca fałszywa moralność występująca w społeczeństwie powinna skłonić nas do refleksji.

The deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.

Jestem głęboko przekonany, że to fałszywie rozumiana solidarność.

I am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.

Ponadto w sprawozdaniu wymienia się pewne domniemane fakty, które w rzeczywistości są fałszywe.

Besides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies.

Powstawają świadkowie fałszywi, a o czem nie wiem, pytają mię.

Unrighteous witnesses rise up; They ask me of things that I know not.

Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował.

[He is] a trafficker, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress.

Świadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi.

A true witness delivereth souls; But he that uttereth lies [causeth] deceit.

Nie mówię, że prawo wzrostu entropii jest fałszywe.

I mean, I'm not saying the law of entropy is wrong -- it's not.

Ale rozumiecie, że jeśli jedna z tych kolumn jest chora, że jeśli jedna z tych kolumn jest chora, będzie grać fałszywie.

But you can also understand that if you have a disease within one of these columns, the note is going to be off.

Ważne, aby konsumenci otrzymywali prawdziwą, a nie fałszywą informację, która jest aktualna i jednoznaczna.

It is important that consumers receive information that is correct, not deceptive, and that is up-to-date and unambiguous.

Z wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.

Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.

Jak wiecie, jest to temat trudny, który powinniśmy rozważać z rozwagą, gdyż nie możemy sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch.

As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.

Nifedypina może fałszywie zwiększać wartości stężenia kwasu wanilinomigdałowego w moczu oznaczane metodą spektrofotometryczną.

Nifedipine may increase the spectrophotometric values of urinary vanillylmandelic acid falsely.

Może więc dawać fałszywy obraz sytuacji.

Therefore, it can be misleading.

Wówczas za pomocą naszych algorytmów może zostać wybrany fałszywy, zewnętrzny URL zamiast właściwego adresu w zaatakowanej witrynie.

In these cases our algorithms may select the malicious or spammy URL instead of the URL on the compromised website.

Oczekiwanie, że sponsorowanie większej liczby programów kontroli opium przyniesie znaczące efekty jest fałszywe.

So it is a pure fallacy to expect that sponsoring more opium control programmes in Afghanistan is going to have any significant effect.
 

Wyniki z forum

"fałszywy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

fałsz · fałszerski · fałszerstwo · fałszerz · fałszerze · fałszować · fałszowanie · fałszywie · fałszywka · fałszywość · fałszywy · FBI · FDDI · FDM · fe! · Febe · febra · fechtować · fechtunek · federacja · federalizm

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.