polsko-angielskie tłumaczenie słowa "fałszywy"

PL fałszywy polskie tłumaczenie

fałszywy {przym. m.}

PL fałszywy
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. Muzyka

1. ogólne

fałszywy (też: sztuczny, nieprawidłowy, obłudny, niewłaściwy)
Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Ponadto ten fałszywy optymizm prowadzi także do błędnych rozwiązań.
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.
A faithful witness will not lie; But a false witness uttereth lies.
fałszywy (też: sztuczny, podrobiony, sfałszowany, lewy)
Czy umiesz odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego?
Can you spot the difference between a fake banknote and a real one?
Jednak wprawny obserwator rozpozna fałszywy uśmiech na kilometr Czy wszyscy widzą tutaj fałszywy uśmiech?
But a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.
Przeciwieństwiem jest fałszywy fałsz.
The opposite, of course, is -- fake fake.
fałszywy (też: zmyślony, fikcyjny, udawany, nieprawdziwy)
Europejskie prawodawstwo dotyczące praw człowieka oznacza, że nie możemy już chronić się przez obcymi przestępcami, nielegalnymi imigrantami i osobami fałszywie ubiegającymi się o azyl.
EU human rights legislation means that we can no longer effectively protect ourselves from foreign criminals, illegal immigrants and bogus asylum seekers.
Nowy fałszywy przewodniczący, pan Herman van Rompuy, który został wybrany gdzieś w kuluarach, pogratulował przewodniczącemu Barroso oraz Komisji z powodu pomocy finansowej dla Grecji.
The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.
Omawiane praktyki są formą przestępczości zorganizowanej w Europie, w której fałszywe firmy wyłudzają przez Internet pieniądze od ludzi i od małych i średnich przedsiębiorstw.
This is a part of organised crime in Europe which involves bogus companies taking money from people and from small and medium-sized businesses over the Internet.
fałszywy
fałszywy
play_circle_outline
hokey {przym.} [Amer.] [pot.]
fałszywy
Odnosimy wrażenie, że jesteśmy fałszywi.
Then you have that perception that you are phony.
To wtedy jest się postrzeganym jako fałszywa, lewa firma, reklamująca coś, czym nie jest.
That's when you're perceived as fake, as a phony company -- advertizing things that you're not.
fałszywy (też: podrobiony, sfałszowany)
W pierwszej połowie 2011 r. wycofano z obiegu łącznie 295 553 fałszywe banknoty euro.
In the first half of 2011 a total of 295,553 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation.
Z pana wpływami ustanowi tu swoje fałszywe królestwo, czerpiąc władzę wprost od szatana.
With your power, he will establish his counterfeit kingdom here, receiving his power directly from Satan.
Użył pan, panie komisarzu, takiego stwierdzenia, iż uczyni pan wszystko, aby fałszywe leki nie pojawiały się w legalnej sieci dystrybucji.
You made statements to the effect that you are doing everything to prevent counterfeit medicines from getting into the legal distribution network.
fałszywy
Patrząc ku dołowi wykresu, widzimy po tej stronie rzekomo fałszywie negatywne wyniki, a po tej stronie rzekomo fałszywie pozytywne.
Then as you go further down at the bottom, what you can see is, over on this side, the spurious false negatives, and over on this side, the spurious false positives.
fałszywy (też: podstawiony)
fałszywy (też: oszukańczy, nielegalny, nieuczciwy, szalbierczy)
Niektórzy spamerzy wysyłają fałszywe wiadomości zbiorcze mające na celu uzyskanie informacji osobistych, określane mianem podszywania się lub wyłudzania (phishingu) haseł.
Some spammers send fraudulent mass-messages designed to collect personal information, called 'spoofing' or 'password phishing.'
fałszywy
play_circle_outline
hoax {przym.} (claim, warning)
fałszywy (też: niemelodyjny)

2. Muzyka

fałszywy
play_circle_outline
duff {przym.} [muz.] [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "fałszywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpodnieść fałszywy alarm
PolishŚwiadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi.
A true witness delivereth souls; But he that uttereth lies [causeth] deceit.
PolishZ wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.
Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
PolishWówczas za pomocą naszych algorytmów może zostać wybrany fałszywy, zewnętrzny URL zamiast właściwego adresu w zaatakowanej witrynie.
In these cases our algorithms may select the malicious or spammy URL instead of the URL on the compromised website.
PolishMoże więc dawać fałszywy obraz sytuacji.
PolishJak wiecie, jest to temat trudny, który powinniśmy rozważać z rozwagą, gdyż nie możemy sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
PolishA tymczasem jest kilka problemów, o których wielcy przywódcy Unii Europejskiej mówią jednym głosem i wydaje się, że jest to głos fałszywy.
There are, however, a number of problems about which the great leaders of the European Union speak as one but seem to be mistaken.
PolishWysyłalibyśmy zupełnie fałszywy sygnał krajom kandydującym, gdybyśmy w podobny sposób nie wspomnieli o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych krajów.
We would be giving completely the wrong message to the candidate countries, in the same way as if we had failed to mention the absorption capacity of the European Union.
PolishPonadto może on dawać fałszywy obraz, gdyż działania naprawcze w następstwie określonych zdarzeń, takich jak wypadki czy klęski żywiołowe, są traktowane jako korzyści, a nie koszty.
Furthermore, it can be misleading in the sense that remedial measures following certain incidents such as accidents and natural disasters are treated as a benefit instead of a cost.