Search for the most beautiful word
iridescently
Brazil

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "drastycznie"

 

"drastycznie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-18 z 18

drastycznie {przysłówek}

drastycznie {przysł.} (też: znacznie, radykalnie, teatralnie, znacząco)

dramatically {przysł.}

W związku z tym unijny import brazylijskiej wołowiny drastycznie się zmniejszył.

As a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.

Musimy drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stać się gospodarką niskoemisyjną.

We must reduce our CO2 emissions dramatically. We must become a low-carbon economy.

Fukushima wzbudziła tę debatę, a w rezultacie wiele osób drastycznie zmieniło swoje poglądy.

Fukushima has stirred up this debate and, as a result, many people have changed their views dramatically.

W związku z tym drastycznie maleją możliwości sprzedaży naszych produktów w Rosji.

The consequence has been that the possibility of selling our products in Russia has been receding dramatically.

Stopa bezrobocia drastycznie wzrosła w całej Unii, i to wśród młodych ludzi, którzy cierpią najbardziej.

Unemployment rates have increased dramatically all over the Union, and it is young people that are suffering the most.

drastycznie {przysł.}

drastically {przysł.}

Należy drastycznie podnieść kary, szczególnie w przypadku powtarzających się przestępstw.

Fines here need to be drastically increased, especially for repeat offences.

Ja sam nie wyraziłbym tego tak drastycznie, ale nie ulega wątpliwości, że musimy działać.

I would not express it as drastically as that myself, but it is clear that we need to act.

Czyli drastycznie ograniczyć swoje wydatki rządowe poprzez tak zwaną dewaluację wewnętrzną.

That is, to reduce their government spending drastically by so-called internal devaluation.

Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.

This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.

Problem globalnego ocieplenia należy niezwłocznie i drastycznie rozwiązać.

Global warming must be addressed immediately and drastically.

drastyczny {przymiotnik}

drastyczny {przym. m.} (też: daleko idący)

drastic {przym.}

Nie możemy pozwalać, aby prawa człowieka były w tak drastyczny sposób łamane.

We must not allow human rights to be violated in such a drastic way.

Kryzys gospodarczy ma bowiem drastyczny wpływ na światowy handel .

The economic crisis has had a drastic impact on global trade.

Wymienię jedynie dwóch głównych winowajców, aby ich zawstydzić, choć nie jest to najbardziej drastyczny z możliwych sposobów.

I will mention only two of the main guilty parties so as to shame them, even though not in a sufficiently drastic fashion.

Wiemy również, że możliwe byłoby zwiększenie zasobów rybnych o 86 %, gdyby połowy ryb nie były prowadzone w tak drastyczny sposób.

We also know that it would be possible to increase fish stocks by 86% if fish were not caught in such a drastic way.

Gdy sytuacja przyjmuje tak drastyczny obrót, państwo powinno być w stanie pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa i "obniżyć cenę” pieniędzy.

When the situation becomes that drastic, a country needs to be able to apply the emergency brake and 'slash' the price of money.

drastyczny {przym. m.} (też: krwawy, pełen przemocy)

gory {przym.}

drastyczny (obniżka) {przym. m.} (też: żywy, gwałtowny, pełen wigoru, bezlitosny)

slashing {przym.}

drastyczny {przym. m.}

lurid (details, description) {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "drastyczny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drastycznie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czyniąc taką propozycję, drastycznie zmniejsza pan szanse powodzenia szczytu w Kopenhadze.

In so doing, you are severely hampering Copenhagen's chances of success.

Odkryłam, że im dłuższy czas pieczenia, tym ilość kancerogenów drastycznie rośnie.

And I found that if you increase the time cooked, the amount of carcinogens rapidly increases.

Jak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.

It was above the GDP for three years in a row just before the crisis.

A teraz punkt, w którym analogia z Gorączką Złota zaczyna się oddalać, i to jak sądzę dość drastycznie.

Now, here's where our analogy with the Gold Rush starts to diverge, and I think rather severely.

Lecz jak mamy tego dokonać, skoro budżety są drastycznie obcinane?

But how do we do this when budgets are being slashed?

W wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.

The populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.

Obniżyć drastycznie, bo 10 procent nie wystarczy.

I say far less, because 10 percent isn't going to cut it.

A wtedy sytuacja zmienia się drastycznie.

And then all bets are off.

Drastycznie cierpią na tym mieszkańcy wielu krajów, którzy w środku zimy marzną, mają ograniczenia w dostawach energii.

Now many citizens in many countries are suffering considerably as a result, and their energy supplies have been cut in the middle of a bitter winter.

Zaufanie naszych podmiotów gospodarczych także drastycznie spadło i pomimo optymizmu komisarza Joaquina Almuni, wzrost gospodarczy nie jest ani powszechny ani gwarantowany.

The confidence of economic operators has also fallen substantially and, despite the optimism of Commissioner Almunia, economic growth is neither generalised nor guaranteed.

Bezkarność sprawców przynosi wręcz przeciwny skutek, zapewniając warunki sprzyjające rozpowszechnianiu praktyk, które są drastycznie sprzeczne z wyznawanymi przez nas wartościami.

On the contrary, impunity provides conditions conducive to the spread of this practice which is diametrically opposed to our values.

Byłby to rodzaj trójwymiarowego bąbla, bardzo ciekawego płaszcza, który zapewniałby naturalną wentylację, oddychałby i drastycznie obniżał zapotrzebowanie na energię.

And that would be to create a kind of three-dimensional bubble -- a really interesting overcoat that would naturally ventilate, would breathe and would seriously reduce the energy loads.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.