Search for the most beautiful word
inertially
daisy-chain

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dostawa"

 

"dostawa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 23

dostawa {rzeczownik}

dostawa {f.} (też: zapas, zaopatrzenie, dopływ)

supply {rzecz.}

Presja, jaką dostawa energii wywiera na rządy, nie powinna sprawić, że podejmiemy decyzję w pośpiechu lub zaniedbamy wspólnie wypracowane zasady.

The pressure that energy supply places on governments should not make us rush these decisions or neglect the principles we have worked on together.

UE powinna więc wyjąć kartę z ręki Chin, gdyż Pekin sprytnie łączy pomoc rozwojową z dostawą surowców.

The EU should therefore take a leaf out of China's book, particularly since Beijing is cleverly linking development aid to the supply of raw materials.

Na przykład, będą mogli zmienić dostawcę w przypadku niskiej jakości usług, jeżeli dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana lub jeżeli ceny będą zbyt wysokie.

For instance, they will be able to change supplier if the services are of poor quality, if the electricity supply is disrupted or if prices are too high.

Co więcej, Rosja jest skłonna manipulować dostawami energii, by podsycać swe ambicje polityczne.

Furthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.

zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices.

dostawa {f.} (też: przywóz)

delivery {rzecz.}

Za te schody zapłaciłem 20$, włącznie z dostawą do domu.

I got that staircase for 20 dollars, including delivery to my lot.

dostawa (towaru) {f.} (też: transport, przewóz, załadunek, partia)

shipment {rzecz.}

Kto na przykład dzwoni do urzędu celnego w Istambule, jeśli dostawa nie dociera o czasie na miejsce przeznaczenia?

Who calls customs in Istanbul, for example, when a shipment doesn’t arrive?

dostawa {f.} [ekon.] (też: przesyłka)

consignment {rzecz.} [ekon.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dostawa":

 

Podobne tłumaczenia

"dostawa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dostawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parę godzin później, jej cena wzrosła do 23,6 milionów dolarów, łącznie z dostawami.

A few hours later, it had gone up to 23.6 million dollars, plus shipping and handling.

Tolerowanie przerw w dostawach w tym obszarze jest nie do przyjęcia.

Putting up with interruptions in this area is not acceptable.

Problemy tego sektora mogłyby zagrozić bezpieczeństwu żywności w UE i dostawom mięsa dla jej obywateli.

The problems in the sector could put food safety in the EU and provisions of meat for its citizens at risk.

Pozostaje to w zgodzie z klauzulą solidarności mającą zastosowanie w przypadkach niedoboru w dostawach na podstawie traktatu lizbońskiego.

This is in line with the solidarity clause for cases of energy shortages under the Treaty of Lisbon.

Organ taki musiałby sprawować kontrolę nad zawieraniem kontraktów długoterminowych na dostawę paliw jądrowych oraz stworzyć ramy dla inwestycji, etc.

It must have control over the conclusion of long-term nuclear fuel contracts and provide a framework for investment, etc.

na piśmie. - (DE) Rosja jest ważna dla UE nie tylko jako dostawa energii, ale także jako przeciwwaga do zapędów Ameryki do dominacji nad światem.

in writing. - (DE) Russia is important to the EU not only as a supplier of energy but also as a counterbalance to America's drive for world domination.

Polecam państwu poprawki dotyczące dużych instalacji spalania: jeśli nie uwzględnimy ich w dyrektywie, mój kraj stanie w obliczu katastrofy w dostawach energii.

I commend to you the amendments on large combustion plants: unless we get these into the directive, my country will face power blackouts.

Jeżeli jesteśmy gotowi płacić wyższe stawki, dostawa tych produktów nie będzie problemem, jednak musimy pamiętać, że kraje te mają też innych klientów, takich jak Chiny.

If we are prepared to pay the price they will deliver but we have to remember that they have other customers out there, and here they mentioned China as a big customer.

Jak także pan wie jednakże, dane te są wykorzystywane do spekulacji w transakcjach giełdowych na przyszłą dostawę i takie przewidywania mogą być wykorzystywane do tego celu.

As you are also aware, however, this very data is used for speculation in commodity futures on the stock exchange, and such forecasts could be used for that purpose.

Wenezuelczycy muszą również przeżywać całkowicie niepotrzebne przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody w najbardziej zasobnym w źródła energii kraju Ameryki Łacińskiej.

The Venezuelans are also having to endure completely unnecessary power and water cuts in what is Latin America's most energyrich country.

Niski poziom ochrony w obozach dla uchodźców, szerząca się przemoc seksualna oraz trudności z dostawą pomocy żywnościowej sprawiły, że sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna.

The poor levels of security in the refugee camps, the widespread sexual violence, and the difficulty of delivering food aid have made the situation even more critical.

Na przykład, jeśli złożono zamówienie za pośrednictwem Internetu na dostawę ze Strasburga do Dublina, naturalnie powstałyby dodatkowe koszty przesyłki, pakowania itd.

For example, if you ordered something on-line to be delivered to you in Dublin and brought from Strasbourg, clearly there would be some additional postage and packaging costs etc.

Średnie ceny mleka wzrosły, a pan poseł Albert Deß powiedział mi dziś rano, że ceny rynkowe w dostawach natychmiastowych utrzymują się w niektórych regionach na poziomie 30 centów.

Average milk prices have been going up, and Albert Deß just told me this morning that the spot market prices are now at 30 cents in certain areas.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w dobie kryzysu gospodarczego to nie gospodarstwa domowe, ale firmy w największym stopniu odczuwają problemy z dostawami prądu i energii.

We are all very aware that in the event of an economic crisis, it is not households which bear the main brunt of current and power failures, but companies.

Dlatego popieram projekt rezolucji, który wzywa Komisję Europejską do ustanowienia minimalnego progu dopuszczalnej zawartości nieautoryzowanych odmian GMO w dostawach soi.

For this reason, I support the motion which calls on the European Commission to establish a minimum threshold for the level of unauthorised varieties of GMOs permissible in imports of soya.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.