Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "donieść"

 

"donieść" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 37

donieść {czasownik}

donieść {czas.} (też: informować, poinformować, zakomunikować, dawać znać)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "donieść":

 

Podobne tłumaczenia

"donieść" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "donieść" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A jeźliby się to do starosty doniosło, my go namówimy, a was bezpiecznymi uczynimy.

And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.

Doniesiono o tworzeniu się kamieni nerkowych i towarzyszących im bólom oraz obrzęków.

Kidney stones have been reported, as well as associated pain and kidney swelling.

Tedy im rzekł: Czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela.

And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the ruler of the feast.

Chcemy donieść, że kilka państw członkowskich Unii Europejskiej narusza to embargo.

We wish to report that several Member States of the European Union are violating that embargo.

W następnym pokoleniu będą działy się rzeczy jeszcze bardziej doniosłe.

A generation or so away there are going to be even more profound things that are going to happen.

Oraz żeby ukoronować królewską tradycję marki - Agusta, Hrabia Agusta, doniosła historia firmy.

And to cap it all, brand royalty -- Agusta, Count Agusta, from the great histories of this stuff.

Cieszę się mogąc państwu donieść, że większość senatorów zagłosowała za traktatem lizbońskim.

I am glad to announce to you that the majority of the Senators voted in favour of the Lisbon Treaty.

Jeśli doniesiesz, prawdopodobnie nie masz po co wracać.

Well, if you denounce, you're probably never going to get back in the room.

Czy ma donieść na policję, czy też ma zerwać kontrakt?

Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?

Doniesiono o przypadku cholestatycznego zapalenia wątroby.

A case of cholestatic hepatitis has been reported.

Doniesiono również o wystepowaniu zaburzeń widzenia.

Vision disturbances have also been reported.

Dwa doniosłe teksty i ani słowa o polityce?

As you all know, that return from exile, the second temple, reshaped Judaism.

Dla wielu z nas była to doniosła chwila.

It was quite a momentous occasion for all of us.

Miło mi donieść, że tego rodzaju zachowanie było niemożliwe za czasów rządu koalicyjnego pod przywództwem Mikuláša Dzurindy.

I am pleased to report that this type of behaviour was not possible during the coalition government led by Mikuláš Dzurinda.

Miło mi donieść, że nowe państwa członkowskie mogą być dumne z zakresu, w jakim udało im się wdrożyć te zasady.

I am pleased to report that the new Member States can hold their heads high with regard to implementation of these principles.

Nie doniesie na mnie, chyba...

He won't pin it on me, will he?

Dlaczego nie doniesiesz na niego?

Why don`t you report him?

Doniesiono o zwiększeniu stężenia potasu u kilku pacjentów z mocznicą, otrzymujących NeoRecormon, jednak przyczyna nie została ustalona.

Potassium elevation has been reported in a few uraemic patients receiving NeoRecormon, though causality has not been established.

Czemu to doniosła data?

It was the date of the Super Bowl.

Z radością mogę donieść, że obecnie używamy dawki promieniowania odpowiadającej skutecznej dawce z jednego mammogramu cyfrowego.

And I'm very happy to report that we're now using a dose of radiation that is equivalent to the effective dose from one digital mammogram.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.