Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dobry"

 

"dobry" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-44 z 1131

dobry {przymiotnik}

dobry {przym. m.} (też: dobre, dobra)

good {przym.}

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."

Nie chcą oni usłyszeć od kolegi konserwatysty, jak dobry jest traktat lizboński?

Did they not want to hear from a fellow Conservative how good the Lisbon Treaty is?

Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.

The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.

który zaczął kampanię informacyjną, pt. „Kask dla pieszych to dobry pomysł”.

They started a public campaign that says, "A walking helmet is a good helmet."

dobry {przym. m.} (też: prawy, właściwy, prawidłowy, odpowiedni)

right {przym.}

Jeśli tak, to to dobry uczynek, a jeżeli nie, to musisz to przemyśleć."

And if it will be, it's the right thing to do, and if not, rethink it."

Nie sądzę, aby to był dobry moment na ostateczne podsumowanie w sprawie wydania kodeksu.

I do not think the time is right to make the final judgement on the delivery of the code.

Dlatego z mojego punktu widzenia zawsze jest dobry moment na dyskusje dotyczące tej kwestii.

Therefore, from my point of view, it is always the right time to discuss this issue.

To nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.

It is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.

Pomyślałem, że może to jest dobry pomysł, jednak było to pozbawione ludzkiego pierwiastka jakości.

And I thought, maybe I'm on the right track, but it sort of lost its human quality.

dobry {przym. m.} (też: grzeczny, smaczny, miły, przyjemny)

nice {przym.}

To dobry pomysł. ~~~ więc stworzyliśmy prototyp.

Now that was a nice idea, so we moved into the rapid prototyping phase.

Wydawało mi się, że to bardzo dobry przykład.

I thought that was a really, really nice example.

Jeśli jednak odpowiednio zbliżę się i spojrzę prosto w kamerę laptopa, zobaczycie dobry, ostry obraz oczu.

But if I come up really close and stare directly at the camera on this laptop then you'll see these nice crisp eyes.

Wykrzywia się trochę jak kij hokejowy w okolicy lat 60-tych i 70-tych XX w. W tej chwili jest to całkiem dobry kierunek.

And you can see that it kind of hockey sticks up around the 1960s and '70s, and it's on kind of a nice trajectory right now.

Mają przyjemną, płynną, organiczną formę, bardzo spójną z kulturą Brazylii - myślę, że dobry design dodaje nowe wartości do kultury.

It's got a nice kind of flowing, organic form, very consistent with the Brazilian culture -- I think good design adds to culture.

dobry {przym. m.} (też: piękny, cienki, ładny, znakomity)

fine {przym.}

Jest to dobry przykład intermodalności w transporcie pasażerskim.

It is a fine example of co-modality in passenger transport.

To dobry zespół, w którym zgromadzili się ludzie o różnych, wzajemnie komplementarnych zapatrywaniach.

It is, in fact, a fine team bringing together individuals with varied and complementary backgrounds.

Albo reklama z New York Times: "Dobry zegarek mówi o twoim miejscu w społeczeństwie.

Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.

Za dobry pomysł uważam też wprowadzenie zasady odpowiedzialności cywilnej w przypadkach oczywistych zaniedbań.

I also believe that it is a fine idea to introduce the principle of civil liability in situations of obvious negligence.

(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie urzędujący przewodniczący Rady, panowie sprawozdawcy, panie i panowie! To jest bardzo dobry projekt budżetu i powinniśmy sobie pogratulować.

(ES) Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office of the Council, rapporteurs, ladies and gentlemen, this is a fine draft budget, and we all ought to congratulate ourselves on it.

dobry {przym. m.} [meteor.] (też: ładny, sprzyjający)

fair {przym.} [meteor.]

Szczególnie w krajach muzułmańskich chrześcijanie są postrzegani jako dobry cel represji, a często zabójstwa.

In Islamic countries in particular, Christians are seen as fair game for suppression and, frequently, murder.

Dobry system podatkowy opiera się na rzetelnej i szerokiej bazie podatkowej i rozsądnym poziomie opodatkowania.

A good tax system relies on a fair and broad tax base and reasonable levels of taxation.

Powinniśmy być może również powiedzieć, pod nieobecność Rady, że negocjacje były ciężkie, acz uczciwe, dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo dobry rezultat.

We should also perhaps say in the absence of Council that the negotiations there have been tough but fair, and we have a very good outcome.

Moim zdaniem dobre zarządzanie wiąże się głównie z zasadami sprawiedliwości i bezstronności.

In my opinion, good governance mainly involves the principles of fairness and impartiality.

Myślę, że jestem w tym całkiem dobrym specjalistą.

Let's get on schools, something that I'm fairly much a specialist in.

dobry {przym. m.} (też: dobrze zapowiadający się, obiecujący, dobrze się zapowiadający, rokujący nadzieje)

promising {przym.}

dobry {przym. m.} (też: pomyślny, sprzyjający, obiecujący)

propitious {przym.}

dobry {przym. m.} (też: oddany)

dutiful (husband, wife) {przym.}

dobry (pamięć) {przym. m.} (też: chłonny)

retentive {przym.}

dobry {przym. m.} (też: miły, łagodny, serdeczny)

sweet-natured {przym.}

dobry {przym. m.} (też: miły, łagodny, serdeczny)

sweet-tempered {przym.}

dobry {przym. m.} (też: miły, łagodny, serdeczny)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dobry":

 

Podobne tłumaczenia

"dobry" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dobry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.

That means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.

Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.

He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.

Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.

We therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.

Z drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.

On the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.

Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.

And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.

Wszyscy mi mówią "sprawy idą w dobrym kierunku dzięki igrzyskom olimpijskim”.

Everyone tells me that 'things will get better thanks to the Olympic Games'.

Dyrektywa o powrotach do dobry początek wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.

This Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.

Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.

Oczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.

Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.

Po około pół roku nerwy wrosły się na dobre i zaobserwowaliśmy silne skurcze.

And after six months, the nerves grew in well, and you could see strong contractions.

Nabucco może być bardzo dobrym krokiem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.

Nabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.

When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.

Niemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.

However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.

Korzystając z okazji, życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.

I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.

The conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.

Na przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.

At the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.

Rola organu regulacyjnego jest absolutnie kluczowa dla dobrego funkcjonowania rynków.

For markets to function well, the role of regulator is absolutely crucial.

Uważam, że zaproponowana przez sprawozdawcę formuła jest dobrym rozwiązaniem.

I feel the formula proposed here by the rapporteur is the proper solution.

Serbia jest bardzo dobrym sąsiadem Rumunii i łączą nas setki lat historii.

Serbia is an excellent neighbour to Romania, with centuries of history linking us.
 

Wyniki z forum

"dobry" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.