polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dobry"

PL dobry polskie tłumaczenie

volume_up
dobry {przym. m.}

PL dobry
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. Meteorologia
  2. inne

1. Meteorologia

dobry (też: ładny, sprzyjający)
volume_up
fair {przym.} [meteor.]
Dobry system podatkowy opiera się na rzetelnej i szerokiej bazie podatkowej i rozsądnym poziomie opodatkowania.
A good tax system relies on a fair and broad tax base and reasonable levels of taxation.
Szczególnie w krajach muzułmańskich chrześcijanie są postrzegani jako dobry cel represji, a często zabójstwa.
In Islamic countries in particular, Christians are seen as fair game for suppression and, frequently, murder.
Chcę także podziękować francuskiej prezydencji za dobre, uczciwe negocjacje.
I also wish to thank the French Presidency for the good, fair negotiations.

2. inne

dobry (też: dobre, dobra)
volume_up
good {przym.}
„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Jest to dobry pakiet, liczebnie dobry, zawierający siedem regulacji.
It is a good package, numerically good, with seven regulations.
dobry (też: odpowiedni, właściwy, prawidłowy, poprawny)
volume_up
right {przym.}
Przedmiotowe sprawozdanie wskazuje dobry kierunek.
The report by the two rapporteurs points in the right direction.
To nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.
It is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
Nie sądzę, aby to był dobry moment na ostateczne podsumowanie w sprawie wydania kodeksu.
I do not think the time is right to make the final judgement on the delivery of the code.
dobry (też: piękny, ładny, świetny, dobitny)
volume_up
fine {przym.}
Jest to dobry przykład intermodalności w transporcie pasażerskim.
It is a fine example of co-modality in passenger transport.
To dobry zespół, w którym zgromadzili się ludzie o różnych, wzajemnie komplementarnych zapatrywaniach.
It is, in fact, a fine team bringing together individuals with varied and complementary backgrounds.
Albo reklama z New York Times: "Dobry zegarek mówi o twoim miejscu w społeczeństwie.
Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.
dobry (też: przyjemny, miły, ładny, sympatyczny)
volume_up
nice {przym.}
To dobry pomysł. ~~~ więc stworzyliśmy prototyp.
Now that was a nice idea, so we moved into the rapid prototyping phase.
Wydawało mi się, że to bardzo dobry przykład.
I thought that was a really, really nice example.
oto kolejny dobry przykład.
dobry (też: oddany)
volume_up
dutiful {przym.} (husband, wife)
dobry (też: obiecujący, przyszłościowy, rokujący nadzieje, dobrze zapowiadający się)
volume_up
promising {przym.}
dobry (też: obiecujący, pomyślny, sprzyjający)
dobry (też: miły, łagodny, serdeczny)
dobry (też: miły, łagodny, serdeczny)
dobry (też: miły, łagodny, serdeczny)

trending_flat
"pamięć"

dobry (też: chłonny)
volume_up
retentive {przym.}

Przykłady użycia - "dobry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzrobić dobry początek
Polishzrobić dobry początek
Polishz braku laku dobry i opłatek
Polishten dzień będzie dobry dzięki tobie
Polishten dzień będzie dobry dzięki tobie
Polishten dzień będzie dobry dzięki tobie
PolishAby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.
However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.
PolishNiemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.
However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.
PolishJeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
PolishDyrektywa o powrotach do dobry początek wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.
This Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.
PolishSkosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
PolishTo nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.
It was a bad example of the institutions taking each other seriously.
PolishW rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.
Successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
PolishChcemy, by Europa była doceniana za swą elastyczność; to byłby naprawdę dobry sygnał.
We want Europe to be recognised for its flexibility; that would indeed be a positive sign.
PolishCzy byłby pan tak dobry i zwrócił na to uwagę naszego sprawozdawcy?
Could I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
PolishNajważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
The most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
PolishTo z pewnością jedna z dziedzin, w których Parlament może dać dobry przykład.
That is clearly one area where Parliament could lead by example.
PolishMusi to być dobry sposób na przetrwanie, bo ta opieńka ma już 2400 lat.
This is a Brain Coral living in Tobago that's around 2,000 years old.
PolishDobry człowiek litościwym jest, i pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem.
Well is it with the man that dealeth graciously and lendeth; He shall maintain his cause in judgment.
PolishMuszą oni powiedzieć, że Europa zrobiła dobry wybór i należycie zrealizowała swoje zamierzenia.
They have to say that Europe has chosen well and implemented properly.