Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dawać"

 

"dawać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 2353

dawać {czasownik}

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wręczyć, częstować, darować)

to give [gave|given] {czas.}

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.

We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.

Jednocześnie, technologia chce coś nam dawać. ~~~ To, co nam daje to po prostu postęp.

At the same time, it wants to give us things, and what it gives us is basically progress.

Gdy w grę wchodzi europejska mapa pomocy państwa nie należy dawać wolnej ręki.

Do not give carte blanche when it comes to the European State aid map.

dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś

to give sb permission to do sth

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: handlować, rozdawać, obdzielić, rozprawiać się)

to deal [dealt|dealt] {czas.}

Europejska gospodarka stosunkowo dobrze daje sobie radę z tymi trudnościami.

The European economy is dealing relatively well with these difficulties.

Po co są wymagania antykorupcyjne Banku Światowego w udzielaniu pożyczek krajom rozwijającym się, kiedy niezawisłe fundusze dają lepsze oferty bez dodatkowych obwarowań?

What good are anti-corruption requirements in World Bank loans to developing countries when sovereign wealth funds offer better deals with no strings attached?

dawać [daję|dawał] (wyniki) {czas.} (też: dostarczać, ustąpić, poddać się, poddawać się)

Jesli nie, otrzymujemy: "nie jest wierny sobie" i "nie jest tym, czym twierdzi, że jest" co daje diagram dwa na dwa.

If not, you have, "is not true to itself," and "is not what it says it is," yielding a two-by-two matrix.

Jego nieustępliwość i pryncypialność dają konkretne rezultaty, ponieważ rzecznik wykonuje swe zadanie w sposób honorowy i konsekwentny.

His pertinacity and principled behaviour has yielded concrete results, because he carries out his task honourably and consistently.

Udział straży granicznych z Bułgarii i Rumunii w ogólnych projektach i działaniach organizowanych przez agencję Frontex daje dobre rezultaty.

The involvement of the border control services from Bulgaria and Romania in the general projects and activities organised by FRONTEX is yielding good results.

Czas trwania leczenia produktem Glivec może rożnić się w zależności od wybranego programu leczenia, jednak na ogół dłuższa ekspozycja na Glivec dawała lepsze wyniki.

The duration of Glivec therapy can vary with the treatment programme selected, but generally longer exposures to Glivec have yielded better results.

Roztwór sporządzony z jednej dawki produktu i 1, 3 ml wody do wstrzykiwań daje około 1, 5 ml roztworu o stężeniu 100 mg produktu Raptiva w 1 ml.

Reconstitution of the single- use vial with 1.3 ml of the supplied water for injections yields approximately 1.5 ml of solution to deliver 100 mg per 1 ml of Raptiva.

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: aplikować)

Mamy system poziomów pokazujący jak zarządza się szkolnictwem oraz co i komu się daje.

It's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dozować, zrealizować, rozdać, przydzielić)

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wręczać, wręczyć, przedstawiać)

to proffer [proffered|proffered] {czas. przech.} [form.]

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dostarczać, dostarczyć, przynosić, zapewniać)

Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.

It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.

Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.

We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.

Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.

It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.

Taki dialog nie może jednak dawać okazji do uzyskiwania przez reżim wiarygodności i do legitymizowania go.

This dialogue must not, however, provide an opportunity for the regime to acquire credibility or be legitimised.

Oczywiście zgadzam się, iż zatrudnienie powinno dawać stabilizację, ochronę oraz pewność jutra.

Of course, I agree that employment should provide stability, security and assurance with regard to what tomorrow will bring.

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wymierzać, wymierzyć, udzielić)

to dish out (punishment) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dawać":

 

Podobne tłumaczenia

"dawać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Posłał nas do jednej z najlepszych szkół w mieście, dając nam najlepszą edukację.

He sent us to one of the best schools in the city and gave us the best education.

Traktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.

The Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.

Jeśli cię lubię, daję ci krowę i różne inne rzeczy i stajemy się przyjaciółmi.

If I do like you, I give you one cow and many other things and we become friends.

Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.

There were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.

Posiadając zaledwie 7% światowej populacji, Europa daje 30% produkcji światowej.

With just 7% of the world's population, Europe accounts for 30% of economic output.

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

Po pierwsze, dyrektywa daje przedsiębiorcom wiele nowych możliwości działania.

First, the directive offers many new business opportunities to entrepreneurs.

Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.

This change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.

Panie przewodniczący! Nie nadużyję tego wyjątkowego prawa, które pan mi daje.

Mr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.

Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.

This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.

Traktat z Lizbony sam w sobie nie daje żadnych gwarancji, a jedynie możliwość.

The Treaty of Lisbon in itself offers absolutely no guarantee, just an opportunity.

Zbliżająca się reforma WPR daje nam rzeczywistą szansę rozwiązania tych problemów.

The imminent reform of the CAP gives us a real opportunity to address these issues.

Sprawozdanie daje nam cenne narzędzie spojrzenia wstecz na to, co osiągnięto.

The report provides us with a valuable tool to look back at what has been achieved.

Czy to są rzeczy, które daje nam wszechświat, których nie można naprawdę wyjaśnić?

What are things that you get from the universe that you can't really explain?

Jakie korzyści daje nowy system w porównaniu z istniejącymi metodami prześwietlania?

What are the benefits of the new system compared to existing screening methods?

Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.

The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.

A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.

And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

Jednakże nie daje nam to stuprocentowej jasności, jakie w tym momencie potrzebujemy.

However, that does not give us the 100% clarity we need at this very moment.

Z tego powodu jest to bardzo ważny sektor dający dobrobyt naszym obywatelom.

For this reason it is a very important sector for the well-being of our citizens.

(EL) Pani Przewodnicząca! Ostatnia uwaga pana komisarza daje mi pewne nadzieje.

(EL) Madam President, the Commissioner's final comment gives me some cause for hope.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

DASD · dąsy · daszek · DAT · data · datagram · datek · datki · datować · datownik · dawać · dawaj · dawca · dawcy · Dawid · Dawidek · dawka · dawki · dawkomierz · dawkować · dawniej

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.