Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dawać"

 

"dawać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 1039

dawać {czasownik}

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wręczyć, częstować, darować)

to give [gave|given] {czas.}

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.

We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.

Jednocześnie, technologia chce coś nam dawać. ~~~ To, co nam daje to po prostu postęp.

At the same time, it wants to give us things, and what it gives us is basically progress.

Gdy w grę wchodzi europejska mapa pomocy państwa nie należy dawać wolnej ręki.

Do not give carte blanche when it comes to the European State aid map.

dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś

to give sb permission to do sth

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: handlować, rozdawać, obdzielić, rozprawiać się)

to deal [dealt|dealt] {czas.}

dawać [daję|dawał] (wyniki) {czas.} (też: dać, dostarczać, ustąpić, poddać się)

Jesli nie, otrzymujemy: "nie jest wierny sobie" i "nie jest tym, czym twierdzi, że jest" co daje diagram dwa na dwa.

If not, you have, "is not true to itself," and "is not what it says it is," yielding a two-by-two matrix.

Czas trwania leczenia produktem Glivec może rożnić się w zależności od wybranego programu leczenia, jednak na ogół dłuższa ekspozycja na Glivec dawała lepsze wyniki.

The duration of Glivec therapy can vary with the treatment programme selected, but generally longer exposures to Glivec have yielded better results.

Roztwór sporządzony z jednej dawki produktu i 1, 3 ml wody do wstrzykiwań daje około 1, 5 ml roztworu o stężeniu 100 mg produktu Raptiva w 1 ml.

Reconstitution of the single- use vial with 1.3 ml of the supplied water for injections yields approximately 1.5 ml of solution to deliver 100 mg per 1 ml of Raptiva.

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: aplikować)

Mamy system poziomów pokazujący jak zarządza się szkolnictwem oraz co i komu się daje.

It's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dozować, zrealizować, rozdać, przydzielić)

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wręczać, wręczyć, przedstawiać)

to proffer [proffered|proffered] {czas. przech.} [form.]

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dać, wymierzać, wymierzyć, udzielić)

to dish out (punishment) {czas.}

dawać [daję|dawał] {czas.} (też: dostarczać, dostarczyć, przynosić, zapewniać)

Muszą dawać faktyczny wgląd w rzeczywisty zakres nieprawidłowości i nadużyć.

They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.

Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.

It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.

Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.

We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.

Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.

It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.

Taki dialog nie może jednak dawać okazji do uzyskiwania przez reżim wiarygodności i do legitymizowania go.

This dialogue must not, however, provide an opportunity for the regime to acquire credibility or be legitimised.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dawać":

 

Podobne tłumaczenia

"dawać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Posłał nas do jednej z najlepszych szkół w mieście, dając nam najlepszą edukację.

He sent us to one of the best schools in the city and gave us the best education.

Jeśli cię lubię, daję ci krowę i różne inne rzeczy i stajemy się przyjaciółmi.

If I do like you, I give you one cow and many other things and we become friends.

♫ ♫ Moje wargi dają bardzo ognisty pocałunek, ♫ ♫ moje członki, są wiotkie i blade.

♫ ♫ My lips, they give so fiery a kiss, ♫ ♫ my limbs, they are supple and white.

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

Czy to są rzeczy, które daje nam wszechświat, których nie można naprawdę wyjaśnić?

What are things that you get from the universe that you can't really explain?

A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.

And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

Możliwością, jaką daje nam łączność to dzielenie się porażkami i sukcesami.

So the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.

Nauczyłem się skutecznie komunikować poprzez granice, nie dając się wykryć.

I learned how to effectively communicate across borders without being detected.

Reklama z The Economist, zamieszczona kilka lata temu która daje nam trzy możliwości.

This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.

Teraz dajemy Ci wybór "Okazało się, że mamy w szafie dodatkowe reprodukcje.

Now we give you a choice: "We happen to have some extra prints in the closet.

Wykształcenie oświeca twój umysł, daje ci mnóstwo szans, i jesteś w stanie przeżyć.

Education enlighten your brain, give you so many chances, and you're able to survive.

Widzicie jaka z Honey świetna ekonomistka rynkowa, wybiera faceta, który daje więcej.

You can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.

Ale jest tego warte z powodu wolności, którą nam daje kiedy poruszamy się w środku.

But it's worth it for the freedom that this gives us as we're going around.

Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.

Great peace have they that love thy law; And they have no occasion of stumbling.

Leczenie właściwą dawką powinno dawać pozytywną reakcję po 2- 4 tygodniach.

Treatment with an adequate dose should result in a positive response within 2-4 weeks.

Zarówno walsartan jak i amlodypina nie dają się usunąć poprzez hemodializę.

Both valsartan and amlodipine are unlikely to be removed by haemodialysis.

Ale oczywiście nie chodzi tylko o motywację i dawanie im fizycznej energii.

But of course it's not only about motivation and giving them a lot of physical energy.

Albowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.

For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.

Rzeczy uważane jeszcze kilka lat temu za niemożliwe teraz dają się zaobserwować.

Things that were thought impossible just a few years ago can actually be measured now.

Gdy widzisz biedę dajesz pieniądze, by pomóc. ~~~ Nikt mnie nie poprosił o datek.

There's poverty, you give money to help -- no one asked me for a donation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

DASD · dąsy · daszek · DAT · data · datagram · datek · datki · datować · datownik · dawać · dawaj · dawca · dawcy · Dawid · Dawidek · dawka · dawki · dawkomierz · dawkować · dawniej

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.