Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Dania"

 

"Dania" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 48

Dania {rzeczownik}

Dania {f.} [geogr.]

Denmark {nazwa wł.} [geogr.]

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark

Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.

Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Dania/Linak A/S (

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Denmark/Linak A/S (

Czy Dania dokonując takiego, a nie innego wyboru zgadza się z Pani stanowiskiem?

Does Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Nordjylland/Dania (

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (

dać {czasownik}

dać {czas. dk} (też: wręczyć, poświęcić, odznaczyć, użyczyć)

to give [gave|given] {czas.}

Musimy dać młodym umiejętności, których potrzebują do realizacji ich potencjału.

We must give young people the skills they need to realise their potential.

Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.

We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.

W Londynie Unia Europejska musi również dać mocne przesłanie odrzucając protekcjonizm.

In London, the European Union must also give a strong message rejecting protectionism.

Ale nie spodziewałem się, że przeszkodzi wam dać trzy minuty waszego czasu.

But I didn't know that it was so irrelevant for you to give three minutes of your time

Sługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.

A servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.

dać (wyniki) {czas. dk} (też: ustąpić, poddać się, poddawać się, podporządkować się)

Decyzje podjęte w tym zakresie w 2006 roku dały niewystarczające rezultaty.

Decisions taken on this in 2006 have yielded insufficient results.

Choć praktyczne testy na poziomie krajowym dały całkiem pozytywne rezultaty, opinie na temat tych pojazdów są rozbieżne.

Although practical tests at national level have yielded quite positive results, opinions on these vehicles differ.

Szczepionka przeciw pneumokokom stosowana po 6 tygodniach od zakończenia podawania produktu Raptiva dała prawidłowe wyniki.

A pneumococcal vaccine administered 6 weeks after discontinuation of Raptiva yielded normal results.

dać {czas. dk} (też: wręczyć, przedstawić, przedłożyć, przedstawiać)

to proffer [proffered|proffered] {czas. przech.} [form.]

dać {czas. dk} (też: wymierzyć, udzielić, udzielać, dawać)

to dish out (punishment) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Dania":

Synonimy (polski) dla "dać":

 

Podobne tłumaczenia

"Dania" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Dania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Od VIII do IX wieku mieszkańców terenów dzisiejszej Danii określano mianem Wikingów.

Between the 8th and 11th centuries, the Danes were known as the Vikings.

Otrzymała ona 1,3 miliarda koron duńskich i była największym beneficjentem funduszy UE w Danii.

He received DKK 1.3 billion and was the biggest Danish beneficiary of EU funds.

W związku z tym z punktu widzenia Danii przedmiotowa rezolucja jest absurdalna.

Therefore, from a Danish perspective this resolution is absurd.

W takim przypadku władze Danii mogą zażądać od Ciebie wymiany holenderskiego prawa jazdy na duńskie.

In this case the Dutch authorities can make you exchange your licence for a Dutch one.

To elastyczne podejście nie powinno pominąć jednego dania: naszych miast.

This flexible approach must not skip a course: our cities.

Janssen- Cilag A/ S, Postboks 149, Hammerbakken 19, 3460 Birkerød, Dania

Janssen-Cilag A/ S, Postboks 149, Hammerbakken 19, 3460

Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona duszona z wieprzowiną.

Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.

Zwroty na rzecz Wielkiej Brytanii, których domaga się także Holandia i Dania, tworzą niewypłacalny system.

The rebates which the British have, and which the Dutch and the Danes want, that is a bankrupt system.

Większość posłów do PE z Francji i Danii opowie się za sprawozdaniem.

Most French and Dutch MEPs will support this report.

Dziś zmarnowaliśmy okazję do dania takiej rękojmi.

Today we have wasted this opportunity for giving such an assurance.

Wyłączona jest też większość przewozów autokarowych w Estonii, Danii, Holandii i Belgii oraz na Łotwie i Litwie.

Most Estonian, Latvian, Lithuanian, Danish, Dutch and Belgian coach services are also excluded.

Pozwoliło to Danii na ratyfikowanie traktatu w całości.

This allowed them to ratify the Treaty overall.

Ułożyłem menu, które pozwala wybrać ilość i wielkość dania, które chce się zjeść.

I basically created a menu that allowed people to choose the amount and volume of food that they wanted to consume.

Nie ma dania, które miałoby gorszą opinię.

There's not a food today that's more maligned than foie gras, right?

Dania przekazała sprawę do EMEA na podstawie art.

It is also approved in Norway and Iceland.

Tu uzasadnia wyrażane przez UE ambicje dania przykładu za pomocą swoich działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia.

This justifies the EU's ambitions to set an example in its actions to reduce pollution.

Opinia EBC w sprawie gwarancji na pokrycie strat związanych z rozszerzonym zakresem działania systemu rekompensat w Danii

ECB Opinion on a Danish loss guarantee in connection with an extended compensation scheme

Obecnie obejmuje również dania wegetariańskie, których wcześniej brakowało, lecz prawie wszystkie przepisy zawierają mięso.

It now has vegetarian dishes as well, which it did not have many of before, but nearly all the recipes contain meat.

Mówi pan mądrze o nowym traktacie lizbońskim, a panu posłowi Farage chciałbym powiedzieć, że zapomniał już, jak było w Danii.

You talk wisely about the new Lisbon Treaty, and I say to Mr Farage that he has forgotten the Danish case.

Ale również interesuje mnie czym jest to, co kształtuje zdolność tej osoby do dania czegoś od siebie, do zrobienia czegoś więcej.

But also, I'm looking to see what is it that's shaping that person's ability to contribute, to do something beyond themselves.
 

Wyniki z forum

"Dania" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

damka · Damoklesowy · damski · damulka · dan · dancing · dandys · dandysi · dandysowaty · dane · dania · danie · Daniel · Daniela · danina · Danowie · dansing · dantejski · dany · DAP · dar

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.