Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czytać"

 

"czytać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 1099

czytać {czasownik}

czytać [czytam|czytał] {czas.} (też: czytywać, przeczytać, studiować, interpretować)

to read [read|read] {czas.}

Ma on również łacińską nazwę, która jest tak trudna, że wolałbym nie czytać jej na głos.

It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.

Pan Shoop nie tylko nauczył moją córkę czytać, ale też prowadzić samochód.

Not only did Mr. Shoop get my daughter to read, he taught her to drive.

I dlaczego, dlaczego kiedy reszta dzieci uczyła się jak czytać i pisać,

And why, why when the rest of the children were learning how to read and write,

Nie akceptuję również tego, że co piąte dziecko nie umie dobrze czytać.

Nor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.

Budowało ją 12 "bosych" architektów, niepotrafiących czytać ani pisać.

It was built by 12 Barefoot architects who can't read and write, built on $1,:,50 a sq.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czytać":

 

Podobne tłumaczenia

"czytać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czytać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rada przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez Parlament w pierwszym czytaniu.

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Istnieje prawdziwe ryzyko, że broszury i książki pozostaną w biurach, nieczytane.

There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.

Oznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.

This means that both Parliament and the Council will only have single readings.

Dowodzi tego sprawozdanie Rady Europejskiej, jeżeli czyta się między wierszami.

The European Council's report attests to this if one reads between the lines.

Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.

The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.

Chciałbym podkreślić kilka tez, z którymi spotykamy się czytając ten dokument.

I would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.

Z przerażeniem czytamy o seksualnej i psychologicznej przemocy wobec dzieci.

We read about sexual and psychological violence against children with horror.

Najczęściej na łamach prasy czytamy o ludobójstwie nazistowskim i komunistycznym.

In the press we read most frequently about the Nazi and communist genocides.

Konserwatyści nalegali na przyjęcie w pierwszym czytaniu procentowego progu w UE.

Conservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading.

Dzisiaj chłopiec jest zdrowy. ~~~ Jeśli czytacie jego bloga... Snowdeal.org,

And today he is a healthy baby, who, if you read his blog -- it's Snowdeal.org,

Czytałem sprawozdanie i rozmawiałem na jego temat z wieloma osobami po obu stronach.

I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.

Nie będę czytał wszystkich punków zawartych we wnioskach prezydencji w tym zakresie.

I shall not read all of the points in the Presidency's conclusions on the matter.

Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie wypracowane z Radą w drugim czytaniu.

I welcome the agreement which has been reached with the Council at second reading.

Przyjmuję jej stanowisko w pierwszym czytaniu, przyswajając wniosek Komisji.

I adopt its position at first reading, taking over the Commission proposal.

Rada dysponuje obecnie wynikami pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

The Council now has the results of the European Parliament's first reading.

W przyszłości musimy zagwarantować mniejszą liczbę porozumień w pierwszym czytaniu.

We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.

W pierwszym czytaniu zmodyfikowaliśmy zarówno formę, jak i treść wniosku Komisji.

We amended both the form and the content of the Commission proposal at first reading.

Robimy to codziennie, kiedy czytamy książkę, oglądamy telewizję idziemy do kina.

We do it every day, while reading novels, watching television or going to the movies.

Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.

As I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.

W obu sprawach piłkę rozgrywa obecnie Parlament Europejski przy drugim czytaniu.

On both these, the ball is in the European Parliament's court, for the second reading.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.