Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czekać"

 

"czekać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 1348

czekać {czasownik}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: zaczekać, doczekać się, odczekać, odczekiwać)

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mówię o tym tak dobitnie, ponieważ nie możemy tylko spokojnie siedzieć i czekać.

I say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Czy dealer, firma, która musiała czekać na części zamienne otrzyma odszkodowanie?

Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: spodziewać się, oczekiwać, spodziewać)

Oczekujemy więc, że przemysł przyjmuje zasadniczą odpowiedzialność za wyciąganie wniosków zamiast czekać, aż ustawodawca powie mu, co ma robić.

So we expect the industry to take the prime responsibility for learning lessons, rather than relying on the regulator to tell it what to do.

Godzinę spóźniła się na kolację, bo czekała na odpowiedź na swoje pytanie.

She was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.

W każdym razie pozostańmy przekonani, że potrzebujemy tej zmiany, a nasi obywatele na nią czekają.

In any case, rest assured that we need it and that our fellow citizens are expecting it.

Należy podkreślić, że Ukraina czeka na pełne członkostwo.

It should be pointed out that Ukraine is expecting full membership.

Już wtedy wiedziałam, że czekają mnie różnice kulturowe i wynikające z nich nieporozumienia, ale pojawiały się one w najmniej oczekiwanych momentach.

I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: oczekiwać, doczekać się)

Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.

There is therefore no reason not to include them or to await further information.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.

It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.

Będę niecierpliwie czekać na jej wnioski, ponieważ sądzę, że uzupełnienie wniosków przedstawionych do tej pory jest niezbędne.

I will eagerly await its proposals, because I think that it is a necessary complement to the proposals put forward up to now.

Będziemy czekać na to przyszłe sprawozdanie.

We will await this future report.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: cierpieć, przestrzegać, pozostawać, trwać)

to abide {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: czekać na, doczekać się)

to wait for {czas.}

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Czy dealer, firma, która musiała czekać na części zamienne otrzyma odszkodowanie?

Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?

Musimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.

We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.

Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: poczekać, zaczekać, przetrzymać, przetrzymywać)

to hold on {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: nie odkładać słuchawki)

czekać [czekam|czekał] {czas.} [tel.] (też: nie odkładać słuchawki)

to hold on {czas.} [tel.]

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: poczekać, zostać w pobliżu, zostawać w pobliżu)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czekać":

 

Podobne tłumaczenia

"czekać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czekałem aby się z tobą skontaktować, wyjaśnić sytuacje, ale ty tego nie zrobiłeś.

I waited for you to contact me, explain your situation, but you didn't do that.

Dla mnie był to czas powrotu do Cleveland i wycieńczającego czekania na zgodność.

It was time for me to go to Cleveland and to start the agonizing wait for a match.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.

We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.

Z niecierpliwością czekam na tekst rezolucji, która będzie wynikiem państwa debaty.

I am looking forward to studying the EU resolution which emerges from your debates.

Czekamy zatem, aby się przekonać, czy te nowe środki okażą się przydatniejsze.

We are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mówię o tym tak dobitnie, ponieważ nie możemy tylko spokojnie siedzieć i czekać.

I say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę, czekają Cię jeszcze długie przygotowania.

There is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.

Z niecierpliwością czekamy, by zobaczyć jakie konkretne sugestie przedstawi Komisja.

We are eagerly waiting to see what concrete suggestions the Commission has to make.

Mieszkańcy Europy czekali na ten sygnał, zapowiedź bardziej opiekuńczej Europy.

The people of Europe were waiting for this signal, that of a more protective Europe.

Czekają na mię niezbożnicy, aby mię zatracili; ale ja świadectwa twoje uważam.

The wicked have waited for me, to destroy me; [But] I will consider thy testimonies.

Wydajemy bardzo mało pieniędzy, jeżeli w ogóle, na rozpoznanie co nas czeka.

We spend very little, if any, dollars in terms of identifying what we're up against.

Realizowanie strategii lizbońskiej wyglądało do tej pory, jak Czekanie na Godota.

Following the Lisbon Strategy has so far been rather like Waiting for Godot.

Tysiące ludzi - kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin - czeka ponura przyszłość.

Thousands of people - men and women and their families - face a gloomy future.

Usilnie proszę o szybsze zatwierdzanie nowych odmian zbóż, które czekają w kolejce.

I would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Ostatnią przeszkodą jest to, że musimy czekać na wszystkie wiążące cele do 2020 roku.

The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.

Chciałbym podziękować sprawozdawczyni i z niecierpliwością czekam na dalszą dyskusję.

I would like to thank the rapporteur and I look forward to further discussions.

Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.

And I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

czcionki · czczość · czczy · Czech · Czechosłowacja · Czechy · Czeczenia · czeczota · czeczotka · czek · czekać · czekan · czeki · czekiem · czekolada · czekoladka · czekoladowy · czeladniczy · czeladnik · czeladź · czelesta

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.