Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czekać"

 

"czekać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 1310

czekać {czasownik}

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: doczekać się, odczekać, zaczekać, odczekiwać)

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Musimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.

We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.

Moje pytanie jest następujące: jak długo i na co Unia Europejska będzie jeszcze czekać?

My question is this: how long will the European Union wait, and what is it waiting for?

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: spodziewać się, oczekiwać, liczyć na, spodziewać)

Godzinę spóźniła się na kolację, bo czekała na odpowiedź na swoje pytanie.

She was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.

W każdym razie pozostańmy przekonani, że potrzebujemy tej zmiany, a nasi obywatele na nią czekają.

In any case, rest assured that we need it and that our fellow citizens are expecting it.

Należy podkreślić, że Ukraina czeka na pełne członkostwo.

It should be pointed out that Ukraine is expecting full membership.

Już wtedy wiedziałam, że czekają mnie różnice kulturowe i wynikające z nich nieporozumienia, ale pojawiały się one w najmniej oczekiwanych momentach.

I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.

Być może czeka na złagodzenie przepisów, albo po prostu chce wywrzeć nacisk na polityków, aby doprowadzili do jak najszybszego złagodzenia przepisów.

Either in expectation of more flexible rules, or simply to be able to put pressure on the politicians to relax the rules very quickly.

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: oczekiwać, doczekać się)

Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.

There is therefore no reason not to include them or to await further information.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.

It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.

Będę niecierpliwie czekać na jej wnioski, ponieważ sądzę, że uzupełnienie wniosków przedstawionych do tej pory jest niezbędne.

I will eagerly await its proposals, because I think that it is a necessary complement to the proposals put forward up to now.

Będziemy czekać na to przyszłe sprawozdanie.

We will await this future report.

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: przebywać, wytrzymać, wytrzymywać, znosić)

to abide {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: czekać na, doczekać się)

to wait for {czas.}

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Musimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.

We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.

Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.

To samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.

Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: nie odkładać słuchawki)

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: poczekać, przetrzymać, zaczekać, przetrzymywać)

to hold on {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} (też: zostać w pobliżu, zostawać w pobliżu, poczekać)

czekać [czekam|czekał] {czas. ndk} [tel.] (też: nie odkładać słuchawki)

to hold on {czas.} [tel.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czekać":

 

Podobne tłumaczenia

"czekać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.

We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.

Czekamy zatem, aby się przekonać, czy te nowe środki okażą się przydatniejsze.

We are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mieszkańcy Europy czekali na ten sygnał, zapowiedź bardziej opiekuńczej Europy.

The people of Europe were waiting for this signal, that of a more protective Europe.

Realizowanie strategii lizbońskiej wyglądało do tej pory, jak Czekanie na Godota.

Following the Lisbon Strategy has so far been rather like Waiting for Godot.

Tysiące ludzi - kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin - czeka ponura przyszłość.

Thousands of people - men and women and their families - face a gloomy future.

Usilnie proszę o szybsze zatwierdzanie nowych odmian zbóż, które czekają w kolejce.

I would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Ostatnią przeszkodą jest to, że musimy czekać na wszystkie wiążące cele do 2020 roku.

The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.

Chciałbym podziękować sprawozdawczyni i z niecierpliwością czekam na dalszą dyskusję.

I would like to thank the rapporteur and I look forward to further discussions.

Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.

And I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.

Czekamy na nie od dawna, dlatego proszę Komisję o więcej dogłębnych analiz.

That is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis.

Nie mogę powiedzieć nic ponadto, ponieważ wciąż czekamy na wniosek Komisji.

I cannot tell you more because we are waiting for the proposal from the Commission.

Przegląd śródokresowy przyniósł nam wiele zmian, a czeka nas ich jeszcze więcej.

The mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.

Nie zmieniacie ich w celu zapewnienia obywatelom reakcji, na którą czekają.

You are not changing them in order to give citizens the answers they are waiting for.

Z niecierpliwością czekam na zakończenie tego procesu w najbliższych dniach.

I look forward to this process reaching its fulfilment in the coming days.

Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.

I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.

Czekała ich kara więzienia do 7 lat, jeśli zostaliby złapani przez władze.

These guys could go to jail for up to seven years if they were caught by authorities.

I to właśnie była chwila prawdy. ~~~ Jeśli nie zda, czeka nas wszystkich powieszenie.

If she fails, we're all headed to the gallows; if she passes, we can leave to Vietnam.

Czekam z niecierpliwością na możliwość, aby każdy został włączony do tych działań.

I am looking forward to the possibility of everybody there being included.
 

Wyniki z forum

"czekać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.