Search for the most beautiful word
steamily
to devaluate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czekać"

 

"czekać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 522

czekać {czasownik}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: zaczekać, doczekać się, odczekać, odczekiwać)

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mówię o tym tak dobitnie, ponieważ nie możemy tylko spokojnie siedzieć i czekać.

I say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Czy dealer, firma, która musiała czekać na części zamienne otrzyma odszkodowanie?

Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: spodziewać się, oczekiwać, spodziewać)

Oczekujemy, że przystąpienie do obszaru Schengen stanie się rzeczywistością i nie będziemy musieli czekać do września.

We expect that Schengen area accession will become a reality and that we will not have to wait until September.

Oczekujemy więc, że przemysł przyjmuje zasadniczą odpowiedzialność za wyciąganie wniosków zamiast czekać, aż ustawodawca powie mu, co ma robić.

So we expect the industry to take the prime responsibility for learning lessons, rather than relying on the regulator to tell it what to do.

Już wtedy wiedziałam, że czekają mnie różnice kulturowe i wynikające z nich nieporozumienia, ale pojawiały się one w najmniej oczekiwanych momentach.

I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: cierpieć, przestrzegać, pozostawać, trwać)

to abide {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: oczekiwać, doczekać się)

Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.

There is therefore no reason not to include them or to await further information.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.

It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.

Będę niecierpliwie czekać na jej wnioski, ponieważ sądzę, że uzupełnienie wniosków przedstawionych do tej pory jest niezbędne.

I will eagerly await its proposals, because I think that it is a necessary complement to the proposals put forward up to now.

Będziemy czekać na to przyszłe sprawozdanie.

We will await this future report.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: czekać na, doczekać się)

to wait for {czas.}

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?

Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?

Czy dealer, firma, która musiała czekać na części zamienne otrzyma odszkodowanie?

Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?

Musimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.

We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.

Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.

czekać [czekam|czekał] {czas.} [tel.] (też: nie odkładać słuchawki)

to hold on {czas.} [tel.]

Proszę czekać.

Google: Hold on.

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: poczekać, zostać w pobliżu, zostawać w pobliżu)

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: poczekać, zaczekać)

to hold on {czas.}

czekać [czekam|czekał] {czas.} (też: nie odkładać słuchawki)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czekać":

 

Podobne tłumaczenia

"czekać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pielęgniarki, anestezjolog, chirurg i wszyscy asystenci czekają przy pacjencie.

The nurses, anesthesiologist, the surgeon, all the assistants are waiting around.

Czekałem aby się z tobą skontaktować, wyjaśnić sytuacje, ale ty tego nie zrobiłeś.

I waited for you to contact me, explain your situation, but you didn't do that.

Dla mnie był to czas powrotu do Cleveland i wycieńczającego czekania na zgodność.

It was time for me to go to Cleveland and to start the agonizing wait for a match.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mówię o tym tak dobitnie, ponieważ nie możemy tylko spokojnie siedzieć i czekać.

I say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.

Wydajemy bardzo mało pieniędzy, jeżeli w ogóle, na rozpoznanie co nas czeka.

We spend very little, if any, dollars in terms of identifying what we're up against.

Czekają na mię niezbożnicy, aby mię zatracili; ale ja świadectwa twoje uważam.

The wicked have waited for me, to destroy me; [But] I will consider thy testimonies.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Ostatnią przeszkodą jest to, że musimy czekać na wszystkie wiążące cele do 2020 roku.

The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.

Kiedy byłem studentem Oxfordu w latach 70. świat czekała marna przyszłość.

When I was a student here in Oxford in the 1970s, the future of the world was bleak.

Ale jeśli za ścianą czeka na mnie kolacja przy świecach natychmiast wzywam ochronę.

If I get next door and there's a candlelight dinner, I'm calling security.

Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.

I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.

Czekała ich kara więzienia do 7 lat, jeśli zostaliby złapani przez władze.

These guys could go to jail for up to seven years if they were caught by authorities.

I to właśnie była chwila prawdy. ~~~ Jeśli nie zda, czeka nas wszystkich powieszenie.

If she fails, we're all headed to the gallows; if she passes, we can leave to Vietnam.

Czekamy na przyznanie patentu dla systemów stworzonych przez społeczność.

And there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.

Prawda jest taka, że nawet my, posłowie, musieliśmy długo czekać na nasz własny statut.

The truth is that as MEPs it has taken us a long time to have our own statute.

Moje pytanie jest następujące: jak długo i na co Unia Europejska będzie jeszcze czekać?

My question is this: how long will the European Union wait, and what is it waiting for?

Pierwszego dnia, kiedy przyszłam do tego zakładu na kole czekała na mnie niespodzianka.

The first day I came to work in this shop there was on my wheel a surprise for me.

Mamy 10 000 razy więcej tego spektrum, które czeka abyśmy je wykorzystali.

We have 10,000 times more of that spectrum, which is there for us to use.

Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

czcigodny · czcionka · czcionki · czczość · czczy · Czech · Czechosłowacja · Czechy · Czeczenia · czek · czekać · czekan · czeki · czekiem · czekolada · czekoladka · czekoladowy · czeladniczy · czeladnik · czeladź · czelesta

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.