polsko-angielskie tłumaczenie słowa "cześć"


Czy chodziło Ci o część

PL cześć polskie tłumaczenie

cześć {f.}
cześć {wykrz.}

PL cześć
volume_up
{żeński}

cześć
volume_up
honor {rzecz.}
A na cześć dziadka, nie otwieram skrzynki.
And the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.
Na jej cześć wybudował świątynię, naprzeciwko własnej.
So, he built a temple in her honor, facing his.
Również na cześć Anny-Marii.
cześć (też: szacunek, pietyzm)
volume_up
reverence {rzecz.}
cześć (też: uwielbienie, kult, praktyki religijne)
volume_up
worship {rzecz.}
Mieszkańcy tej części Indii oddają cześć kobrze królewskiej.
The people of this part of India worship the king cobra.
Innymi słowy, mężczyźni i kobiety razem oddawali cześć.
In other words, men and women were worshiping all together.
Czy możemy zyskać względy Boga oddając Mu cześć lub wierząc w Niego?
Can we earn God's favor by worshipping Him or believing in Him?

trending_flat
"oddawana komuś/czemuś"

cześć
volume_up
veneration {rzecz.} (of sb/sth)

Przykłady użycia - "cześć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstanowić nieodłączną część czegoś
PolishMożna to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.
This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.
PolishNajtrudniejsza część została wykonana: euro jest rzeczywistością i jest sukcesem.
The most difficult part has been done: the euro is a reality and it is a success.
PolishKosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.
Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishCzęść działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
PolishDlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
PolishNie jest to non plus ultra, ale jest to jedna część rozwiązania naszych problemów.
It is not the non plus ultra, but it is one part of the solution to our problems.
PolishKwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
These questions form part of the general policies on energy, climate and research.
PolishJednak, jak to przyznała również Rada, jest to bardzo ważna część negocjacji.
But it is - as the Council also said - a very important part of the negotiation.
PolishStanowi część portalu Europa – oficjalnego portalu internetowego instytucji UE.
It forms part of the Europa portal, which is published by the EU institutions.
PolishCzęść nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
The insoluble portion of these spheroids is eliminated and may be seen in faeces.
PolishCzęść jest przekształcana w deetylo -, sulfo -, deokso - i formylocyprofloksacynę.
Part of it is converted into desethylene-, sulpho-, oxo- and formylciprofloxacin.
PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishGórna część produktu jest koloru białego i ma napis identyfikujący ‘ IONSYS™ ’.
The upper part of the product is white and contains the identifier ‘ IONSYS™’.
PolishZawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.
Suspension for injection Part of a multi-pack of 2 x (5 x 3ml) pre-filled pens.
PolishJeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishDużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Polish. - (PT) Problem ten stanowi część pakietu "klimatyczno-energetycznego”.
in writing. - (PT) This issue forms part of the 'climate and energy package'.
PolishA część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.
And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.