Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co"

 

"co" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 19583

co {zaimek}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

what {zaim.}

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

Osiągnięto ogólne porozumienie dotyczące tego, co nazywamy strategią Europa 2020.

This was the overall agreement on what we have called the Europe 2020 Strategy.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

co {wykrzyknik}

co {wykrz.} (też: cóż)

what {wykrz.}

co!? {wykrzyknik}

co!? {wykrz.}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

(Jak Tony Blair): "Tak, dobrze, no co ty, eee.

(As Tony Blair): "Yeah, alright, come on, eh.

Po co zadowalać się czymś miejszym?

Why settle for anything less, eh?

Dobra Gordon, co ty, eee.

Alright Gordon, come on, eh.

Co nie?".

Eh?" Right.

co? {wykrzyknik}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

huh {wykrz.}

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

So our madam is an opera singer, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Co {rzeczownik}

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

Co (county) {rzecz.} [skr.]

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.] (też: Shire)

co-

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"co" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.

Co się tyczy koordynacji i porażki Lizbony, zawiodła metoda otwartej koordynacji.

With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Badanie WO 16229: dawka nasycająca 8 mg/ kg, następowo 6 mg/ kg co 3 tygodnie 2.

Study WO16229: loading dose 8 mg/ kg, followed by 6 mg/ kg 3 weekly schedule 2.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

Co więcej, opinia publiczna ma do niej bezpośredni dostęp poprzez serwer Europa.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Oczywiście, uczynimy co w naszej mocy celem promowania wspólnych polityk Europy.

Of course, we will do everything we can to promote the common policies of Europe.

Zmniejszyły się obroty handlowe, co osłabi salda w rachunku bieżącym tych krajów.

Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.

Każda fiolka zawiera fosaprepitant dimegluminy co odpowiada 115 mg fosaprepitantu.

Each vial contains fosaprepitant dimeglumine equivalent to 115 mg fosaprepitant.

Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.

At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.

Wreszcie, co ważne, potrzebujemy ściślejszej i lepszej współpracy międzynarodowej.

Last but by no means least, we need more and better international cooperation.

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje.

but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away.
 

Wyniki z forum

"co" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

cmok · cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.