polsko-angielskie tłumaczenie słowa "charakter"

PL charakter polskie tłumaczenie

charakter {m.}

PL charakter
play_circle_outline
{męski}

charakter (też: natura, postać, usposobienie, bohater)
Po drugie, unijne służby dyplomatyczne powinny mieć charakter wspólnotowy.
Secondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Po drugie dyrektywa uznaje szczególny charakter użytkowania roli.
Another is that the directive recognises the special character of agricultural land use.
charakter (też: rodzaj, natura, usposobienie, przyroda)
Traktat lizboński wzmocni demokratyczny charakter Unii Europejskiej.
The Treaty of Lisbon will reinforce the democratic nature of the European Union.
Partnerstwo strategiczne musi mieć znaczny zasięg i stopniowy charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Problem stanowi również fragmentaryczny charakter programów wspierających MŚP.
The fragmented nature of programmes supporting SMEs is also problematic.
charakter (też: brud, żwir, piasek, grys)
Zerwanie z przeszłością i powrót do rządów prawa wymaga jednak odwagi i charakteru, dlatego też składam gratulacje nowemu prezydentowi.
But breaking with the past and reverting to the rule of law take guts and grit, so I congratulate the new President.
charakter (też: natura)
play_circle_outline
make-up {rzecz.} (sb's)
charakter (też: natura)
play_circle_outline
makeup {rzecz.} (sb's)
Ta poważna sytuacja już obecnie negatywnie rzutuje na gospodarkę, systemy świadczeń socjalnych i sam charakter społeczeństwa.
This serious situation is already having a negative effect on the economy, on social security systems, and on the very makeup of society.

trending_flat
"pokojowy"

charakter (też: spokój, natura)

Przykłady użycia - "charakter" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishnadać czemuś bardziej osobisty charakter
Polishnadawać swoisty charakter
PolishFarmakokinetyka rasagiliny ma charakter liniowy w zakresie dawkowania 0, 5- 2 mg.
Rasagiline pharmacokinetics are linear with dose over the range of 0.5-2 mg.
PolishA ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
PolishKomisja Budżetowa uznaje znaczenie omawianych wniosków i ich pilny charakter.
The Budget Committee recognises the importance of these proposals and their urgency.
PolishA kiedy przyjrzymy się tym osadom, zobaczymy że miały one zwarty charakter zabudowy.
And if we look at what those settlements were like, we see they were compact.
PolishPragnę zakończyć, podkreślając istotny charakter promowania dialogu międzykulturowego.
I wish to end by stressing the importance of promoting intercultural dialogue.
PolishNależy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
PolishStężenia wyższe niż 1, 0 ng/ ml, jeśli wystąpiły, miały charakter przemijający.
When observed, blood concentrations exceeding 1.0 ng/ ml were transient.
PolishPrzykro mi, że informacje te mają tak techniczny charakter, ale tylko takimi dysponujemy.
I am sorry that this is very technical, but it is the best information we have.
PolishMoim zdaniem największe wyzwania związane z tą reformą mają potrójny charakter.
In my view, the major challenges of the attempted reform are threefold.
PolishStężenia en wyższe niż 1, 0 ng/ ml, jeśli wystąpiły, miały charakter przemijający.
When observed, blood concentrations exceeding 1.0 ng/ ml were transient.
PolishW obliczu powtarzających się konfliktów Sarajewo zachowało swój wielokulturowy charakter.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
PolishPo drugie, jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma charakter ponadkrajowy.
Secondly, the jurisdiction of the European Court of Human Rights is supranational.
PolishW związku z powyższym pomoc finansowa powinna mieć charakter indywidualny.
Given this, financial assistance should be provided on an individual basis.
PolishSą pewne priorytety i powinny zachować swój charakter, nawet w tak trudnym okresie.
These are priorities, and they should remain as such, including in this difficult period.
Polish291 ugruntowują demokratyczny charakter Unii oraz racjonalizują jej porządek prawny.
The introduction of the novel concept of legislative acts has far-reaching consequences.
PolishTe akty prawne mają, rzecz jasna, charakter techniczny, co komplikuje proces stosowania.
This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
PolishUważam, że porozumienie musi mieć charakter globalny, ambitny i zawierać jasny harmonogram.
I believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.