Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "badania nad"

 

"badania nad" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 105

badania nad

badania nad (czymś)

To by rozwiązało problem, ale nie słyszałem, żeby ktoś prowadził badania nad zmniejszaniem ludzi.

That would solve the problem, but I don't see anybody doing any research on making people smaller.

Badania nad wykrywaniem raka i działaniami zapobiegawczymi mogą być również finansowane w ramach siódmego programu ramowego.

Research on cancer detection and prevention should also be funded under the seventh framework programme.

Nie wiemy wiele na temat tego, co daje mózgowi ludzkiemu, ponieważ budżet przeznaczony na badania nad zabawą nie był przytłaczający.

We don't know a whole lot about what it does for the human brain, because funding has not been exactly heavy for research on play.

Moje własne badania nad komórkami i rozmowami głosowymi pokazują, że 80% rozmów telefonicznych jest tak naprawdę wykonywana do 4 osób.

My own research on cellphones and voice calls shows that 80 percent of the calls are actually made to four people.

Ale teraz, panie komisarzu, na panu spoczywa odpowiedzialność, żeby się nieco cofnąć w przeszłość i przeprowadzić badania nad substytutami.

But, Commissioner, you now have a responsibility to go back and do the research on the alternatives.

badania nad (czymś)

Konieczne są inwestycje w badania nad wydajnym wytwarzaniem energii odnawialnej.

Investments must be made in research into the efficient production of renewable energy.

W Europie badania nad reaktorami wysokotemperaturowymi trwają od kilku lat.

In Europe, research into high-temperature reactors has been going on for some years now.

Zamiast tego powinniśmy zwiększyć nasze inwestycje w technologie ekologiczne i badania nad nimi.

We should instead increase our investment in, and research into, green technology.

Dowiedziałem się niedawno, że 45 różnych grup prowadzi badania nad bakteriami rodzaju Salmonella.

I learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.

Jeżeli chodzi o biopaliwa, to UE musi zainwestować w badania nad ich drugą generacją...

As regards biofuels, the EU needs to invest in research into the second generation of biofuels ...
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"badania nad" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "badania nad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Główne badania nad preparatem Diacomit przeprowadzono u dzieci w wieku powyżej trzech lat.

The main studies of Diacomit were in children over three years of age.

Już od około dekady trwają badania nad tak zwanym kryzysem chłopięcym.

There's been about a decade of research about what people are calling the "boy crisis."

Badania nad multidotykową interakcją są aktywnym polem działania HCI.

So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.

Dalsze wyniki z badania nad mutacją YMDD są zamieszczone w Tabeli 2.

Further results from the trial by YMDD variant status are summarised in Table 2.

W 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.

In 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.

Zleciliśmy badania nad opłacalnością by utwierdzić się w sprawie.

So we commissioned an economic feasibility study to try to make the case.

Badania nad zachorowalnością i śmiertelnością nie zostały jeszcze zakończone.

Studies on morbidity and mortality have not yet been terminated.

Badania nad interakcjami z betametazonem i labetalolem przeprowadzono u zdrowych ochotniczek.

Interaction studies were performed in healthy, female volunteers with betamethasone and labetalol.

Przeprowadzono badania kliniczne nad działaniem leku Corlentor z udziałem prawie 5000 uczestników.

Corlentor has been studied in clinical trials involving nearly 5,000 participants.

Przeprowadzono badania kliniczne nad działaniem leku Procoralan z udziałem prawie 5000 uczestników.

Procoralan has been studied in clinical trials involving nearly 5,000 participants.

Firma kontynuuje badania nad oddziaływaniem preparatu Myozyme na pacjentów z późną postacią choroby.

The company will continue to study the effect of Myozyme in late-onset patients.

Cieszę się, że zajmuję się pszczołami, bo nie ma pieniędzy na badania nad nietoperzami.

And I'm glad I'm a bee man and not a bat man, because there's no money to research the bat problems.

W sprawozdaniu apeluje się także o badania nad nasionami i ich rolą w ograniczaniu występowania chorób.

The report also calls for research studies on seeds and their contribution to disease control.

Bardzo duże znaczenie mają współpraca oraz zapewnienie środków na badania nad rakiem oraz profilaktykę.

More cooperation and resources for the study of cancer and preventive treatment are very important.

Badania nad rzuceniem palenia nie wykazały spójnych wyników, a skuteczność działania w tym

The studies in smoking cessation did not show consistent results, and the effect of ZIMULTI in this area

Badania nad interakcjami dotyczyły rysperydonu podawanego doustnie.

Interaction studies were performed with oral RISPERDAL.

Badania nad interakcjami przeprowadzono wyłącznie z udziałem dorosłych.

Interaction studies have only been performed in adults.

Chciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi.

I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.

W pediatrii, badania nad profilaktyką przeciwdrgawkową prowadzono przy użyciu benzodiazepin lub fenytoiny.

In paediatric patients, data with Busilvex were obtained using benzodiazepines or phenytoin.

Dlatego też, poświęciłam trochę czasu na badania nad Colą.

So that's why I took a bit of time to study Coke.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

bączkować · bacznie · baczność · baczny · baczyć · badać · badacz · badacze · badający · badania · badania-nad · badanie · badany · badawczo · badawczo-rozwojowy · badawczy · badminton · badyl · badylarstwo · badylarz · badziewie

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.