Search for the most beautiful word
sable
scorers

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "błędy"

 

"błędy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 58

błędy {rzeczownik}

błędy {niemęskoos.}

errors {l.mn.}

Błędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.

Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.

„Wniosek końcowy: gdy pojawią się błędy większe i doskonalsze, dopadniemy je.”

"Parting thought: when there's bigger and better errors, we'll have them."

DNA gromadzi informacje poprzez przypadkowe błędy, część z nich po prostu się sprawdza.

DNA accumulates information through random errors, some of which just happen to work.

Podatnik nie musi zawsze płacić za błędy spekulacyjne popełniane przez banki.

The taxpayer does not necessarily have to pay for the speculation errors made by banks.

(DE) Pani Przewodnicząca! Błędy popełnia się wskutek nieuwagi lub niewiedzy.

(DE) Madam President, errors are made through carelessness or ignorance.

błędy {niemęskoos.}

mistakes {l.mn.}

Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.

But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.

Mogliście popełnić te same błędy, co poprzednia prezydencja belgijska w 2001 roku.

You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.

Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.

And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.

Jeżeli popełniliśmy błędy, nie chcemy stawać na przeszkodzie realizacji programów.

If we have made mistakes, we do not want to prevent the programmes from being implemented.

Niezbędne jest jednak przeprowadzenie przeglądu i wskazanie na błędy z przeszłości.

However, it is vital to review and point out the mistakes of the past.

błędy {niemęskoos.} (też: wady, skazy, usterki)

flaws {l.mn.}

w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors.

błąd {rzeczownik}

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, gafa, nieścisłość)

error {rzecz.}

Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.

A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.

Podczas samopowielania, do jednego na miliard szczebli wkrada się błąd.

As it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.

Wypadki drogowe spowodowane są zarówno przez błąd człowieka, jak i przez zły stan pojazdu.

Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.

Dzisiaj możemy jednak naprawić ten błąd, przyjmując proponowaną decyzję.

The fact is that, through our decision today, we can undo this error.

Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.

On the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)

mistake {rzecz.}

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?

Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.

I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.

Skoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.

As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.

Jedyny błąd leży w tym, że nie jestem w stanie zrozumieć co dokładnie zrobił ktoś inny.

The only mistake lies in that I'm not able to perceive what it is that someone else did.

błąd {m.} (też: pomyłka, zboczenie, aberracja, odchylenie)

aberration {rzecz.}

Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.

VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.

błąd {m.} (też: gafa, nietakt)

gaffe {rzecz.}

błąd {m.} (też: pomyłka, uchybienie, potknięcie, odstępstwo)

lapse {rzecz.}

Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.

I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.

błąd {m.} (też: odcinek, halka, potknięcie, lapsus)

slip {rzecz.}

Oczywiście popełniłem błąd, przejęzyczyłem się.

I made a mistake, a slip of the tongue of course.

błąd {m.} (też: porażka, niepowodzenie, wpadka, wtopa)

fail {rzecz.}

Musimy pamiętać, że jeśli nie zrozumiemy, gdzie popełniliśmy błąd w Barcelonie, nie będziemy w stanie ponownie nadać dynamiki stosunkom z naszymi południowymi partnerami.

We must bear in mind that, if we fail to understand what has gone wrong in Barcelona, we will be unable to introduce a new dynamic into the relationship with our southern partners.

Gdyby tylko Rada Europejska zdobyła się na nieco samokrytyki w odniesieniu do swoich przeszłych błędów.

If only the European Council were capable of a bit of self-criticism over its past failings.

Jest to przykład wytykania innym drobnych błędów, nie bacząc na własne, większe przewinienia.

This is a case of 'looking at the speck in someone else's eye and failing to see the plank in our own eye'.

Od początku chodziło o mozolne usuwanie błędów.

And you should know that basically 99, probably 99 percent plus of our experiments failed.

Nie tylko rynek zawiódł: wydaje się, że w dominującej polityce nie wykorzystuje się wniosków z popełnionych błędów.

It is not only the market that has failed: the prevailing policy seems unable to learn from its mistakes.

błąd {m.} [komp.] (też: defekt)

bug {rzecz.} [komp.]

Kiedy zachorujecie, jest to błąd w Waszym genomie.

When you get sick, it is a bug in your genome.

Błąd tysiąclecia - straszliwa katastrofa.

The millennium bug, terrible disaster.

W 1999 roku wszyscy wierzyli, że błąd milenijny spowoduje globalną katastrofę, wyłączając systemy komputerowe na całym świecie.

In 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.

Dane te są wykorzystywane do usprawniania klienta Origin, lokalizowania błędów w aplikacji oraz zwiększenia wygody korzystania z naszego oprogramowania.

This data is used to improve the performance of the Origin client, identify software bugs, and enhance your overall customer experience.

Google nie gwarantuje, że Zawartość galerii wykorzystywana w określonych celach będzie działać ani że jest ona wolna od wirusów, błędów i innych usterek.

Google does not promise that the Gallery Content will work for your purposes, or that it is free from viruses, bugs, or other defects.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "błąd":

 

Podobne tłumaczenia

"błędy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "błędy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.

Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.

Oczywiście opinie naukowe, na których się opieramy, mogą zawierać błędy.

Of course the scientific advice that we are using can very often be flawed.

W wielu krajach europejskich błędy lekarskie są nadal często spotykane.

Malpractice still represents a reality in many European Union countries.

Jeśli chodzi o iluzję poznawczą, o wiele trudniej jest pokazać ludziom ich błędy.

So I want to show you some cognitive illusions, or decision-making illusions, in the same way.

Sukces tkwi w samym działaniu, zaś błędy są celebrowane i analizowane.

Success is in the doing, and failures are celebrated and analyzed.

Niektóre błędy w konfiguracji hostingu mogą powodować nieoczekiwany wybór URL-a z innej domeny.

Some hosting misconfigurations may cause unexpected cross-domain URL selection.

W trakcie procesów integracyjnych z pewnością popełniono błędy.

There have definitely been failures in the integration processes.

Jadą tam nastawieni krytycznie, aby wykryć błędy w postępowaniu. Panie Komisarzu!

They go there with a critical eye to find what is not right.

Ponieważ rzeźba jest tak mała, nie można sobie pozwolić na błędy.

Because it's such a small sculpture, nothing can go wrong.

Udało jej się zmieścić trzy błędy zaledwie w dziewięciu słowach.

It managed to get three facts wrong in only eight words.

Zmieńmy ten obraz razem i zacznijmy poprawiać błędy.

Let's change the narrative together and let's start righting writing wrongs.

Błędy zdarzają się częściej niż przypuszczamy.

The failure rates happen to be much higher than might be expected.

Komisja stwierdziła i zgłosiła poważne błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do nacjonalizacji banku w 2008 roku.

It discovered and reported serious failures of supervision, which resulted in the nationalisation of a bank in 2008.

Być może podczas indeksowania witryny przez Google występują błędy lub pojawił się problem dotyczący jej zawartości.

Maybe Google is having problems crawling your site, or maybe there’s a problem with your content.

MŚP są siłą napędową naszej gospodarki - nie powinny być karane za cudze błędy w zarządzaniu sektorem finansowym.

SMEs are the driving force of our economies - they should not be punished for mismanagement in the financial sector.

Widzę, że potencjalnie zawiera on poważne błędy.

I see this as potentially seriously flawed.

Można też popełnić błędy w projektowaniu.

Or, you take this particular un-retouched photograph.

Proszę wszystkich językoznawców, żeby wybaczyli mi błędy gramatyczne, ponieważ nie powracałam do tego tekstu od 10 lat.

And those linguists, please pardon the grammar, because I've not looked at it in the last 10 years.

Jest takie tybetańskie powiedzenie: "Jeżeli jesteś naprawdę bliskim przyjacielem, wskaż wyraźnie przyjacielowi jego błędy”.

There is a Tibetan saying: 'If you are a true close friend, then make clear the faults of your friend'.

Powinniśmy przestać popełniać błędy.

We should stop doing the wrong thing.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.