Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "błędy"

 

"błędy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 57

błędy {rzeczownik}

błędy {niemęskoos.}

errors {l.mn.}

Należało skonkretyzować te błędy; tymczasem nie naprawia się ich nawet teraz.

The errors should be specified and they are not being corrected now either.

Błędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.

Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.

„Wniosek końcowy: gdy pojawią się błędy większe i doskonalsze, dopadniemy je.”

"Parting thought: when there's bigger and better errors, we'll have them."

DNA gromadzi informacje poprzez przypadkowe błędy, część z nich po prostu się sprawdza.

DNA accumulates information through random errors, some of which just happen to work.

Podatnik nie musi zawsze płacić za błędy spekulacyjne popełniane przez banki.

The taxpayer does not necessarily have to pay for the speculation errors made by banks.

błędy {niemęskoos.}

mistakes {l.mn.}

Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.

But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.

Wiele osób powie, że dobrze to zrobi Grecji, że powinna zapłacić za swoje błędy.

Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.

Mogliście popełnić te same błędy, co poprzednia prezydencja belgijska w 2001 roku.

You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.

Uważam jednak, że temu krajowi należy się też zadośćuczynienie za nasze błędy.

I believe, however, that we must also make up for the mistakes we committed there.

To są błędy. ~~~ Chociaż uważam, że błędy to nie jest dobre słowo dla designu.

These are the mistakes, although I don't think mistakes is the right word in design.

błędy {niemęskoos.} (też: wady, skazy, usterki)

flaws {l.mn.}

w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors.

błąd {rzeczownik}

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, nieścisłość)

error {rzecz.}

Jednakże zwłaszcza w poprawce nr 125 pojawił się poważny błąd w tłumaczeniu.

However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.

(DE) Panie Pośle van Dalen! Moim zdaniem popełnia Pan poważny błąd polityczny.

(DE) Mr van Dalen, I believe that you are making a serious political error.

Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.

A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.

Uważam takie myślenie za podstawowy błąd bez względu na to, z której strony pochodzi.

I consider this a fundamental error regardless of which side believes it.

Podczas samopowielania, do jednego na miliard szczebli wkrada się błąd.

As it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)

mistake {rzecz.}

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?

Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.

I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.

W 1957 roku, pięciu misjonarzy próbowało nawiązać kontakt i popełnili duży błąd.

In 1957, five missionaries attempted contact and made a critical mistake.

Skoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.

As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.

błąd {m.} (też: pomyłka, zboczenie, aberracja, odchylenie)

aberration {rzecz.}

Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.

VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.

błąd {m.} (też: gafa, nietakt)

gaffe {rzecz.}

błąd {m.} (też: pomyłka, uchybienie, potknięcie, odstępstwo)

lapse {rzecz.}

Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.

I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "błąd":

 

Podobne tłumaczenia

"błędy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "błędy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.

Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.

Oczywiście opinie naukowe, na których się opieramy, mogą zawierać błędy.

Of course the scientific advice that we are using can very often be flawed.

W wielu krajach europejskich błędy lekarskie są nadal często spotykane.

Malpractice still represents a reality in many European Union countries.

Błędy rządu na skutek stosowania złej polityki będą w przyszłości trudne do naprawienia.

What a government fails to do today with a bad policy will be difficult to rectify later.

Jeśli chodzi o iluzję poznawczą, o wiele trudniej jest pokazać ludziom ich błędy.

So I want to show you some cognitive illusions, or decision-making illusions, in the same way.

Sukces tkwi w samym działaniu, zaś błędy są celebrowane i analizowane.

Success is in the doing, and failures are celebrated and analyzed.

Niektóre błędy w konfiguracji hostingu mogą powodować nieoczekiwany wybór URL-a z innej domeny.

Some hosting misconfigurations may cause unexpected cross-domain URL selection.

W trakcie procesów integracyjnych z pewnością popełniono błędy.

There have definitely been failures in the integration processes.

Jadą tam nastawieni krytycznie, aby wykryć błędy w postępowaniu. Panie Komisarzu!

They go there with a critical eye to find what is not right.

Możesz poprawić błędy pojawiające się w wynikach wyszukiwania.

What else does Google offer for local businesses like mine?

Ponieważ rzeźba jest tak mała, nie można sobie pozwolić na błędy.

Because it's such a small sculpture, nothing can go wrong.

Udało jej się zmieścić trzy błędy zaledwie w dziewięciu słowach.

It managed to get three facts wrong in only eight words.

Zmieńmy ten obraz razem i zacznijmy poprawiać błędy.

Let's change the narrative together and let's start righting writing wrongs.

Błędy zdarzają się częściej niż przypuszczamy.

The failure rates happen to be much higher than might be expected.

Komisja stwierdziła i zgłosiła poważne błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do nacjonalizacji banku w 2008 roku.

It discovered and reported serious failures of supervision, which resulted in the nationalisation of a bank in 2008.

Być może podczas indeksowania witryny przez Google występują błędy lub pojawił się problem dotyczący jej zawartości.

Maybe Google is having problems crawling your site, or maybe there’s a problem with your content.

MŚP są siłą napędową naszej gospodarki - nie powinny być karane za cudze błędy w zarządzaniu sektorem finansowym.

SMEs are the driving force of our economies - they should not be punished for mismanagement in the financial sector.

Widzę, że potencjalnie zawiera on poważne błędy.

I see this as potentially seriously flawed.

Można też popełnić błędy w projektowaniu.

Or, you take this particular un-retouched photograph.

Proszę wszystkich językoznawców, żeby wybaczyli mi błędy gramatyczne, ponieważ nie powracałam do tego tekstu od 10 lat.

And those linguists, please pardon the grammar, because I've not looked at it in the last 10 years.
 

Wyniki z forum

"błędy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.