Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "błąd"

 

"błąd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 364

błąd {rzeczownik}

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka)

error {rzecz.}

Jeśli Błąd 4 nadal występuje, opisz szczegóły problemu na naszym forum pomocy.

If you're still experiencing Error 4, please post the details in our help forum.

Jednakże zwłaszcza w poprawce nr 125 pojawił się poważny błąd w tłumaczeniu.

However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.

(DE) Panie Pośle van Dalen! Moim zdaniem popełnia Pan poważny błąd polityczny.

(DE) Mr van Dalen, I believe that you are making a serious political error.

Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.

A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.

Stąd moje pytanie do kolegów i koleżanek z Hiszpanii: czy naprawiono już ten błąd?

I am therefore asking my fellow Members from Spain: has this error been put right yet?

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)

mistake {rzecz.}

Ja powiedziałbym, że to błąd tylko dlatego, że my na tą nutę nie zareagowaliśmy.

The only way that I would say it was a mistake is in that we didn't react to it.

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?

Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.

I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.

W 1957 roku, pięciu misjonarzy próbowało nawiązać kontakt i popełnili duży błąd.

In 1957, five missionaries attempted contact and made a critical mistake.

błąd {m.} (też: pomyłka, zboczenie, aberracja, odchylenie)

aberration {rzecz.}

błąd {m.} (też: gafa, nietakt)

gaffe {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "błąd":

 

Podobne tłumaczenia

"błąd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "błąd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To tutaj, to błąd w moim genomie, z którym borykałem się przez bardzo długi czas.

This here is a bug in my genome that I have struggled with for a long, long time.

Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.

We should not mislead European citizens in the European internal transport market.

Ponadto rekonstruowane mięso może wprowadzać w błąd konsumentów kupujących mięso.

In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.

Chciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.

I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.

Od tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.

From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.

Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.

Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.

Podobnie strona z informacją o błędzie 404 nie oznacza, że serwer zwrócił błąd 404.

Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.

Jeśli podczas przesyłania pliku pojawił się błąd, sprawdź, czy plik: ~~~

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Jego błąd polega na idealizacji przeszłości, o której już zapomnieliśmy.

And the fallacy comes from idealizing a past that we have forgotten about.

Można zatem śmiało powiedzieć, że popełniono błąd przewidując co się stanie.

For this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.

na piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.

These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.

Odpowiedzieliście na pytanie: Jak to jest zdać sobie sprawę z tego, że popełniliśmy błąd?

You guys are answering the question: How does it feel to realize you're wrong?

W rzeczywistości, w celu zrozumienia tego co się dzieje dziś, to błąd.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Być może Hiszpania popełniła błąd pozostawiając Gibraltarowi uratowanie statku?

Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?

Było raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.

Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.

To błąd. ~~~ Tak to zostało przedstawione i nikt się nie sprzeciwił.

Nonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.

Oznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.

This means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.

Stwierdzenie przez Trybunał, że kluby golfowe otrzymują płatności jednolite wprowadza w błąd.

For the court to say that golf clubs are getting the single farm payment is erroneous.

Przepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.

However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.

Ścieszką żywota idzie, kto przyjmuje karność; ale kto gardzi strofowaniem, w błąd się zawodzi.

He is in the way of life that heedeth correction; But he that forsaketh reproof erreth.
 

Wyniki z forum

"błąd" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.