Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "błąd"

 

"błąd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 439

błąd {rzeczownik}

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, gafa, nieścisłość)

error {rzecz.}

Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.

A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.

Podczas samopowielania, do jednego na miliard szczebli wkrada się błąd.

As it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.

Wypadki drogowe spowodowane są zarówno przez błąd człowieka, jak i przez zły stan pojazdu.

Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.

Dzisiaj możemy jednak naprawić ten błąd, przyjmując proponowaną decyzję.

The fact is that, through our decision today, we can undo this error.

Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.

On the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)

mistake {rzecz.}

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?

Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.

I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.

Skoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.

As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.

Jedyny błąd leży w tym, że nie jestem w stanie zrozumieć co dokładnie zrobił ktoś inny.

The only mistake lies in that I'm not able to perceive what it is that someone else did.

błąd {m.} (też: pomyłka, zboczenie, aberracja, odchylenie)

aberration {rzecz.}

Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.

VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.

błąd {m.} (też: gafa, nietakt)

gaffe {rzecz.}

błąd {m.} (też: pomyłka, uchybienie, potknięcie, odstępstwo)

lapse {rzecz.}

Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.

I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.

błąd {m.} (też: odcinek, halka, potknięcie, lapsus)

slip {rzecz.}

Oczywiście popełniłem błąd, przejęzyczyłem się.

I made a mistake, a slip of the tongue of course.

błąd {m.} (też: porażka, niepowodzenie, wpadka, wtopa)

fail {rzecz.}

Musimy pamiętać, że jeśli nie zrozumiemy, gdzie popełniliśmy błąd w Barcelonie, nie będziemy w stanie ponownie nadać dynamiki stosunkom z naszymi południowymi partnerami.

We must bear in mind that, if we fail to understand what has gone wrong in Barcelona, we will be unable to introduce a new dynamic into the relationship with our southern partners.

Gdyby tylko Rada Europejska zdobyła się na nieco samokrytyki w odniesieniu do swoich przeszłych błędów.

If only the European Council were capable of a bit of self-criticism over its past failings.

Jest to przykład wytykania innym drobnych błędów, nie bacząc na własne, większe przewinienia.

This is a case of 'looking at the speck in someone else's eye and failing to see the plank in our own eye'.

Od początku chodziło o mozolne usuwanie błędów.

And you should know that basically 99, probably 99 percent plus of our experiments failed.

Nie tylko rynek zawiódł: wydaje się, że w dominującej polityce nie wykorzystuje się wniosków z popełnionych błędów.

It is not only the market that has failed: the prevailing policy seems unable to learn from its mistakes.

błąd {m.} [komp.] (też: defekt)

bug {rzecz.} [komp.]

Kiedy zachorujecie, jest to błąd w Waszym genomie.

When you get sick, it is a bug in your genome.

Błąd tysiąclecia - straszliwa katastrofa.

The millennium bug, terrible disaster.

W 1999 roku wszyscy wierzyli, że błąd milenijny spowoduje globalną katastrofę, wyłączając systemy komputerowe na całym świecie.

In 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.

Dane te są wykorzystywane do usprawniania klienta Origin, lokalizowania błędów w aplikacji oraz zwiększenia wygody korzystania z naszego oprogramowania.

This data is used to improve the performance of the Origin client, identify software bugs, and enhance your overall customer experience.

Google nie gwarantuje, że Zawartość galerii wykorzystywana w określonych celach będzie działać ani że jest ona wolna od wirusów, błędów i innych usterek.

Google does not promise that the Gallery Content will work for your purposes, or that it is free from viruses, bugs, or other defects.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "błąd":

 

Podobne tłumaczenia

"błąd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "błąd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.

We should not mislead European citizens in the European internal transport market.

Od tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.

From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.

Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.

Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.

Chciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.

I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.

Podobnie strona z informacją o błędzie 404 nie oznacza, że serwer zwrócił błąd 404.

Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.

Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.

I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.

Ograniczenie roli takiej instytucji jak Parlament Europejski jest błędem.

Restricting the role of an institution like the European Parliament is wrong.

Jego błąd polega na idealizacji przeszłości, o której już zapomnieliśmy.

And the fallacy comes from idealizing a past that we have forgotten about.

na piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.

These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.

Być może Hiszpania popełniła błąd pozostawiając Gibraltarowi uratowanie statku?

Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?

W rzeczywistości, w celu zrozumienia tego co się dzieje dziś, to błąd.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Było raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.

Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.

Chciałbym wyprowadzić z błędu mojego kolegę posła, autora znakomitego sprawozdania.

I would like to correct my colleague, who has prepared an excellent report, on this point.

Parlament Europejski, w Europie 2008 r., nie może powtarzać błędów przeszłości.

We, the European Parliament, in the Europe of 2008, are not allowed to repeat this history.

w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! To sprawozdanie to cały katalog błędów.

on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, this report is a long catalogue of failure.

To błąd. ~~~ Tak to zostało przedstawione i nikt się nie sprzeciwił.

Nonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.

Oznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.

This means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.

Sądzę jednak, że w obydwu przypadkach zrywanie rozmów byłoby błędem.

In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.

Przepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.

However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.

Próby porozumienia w sprawie uregulowania dobrowolnego okazały się żałosnym błędem.

Attempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.