polsko-angielskie tłumaczenie słowa "błąd"

PL błąd polskie tłumaczenie

błąd {m.}

PL błąd
play_circle_outline
{męski}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

błąd (też: pomyłka, gafa, omyłka, nieścisłość)
Niestety prezydencja belgijska popełniła błąd podczas negocjacji.
Unfortunately, the Belgian Presidency made an error during the negotiations.
Jest to błąd w naszym systemie, błąd, który został naświetlony w przedmiotowym sprawozdaniu.
That is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.
A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.
błąd (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)
Jeśli sądzisz, że wystąpił błąd, spróbuj się skontaktować z właścicielem formularza”.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake."
Z punktu widzenia talibów to był wcześniej ich największy błąd.
From the Taliban's point of view, that was their number one mistake last time.
Naszym zdaniem, wniosek Rady to wielki błąd polityczny i prawny.
In our view, the Council's proposal is a huge political and legal mistake.
błąd (też: zboczenie, aberracja, dewiacja, pomyłka)
błąd (też: gafa, nietakt)
błąd (też: odcinek, halka, potknięcie, lapsus)
Oczywiście popełniłem błąd, przejęzyczyłem się.
I made a mistake, a slip of the tongue of course.
błąd (też: wygaśnięcie, pomyłka, uchybienie, potknięcie)
Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
błąd (też: porażka, niepowodzenie, wpadka, wtopa)
Musimy pamiętać, że jeśli nie zrozumiemy, gdzie popełniliśmy błąd w Barcelonie, nie będziemy w stanie ponownie nadać dynamiki stosunkom z naszymi południowymi partnerami.
We must bear in mind that, if we fail to understand what has gone wrong in Barcelona, we will be unable to introduce a new dynamic into the relationship with our southern partners.

2. IT

błąd (też: defekt)
play_circle_outline
bug {rzecz.} [komp.]
Błąd tysiąclecia - straszliwa katastrofa.
Kiedy zachorujecie, jest to błąd w Waszym genomie.
When you get sick, it is a bug in your genome.
W 1999 roku wszyscy wierzyli, że błąd milenijny spowoduje globalną katastrofę, wyłączając systemy komputerowe na całym świecie.
In 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.

Przykłady użycia - "błąd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishogólny błąd zabezpieczeń
Polishogólny błąd zabezpieczenia
PolishNa wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
We should not mislead European citizens in the European internal transport market.
PolishNależy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
PolishOd tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
PolishChciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.
I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.
PolishPodobnie strona z informacją o błędzie 404 nie oznacza, że serwer zwrócił błąd 404.
Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.
Polishna piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.
These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.
PolishW rzeczywistości, w celu zrozumienia tego co się dzieje dziś, to błąd.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
PolishByć może Hiszpania popełniła błąd pozostawiając Gibraltarowi uratowanie statku?
Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?
PolishJego błąd polega na idealizacji przeszłości, o której już zapomnieliśmy.
And the fallacy comes from idealizing a past that we have forgotten about.
PolishTo błąd. ~~~ Tak to zostało przedstawione i nikt się nie sprzeciwił.
Nonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.
PolishByło raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.
Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.
PolishJest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.
This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
PolishNie wierzę, ale mogę się mylić, że błąd leży w projekcie systemu.
I do not believe, but I may be proved wrong, that there is a design problem.
PolishPonadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.
Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
PolishTo obrzydliwe oszczerstwo, które ma na celu dezorientację i wprowadzenie w błąd.
This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
PolishOznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.
This means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.
PolishPrzepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.
However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.
PolishNie możemy dopuścić, aby w przypadku przedmiotowej żywności konsumenci byli wprowadzani w błąd.
We must not allow the foods in question to be open to misleading consumers.