Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "a co za tym idzie"

 

"a co za tym idzie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 72

a co za tym idzie

  a co za tym idzie (też: zatem, a zatem)

by extension {spójn.}

Mam tu na myśli wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie, bieżące szkolenia dla tych osób.

I am referring here to qualified staff and, by extension, ongoing training courses for them.

Zagłosowałem przeciwko przedstawionej w sprawozdaniu poprawce 39, a co za tym idzie za poprawką 62.

I voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.

Potrzebujemy silnych środków, prostego, przejrzystego prawa, a co za tym idzie, mniejszej biurokracji.

We need strong measures, simple, transparent laws and, by extension, less bureaucracy.

Uważam, że dwa niezwykle ważne czynniki mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie Sahelu, a co za tym idzie także obywateli europejskich.

I believe that there are two extremely useful factors to help ensure the security of the Sahel and, by extension, European citizens.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"a co za tym idzie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "a co za tym idzie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Gwinea ma ważne rezerwy rud, a co za tym idzie, wielkie możliwości rozwoju.

Guinea has important reserves of ore and, consequently, great opportunities for development.

Należy tworzyć nowe technologie komunikacyjne, a co za tym idzie nowe miejsca pracy.

New communication technologies and hence new jobs must be created.

Spójność jest jednak także praktyczna, a co za tym idzie niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia.

However, cohesion is also sensible from an economic point of view and necessary.

Wiąże się to z produkcją, a co za tym idzie z rynkami pracy.

Food has to be produced, and so it is also important for labour markets.

Treść sprawozdania, a co za tym idzie intencje sprawozdawczyni, wydają się jasne i przejrzyste.

The text of the report, as well as the intentions of the rapporteur, seem to be clear and transparent.

Stopniowo kości stają się cienkie i kruche, a co za tym idzie – bardziej narażone na pęknięcia (złamania).

Gradually, the bones become thin and fragile, and more likely to break (fracture).

Sankcje będą skuteczne jedynie wtedy, gdy pomogą zmienić stosunki, a co za tym idzie - rozwiązać konflikty.

Sanctions will only be effective when they help to change relationships and consequently resolve conflicts.

W związku z tym potrzeba nam pewności prawnej, a co za tym idzie, przedłużenia monopolu na dłuższy czas.

In this context, we need legal certainty and, therefore, an extension of the monopoly over a longer period.

Unia Europejska mogłaby stawać w obronie interesów europejskich, a co za tym idzie interesów państw członkowskich.

The European Union could stand up for European interests and, consequently, the interests of Member States.

Przyjmuję go z zadowoleniem, a co za tym idzie, popieram.

I welcome it and therefore endorse it.

Jednak uznawanie spalania za metodę odzyskiwania a co za tym idzie dochodowego przemysłu jest rzeczywiście bardzo wątpliwe.

However, deeming coincineration a method of recovery and therefore a lucrative industry is very dubious indeed.

A co za tym idzie wszelkie zatrzymanie wsparcia finansowego przerwie uruchomiony przez Rumunię program antykryzysowy.

Consequently, any discontinuation of this financial support will disrupt the anti-crisis programme which Romania has launched.

Brak utożsamiania się z celami regionu zawsze prowadzi do kontestacji i blokowania działań, a co za tym idzie do wielu opóźnień.

Failure to identify with regional objectives always generates controversy and holds up action, causing numerous delays.

Dzięki temu nastąpi wyraźne wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, a co za tym idzie statusu prawnego obywateli.

This will bring about a tangible strengthening of the Ombudsman's position and therefore also of the legal status of the citizens.

Zbytnia liberalizacja tego rynku może doprowadzić do zapaści, a co za tym idzie do utraty tego źródła żywności w Europie.

Excessive liberalisation of this market may lead to its collapse, and as a consequence to the loss of this source of food in Europe.

Popieram koncepcję formalnego zniesienia wiz dla obywateli Tajwanu, a co za tym idzie, przeniesienia tego kraju do wykazu pozytywnego.

I support the awarding of a visa waiver for travel by nationals of Taiwan, and therefore the country's transfer to the positive list.

Wbudowanie 5 ’ - trifosforanu telbiwudyny w DNA wirusa powoduje zakończenie łańcucha DNA, a co za tym idzie zahamowanie replikacji HBV.

Incorporation of telbivudine-5'-triphosphate into viral DNA causes DNA chain termination, resulting in inhibition of HBV replication.

Bez bezpieczeństwa, bez stabilizacji tam na miejscu, nie jest możliwy pokój, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i społeczny.

Without security, without stability on the ground, there can be no peace and there can certainly be no economic and social development.

Pomoże nam to w lepszym określeniu potrzeb, a co za tym idzie - w zapobieganiu przemocy, w zapewnieniu ofiarom wsparcia i zaleczenia ran.

This will help us to better target needs and hence prevent cases of violence, help the victims and heal the wounds.

Szczególna wrażliwość niektórych kobiet powoduje, że są one narażone na ryzyko ubóstwa, wykluczenie społeczne, a co za tym idzie - izolację.

The vulnerability of individual women leaves them exposed to the risk of poverty, social exclusion and therefore isolation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

 ·  · 10_7=3 · 2,4-dinitrofenol · 2015rok · 24-godzinny · 2D · 7.30 · @ · a · a-co-za-tym-idzie · A-dur · a-moll · Aaron · aaronowa · aaronowe · aaronowy · abak · abaka · abakus · abakusy

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.