Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "żeby"

Czy chodziło Ci o zęby, ząb?
 

"żeby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 3314

żeby {spójnik}

żeby {spójn.} (też: aż, aby, tak że, by)

so that {spójn.}

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Nie wolno pluć, robić niczego złego, żeby zbierana woda była czysta.

Don't spit, don't do anything wrong, so that the clean water can be collected.

Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.

I am telling you this so that you will know that we made the right decision.

Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.

But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.

Ale potrzebna jest nam także reforma systemu, żeby mógł on skutecznie spełniać swoją funkcję.

However we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.

żeby {spójn.} (też: aby, dla, ażeby, w celu)

in order to {spójn.}

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Żeby do tego doprowadzić, musimy umieć wykorzystać te możliwości również w praktyce.

In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.

Żeby to zrobić, klient musiał zdecydować się na ten pouczający eksperyment.

In order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.

Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.

And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.

Powiedział, że musimy więcej eksportować, a żeby eksportować więcej, potrzebujemy jakości.

He said we need to export more, and in order to export more, we need quality.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "żeby":

 

Podobne tłumaczenia

"żeby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.

This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.

Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.

To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.

Ośmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.

Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.

Chcemy, żeby udostępniane informacje finansowe były bardziej precyzyjne i rzetelne.

We want the financial details made available to be more precise and meaningful.

Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.

And the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.

Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.

Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Trzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.

We also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.

Z drugiej strony dobrze wiemy, że potrzebuje energii jądrowej, żeby zbudować bombę.

On the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.

(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.

(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."

Nie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.

They don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.

And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.

Naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.

Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.

A ja ich potwornie zawiodłam, bo pozwoliłam, żeby to trwało w nieskończoność.

And I failed them dramatically, because I allowed it to go on and on and on.
 

Wyniki z forum

"żeby" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

zebrani · zebrania · zebranie · żebranina · zebrany · żebro · żebrowy · żebrzący · zebrzak · zebu · żeby · zecer · zecernia · zechcieć · zechciej · żęcie · zedrzeć · zefir · Zegar · zegarek · zegarmistrz

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.