Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "żeby"

Czy chodziło Ci o zęby, ząb?
 

"żeby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 3383

żeby {spójnik}

żeby {spójn.} (też: aż, aby, by, dzięki czemu)

so that {spójn.}

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Nie wolno pluć, robić niczego złego, żeby zbierana woda była czysta.

Don't spit, don't do anything wrong, so that the clean water can be collected.

Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.

I am telling you this so that you will know that we made the right decision.

Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.

But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.

Ale potrzebna jest nam także reforma systemu, żeby mógł on skutecznie spełniać swoją funkcję.

However we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.

żeby {spójn.} (też: aby, dla, ażeby, w celu)

in order to {spójn.}

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Żeby do tego doprowadzić, musimy umieć wykorzystać te możliwości również w praktyce.

In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.

Żeby to zrobić, klient musiał zdecydować się na ten pouczający eksperyment.

In order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.

Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.

And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "żeby":

 

Podobne tłumaczenia

"żeby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.

This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.

Jest ważne, żeby opieka i leczenie mogły być również dostępne w innym państwie.

It is important that care and treatment can also be available in another country.

Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.

To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.

W jakim kierunku chcemy, żeby zdążała Europa w erze Internetu i mediów cyfrowych?

With the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.

Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły, ale w zasadzie, to też działa.

We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.

Ośmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.

Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.

Lekko pociągnąć tłok, żeby sprawdzić, czy nie przebito naczynia krwionośnego.

Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.

Musimy poprawić niezbędne umiejętności, potrzebujemy też odwagi, żeby ich użyć.

We need to improve the necessary skills, and we need the courage to use them.

Chcemy, żeby udostępniane informacje finansowe były bardziej precyzyjne i rzetelne.

We want the financial details made available to be more precise and meaningful.

Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.

And the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.

Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Nie zgadzam się, żeby ktoś brał na siebie odpowiedzialność za dzieci sąsiada.

I do not accept that somebody takes responsibility for his neighbour's children.

Trzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.

We also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

zebrani · zebrania · zebranie · żebranina · zebrany · żebro · żebrowy · żebrzący · zebrzak · zebu · żeby · zecer · zecernia · zechcieć · zechciej · żęcie · zedrzeć · zefir · Zegar · zegarek · zegarmistrz

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.