Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "żeby"

Czy chodziło Ci o zęby, ząb?
 

"żeby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 3441

żeby {spójnik}

żeby {spójn.} (też: aż, aby, by)

so that {spójn.}

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Chodzi o to, żeby informacja o istnieniu SOLVIT dotarła do zainteresowanych.

This is so that information about the existence of SOLVIT will reach interested parties.

Nie wolno pluć, robić niczego złego, żeby zbierana woda była czysta.

Don't spit, don't do anything wrong, so that the clean water can be collected.

Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.

I am telling you this so that you will know that we made the right decision.

Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.

But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.

żeby {spójn.} (też: aby, dla, ażeby, w celu)

in order to {spójn.}

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Żeby do tego doprowadzić, musimy umieć wykorzystać te możliwości również w praktyce.

In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.

Żeby to zrobić, klient musiał zdecydować się na ten pouczający eksperyment.

In order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.

Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.

And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.

to {przyimek}

do {przyim.}

to {przyim.} (też: at, from, of, till)

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.

Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

za {przyim.}

to {przyim.} (też: behind, after, for, pro)

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Oczywiście głosowałam za przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen.

I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.

Chciałabym podziękować Panu Posłowi Leinenowi za sprawozdanie, które przedstawił.

I would like to thank the rapporteur, Mr Leinen, for the report he has submitted.

ku {przyim.}

to {przyim.} (też: at, toward, towards, unto)

Reformy powinny być skierowane ku przyszłości i ułatwiać życie zwykłym ludziom.

Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.

Jednak, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że dyktatury tak łatwo nie upadają.

However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.

Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, że wzrosty cen mają się ku końcowi.

There are no signs for the time being that the price increase will come to an end.

Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.

We will make the road from violent activities into politics harder to travel.

Jedną trzecią spraw załatwiono polubownie ku zadowoleniu składających skargi.

One third of cases were settled amicably to the satisfaction of the complainant.

to {spójnik}

aby {spójn.}

to {spójn.} (też: in order to, for, that, so that)

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Chcemy, aby przywiązywano wagę do szkolenia kadr zajmujących kluczowe stanowiska.

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.

Wolelibyśmy jednak, aby znakowanie chemikaliów znajdowało się w piątej kategorii.

However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

dla {spójn.}

to {spójn.} (też: in order to)

Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.

We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.

Dla mnie ważne było uwzględnienie w sprawozdaniu także bardzo konkretnych zadań.

It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.

Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.

We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stanowi zagrożenie dla pokoju.

The development of the common security and defence policy is a threat to peace.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "żeby":

 

Podobne tłumaczenia

"żeby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.

This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.

Jest ważne, żeby opieka i leczenie mogły być również dostępne w innym państwie.

It is important that care and treatment can also be available in another country.

Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.

To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.

W jakim kierunku chcemy, żeby zdążała Europa w erze Internetu i mediów cyfrowych?

With the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Modlił się tedy Elizeusz, i rzekł: O Panie, otwórz proszę oczy jego, żeby widział.

And Elisha prayed, and said, Jehovah, I pray thee, open his eyes, that he may see.

Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.

Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły, ale w zasadzie, to też działa.

We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.

To odległość na Księżyc, a obecnie większość chciałaby, żeby pani tam została.

That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.

Ośmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.

Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.

Lekko pociągnąć tłok, żeby sprawdzić, czy nie przebito naczynia krwionośnego.

Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.

Musimy poprawić niezbędne umiejętności, potrzebujemy też odwagi, żeby ich użyć.

We need to improve the necessary skills, and we need the courage to use them.

Chcemy, żeby udostępniane informacje finansowe były bardziej precyzyjne i rzetelne.

We want the financial details made available to be more precise and meaningful.

Eileen i ja z radością otwieramy nasz dom, żeby dzielić go ze społecznością TED.

And Eileen and I are thrilled to open our home and share it with the TED community.

Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.

And the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.

Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niegotowe, moduł zależny, superprojekt, konflikt scalania, scal

Podobne słowa

zebrani · zebrania · zebranie · żebranina · zebrany · żebro · żebrowy · żebrzący · zebrzak · zebu · żeby · zecer · zecernia · zechcieć · zechciej · żęcie · zedrzeć · zefir · Zegar · zegarek · zegarmistrz

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.