Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "żeby"

Czy chodziło Ci o ząb?
 

"żeby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 3600

żeby {spójnik}

żeby {spójn.} (też: aż, aby, by)

so that {spójn.}

Chodzi o to, żeby informacja o istnieniu SOLVIT dotarła do zainteresowanych.

This is so that information about the existence of SOLVIT will reach interested parties.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.

I am telling you this so that you will know that we made the right decision.

Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.

But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.

Nie wolno pluć, robić niczego złego, żeby zbierana woda była czysta.

Don't spit, don't do anything wrong, so that the clean water can be collected.

żeby {spójn.} (też: aby, dla, ażeby, w celu)

in order to {spójn.}

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Żeby do tego doprowadzić, musimy umieć wykorzystać te możliwości również w praktyce.

In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.

Żeby to zrobić, klient musiał zdecydować się na ten pouczający eksperyment.

In order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.

Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.

And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.

to {przyimek}

do {przyim.}

to {przyim.} (też: at, from, of, till)

Zachęcam również Radę do zorganizowania nowej operacji, równoległej do Atalanty.

I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko ulega przemianie do fenylooctanu.

Sodium phenylbutyrate is a pro-drug and is rapidly metabolised to phenylacetate.

Operator related: powoduje wyświetlenie witryn podobnych do tej, której szukasz.

The related: operator displays websites similar to the site you are looking for.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

za {przyim.}

to {przyim.} (też: behind, after, for, pro)

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Oczywiście głosowałam za przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen.

I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.

Chciałabym podziękować Panu Posłowi Leinenowi za sprawozdanie, które przedstawił.

I would like to thank the rapporteur, Mr Leinen, for the report he has submitted.

ku {przyim.}

to {przyim.} (też: at, toward, towards)

Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku grzechowi.

The labor of the righteous [tendeth] to life; The increase of the wicked, to sin.

Reformy powinny być skierowane ku przyszłości i ułatwiać życie zwykłym ludziom.

Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.

Pokazała też siłę naszego zaangażowania w poprowadzenie Europy ku przyszłości.

It has also demonstrated the strength of our commitment to take Europe forward.

Jednak, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że dyktatury tak łatwo nie upadają.

However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.

Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, że wzrosty cen mają się ku końcowi.

There are no signs for the time being that the price increase will come to an end.

to {spójnik}

aby {spójn.}

to {spójn.} (też: in order to, for, that, so that)

Moja grupa nie zrobiła tego nie dlatego, aby uniknąć dziś dyskusji na ten temat.

The reason why my group did not do so is not to avoid having a discussion today.

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Chcemy, aby przywiązywano wagę do szkolenia kadr zajmujących kluczowe stanowiska.

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.

Wolelibyśmy jednak, aby znakowanie chemikaliów znajdowało się w piątej kategorii.

However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.

dla {spójn.}

to {spójn.} (też: in order to)

Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.

We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.

Dla mnie ważne było uwzględnienie w sprawozdaniu także bardzo konkretnych zadań.

It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.

Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.

We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stanowi zagrożenie dla pokoju.

The development of the common security and defence policy is a threat to peace.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "żeby":

 

Podobne tłumaczenia

"żeby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Szczerze, mamy technologię żeby budować Skycary -- byliśmy przecież na księżycu!

I can tell you, technically we can build Skycars -- my God, we went to the moon!

Pracowaliśmy z mieszkańcami, wyprowadzając ich z ich domów, żeby nie chorowali.

Working with residents, getting them out of their homes, so they don't get ill.

Sprowadzili nas tam po to żeby zrobić zamieszanie -- wiesz, żeby zrobić projekt.

They just brought us there to hustle this group, you know, to create a project.

Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.

Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.

This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.

Jest ważne, żeby opieka i leczenie mogły być również dostępne w innym państwie.

It is important that care and treatment can also be available in another country.

Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.

To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.

W jakim kierunku chcemy, żeby zdążała Europa w erze Internetu i mediów cyfrowych?

With the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Rzekł mu Jezus: Jeźlibym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego?

Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what [is that] to thee?

Mówią: "Jak śmiesz wyprowadzać to dziecko z domu, żeby straszyło innych ludzi.

They say, "How dare you take this child out of the house and terrify other people.

I zauważyłem, że nie ma go dzisiaj tutaj, żeby zmierzyć się z trudnymi pytaniami.

And I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.

Ale plemię i rodzina nakłaniały, żeby tego nie robiła i byli bardzo przeciwni.

But her tribe and family urged her not to compete and were very much against it.

Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły, ale w zasadzie, to też działa.

We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.

Jeśli chcę, żeby muzyka poszła w pewną stronę, najlepszym sposobem jest słuchać.

If I really want the music to go there, the best way for me to do it is to listen.

WK: Tak, chcę zbudować następny... ~~~ Żeby pompował wodę i nawadniał rośliny.

WK: Yeah, I want to build another one -- to pump water and irrigation for crops.

Modlił się tedy Elizeusz, i rzekł: O Panie, otwórz proszę oczy jego, żeby widział.

And Elisha prayed, and said, Jehovah, I pray thee, open his eyes, that he may see.

Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.

To odległość na Księżyc, a obecnie większość chciałaby, żeby pani tam została.

That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

zebrani · zebrania · zebranie · żebranina · zebrany · żebro · żebrowy · żebrzący · zebrzak · zebu · żeby · zecer · zecernia · zechcieć · zechciej · żęcie · zedrzeć · zefir · Zegar · zegarek · zegarmistrz

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.